ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/138

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-10-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-10-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-10-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πολιτική Διάθεσης Μετεωρολογικών Δεδομένων, Προϊόντων και Υπηρεσιών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Πολιτική Διάθεσης Μετεωρολογικών Δεδομένων, Προϊόντων και Υπηρεσιών"
1.  
  Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει την ευθύνη σχεδίασης και εφαρμογής της πολιτικής διάθεσης μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών σε τρίτους
2.  
  Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών καθορίζεται η κατανομή των εσόδων της ΕΜΥ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (ΕURΟCΟΝΤRΟL) καθώς και από την παροχή δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών στους αντίστοιχους ΚΑΕ του προϋπολογισμού της, το αντίτιμο για τη χορήγηση μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών, η μέθοδος αναπροσαρμογής των τιμών, ο τρόπος είσπραξης και απόδοσης στην ΕΜΥ του αντιτίμου και των τελών για τη διάθεση μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών, τους ειδικότερους όρους των συμβάσεων με αντικείμενο τη διάθεση μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών, για τις οποίες ισχύουν, κατά τα λοιπά, οι κείμενες διατάξεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, για την υλοποίηση της πολιτικής διάθεσης μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών
Άρθρο 2 "Μετεωρολογικά Δεδομένα, Προϊόντα και Υπηρεσίες – Ορισμοί"
1.  
  Μετεωρολογικά δεδομένα είναι όλες οι πρωτογενείς μετεωρολογικές, ωκεανογραφικές, υδρολογικές και περιβαλλοντικές παρατηρήσεις που παράγονται ή αποκτώνται από την ΕΜΥ
2.  
  Μετεωρολογικά προϊόντα είναι οι πληροφορίες που προκύπτουν από τον μετασχηματισμό ή την επεξεργασία ομάδων δεδομένων υπό την μορφή εικόνων, διαγραμμάτων, κειμένων, ή αρχείων δεδομένων, απαιτούν μετεωρολογικές γνώσεις για να ερμηνευτούν και έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες της ΕΜΥ
3.  
  Υπηρεσίες είναι εκείνες που καθ’ οιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με το έργο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή ανάλογες εργασίες υψηλής ή μη εξειδίκευσης και ιδιαίτερα η αυτοτελής, για φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συλλογή ή επεξεργασία πρωτογενών μετεωρολογικών δεδομένων, η εγκατάσταση συστημάτων μετεωρολογικής υποστήριξης, η εκπαίδευση προσωπικού σε μετεωρολογικά θέματα, η ανάπτυξη ή παροχή τεχνολογίας ή τεχνογνωσίας σε μετεωρολογικές εφαρμογές, η συντήρηση – επισκευή μετεωρολογικών οργάνων, μηχανημάτων, συσκευών κ.λπ.
Άρθρο 3 "Διαδικασίες Παροχής Μετεωρολογικών Δεδομένων, Προϊόντων και Υπηρεσιών, Υποχρεώσεις και Περιορισμοί"
1.  
  Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία διαθέτει μετεωρολογικά δεδομένα, προϊόντα και υπηρεσίες για την κάλυψη των εθνικών αναγκών και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας που σχετίζονται με την εθνική άμυνα, την εθνική οικονομία, την ασφάλεια της αεροναυτιλίας, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας του κοινωνικού συνόλου καθώς επίσης και των απαιτήσεων λόγω συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς, συμβάσεις και πρωτόκολλα
2.  
  Μετεωρολογικά δεδομένα, προϊόντα και υπηρεσίες, των οποίων η διάθεση, χρήση ή κοινοποίηση δύναται να θίξει συμφέροντα ασφαλείας και άμυνας, παρέχονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με την οποία εγκρίνεται η ελεύθερη ή με περιορισμούς διάθεση, χρήση ή κοινοποίηση αυτών
3.  
  Η παροχή των μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται μετά από υποβολή αιτιολογημένης αίτησης προς την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα άρνησης χορήγησής τους, ύστερα από απόφαση του Διοικητή της μετά από σχετική εισήγηση του Μετεωρολογικού Συμβουλίου
4.  
  Μετεωρολογικά δεδομένα, προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με αντίτιμο, καταχωρούνται σε ειδικούς καταλόγους, για προβολή και προώθησή τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
5.  
  Η παροχή των μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με:
 1. όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την ΕΜΥ,
 2. τους όρους των διεθνών ή διμερών συμφωνιών ή συμβάσεων, τις οποίες έχει συνάψει η ΕΜΥ ως ανεξάρτητος φορέας, μετά από έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
 3. τους όρους των συμβάσεων ή αποφάσεων των Διεθνών Οργανισμών, στους οποίους συμμετέχει η χώρα, εκπροσωπούμενη από την ΕΜΥ,
 4. τους όρους των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες είναι σχετικές με τις εμπορικές δραστηριότητες των Μετεωρολογικών Υπηρεσιών
6.  
  Η ΕΜΥ δύναται να συνάπτει συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο την παροχή μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος και τις κείμενες διατάξεις.
7.  
  Τα μετεωρολογικά δεδομένα, προϊόντα και υπηρεσίες χρησιμοποιούνται από τους παραλήπτες αποκλειστικά για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους όρους για τους οποίους αυτά τους παραχωρήθηκαν. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων παραχώρησης ή χρησιμοποίησης για σκοπούς διάφορους από αυτούς για τους οποίους αυτά παραχωρήθηκαν, η ΕΜΥ δύναται να καταγγέλλει τη σύμβαση εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία.
8.  
  Η ΕΜΥ διαθέτει μετεωρολογικά δεδομένα και προϊόντα είτε αμέσως μετά την παραγωγή τους, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, είτε από τα ιστορικά αρχεία της κεντρικής βάσης δεδομένων της, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου
9.  
  Μετεωρολογικά δεδομένα και προϊόντα διατίθενται από την ΕΜΥ χωρίς την καταβολή αντιτίμου, παρά μόνο κόστους διακίνησης και επεξεργασίας, σε:
 1. Φορείς τους Δημοσίου Τομέα,
 2. Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα για χρήση τους σε διατριβές, ερευνητικές εργασίες ή προγράμματα, τα οποία δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα και χαρακτηρίζονται αμιγώς εκπαιδευτικά ή ερευνητικά, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
10.  
  Με σκοπό την μετεωρολογική ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου, την έγκαιρη προειδοποίησή του σε περιπτώσεις επικίνδυνων καιρικών φαινομένων ή περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, η ΕΜΥ παρέχει δωρεάν τα κάτωθι μετεωρολογικά δεδομένα και προϊόντα:
 1. Τακτικά Δελτία Πρόγνωσης Καιρού Ελλάδας
 2. Τακτικά Δελτία Καιρού και Θαλασσών για τη Ναυτιλία
 3. Έκτακτα Δελτία Επικίνδυνων Καιρικών φαινομένων και Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού
 4. Έκτακτα Δελτία Καιρού και Θαλασσών για τη Ναυτιλία
 5. Ειδικές τοπικές προγνώσεις για πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές της χώρας
11.  
  Τα μετεωρολογικά δεδομένα και προϊόντα που περιγράφονται στην παράγραφο 10, διατίθενται και στον έντυπο τύπο, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο με επιβάρυνση μόνο του κόστους διακίνησής τους. Κατ’ εξαίρεση, όταν το κόστος της παρουσίασης των εν λόγω δεδομένων και προϊόντων έχει αναλάβει χορηγός ή συνδυάζεται με διαφημίσεις προϊόντων, τότε καταβάλλεται αντίτιμο, το οποίο καθορίζεται με την προβλεπόμενη στο άρθρο 1 του παρόντος, κοινή υπουργική απόφαση.
12.  
  Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία χρησιμοποιούν μετεωρολογικά δεδομένα και προϊόντα της ΕΜΥ, υποχρεούνται να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τους όρους της σύμβασης την οποία συνάπτουν με την ΕΜΥ
Άρθρο 4 "Λοιπά θέματα"
1.  
  Τα αποτελέσματα εργασιών, τα οποία προήλθαν κατά ένα μέρος ή στο σύνολό τους, από τη χρησιμοποίηση μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών, που διατέθηκαν δωρεάν από την ΕΜΥ, κοινοποιούνται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην ΕΜΥ, από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο αρχικώς παραχωρήθηκαν
2.  
  Η ΕΜΥ παρακολουθεί την τήρηση των συμβάσεων από τους εκάστοτε συμβαλλομένους και προβαίνει στις δέουσες ενέργειες σε περιπτώσεις παράβασης των όρων τους από αυτούς. Παρακολουθεί επίσης την τήρηση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας στον χώρο της Ελλάδας σε ότι αφορά στη χρήση μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών, που εισάγονται στα εθνικά και διεθνή δίκτυα είτε από την ΕΜΥ είτε από μετεωρολογικές υπηρεσίες άλλων χωρών.
Άρθρο 5 "Έσοδα της ΕΜΥ από την διάθεση μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών"
1.  
  Τα έσοδα που προκύπτουν από το αντίτιμο, το οποίο καταβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα για μετεωρολογικά δεδομένα, προϊόντα και υπηρεσίες, που τους διαθέτει η ΕΜΥ, όπως επίσης και τα τέλη που αποδίδονται στην Ελληνική Δημοκρατία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (ΕURΟCΟΝΤRΟL), για τις κοστολογημένες υπηρεσίες αεροναυτιλίας που παρέχει η ΕΜΥ, ενισχύουν τον προϋπολογισμό αυτής κατά τα οριζόμενα στο Ν.Δ. 721/1970.
Άρθρο 6 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το π.δ. 250/98 (Α΄187).
2.  
  Από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο παρόν διάταγμα, καταργούνται η υπ’ αριθμό Φ.460/330/1-02-1991 «Καθορισμός παραβόλων για τη χορήγηση μετεωρολογικών πληροφοριών και παροχή υπηρεσιών γενικά από την ΕΜΥ», και η υπ’ αριθμό Φ.460/4688/1-07-1992 «Τροποποίηση της Φ460/330/9-02-1991 περί καθορισμού παραβόλων για τη χορήγηση μετεωρολογικών πληροφοριών και παροχή υπηρεσιών γενικά από την ΕΜΥ».
Άρθρο 7 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 25 παρ. 8 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄35), β) των άρθρων 1-13 του ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄57) και δη του άρθρ. 7 παρ.1, γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Την Υ304/1.7.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά» (Β΄ 1635).
 • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος Προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την με αριθμό 172/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2013/Υ304 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/Υ304 2013
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/721 1970
Πολιτική Διάθεσης Μετεωρολογικών Δεδομένων, Προϊόντων και Υπηρεσιών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). 1998/250 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία