ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/140

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-10-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-10-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-10-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πειθαρχική ευθύνη των μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) – Πειθαρχική διαδικασία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Πειθαρχική διαδικασία"
1.  
  Η πειθαρχική διαδικασία των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. αρχίζει με την έγερση της πειθαρχικής αγωγής από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ολοκληρώνεται με την έκδοση σχετικής απόφασης του πειθαρχικού συμβουλίου.
2.  
  Η πειθαρχική αγωγή περιέχει το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του διωκομένου καθώς και ακριβή προσδιορισμό των πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν το αποδιδόμενο σε αυτόν πειθαρχικό παράπτωμα
3.  
  Η πειθαρχική αγωγή απευθύνεται στο πειθαρχικό συμβούλιο και συνοδεύεται από τον πειθαρχικό φάκελο. Αντίγραφο αυτής αποστέλλεται στον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Τ.
4.  
  Ως προς την περαιτέρω διαδικασία εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 101 έως 104 του Κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1756/1988 (Α΄ 35), κατά το μέρος που προσιδιάζουν στην ιδιότητα του διωκομένου και δεν αντίκεινται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν. 4070/2012,όπως ισχύει.
5.  
  Όταν εκδοθεί η απόφαση, ο Πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου διατάσσει την επίδοση επικυρωμένου αντιγράφου της στον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Τ. και στο διωκόμενο μέλος. Ακολούθως, διαβιβάζεται ο πειθαρχικός φάκελος με τα αποδεικτικά επίδοσης της απόφασης στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ενημέρωσή του και για τις περαιτέρω ενέργειες εκτέλεσης της απόφασης, όταν με αυτή επιβάλλεται η ποινή της παύσης.
6.  
  Η πειθαρχική ευθύνη των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. λήγει με την κατά οποιοδήποτε τρόπο λύση της υπηρεσιακής τους σχέσης με την Ε.Ε.Τ.Τ. Η πειθαρχική διαδικασία που άρχισε πριν από τη λύση της υπηρεσιακής σχέσης συνεχίζεται ωσότου εκδοθεί απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου, εκτός αν ο διωκόμενος απεβίωσε.
Άρθρο 2 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η υπ’ αριθμ. 5237/149/13-2-2007 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Πειθαρχική ευθύνη των μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Πειθαρχική διαδικασία » (Β΄ 278).
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 82), όπως ισχύει. β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει. γ. Του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α΄ 263), όπως ισχύει. δ. Του άρθρου 1 του π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α΄ 152).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 248/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις. 2012/4070 2012
Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1999/293 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμ[...]" 2013/118 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία