ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/143

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-10-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-10-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-10-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Συντονισμού και Γνωματεύσεως (Κ.Ι.Σ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εγκρίνεται η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, ο οποίος έχει εγκριθεί με το από 25-6-1951 Β.Δ. (ΦΕΚ 186/Α΄) και τροποποιηθεί με το Β.Δ. 604/1971 (ΦΕΚ 184/Α΄), το Π.Δ. 73/1995 (ΦΕΚ 151/Α΄) και το Π.Δ. 46/2006 [...]"
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής: Α. Δεν μπορεί να επανεκλεγεί ποτέ στο μέλλον στο Δ.Σ. του ΚΙΣΕ άτομο το οποίο έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ, επί 7 συνολικά θητείες, συνεχείς ή διακεκομμένες, προσμετρουμένων των ήδη διανυθεισών. Β. Κανένα μέλος του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ δεν μπορεί να διατελέσει Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ πάνω από τρείς συνολικά θητείες, εκ των επτά προβλεπομένων στο άρθρο 23 παρ. 2Α, συνεχείς ή διακεκομμένες, προσμετρουμένων των ήδη διανυθεισών. Γ. Τα προβλεπόμενα στις ως άνω δύο παραγράφους Α και Β τίθενται σε ισχύ μετά τη λήξη της τρέχουσας θητείας (η οποία άρχισε την 29η Ιουνίου 2013).
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 Α΄ αντικαθίσταται ως εξής: Στη συνέχεια και εφ’ όσον υπάρχει ένα (1) ψηφοδέλτιο διεξάγεται μυστική ψηφοφορία κατά την οποία οι διαπιστευμένοι τακτικοί αντιπρόσωποι ή, εφ’ όσον υπάρχει κώλυμα, οι αναπληρωτές τους εκλέγουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζοντας με σταυρό προτιμήσεως. Σταυρός προτιμήσεως μπορεί να τεθεί σε 1 έως 12 υποψηφίους και μόνο μεταξύ των περιλαμβανομένων στο ψηφοδέλτιο.
3.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 30 Α΄ αντικαθίσταται ως εξής: Σε περίπτωση, όμως, που υπάρχουν περισσότερα από ένα (1) ψηφοδέλτια που περιέχουν συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους, οι αντιπρόσωποι ή, εφόσον υπάρχει κώλυμα, οι αναπληρωτές τους επιλέγουν ένα (1) ψηφοδέλτιο από τα υπάρχοντα και με σταυρό προτιμήσεως 1 έως 12 υποψηφίους μεταξύ των περιλαμβανομένων στο ψηφοδέλτιο που επέλεξαν. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 του Ν. 1657/1951 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Διατάξεων» (Α΄ 20).
 • Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, ο οποίος εγκρίθηκε με το από 24/4/1951 Β.Δ. (Α΄186) και τροποποιήθηκε με το Β.Δ. 604/1971 (Α΄184), το Π.Δ. 73/1995 (Α΄51) και το Π.Δ. 46/2006 (Α΄45).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 353/1997 «Διατήρηση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄239).
 • Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).
 • Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄134).
 • Τις προτάσεις του από 3ης Νοεμβρίου 2013 Έκτακτου Καταστατικού Συνεδρίου των Αντιπροσώπων των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις 81 και 170/2014 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1951/1657 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1657 1951
(1 ) Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου. 1995/73 1995
Διατήρηση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίων Δικαίου. 1997/353 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
΄Εγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Συντονισμού και Γνωματεύσεως (Κ.Ι.Σ.). 2006/46 2006
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2014/89 2014
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1951/24/4 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/24_4 1951
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/604 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/604 1971
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία