Καθορισμός του προγράμματος, των φορέων και της διάρκειας της εκπαίδευσης, που απαιτείται να διαθέτει το απασχολούμενο σε επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών και εμπορίας λιπασμάτων προσωπικό, προκειμένου να θεωρείται ισότιμα εκπαιδευμένο με τον υπεύθυνο επιστήμονα των επιχειρήσεων αυτών».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι ο καθορισμός του προγράμματος, των φορέων και της διάρκειας της εκπαίδευσης του προσωπικού που απασχολείται στις επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών και εμπορίας λιπασμάτων, προκειμένου αυτό να θεωρείται ισότιμα εκπαιδευμένο με τον υπεύθυνο επιστήμονα των επιχειρήσεων αυτών
Άρθρο 2 "Καθορισμός του προγράμματος, των φορέων και της διάρκειας εκπαίδευσης του προσωπικού στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών"
1.  
  Κάθε ενδιαφερόμενος της παρ. 2 θεωρείται ισότιμα εκπαιδευμένος στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών με τον υπεύθυνο επιστήμονα, τα προσόντα του οποίου καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 6 και 15 παρ. 2 του ν. 1564/1985 (Α΄ 164), όταν έχει παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης του παρόντος άρθρου.
2.  
  Το πρόγραμμα εκπαίδευσης της παρ. 3 δύνανται να παρακολουθούν οι πτυχιούχοι του πανεπιστημιακού και του τεχνολογικού τομέα, ειδικοτήτων συναφών των βιολογικών επιστημών, ιδίως οι δασολόγοι και οι βιολόγοι της ημεδαπής ή αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή οι κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών εκτός ΕΕ.
3.  
  Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει:
 1. Την παρακολούθηση και εξέταση σε θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, που καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
 2. Βασικές αρχές-Τεχνική καλλιέργειας καλλιεργουμένων φυτικών ειδών, αναπαραγωγή καλλιεργουμένων φυτικών ειδών, τεχνολογία-έλεγχος-πιστοποίηση-εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, φυσιολογία φυτών, εχθροί και ασθένειες καλλιεργουμένων φυτικών ειδών-καταπολέμησή τους, βελτίωση φυτών, αρδεύσεις-θρέψη φυτών, και
 3. Την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών
4.  
  Η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο (2) αφορούν στην παρακολούθηση των μαθημάτων της περ. α) και το τρίτο αφορά στην πρακτική άσκηση της περ. β).
5.  
  Ως φορείς εκπαίδευσης στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών, ορίζονται τα συναφή με το αντικείμενο αυτό Τμήματα ή Σχολές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καθώς και τα Τμήματα Σχολών του τεχνολογικού τομέα, οι πτυχιούχοι των οποίων διαθέτουν τα σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα, καθώς και οι αντίστοιχες αναγνωρισμένες ιδιωτικές σχολές και ιδρύματα της Χώρας
6.  
  Οι φορείς εκπαίδευσης της παρ. 5 καθορίζουν το ύψος των διδάκτρων και τον τρόπο καταβολής τους από τους ενδιαφερόμενους.
7.  
  Οι ενδιαφερόμενοι, εφ’ όσον ολοκληρώσουν επιτυχώς, κατόπιν εξετάσεων, το πρόγραμμα εκπαίδευσης της παρ. 3, λαμβάνουν από τον φορέα εκπαίδευσης πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών.
8.  
  Τα προτεινόμενα από τους φορείς της παρ. 5 αναλυτικά προγράμματα εκπαίδευσης και τα προσόντα των εκπαιδευτών αξιολογούνται και πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις που τον διέπουν.
Άρθρο 3 "Καθορισμός του προγράμματος, των φορέων και της διάρκειας εκπαίδευσης του προσωπικού στην εμπορία λιπασμάτων"
1.  
  Κάθε ενδιαφερόμενος της παρ. 2 θεωρείται ισότιμα εκπαιδευμένος στην εμπορία λιπασμάτων με τον υπεύθυνο επιστήμονα, τα προσόντα του οποίου καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 13β του ν. 1565/1985 (Α΄ 164), όπως προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 49 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), όταν έχει παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης του παρόντος άρθρου.
2.  
  Το πρόγραμμα εκπαίδευσης της παρ. 3 δύνανται να παρακολουθούν:.
 1. οι πτυχιούχοι του πανεπιστημιακού τομέα τμημάτων συναφών με τη γεωπονική επιστήμη, ιδίως τμημάτων Δασολογικής, Περιβάλλοντος, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της ημεδαπής ή αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή οι κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών εκτός ΕΕ, των οποίων τα επαγγελματικά δικαιώματα δεν περιλαμβάνουν ειδικώς την εμπορία λιπασμάτων,
 2. οι πτυχιούχοι Γεωπονίας του τεχνολογικού τομέα, τμημάτων συναφών με τη γεωπονία, της ημεδαπής ή αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή οι κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών εκτός ΕΕ, των οποίων τα επαγγελματικά δικαιώματα δεν περιλαμβάνουν ειδικώς την εμπορία λιπασμάτων
3.  
  Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει:
 1. Για τους ενδιαφερόμενους της περ. α) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ενδεικτικά τις ενότητες:
 2. Εισαγωγή στη Γεωπονία (στοιχεία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, Δενδροκομίας- Αμπελουργίας - Λαχανοκομίας- Ανθοκομίας- Βοτανικής), Λιπασματολογία, Φυσιολογία Φυτών- Γονιμότητα και Θρέψη, Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία για τα λιπάσματα.
 3. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει μόνο όσες από τις ενότητες του προγράμματος εκπαίδευσης δεν έχει διδαχθεί προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά.
 4. Για τους ενδιαφερόμενους της περ. β) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου:.
  • θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα Ανόργανης και Οργανικής Χημείας, Εισαγωγής στη Γεωπονία, Χημείας Εδάφους, Μαθηματικών, Στατιστικής, Γεωργίας, Στοιχεία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας- Δενδροκομίας - Αμπελουργίας - Λαχανοκομίας- Ανθοκομίας, Βοτανικής, Φυσιολογίας Φυτών, Λιπασματολογίας, Εδαφολογίας, Διαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλοντος, Θρέψης Φυτών, Αγροτικής Οικονομίας, Βιολογικής Γεωργίας, Γεωργικής Υδραυλικής, Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία για τα λιπάσματα.
  • Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει μόνο όσες από τις ενότητες του προγράμματος εκπαίδευσης δεν έχει διδαχθεί προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά, και.
  • την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων
4.  
  Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται:
 1. για τους ενδιαφερόμενους της περ. α) της παρ. 2 το ανώτερο σε έξι (6) μήνες κατά περίπτωση κατεχόμενου πτυχίου, με βάση το επίπεδο των συναφών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του εκπαιδευομένου και.
 2. για τους ενδιαφερόμενους της περ. β) της παρ. 2 κατά περίπτωση κατεχόμενου πτυχίου, με βάση το επίπεδο των συναφών προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών του εκπαιδευομένου, το ανώτερο σε δύο (2) έτη, εκ των οποίων οι δύο (2) μήνες αφορούν στην πρακτική άσκηση.
5.  
  Ως φορείς εκπαίδευσης ορίζονται και για τις δύο ως άνω περιπτώσεις α) και β) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου:.
 1. το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και τα Τμήματα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα οποία χορηγούν πτυχία γεωπόνου και
 2. τα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων των Ιδρυμάτων του τεχνολογικού τομέα
6.  
  Οι φορείς εκπαίδευσης της παρ. 5 καθορίζουν το ύψος των διδάκτρων και τον τρόπο καταβολής τους από τους ενδιαφερόμενους.
7.  
  Οι ενδιαφερόμενοι, εφ’ όσον ολοκληρώσουν επιτυχώς, κατόπιν εξετάσεων, το πρόγραμμα εκπαίδευσης της παρ. 3, λαμβάνουν από τον φορέα εκπαίδευσης πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην εμπορία λιπασμάτων.
8.  
  Τα προτεινόμενα από τους φορείς της παρ. 5 του παρόντος άρθρου αναλυτικά προγράμματα εκπαίδευσης και τα προσόντα των εκπαιδευτών αξιολογούνται και πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις που τον διέπουν.
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Το παρόν προεδρικό διάταγμα αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα,22 ΟκτωβρίουΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ.
 • Τις διατάξεις: α) Της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε.10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107). β) Της υποπαραγράφου Ε.5. της ιδίας ως άνω παραγράφου. γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Τον ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄ 32), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
 • Την αριθμ. Υ 478/9.7.2014 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρασκευά Κουκουλόπουλου» (Β΄ 1880/10.7.2014).
 • Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
 • Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105/9.7.2012).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 204/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/478 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2014/478 2014
ΝΟΜΟΣ 1985/1564 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1564 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1565 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1565 1985
Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων. 2011/3919 2011
ΝΟΜΟΣ 2012/40464093 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/40464093 2012
Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. 2013/4127 2013
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. 2013/4152 2013
Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2014/4235 2014
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2012/86 2012
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2014/89 2014
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία