ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/147

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-10-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-10-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-10-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθεστώς που διέπει τους Ανώτατους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι διατηρούν τον επίτιμο τίτλο τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι διατηρούν τον επίτιμο τίτλο τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 του Ν. 2439/1996 και του Ν. 3883/2010, απολαύουν τα εξής προνόμια: α. Προσαγορεύονται με τον τίτλο τους. β. Αποκτούν Δελτίο Επιτίμου Ανώτατου Αξιωματικού που εκδίδεται από το αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο, στο οποίο πιστοποιείται η διατήρηση του τίτλου ως Επιτίμου της θέσης που κατείχαν πριν την αποστρατεία τους, προκειμένου να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ανταπόδοση των προβλεπόμενων προνομίων τους. Για το σύνολο των συναλλαγών τους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, χρησιμοποιούν το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. γ. Διατηρούν τη σειρά προβαδίσματος και έπονται μόνο των εν ενεργεία συναδέλφων τους που κατέχουν την ίδια ή αντίστοιχη θέση. δ. Καταγράφονται σε ιδιαίτερες επετηρίδες επίτιμων οι οποίες τηρούνται με μέριμνα των αντιστοίχων Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων. ε. Κατά τις Εθνικές Εορτές έχουν δικαίωμα να προσέρχονται με στολή. Ειδικά για τους Επίτιμους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ και τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας καθώς και για τους Επίτιμους Διοικητές Στρατιάς, Γενικούς Επιθεωρητές Στρατού, Αρχηγούς Στόλου και Αρχηγούς Τακτικής Αεροπορίας, όταν προσέρχονται στις Εθνικές Εορτές ή στις κοινωνικές ή υπηρεσιακές εκδηλώσεις, διατίθεται από τον αντίστοιχο Κλάδο Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον το επιθυμούν, υπηρεσιακό όχημα. Ειδικότερα οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και Γενικών Επιτελείων, όταν προσέρχονται με στολή, συνοδεύονται, εφόσον το επιθυμούν, από Υπασπιστή. στ. Καλούνται σε κοινωνικές ή υπηρεσιακές εκδηλώσεις του Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων από τον οποίο προέρχονται και υποχρεωτικά στις κοινωνικές ή υπηρεσιακές εκδηλώσεις της μονάδας ή υπηρεσίας της οποίας φέρουν τον τίτλο του Επίτιμου Διοικητή ή Διευθυντή. ζ. Καλούνται να δίδουν διαλέξεις σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά ιδρύματα, Στρατιωτικές Σχολές και Κέντρα Εκπαιδεύσεως και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
Άρθρο 2 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργείται το Π.Δ. 308/1997 (ΦΕΚ Α΄ 220) «Καθορισμός των ειδικών προνομίων που απολαύουν οι ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων που διατηρούν τον επίτιμο τίτλο τους».
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος
 • Το άρθρο 32 παρ. 9 του Ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 167).
 • Την υπ’ αριθμ. 371/2013 γνωμοδότηση Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
 • Το άρθρο 22 παρ. 9 του Ν. 2439/ 1996 «Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 219), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 91 παρ. 2 του Ν. 3883/2010 (Α΄ 167).
 • Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 65 απόφαση της 21/8/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2018/10 2018