Μερική απασχόληση των υπευθύνων επιστημόνων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Όροι και προϋποθέσεις μερικής απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλα­σιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών"
1.  
  Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών, όπως οι κατηγορίες των επιχειρήσεων προσδιορίζονται στη Σύσταση αριθ. 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (L124/36/20.5.2003), είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία του υπεύθυνου επιστήμονα μερικής απασχόλησης κατά τα κρίσιμα στάδια παραγωγής και εμπορίας του ως άνω πολλαπλασιαστικού υλικού υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της αριθ. 1153/16620/4.2.2014 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και των επιχειρήσεων εμπορίας του υλικού αυτού» (Β΄ 616/11.3.2014).
2.  
  Τα κρίσιμα στάδια παραγωγής του πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών στις σποροπαραγωγικές και τις φυτωριακές επιχειρήσεις, ορίζονται ως εξής:
 1. Επιλογή αγρών σποροπαραγωγής (ιστορικό καλλιέργειας αγρών, μόνωση σποροκαλλιεργειών κ.λπ.), επιλογή εδαφικών υποστρωμάτων και αξιολόγησης νερού άρδευσης.
 2. Σπορά/φύτευση-μεταφύτευση/σκληραγώγηση φυτών/εμβολιασμός/ριζοβόληση μοσχευμάτων
 3. Καλλιεργητικές φροντίδες κατά τα διάφορα στάδια σποροπαραγωγής και παραγωγής λοιπού πολλαπλασιαστικού υλικού (λίπανση, άρδευση, κλάδεμα, ζιζανιοκτονία, φυτοπροστασία)
 4. Συγκομιδή-συλλογή, συντήρηση σπόρων σποράς και λοιπού πολλαπλασιαστικού υλικού
 5. Εργαστηριακοί έλεγχοι (βλαστική ικανότητα και καθαρότητα σπόρων σποράς, έλεγχοι φυτοϋγείας)
 6. Αναπαραγωγή φυτών με την μέθοδο της ιστοκαλλιέργειας
3.  
  Για κάθε τύπο επιχείρησης παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών, ο χρόνος της μερικής απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα ορίζεται κατ’ ελάχιστο ως εξής:
 1. Σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις:
 2. είκοσι ώρες (20)/εβδομάδα
 3. Φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α΄:
 4. δέκα ώρες (10)/εβδομάδα
 5. Φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Β΄:
 6. δέκα ώρες (10)/εβδομάδα
 7. Φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Γ΄ (ιστοκαλλιέργεια):
 8. είκοσι ώρες (20)/εβδομάδα
4.  
  Τα κρίσιμα στάδια εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών, ανά τύπο επιχείρησης, ορίζονται ως εξής:
 1. σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις:
 2. Επιλογή του αρχικού υλικού (έρευνα αγοράς για επιλογή φυτικών ειδών και ποικιλιών, προγραμματισμός για τη διενέργεια δοκιμαστικών αγρών, έλεγχος εθνικών και ενωσιακών καταλόγων και καταλόγων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, κ.λπ.) και προμήθεια αυτού από το εσωτερικό ή το εξωτερικό της χώρας (ενδοκοινοτική απόκτηση, εισαγωγή από τρίτες χώρες, έλεγχος σημάνσεων σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και τα σχήματα σπόρων του ΟΟΣΑ, μακροσκοπικός ή/και εργαστηριακός έλεγχος του προμηθευόμενου υλικού, κ.λπ.) για τις ανάγκες σποράς/φύτευσης της επιχείρησης, τυποποίηση (επίβλεψη, έλεγχοι)/διάθεση/αποθήκευση.
 3. φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α΄:
 4. Επιλογή του αρχικού υλικού (έρευνα αγοράς για επιλογή φυτικών ειδών και ποικιλιών, προγραμματισμός για τη διενέργεια δοκιμαστικών αγρών, έλεγχος εθνικών και ενωσιακών καταλόγων, κ.λπ.) και προμήθεια αυτού από το εσωτερικό ή το εξωτερικό της χώρας (ενδοκοινοτική απόκτηση, εισαγωγή από τρίτες χώρες, έλεγχος σημάνσεων σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, μακροσκοπικός ή/και εργαστηριακός έλεγχος του προμηθευόμενου υλικού, κ.λπ.) για τις ανάγκες σποράς/φύτευσης της επιχείρησης, τυποποίηση (επίβλεψη, έλεγχοι)/διάθεση/αποθήκευση.
 5. φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Β΄:
 6. Επιλογή του αρχικού υλικού (έρευνα αγοράς για επιλογή φυτικών ειδών και ποικιλιών, προγραμματισμός για τη διενέργεια δοκιμαστικών αγρών, έλεγχος εθνικών και ενωσιακών καταλόγων, κ.λπ.) και προμήθεια αυτού από το εσωτερικό ή το εξωτερικό της χώρας (ενδοκοινοτική απόκτηση, εισαγωγή από τρίτες χώρες, έλεγχος σημάνσεων σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, μακροσκοπικός ή/και εργαστηριακός έλεγχος του προμηθευόμενου υλικού, κ.λπ.) για τις ανάγκες σποράς/φύτευσης της επιχείρησης, τυποποίηση (επίβλεψη, έλεγχοι)/διάθεση/αποθήκευση.
 7. φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Γ΄:
 8. Επιλογή του αρχικού υλικού (έρευνα αγοράς για επιλογή φυτικών ειδών και ποικιλιών, προγραμματισμός για τη διενέργεια δοκιμαστικών αγρών, έλεγχος εθνικών και ενωσιακών καταλόγων, κ.λπ.) και προμήθεια αυτού από το εσωτερικό ή το εξωτερικό της χώρας (ενδοκοινοτική απόκτηση, εισαγωγή από τρίτες χώρες, έλεγχος σημάνσεων σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, μακροσκοπικός ή/και εργαστηριακός έλεγχος του προμηθευόμενου υλικού, κ.λπ.) για τις ανάγκες σποράς/φύτευσης της επιχείρησης, τυποποίηση (επίβλεψη, έλεγχοι)/διάθεση/αποθήκευση.
 9. επιχειρήσεις εμπορίας τύπου Α΄:
 10. Επιλογή του προς εισαγωγή υλικού (έρευνα αγοράς για επιλογή φυτικών ειδών και ποικιλιών, προγραμματισμός για τη διενέργεια δοκιμαστικών αγρών, έλεγχος εθνικών και ενωσιακών καταλόγων και καταλόγων του ΟΟΣΑ, κ.λπ.), εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού (έλεγχος σημάνσεων σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και τα σχήματα σπόρων του ΟΟΣΑ, μακροσκοπικός ή/και εργαστηριακός έλεγχος του εισαγόμενου υλικού, κ.λπ.)/τυποποίηση (επίβλεψη, έλεγχοι)/διάθεση/ αποθήκευση.
 11. επιχειρήσεις εμπορίας τύπου Β΄:
 12. Προμήθεια πολλαπλασιαστικού υλικού (έρευνα της εγχώριας αγοράς για επιλογή φυτικών ειδών και ποικιλιών, προγραμματισμός για τη διενέργεια δοκιμαστικών αγρών, έλεγχος εθνικών και ενωσιακών καταλόγων και καταλόγων του ΟΟΣΑ, έλεγχος σημάνσεων σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και τα σχήματα σπόρων του ΟΟΣΑ, μακροσκοπικός έλεγχος του προμηθευόμενου υλικού, κλπ.)/αποθήκευση/διάθεση.
 13. επιχειρήσεις εμπορίας τύπου Γ΄:
 14. Τυποποίηση (επίβλεψη, έλεγχοι)/διάθεση/αποθήκευση
5.  
  Για κάθε τύπο επιχείρησης εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών, ο χρόνος της μερικής απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα ορίζεται κατ’ ελάχιστο ως εξής:
 1. Επιχειρήσεις εμπορίας τύπου Α΄:
 2. είκοσι ώρες (20)/εβδομάδα
 3. Επιχειρήσεις εμπορίας τύπου Β΄:
 4. είκοσι ώρες (20)/εβδομάδα
 5. Επιχειρήσεις εμπορίας τύπου Γ΄:
 6. είκοσι ώρες (20)/εβδομάδα
6.  
  Όταν οι δραστηριότητες μιας επιχείρησης εμπίπτουν σε περισσότερους του ενός τύπου επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 2 της κ.υ.α. 1153/16620/4.2.2014, η επιχείρηση δύναται να απασχολεί τον ίδιο υπεύθυνο επιστήμονα το ανώτερο σε δύο τύπους επιχειρήσεων.
7.  
  Οι επιχειρήσεις του άρθρου 2 της κ.υ.α. 1153/ 16620/4.2.2014 αναρτούν σε εμφανές σημείο της εγκατάστασής τους το πρόγραμμα ωρών και ημερών εργασίας του απασχολούμενου υπεύθυνου επιστήμονα.
Άρθρο 2 "Όροι και προϋποθέσεις μερικής απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων"
1.  
  Σε κάθε σημείο εμπορίας λιπασμάτων απασχολείται υπεύθυνος επιστήμονας, αρμόδιος για την εκτίμηση των λιπαντικών αναγκών κάθε αγροτικής καλλιέργειας και για την παροχή οδηγιών στους χρήστες για την ορθολογική χρήση των λιπασμάτων
2.  
  Ο χρόνος απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2) ημερών την εβδομάδα. Τις ημέρες αυτές ο απασχολούμενος υπεύθυνος επιστήμονας πρέπει να παρίσταται καθ’ όλο το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης.
3.  
  Η εμπορία των λιπασμάτων γίνεται:
 1. με την αυτοπρόσωπη παρουσία του υπεύθυνου επιστήμονα ή
 2. με έγγραφη εντολή και σχετικές έγγραφες οδηγίες του υπεύθυνου επιστήμονα μερικής απασχόλησης, τις ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες αυτός δεν απασχολείται στην επιχείρηση.
 3. Σε αυτήν την περίπτωση οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να απασχολούν προσωπικό υπεύθυνο για την πώληση λιπασμάτων, κατάλληλα εκπαιδευμένο για τον σκοπό αυτόν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4.  
  Κάθε επιχείρηση εμπορίας λιπασμάτων αναρτά στην είσοδο και σε εμφανές σημείο μέσα στο κατάστημα, διακριτή πινακίδα, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου επιστήμονα και οι ημέρες απασχόλησής του στην επιχείρηση
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Το παρόν προεδρικό διάταγμα αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε.10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107). β) Της υποπαραγράφου Ε.5. της ιδίας ως άνω παραγράφου. γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Τον Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄ 32), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
 • Την αριθμ. Υ 478/9.7.2014 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρασκευά Κουκουλόπουλου» (Β΄ 1880/10.7.2014).
 • Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
 • Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105/9.7.2012).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 253/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/1153/16620 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2014/1153_16620 2014
ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/478 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2014/478 2014
Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων. 2011/3919 2011
ΝΟΜΟΣ 2012/40464093 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/40464093 2012
Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. 2013/4127 2013
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. 2013/4152 2013
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2012/86 2012
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2014/89 2014