ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/16

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-01-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-01-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-01-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Έννοια Προξενικών Τελών"
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος: Α) Ως έμμισθες προξενικές αρχές νοούνται: τα έμμισθα Γενικά Προξενεία και Προξενεία, τα Προξενικά Γραφεία των Πρεσβειών και τα Προξενικά Λιμεναρχεία. Β) Ως άμισθες προξενικές αρχές νοούνται: τα άμισθα (Επίτιμα) Γενικά Προξενεία και Προξενεία.
Άρθρο 2 "Διατίμηση Προξενικών Πράξεων"
1.  
  Τα ανταποδοτικά προξενικά τέλη του άρθρου 1 του Ν. 2949/2001 που εισπράττονται από τις προξενικές αρχές κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για πράξεις ή ενέργειες που εκτελούν ή επιχειρούν, καθορίζονται ως ακολούθως: Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Α1 Πιστοποιητικά α) Μετοικεσίας. ΕΥΡΩ 120,β) Μη ύπαρξης κωλύματος προς σύναψη γάμου. ΕΥΡΩ 20,γ) Για απαλλαγή διπλής φορολογίας. ΕΥΡΩ 20,δ) Εγγυτέρων συγγενών. ΕΥΡΩ 20,ε) Μονίμου διαμονής. ΕΥΡΩ 50,στ) Πρακτικό ορκοδοσίας δημοσίου υπαλλήλου. ΑΤΕΛΩΣ ζ) Αντίγραφο ή απόσπασμα πράξεως, που εκδίδεται μετά από αίτηση ΕΥΡΩ 10 ,- η ιδιώτη και εφόσον το πρωτότυπο δεν απαλλάσσεται από τέλη. 5,- ανά σελίδα η) Αίτηση πολιτογράφησης ομογενούς. ΕΥΡΩ 30,θ) Πρακτικό ορκωμοσίας γενικώς. ΕΥΡΩ 15,ι) Αιτήσεις, αναφορές φυσικών ή νομικών προσώπων, προς τις Προξενικές Αρχές. ΑΤΕΛΩΣ ια) Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις πάσης φύσεως, αντίγραφα και αποσπάσματα εγγράφων, που εκδίδονται προς το συμφέρον ιδιωτών, εκτός των όσων ρητώς αναφέρονται στο παρόν διάταγμα. ΕΥΡΩ 10,Α2 Επικυρώσεις-Θεωρήσεις εγγράφων α) Επικύρωση υπογραφής Έλληνα πολίτη και πολίτη Ε.Ε. ΕΥΡΩ 10,β) Επικύρωση υπογραφής σε απόδειξη λήψης σύνταξης. ΑΤΕΛΩΣ γ) Επικύρωση υπογραφής αρμοδίου υπαλλήλου αλλοδαπής Αρχής (πλην χωρών Ε.Ε.). ΕΥΡΩ 30,δ) Επικύρωση υπογραφής αλλοδαπού φυσικού προσώπου ή νομίμου εκπροσώπου αλλοδαπού νομικού προσώπου (πλην χωρών Ε.Ε.). ΕΥΡΩ 30,ε) Επικύρωση αποσπάσματος ποινικού μητρώου Έλληνα πολίτη και πολίτη Ε.Ε. ΑΤΕΛΩΣ στ) Επικύρωση αποσπάσματος ποινικού μητρώου αλλοδαπού. ΕΥΡΩ 30,ζ) Επικύρωση μετάφρασης εξουσιοδοτημένου μονίμου υπαλλήλου έμμισθης Προξενικής Αρχής, ή ιδιώτη επίσημου μεταφραστή. Σε κάθε περίπτωση η επικύρωση αφορά στην υπογραφή του μεταφραστή. ΕΥΡΩ 30,η) Θεώρηση πιστοποιητικού προέλευσης εμπορευμάτων, (Αναλογικό τέλος ανά 3.500,- ΕΥΡΩ ή υποδιαίρεσή τους). ΕΥΡΩ 25,θ) Θεώρηση βεβαιώσεων ή αποδείξεων σχετικών με νοσήλια ασφαλισμένων του Δημοσίου ή άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης. ΑΤΕΛΩΣ ι) Θεώρηση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων και επικυρώσεις υπογραφών σε τίτλους σπουδών αλλοδαπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που προορίζονται για στρατολογική χρήση. ΕΥΡΩ 10,ια) Θεωρήσεις τίτλων σπουδών για εισαγωγή στα ελληνικά ΑΕΙ. ΕΥΡΩ 10,ιβ) Σύναψη ή ανανέωση συμβάσεων εργασίας. ΕΥΡΩ 10,ιγ) Χαρτοσήμανση ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) του Ν. 2790/2000 - κοινή υπουργική απόφαση 4864/8/8-γ΄/17.7.2000. ΕΥΡΩ 15,ιδ) Θεώρηση πάσης φύσεως εγγράφων, εκτός των όσων ρητώς αναφέρονται στο παρόν διάταγμα. ΕΥΡΩ 10, Α3 Εκδόσεις ελληνικών διαβατηρίων Οι έμμισθες προξενικές αρχές παραλαμβάνουν αιτήσεις και εισπράττουν τέλη για την έκδοση ελληνικών διαβατηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3103/2003 και την κοινή υπουργική απόφαση 3021/22/10/2005/28.06.2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα ταξιδιωτικά έγγραφα εκδίδονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι εφικτή η έγκαιρη έκδοση κανονικού διαβατηρίου. Α4 Θεωρήσεις αλλοδαπών διαβατηρίων α) Οι έμμισθες προξενικές αρχές χορηγούν, σε κατόχους αλλοδαπών διαβατηρίων τις κατηγορίες θεωρήσεων εισόδου της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν με τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και μετά την καταβολή των τελών θεωρήσεως που καθορίζονται από την προαναφερόμενη Σύμβαση ή τις πράξεις εφαρμογής της και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων. Χορήγηση ΑΤΕΛΩΣ με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την κοινή υπουργική απόφαση 2/63542/Α0024/05.11.2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, οι θεωρήσεις σε διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια αλλοδαπών χορηγούνται ΑΤΕΛΩΣ. β) Εθνικές θεωρήσεις αλλοδαπών διαβατηρίων ΕΥΡΩ 180,-(ενιαία) Εξαιρουμένων υποχρεώσεων που προκύπτουν στο πλαίσιο ΕΥΡΩ 90,- (φοιτητές) εφαρμογής διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες. Ατελώς (μόνο κατόπιν εγγράφου εγκρίσεως Κ.Υ. ΥΠ. ΕΞ) Α5 Ευρωπαϊκά ταξιδιωτικά έγγραφα ΕΥΡΩ 50,Α6 Προσωρινά εθνικά ταξιδιωτικά έγγραφα (ΠΤΕ) ΑΤΕΛΩΣ Β. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ α) Τέλεση πολιτικού γάμου. ΕΥΡΩ 100,β) Τέλεση πολιτικού γάμου εκτός περιφερείας ή μη μονίμων κατοίκων εξωτερικού. ΕΥΡΩ 200,γ) Σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως, γάμου, θανάτου, σύναψης συμφώνου συμβίωσης, προσθήκης ή μεταβολής ΕΥΡΩ 10,- Με τα εκ του νόμου ονόματος ή επωνύμου. προβλεπόμενα πρόστιμα περί εκπροθέσμων δηλώσεων δ) Καταχώρηση πράξεων διαζυγίου. ΕΥΡΩ 10,ε) Δημοτολογική τακτοποίηση (εγγραφές αδήλωτων που είχαν απευθυνθεί, ή προτίθενται να απευθυνθούν αυτοπροσώπως στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών). ΕΥΡΩ 150,στ) Καθορισμοί ιθαγένειας. ΕΥΡΩ 100,ζ) Αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων γενικώς. ΕΥΡΩ 10,Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ α) Εκούσια δικαιοδοσία (Έκθεση σφράγισης και αποσφράγισης περιουσίας, κλήση συγγενικού συμβουλίου, βούλευμα συγγενικού συμβουλίου, πρακτικό χειραφεσίας, πρακτικό διάσκεψης διαιτητών, πράξη κατάθεσης διαιτητικών αποφάσεων κλπ). ΕΥΡΩ 50,β) Ποινική δικαιοδοσία (Έγγραφη μήνυση, Εκθέσεις προφορικής μήνυσης, προανάκρισης, αυτοψίας, κατ’ οίκον έρευνας, κατάσχεσης, φύλαξης, σύλληψης και εγγύησης, πολιτικές αγωγές και επιδοτήρια). ΕΥΡΩ 50,γ) Επί πταισμάτων και πλημμελημάτων (Κλητήριο θέσπισμα, κλήση μαρτύρων, απόφαση, πρακτικά εν γένει). ΕΥΡΩ 30,Δ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ α) Πράξη Προξένου για διορισμό πραγματογνωμόνων κανονιστών προς εξέταση ζημίας που προκλήθηκε στο πλοίο. ΕΥΡΩ 50,β) Εγγύηση υπέρ Πλοιάρχου. ΕΥΡΩ 50,γ) Επικύρωση έκθεσης κανονισμού αβαρίας. ΕΥΡΩ 50,δ) Θεώρηση ένορκης βεβαίωσης πλοιάρχου ή μελών πληρώματος, περί απώλειας του διπλώματός τους, προς έκδοση νέου διπλώματος. ΕΥΡΩ 15,ε) Χαρτοσήμανση Ναυτολογίου, Εγγράφου Εθνικότητας, Προσωρινών Ναυτιλιακών Εγγράφων (Π.Ν.Ε.) και Πιστοποιητικών Ασφαλείας Πλοίων. ΕΥΡΩ 40,στ) Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών, που προβλέπονται από διεθνείς συμβάσεις. ΕΥΡΩ 5,ζ) Θεώρηση βεβαίωσης πλοιάρχου, πλοίου υπό ξένη σημαία μη ασφαλισμένου στο ΝΑΤ για τη θαλάσσια υπηρεσία Έλληνα ναυτικού στο πλοίο. ΕΥΡΩ 10,η) Θεώρηση ναυτιλιακών εγγράφων καθώς και αντιγράφων αυτών. ΕΥΡΩ 5,Ε. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ε1 Πράξεις επί των οποίων επιβάλλεται και φόρος α) Πώληση, διανομή, ανταλλαγή ακινήτων. Αναλογικό τέλος επί αξίας 3.500,- ΕΥΡΩ ή υποδιαίρεσής τους. ΕΥΡΩ 75,β) Πώληση, διανομή ανταλλαγή κινητών. Αναλογικό τέλος επί αξίας ανά 3.500,- ΕΥΡΩ ή υποδιαίρεσής τους. ΕΥΡΩ 225,γ) Δωρεά εν ζωή ή αιτία θανάτου, γονική παροχή ακινήτων και κινητών καθώς και συμβατική ανάκληση αυτών. Σύμβαση περί παραχωρήσεως επικαρπίας. Αναλογικό τέλος επί αξίας 3.500,- ΕΥΡΩ ή υποδιαίρεσής τους ΕΥΡΩ 100,δ) Δωρεές οι οποίες συνιστώνται υπέρ του Δημοσίου, υπέρ Δήμου ή Κοινότητας ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του Ελληνικού Κράτους, υπέρ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), ή γενικά ελληνικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και υπέρ ελληνικού φιλανθρωπικού ιδρύματος. ΑΤΕΛΩΣ Ε2 Λοιπές συμβολαιογραφικές πράξεις α) Σύνταξη δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς ή κληροδοσίας. ΕΥΡΩ 100,β) Σύνταξη πληρεξουσίου (Διορισμός, ανάκληση). Το Φύλλο. ΕΥΡΩ 50,γ) Αντίγραφα πληρεξουσίων και λοιπών συμβολαιογραφικών πράξεων. Το Φύλλο. ΕΥΡΩ 10,δ) Πληρεξούσιο προς είσπραξη μισθού, σύνταξης, νοσηλίων, αποζημίωσης και δήλωσης ληξιαρχικού γεγονότος. Το Φύλλο. ΕΥΡΩ 5,ε) Σύνταξη και ανάκληση δημόσιας διαθήκης ΕΥΡΩ 100,στ) Κατάθεση και ανάκληση μυστικής διαθήκης. ΕΥΡΩ 100,ζ) Κατάθεση και ανάκληση ιδιόγραφης διαθήκης. ΕΥΡΩ 100,η) Χαρτοσήμανση ιδιόγραφης διαθήκης κατά την προσαγωγή της προς δημοσίευση. ΕΥΡΩ 100,θ) Δημοσίευση διαθήκης. ΕΥΡΩ 100,ι) Διαμαρτυρικό συναλλαγματικής. Το φύλλο. ΕΥΡΩ 50,ια) Σύνταξη προσυμφώνου. Το φύλλο. ΕΥΡΩ 10,ιβ) Κατάθεση παρακαταθήκης. ΕΥΡΩ 75,ιγ) Ένορκες βεβαιώσεις του άρθρου 270 Κ.Πολ.Δ. Το φύλλο. ΕΥΡΩ 70,ιδ) Αντίγραφα ενόρκων βεβαιώσεων του άρθρου 270 Κ.Πολ.Δ. Το φύλλο. ΕΥΡΩ 20,ιε) Σύναψη συμφώνου συμβίωσης. ΕΥΡΩ 100,ιστ) Σύναψη συμφώνου συμβίωσης εκτός προξενικής περιφέρειας ή μη μονίμων κατοίκων εξωτερικού. ΕΥΡΩ 200,ιζ) Πράξη λήξης συμφώνου συμβίωσης. ΕΥΡΩ 100,ιη) Πράξη υιοθεσίας, αναγνώρισης τέκνου εκτός γάμου. ΕΥΡΩ 50,ιθ) Εκμίσθωση ακινήτων ή πλοίων, διάλυση μισθώσεως. Αναλογικό τέλος επί αξίας ανά 3.500,- ΕΥΡΩ ή υποδιαίρεσής τους. ΕΥΡΩ 30,κ) Σύσταση δανείου (απλού, ενυπόθηκου), χρησιδανείου, ενεχύρου, εκχώρηση απαιτήσεως, αναδοχή χρέους, μίσθωση κινητών. Αναλογικό τέλος επί αξίας ανά 3.500,- ΕΥΡΩ, ή υποδιαίρεσής τους. ΕΥΡΩ 225,κα) Παράταση δανείου. Το Φύλλο. ΕΥΡΩ 50,κβ) Εξάλειψη υποθήκης εγγραφείσης με δικαστική απόφαση. Εξάλειψη προσημειώσεως. Αναλογικό τέλος επί αξίας 3.500,ΕΥΡΩ, ή υποδιαίρεσής τους. ΕΥΡΩ 225,κγ) Σύσταση ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ. Τροποποίηση καταστατικού, διάλυση κλπ. Αναλογικό τέλος επί αξίας ανά 3.500,- ΕΥΡΩ, ή υποδιαίρεσής τους. ΕΥΡΩ 90,κδ) Μεταβίβαση μετοχών ΑΕ, μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ. Αναλογικό τέλος επί αξίας ανά 3.500,-ΕΥΡΩ, ή υποδιαίρεσής τους. ΕΥΡΩ 90,κε) Συμβιβασμός σε οικονομική απαίτηση. Εξόφληση απαιτήσεως για την οποία δεν συνετάγη συμβολαιογραφικό έγγραφο. Αναλογικό τέλος επί αξίας ανά 3.500,- ΕΥΡΩ, ή υποδιαίρεσής τους. ΕΥΡΩ 225,κστ) Τριτεγγύηση. Αναλογικό τέλος επί αξίας ανά 3.500,- ΕΥΡΩ ή υποδιαίρεσής τους. Αποτελεί παρεπόμενο σύμφωνο και ΔΕΝ εισπράττεται τέλος εφόσον η κύρια σύμβαση έχει γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο. ΕΥΡΩ 50,.
Άρθρο 3 "Εισπράξεις υπέρ ιδιωτών"
1.  
  Για κάθε είσπραξη χρημάτων, ύστερα από αίτηση ιδιώτη, δυνάμει δικαστικής απόφασης ή άλλου τίτλου, καταβάλλεται, υπέρ του Δημοσίου, ποσό ίσο προς το 2% του συνόλου του επιδικαζόμενου ποσού
Άρθρο 4 "Είσπραξη με γραμμάτιο"
1.  
  Προξενικά τέλη τα οποία υπερβαίνουν, κατά πράξη, τα 300 ευρώ εισπράττονται με την έκδοση γραμματίου είσπραξης
2.  
  Οι προξενικές αρχές και τα προξενικά γραφεία εισπράττουν εκτός από τα προξενικά τέλη και κάθε φόρο, τέλος και εισφορά υπέρ τρίτων που έχει θεσπιστεί με νόμο. Η είσπραξη γίνεται, ανεξαρτήτως ποσού, με έκδοση σχετικού γραμματίου.
3.  
  Φόροι και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εισπράττονται, ανεξαρτήτως ποσού, με έκδοση γραμματίου είσπραξης
Άρθρο 5 "Προξενικά Δικαιώματα"
1.  
  Για κάθε ενασχόληση μονίμου προξενικού υπαλλήλου, κατόπιν αιτήσεως ιδιώτη ή χάριν ιδιωτικού συμφέροντος, εκτός του προξενικού καταστήματος, εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου, με την έκδοση γραμματίου είσπραξης, δικαίωμα 150 ευρώ ανά τετράωρο ή χρονικό διάστημα μικρότερου αυτού
2.  
  Για διερμηνεία μονίμου προξενικού υπαλλήλου σε αστική ή ιδιωτική υπόθεση εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου, με την έκδοση γραμματίου είσπραξης, δικαίωμα 100 ευρώ ανά ώρα πραγματικής διερμηνείας
3.  
  Τα τέλη των παραγράφων (1) και (2) του παρόντος άρθρου διπλασιάζονται σε περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση του υπαλλήλου εκτός της πόλης, όπου εδρεύει η προξενική αρχή
4.  
  Για μετάφραση η οποία διενεργείται από μόνιμο υπάλληλο προξενικής αρχής εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου, με την έκδοση σχετικού γραμματίου, δικαίωμα 20 ευρώ ανά σελίδα
5.  
  Στην περίπτωση αμίσθων προξενικών αρχών, τα ανωτέρω δικαιώματα εισπράττονται από τους ενασχολούμενους κατά περίπτωση προϊσταμένους ή υπαλλήλους των αμίσθων προξενικών αρχών ή τους διερμηνείς. Η είσπραξη γίνεται με την έκδοση απλής απόδειξης.
Άρθρο 6 "Εισπράξεις αμίσθων προξενικών αρχών"
1.  
  Οι προϊστάμενοι των αμίσθων προξενικών αρχών, παρακρατούν, προς κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, ποσοστό 60% επί των προξενικών τους εισπράξεων και αποδίδουν εις το Δημόσιο, κατά την υποβολή των λογαριασμών τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις, το υπόλοιπο 40%
2.  
  Φόροι και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που εισπράττονται από άμισθες προξενικές αρχές αποδίδονται εξ ολοκλήρου
3.  
  Σε περιπτώσεις αδυναμίας εξαγωγής, λόγω συναλλαγματικών περιορισμών, του ανήκοντος στο Δημόσιο προϊόντος εκ των εισπράξεων των αμίσθων προξενικών αρχών, τούτο αποστέλλεται, στο τέλος του οικονομικού έτους, μετά από έγκριση της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών, στην Πρεσβεία, στην δικαιοδοσία της οποίας υπάγεται η άμισθη προξενική αρχή
Άρθρο 7 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Το Π.Δ. 116/2002 (Α΄ 96) καθώς και κάθε άλλη διάταξη κανονιστικής πράξης που ρυθμίζει τα θέματα του παρόντος με άλλο τρόπο καταργούνται.
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού διατάγματος αρχίζει μετά τη συμπλήρωση ενός μηνός από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού διατάγματος.
 • Τα άρθρα 52, 53 και 60 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α΄ 117).
 • Την υπ’ αριθ. 179/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
 • Τα άρθρα 1, 2 παράγραφος 1 και 5 παράγραφος 1 του Ν. 2949/2001 «Προξενική Διατίμηση και άλλες Διατάξεις» (Α΄ 243).
 • Το Π.Δ. 116/2002 «Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα» (Α΄ 96), όπως τροποποιηθέν ισχύει.
 • Το άρθρο 1 του Ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 23) και την υπ’ αριθ. 3021/22/10/28.06.2005 κοινή υπουργική απόφαση «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου» (Β΄ 932).
 • Τον Κανονισμό ΕΕ 265/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας Σένγκεν και του Κανονισμού ΕΚ 562/2006, όσον αφορά την κυκλοφορία των προσώπων με θεωρήσεις μακράς διάρκειας.
 • Το Ν. 2968/2001 «Κύρωση των αποφάσεων των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών-Μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πολιτών της Ε.Ε., εκ μέρους των διπλωματικών και προξενικών αντιπροσωπειών και περί θεσπίσεως του προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου» (Α΄ 280), με τον οποίο κυρώθηκε η υπ’ αριθ. 96/409/ΚΕΠΠΑ απόφαση των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών-Μελών, που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1996, περί θεσπίσεως του προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου.
 • Την υπ’ αριθ. Υ48/09.07.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2014-01-31 Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα.
Τροποποίηση Τύπος
A/2014/24
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/2790/2000-ΚΟΙΝΗΥΠΟΥΡΓΙΚΗΑΠΟΦΑΣΗ4864/8/8-Γ΄ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2790_2000-ΚΟΙΝΗΥΠΟΥΡΓΙΚΗΑΠΟΦΑΣΗ4864_8_8-Γ΄ 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/2/63542/Α0024 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/2_63542_Α0024 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/3021/22/10 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3021_22_10 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/3021/22/10/2005 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3021_22_10_2005 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις. 2001/2949 2001
Κύρωση των Αποφάσεων των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών - Μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ μέρους των διπλωματικών και προξενικών αντιπροσωπει[...]" 2001/2968 2001
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 2003/3103 2003
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». 2007/3566 2007
ΝΟΜΟΣ 2010/265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/265 2010
Προξενικά τέλη και δικαιώματα. 2002/116 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία