ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/164

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-11-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-11-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-11-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 28/2009 “Απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου και 2008/53/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.” (Α΄46), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική Οδηγία 2014/22/ΕΕ της Επιτροπής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
    Με το παρόν διάταγμα τροποποιείται το π.δ. 28/2009 (Α΄46), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική Οδηγία 2014/22/ΕΕ της Επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου 2014 (Ε.Ε. L 44/14.02.2014).
Άρθρο 2
1.  
    Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙV του άρθρου 60 του π.δ. 28/2009, όπως ισχύει (Άρθρο 1 της εκτελεστικής Οδηγίας 2014/22/ΕΕ της Επιτροπής) Το Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΙV του άρθρου 60 του π.δ. 28/2009, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:.
Άρθρο 3
1.  
    Έναρξη ισχύος (Άρθρο 2 της εκτελεστικής Οδηγίας 2014/22/ΕΕ της Επιτροπής) Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από 16 Νοεμβρίου 2014. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παρ. 1 του άρθρου 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101). β) Του άρθρου 20 του ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α΄ 110), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. της 23/24-1-1936 (Α ΄47) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200). γ)Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθ. Υ478/9-7-2014 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτού Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρασκευά Κουκουλόπουλου» (Β΄ 1880).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθ. 273/20145 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2014/Υ478 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2014/Υ478 2014
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/23 1936
Απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου και 2008/53/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. 2009/28 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία