ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/166

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-11-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-11-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-11-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/38/ΕΕ (ΕΕ L 218/14.8.2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου­λίου της 12ης Αυγούστου 2013, τροποποίηση του π.δ. 16/2011 «Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα» (Α΄ 36) και του π.δ. 159/2006 «Ίδρυση Σχολής Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων» (Α΄ 168).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/38/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Αυγούστου 2013 σχετικά με τους ελέγχους των πλοίων από τις Αρχές του κράτους λιμένα (L 218/14.08.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Άρθρο 2 Άρθρο 1 Τροποποιήσεις της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ 1.Το άρθρο 2 του π.δ. 16/2011 τροποποιείται ως εξής: 1)η περίπτωση α της παραγράφου 1 τροποποιείται ως εξής: 1) η υποπερίπτωση ζζ΄) διαγράφεται και η υποπερίπτωση ηη΄ αναριθμείται ως ζζ΄. 2) προστίθενται οι ακόλουθες υποπαράγραφοι: 3) σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 (ΜLC 2006) 4) διεθνής σύμβαση του 2001 για τον Έλεγχο Επιβλαβών Συστημάτων Υφαλοχρωματισμού των Πλοίων (ΑFS 2001) 5) διεθνής σύμβαση του 2001 για την Αστική Ευθύνη για Ζημία Ρύπανσης από Πετρέλαιο Κίνησης (σύμβαση Βunkers, 2001)». 2)Στην παράγραφο 1 προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 3)«πιστοποιητικό ναυτικής εργασίας»: το πιστοποιητικό που αναφέρεται στον κανονισμό 5.1.3 της ΜLC 2006. 4)«δήλωση συμμόρφωσης ναυτικής εργασίας»: η δήλωση που αναφέρεται στον κανονισμό 5.1.3 της ΜLC 2006». 5)προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως: «3Όλες οι παραπομπές του παρόντος διατάγματος σε συμβάσεις, διεθνείς κώδικες και αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν σε πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα, θεωρούνται ως παραπομπές στις επικαιροποιημένες εκδόσεις των εν λόγω συμβάσεων, διεθνών κωδίκων και αποφάσεων » 2.Το άρθρο 3 του π.δ. 16/2011 τροποποιείται ως εξής: 1)η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3Κατά την επιθεώρηση πλοίου το οποίο φέρει τη σημαία κράτους που δεν είναι μέρος σύμβασης, οι Αρμόδιες Αρχές Επιθεώρησης φροντίζουν ώστε η μεταχείριση του πλοίου και του πληρώματός του να μην είναι ευνοϊκότερη από εκείνη πλοίου που φέρει τη σημαία κράτους το οποίο είναι μέρος της Σύμβασης αυτής. Το εν λόγω πλοίο υπόκειται σε λεπτομερέστερη επιθεώρηση σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ΜΣ των Παρισίων » 1)προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως: «5Τα μέτρα που θεσπίζονται για την εφαρμογή του παρόντος δεν οδηγούν σε υποβάθμιση του γενικού επιπέδου προστασίας των ναυτικών δυνάμει του κοινωνικού δικαίου της Ένωσης στους τομείς στους οποίους εφαρμόζεται το παρόν διάταγμα, σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση στη χώρα. Κατά την υλοποίηση των μέτρων αυτών, εάν οι αρμόδιες Αρχές Επιθεώρησης διαπιστώσουν σαφή παράβαση του δικαίου της Ένωσης σε πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους, ενημερώνουν αμέσως, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, οποιαδήποτε άλλη σχετική αρμόδια αρχή ώστε να αναληφθούν οι κατάλληλες περαιτέρω ενέργειες » 3.Στο άρθρο 17 του π.δ. 16/2011 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Όταν, έπειτα από λεπτομερέστερη επιθεώρηση, διαπιστώνεται ότι οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί του πλοίου δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΜLC 2006, ο επιθεωρητής γνωστοποιεί αμέσως τις ελλείψεις στον πλοίαρχο και καθορίζει τις απαιτούμενες προθεσμίες για την αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση που ο επιθεωρητής θεωρήσει ότι οι εν λόγω ελλείψεις είναι σημαντικές ή εάν σχετίζονται με πιθανή υποβολή καταγγελίας δυνάμει του παραρτήματος V μέρος Α σημείο 19, ο επιθεωρητής γνωστοποιεί τις ελλείψεις στις εθνικές αρμόδιες οργανώσεις ναυτικών και πλοιοκτητών και δύναται: 1)να ενημερώσει εκπρόσωπο του κράτους σημαίας 2)να διαβιβάσει τις σχετικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του επόμενου λιμένα κατάπλου. Όσον αφορά τα θέματα που σχετίζονται με την ΜLC 2006, η αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης, μέσω της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας (ΔΝΕΡ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, δικαιούται να διαβιβάσει προς τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας αντίτυπο της έκθεσης του επιθεωρητή, η οποία συνοδεύεται από τυχόν απάντηση που έχει ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, με σκοπό τη λήψη κατάλληλων και πρόσφορων μέτρων που διασφαλίζουν ότι τηρείται αρχείο με τις εν λόγω πληροφορίες και ότι αυτό γνωστοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν ενδεχομένως να κάνουν χρήση των σχετικών διαδικασιών προσφυγής. 4.Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του π.δ. 16/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «3Η ταυτότητα του καταγγέλλοντος δεν αποκαλύπτεται στον πλοίαρχο ή τον πλοιοκτήτη του συγκεκριμένου πλοίου. Ο επιθεωρητής λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό την προστασία της εμπιστευτικότητας των καταγγελιών που υποβάλλουν οι ναυτικοί, μεταξύ άλλων μέσω της διασφάλισης της εχεμύθειας κατά τη διάρκεια τυχόν συνεντεύξεων με τους ναυτικούς » 5.Μετά το άρθρο 18 του π.δ. 16/2011, προστίθεται άρθρο 18Α ως ακολούθως: «18Ατης ΜLC 2006 για τη διαχείριση καταγγελιών που υποβάλλονται στην ξηρά. 1Ναυτικός που ισχυρίζεται ότι έχουν παραβιαστεί οι απαιτήσεις της ΜLC 2006 (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ναυτικών), μπορεί να υποβάλει καταγγελία σε επιθεωρητή στον λιμένα στον οποίο έχει καταπλεύσει το πλοίο του. Στις περιπτώσεις αυτές, ο επιθεωρητής διενεργεί αρχική διερεύνηση. 2Όπου ενδείκνυται, αναλόγως της φύσεως της καταγγελίας, η αρχική διερεύνηση πρέπει να περιλαμβάνει εξέταση του εάν έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες υποβολής παραπόνων επί πλοίου που προβλέπει ο κανονισμός 5.1.5 της ΜLC 2006. Ο επιθεωρητής δύναται επίσης να διενεργεί λεπτομερέστερη επιθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος. 3Ο επιθεωρητής πρέπει, όπου απαιτείται, να επιδιώκει την επίλυση καταγγελιών σε επίπεδο πλοίου. 4Στην περίπτωση που η διερεύνηση ή η επιθεώρηση αποκαλύψει μη συμμόρφωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού. 5Όταν δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 4 και καταγγελία ναυτικού που σχετίζεται με θέματα που καλύπτει η ΜLC 2006 δεν έχει επιλυθεί σε επίπεδο πλοίου, ο επιθεωρητής ενημερώνει αμέσως το κράτος σημαίας, ζητώντας του να υποβάλει, εντός προκαθορισμένης προθεσμίας συμβουλές και διορθωτικό σχέδιο δράσης. Έκθεση των επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν διαβιβάζεται με ηλεκτρονικά μέσα στη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 24. 6Όταν μια καταγγελία δεν έχει επιλυθεί κατόπιν ενεργειών που αναλήφθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 5, η αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης διαβιβάζει μέσω της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας (ΔΝΕΡ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου αντίγραφο της έκθεσης του επιθεωρητή στον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Η έκθεση συνοδεύεται από τυχόν απάντηση που έχει ληφθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας. Ομοίως, ενημερώνονται και οι αρμόδιες οργανώσεις ναυτικών και πλοιοκτητών της Ελλάδας. Επιπροσθέτως, στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με καταγγελίες που επιλύθηκαν σε ετήσια βάση, διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας (ΔΝΕΡ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου έτους, προκειμένου να διαβιβασθούν συγκεντρωτικά στον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Αυτές οι πληροφορίες και τα στατιστικά στοιχεία υποβάλλονται, ώστε, βάσει ενεργειών που θεωρούνται κατάλληλες και σκόπιμες, να τηρείται αρχείο τέτοιου είδους πληροφοριών και να τίθεται υπόψη των μερών, μεταξύ άλλων των οργανώσεων ναυτικών και πλοιοκτητών, που ενδεχομένως ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση σχετικών διαδικασιών προσφυγής. 7Το παρόν άρθρο ισχύει υπό την επιφύλαξη του άρθρου 18. Το άρθρο 18 τέταρτο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης στις καταγγελίες για θέματα που καλύπτει η ΜLC 2006 » 6.Το άρθρο 19 του π.δ. 16/2011 τροποποιείται ως εξής: 1)Προστίθεται η παράγραφος «2 α» ως εξής: «2αΣτην περίπτωση που οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί του πλοίου είναι σαφώς επικίνδυνες για την ασφάλεια, την υγεία ή την ασφάλεια των ναυτικών από έκνομες ενέργειες ή υπάρχουν ελλείψεις που συνιστούν σοβαρή ή επανειλημμένη παράβαση των απαιτήσεων της ΜLC 2006 (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ναυτικών), η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης φροντίζει να του επιβληθεί κράτηση ή να παύσει η λειτουργία στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν οι ελλείψεις. Η εντολή κράτησης ή η παύση λειτουργίας δεν αίρεται μέχρι να αποκατασταθούν οι ελλείψεις ή να αποδεχθεί η Αρμόδια Αρχή σχέδιο αποκατάστασης των εν λόγω ελλείψεων και να ικανοποιηθεί ότι το σχέδιο θα εφαρμοσθεί ταχέως. Ο επιθεωρητής μπορεί να διαβουλευθεί με το κράτος σημαίας πριν αποδεχθεί το σχέδιο δράσης » 1)Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής: «6Σε περίπτωση κράτησης, η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης ενημερώνει αμέσως, γραπτώς και συμπεριλαμβάνοντας την έκθεση επιθεώρησης, τις αρχές του κράτους σημαίας ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τον πρόξενο ή, εν απουσία του, τον πλησιέστερο διπλωματικό αντιπρόσωπο του κράτους αυτού, για όλες τις περιστάσεις οι οποίες κατέστησαν αναγκαία αυτή την επέμβαση. Επιπλέον, απευθύνεται κοινοποίηση, εφόσον απαιτείται, στους οριζόμενους επιθεωρητές ή στους αναγνωρισμένους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την έκδοση των πιστοποιητικών κλάσης ή των υποχρεωτικών πιστοποιητικών σύμφωνα με τις συμβάσεις. Επιπλέον, εάν ένα πλοίο δεν επιτρέπεται να αποπλεύσει λόγω σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων των απαιτήσεων της ΜLC 2006 (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ναυτικών), ή διότι οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί του πλοίου συνιστούν σαφή κίνδυνο για την ασφάλεια, την υγεία ή την ασφάλεια των ναυτικών από έκνομες ενέργειες, η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης ενημερώνει αμέσως το κράτος σημαίας σχετικά και καλεί εκπρόσωπο του κράτους σημαίας να είναι παρών, στο μέτρο του δυνατού, ζητώντας από το κράτος σημαίας να απαντήσει εντός ταχθείσας προθεσμίας. Η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης ενημερώνει επίσης αμέσως τις αρμόδιες οργανώσεις ναυτικών και πλοιοκτητών στην Ελλάδα » 7.Η παράγραφος 2Β της υποπερίπτωσης ΙΙ του Παραρτήματος Ι του π.δ. 16/2011 τροποποιείται ως ακολούθως: 1)η περίπτωση ε αντικαθίσταται ως εξής: «Πλοία, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο αναφοράς ή καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης καταγγελίας υποβληθείσας στον λιμένα, από τον πλοίαρχο, μέλος του πληρώματος ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό που έχει έννομο συμφέρον για την ασφαλή λειτουργία του πλοίου, τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί του πλοίου ή την πρόληψη της ρύπανσης, εκτός εάν η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης κρίνει ότι η αναφορά ή η καταγγελία είναι προφανώς αβάσιμες » 3)προστίθεται η περίπτωση ια ως ακολούθως: «πλοία για τα οποία έχει συμφωνηθεί σχέδιο δράσης για την αποκατάσταση των ελλείψεων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 2α, αλλά για τα οποία δεν έχει ελεγχθεί η εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου από επιθεωρητή » 8.Το παράρτημα ΙV του π.δ. 16/2011 τροποποιείται ως ακολούθως: 1)Οι περιπτώσεις 14, 15 και 16 αντικαθίστανται ως εξής: «14Ιατρικά πιστοποιητικά (βλέπε ΜLC 2006). 15Πίνακας διευθέτησης χρόνου εργασίας επί πλοίου (βλ. ΜLC 2006 και SΤCW 78/95). 16Αρχείο των ωρών εργασίας και των ωρών ανάπαυσης των ναυτικών (βλέπε ΜLC 2006) » 1)προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:« 46.Πιστοποιητικό ναυτικής εργασίας. 47.Δήλωση συμμόρφωσης ναυτικής εργασίας, μέρη Ι και ΙΙ. 48.Διεθνές πιστοποιητικό συστήματος υφαλοχρωματισμού. 49.Πιστοποιητικό ασφάλισης ή άλλης οικονομικής εξασφάλισης σχετικά με την αστική ευθύνη για ζημία από ρύπανση πετρελαίου κίνησης». 9.Στο Μέρος Α του Παραρτήματος V του π.δ. 16/2011, προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:« 16.Τα απαιτούμενα βάσει της ΜLC 2006 έγγραφα δεν έχουν προσκομιστεί, δεν έχουν επικαιροποιηθεί ή έχουν επικαιροποιηθεί εσφαλμένα ή τα έγγραφα που προσκομίζονται δεν περιέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της ΜLC 2006 ή δεν είναι έγκυρα κατ’ άλλον τρόπο. 17.Οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί του πλοίου δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ΜLC 2006. 18.Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύει ότι το πλοίο έχει αλλάξει σημαία με σκοπό να αποφευχθεί η συμμόρφωση προς την ΜLC 2006. 19.Υπάρχει καταγγελία ότι οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί του πλοίου δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΜLC 2006». 10.Η περίπτωση 3.10 του παραρτήματος Χ του π.δ. 16/ 2011 τροποποιείται ως ακολούθως: 1)ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής: «Τομείς που υπάγονται στην ΜLC 2006 » 2)προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:« 8.Οι συνθήκες που επικρατούν επί του πλοίου είναι σαφώς επικίνδυνες για την ασφάλεια, την υγεία ή την ασφάλεια των ναυτικών από έκνομες ενέργειες. 9.Η μη συμμόρφωση συνιστά σοβαρή ή επανειλημμένη παραβίαση των απαιτήσεων της ΜLC 2006, (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ναυτικών), όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των ναυτικών επί του πλοίου, όπως ορίζονται στο πιστοποιη­τικό ναυτικής εργασίας και τη δήλωση συμμόρφωσης ναυτικής εργασίας». Άρθρο 3 Λοιπές Τροποποιήσεις του π.δ. 16/2011 1.Το δεύτερο εδάφιο του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 16/2011 (Α΄ 36) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι πληροφορίες που σημειώνονται παρακάτω υποβάλλονται τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από τον αναμενόμενο χρόνο κατάπλου στον λιμένα ή στο αγκυροβόλιο ή πριν από τον απόπλου από τον προηγούμενο λιμένα σε περίπτωση που το ταξίδι αναμένεται να διαρκέσει λιγότερο από εβδομήντα δύο (72) ώρες ή εάν ο λιμένας κατάπλου είναι άγνωστος ή μεταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ευθύς μόλις η πληροφορία έγινε γνωστή » 2.Στο παράρτημα ΙV του π.δ. 16/2011 (Α΄ 36) προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:« 50.Πιστοποιητικό του καταλόγου επικίνδυνων υλικών ή δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τον αριθ. 1257/2013 Κανονισμό Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 «για την ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και της οδηγίας 2009/16/ΕΚ». 3.Το δεύτερο εδάφιο της ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ του Παραρτήματος Χ του π.δ. 16/2011, αντικαθίσταται ως εξής: «Στο σημείο 3 παρέχονται παραδείγματα ελλείψεων, οι οποίες αυτές καθαυτές δικαιολογούν την κράτηση του εμπλεκόμενου πλοίου (βλέπε άρθρο 19 παράγραφος 3), σύμφωνα με το από 1-2-2013 Διορθωτικό της ΚΟ 2009/16 ΕΚ, (ΕΕL 32/σελ. 23/1-2-2013) » Άρθρο 4 Τροποποίηση του π.δ. 159/2006 Το άρθρο 18 του π.δ. 159/2006 (Α΄ 168) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 18 «Κατά τη λειτουργία των εκπαιδευτικών σειρών του Τμήματος Εκπαίδευσης Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων της Σχολής και για λόγους ομοιομορφίας της πιστοποίησης της εκπαίδευσης, η οποία υπαγορεύεται από τις διατάξεις του π.δ. 88/1997 (Α΄ 90), όπως αντικαταστάθηκε με το π.δ 16/2011 (Α΄36), οι Επιθεωρητές Ασφαλείας Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου που έχουν περατώσει με επιτυχία στο παρελθόν το αντίστοιχο ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Αξιω­ματικούς ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ - Επιθεωρητές ασφαλείας πλοίων και τους έχει χορηγηθεί σχετική βεβαίωση, δύναται να συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις του Τμήματος. Στους επιτυχόντες απονέμεται το προβλεπόμενο, από τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, πτυχίο » Άρθρο 5 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 21η Νοεμβρίου 2014 πλην του άρθρου 4, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70), του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και 91 του ν. 3862/2010 (Α΄ 113).
  • Τις διατάξεις του ν. 4150/2013 «Περί ανασυγκρότησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως ισχύει.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2, του Κώδικα Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος που κυρώθηκε από το άρθρο πρώτο του ν. 3079/2002 (Α΄ 311).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 « Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α΄ 141) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (Α΄ 149) και το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160).
  • Τις διατάξεις του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών» (Α΄153) και του π.δ. 158/2014 «Διορισμός Υπουργών» (Α΄ 240).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ­πολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 236/2014 Γνωμοδότηση του Συμβου­λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 2010/3862 2010
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141). 2012/94 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141). 2012/98 2012
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2013/119 2013
Διορισμός Υπουργών. 2014/158 2014
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία