ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/167

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-12-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-12-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 114/2010 «Καθιέρωση ενιαίας δια­δικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005)» (Α΄ 195).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του π.δ. 114/2010 (Α΄ 195), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 35 του π.δ. 113/2013 (Α΄ 146), αντικαθίσταται ως εξής: Μετά την υποβολή παραίτησης ο Διευθυντής της αρμόδιας αρχής εξέτασης, θέτει την υπόθεση στο αρχείο Σε περίπτωση που ο προσφεύγων υποβάλει την παραίτησή του ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών, η πράξη αρχειοθέτησης εκδίδεται από την αρμόδια Επιτροπή Προσφυγών Η σχετική πράξη έχει βεβαιωτικό χαρακτήρα και δεν επιδίδεται στον αιτούντα Σε περίπτωση επανεμφάνισης του ενδιαφερομένου με νέα αίτηση διεθνούς προστασίας, αυτή λογίζεται ως μεταγενέστερη αίτηση
2.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του π.δ. 114/2010 αντικαθίσταται ως εξής: Οι ως άνω αποφάσεις επιδίδονται στον αιτούντα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 και επόμενα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97) .
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 25 του π.δ. 114/2010, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 17 του άρθρου 35 του π.δ. 113/2013 (Α΄ 146), αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Προσφυγές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα εξετάζονται σε προκαταρκτικό στάδιο από το Διευθυντή της αρμόδιας αρχής εξέτασης.
 2. Οι προσφυγές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, εισάγονται προς εξέταση κατ’ ουσία στην αρμόδια Επιτροπή Προσφυγών με απόφαση του Διευθυντή της αρμόδιας αρχής εξέτασης, εφόσον ο προσφεύγων αποδεικνύει ότι κατά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της προσφυγής συνέτρεχαν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι δικαιολογούσαν το εκπρόθεσμο της υποβολής και ότι υπέβαλε αμελλητί την προσφυγή μετά τη λήξη των περιστατικών που συνιστούν τους λόγους ανωτέρας βίας.
 3. Η απόφαση του Διευθυντή επιδίδεται στον προσφεύγοντα σύμφωνα με το άρθρο 7 και χορηγείται εκ νέου δελτίο αιτήσαντος άσυλο.
 4. Οι Επιτροπές Προσφυγών δύνανται να εξετάζουν κατά προτεραιότητα τις προσφυγές που παραπέμπονται σε αυτές από το Διευ­θυντή της ως άνω αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 26.
 5. Σε περίπτωση που κατά την εξέταση της εκπρόθεσμης προσφυγής από το Διευθυντή της αρμόδιας αρχής εξέτασης διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη και τίθεται οριστικώς στο αρχείο με σχετική απόφαση, η οποία επιδίδεται στον προσφεύγοντα σύμφωνα με το άρθρο 7
Άρθρο 3
1.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του π.δ. 114/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
 1. έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών ή Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατηγορίας ΠΕ, πτυχιούχο νομικής, ή τέως δικαστικό λειτουργό ή τέως δημόσιο υπάλληλο, κατηγορίας ΠΕ, πτυχιούχο νομικής, ή πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, με εξειδίκευση ή εμπειρία στο προσφυγικό δίκαιο ή στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή στο διεθνές δίκαιο, ως Πρόεδρο
2.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 26 του π.δ. 114/2010, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 18 του άρθρου 35 του π.δ. 113/2013 (Α΄ 146), αντικαθίσταται ως εξής:
  Η Επιτροπή Προσφυγών αποφασίζει τη μη κλήση του προσφεύγοντος όταν κρίνει ότι μπορεί να λάβει απόφαση επί της προσφυγής από τα στοιχεία του φακέλου. Αν τα στοιχεία του φακέλου δεν επαρκούν για τη λήψη απόφασης επί της προσφυγής, η Επιτροπή Προσφυγών καλεί τον προσφεύγοντα να υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία εντός (10) ημερών από την επίδοση της κλήσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 ή να εμφανιστεί ενώπιόν της. Στην τελευταία περίπτωση ο προσφεύγων ενημερώνεται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασής του και σε γλώσσα που κατανοεί για τον τόπο και την ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής του, καθώς και για το δικαίωμά του να παραστεί αυτοπροσώπως ή και με δικηγόρο ή άλλο σύμβουλό του ενώπιον της Επιτροπής, για να εκθέσει προφορικά, με τη βοήθεια κατάλληλου διερμηνέα, τα επιχειρήματά του και να δώσει διευκρινίσεις ή να υποβάλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία. Σε υποθέσεις στις οποίες υφίσταται σχετική γνωμοδότηση εκπροσώπου της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση επί της προσφυγής από τα στοιχεία του φακέλου .
Άρθρο 4
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του π.δ. 114/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής: Σε περίπτωση άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής, το δελτίο αιτήσαντος άσυλο χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές παραλαβής Σε περίπτωση άσκησης εκπρόθεσμης προσφυγής, το εν λόγω δελτίο χορηγείται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 25
Άρθρο 5
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του π.δ. 114/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύναται να χορηγεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντα, του οποίου η αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας, υποβληθείσα πριν από την 7η Ιουνίου 2013, έχει απορριφθεί σε α΄ βαθμό κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 34 του π.δ. 113/2013.
 2. Οι Επιτροπές Προσφυγών, εφόσον απορρίπτουν την προσφυγή και κρίνουν ότι συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 30651/2014 από 3-6-2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1453), παραπέμπουν την υπόθεση στην προβλεπόμενη από την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση αρχή, η οποία αποφασίζει σχετικά με τη χορήγηση της εν λόγω άδειας.
 3. Στην περίπτωση αυτή οι Επιτροπές Προσφυγών χορηγούν σχετική βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο .
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 28 του π.δ. 114/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
  Για τις διαδικασίες ανάκλησης του καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 27
3.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 28 του π.δ. 114/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
  Ο κάτοχος άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, του οποίου η αίτηση για διεθνή προστασία είχε απορριφθεί από τις αρμόδιες αρχές του παρόντος, οφείλει να αναχωρήσει χωρίς άλλη ειδοποίηση μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος της, εκτός και αν τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας αυτής υποβάλει στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης αίτηση για παράταση της ισχύος της. Ο τελευταίος αποφαίνεται οριστικώς περί της ανανέω­σης ή μη της εν λόγω άδειας .
Άρθρο 6
1.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του π.δ. 114/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
 1. Επί προσφυγών, οι οποίες είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τις διατάξεις των π.δ. 61/1999 (Α΄ 63) ή π.δ. 90/2008 (Α΄ 138) και η εξέτασή τους εκκρεμεί .
2.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του π.δ. 114/2010 καταργείται και η περίπτωση γ΄ της ίδιας παραγράφου αναριθμείται σε β΄.
Άρθρο 7 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
 1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14 του π.δ. 114/2010, η αποφαινόμενη αρχή του άρθρου 2 σημείο ιθ΄ του π.δ. 114/2010 διακόπτει, λόγω σιωπηρής ανάκλησης, τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας τα οποία, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν απορριφθεί σε α΄ βαθμό και εκκρεμεί η εξέτασή τους σε β΄ βαθμό, εφόσον ο αιτών δεν είχε εμφανισθεί για να ανανεώσει το ειδικό δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2013.
 2. Για τη διακοπή αυτή η αποφαινόμενη αρχή εκδίδει σχετική πράξη, η οποία επιδίδεται στον αιτούντα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 και επόμενα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97).
 3. Σε περίπτωση επανεμφάνισης του ενδιαφερομένου ενώπιον της ως άνω αρχής εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της σχετικής πράξης, αυτός έχει δικαίωμα να ζητήσει τη συνέχιση της εξέτασης του αιτήματός του από το στάδιο στο οποίο είχε διακοπεί, προβάλλοντας τους λόγους για τους οποίους δεν συντρέχει σιωπηρή ανάκληση της αίτησής του.
 4. Μέχρι την οριστική κρίση της ως άνω αίτησης, ο ενδιαφερόμενος δεν απελαύνεται από τη χώρα ούτε εκτελείται απόφαση επιστροφής.
 5. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ή αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία και ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει νέα αίτηση διεθνούς προστασίας, αυτή λογίζεται ως μεταγενέστερη αίτηση (άρθρα 2 σημείο κα΄ και 23 του π.δ. 114/2010).
2.  
 1. Υποθέσεις για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει ήδη εκδοθεί πράξη διακοπής εξέτασης της αίτησης λόγω σιωπηρής ανάκλησης, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 14 του π.δ. 114/2010 και την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63) και οι ενδιαφερόμενοι δεν εμφανίστηκαν ενώπιον της αρμόδιας αρχής προκειμένου ζητήσουν τη συνέχιση της εξέτασης του αιτήματος ή της προσφυγής τους, τίθενται αμετάκλητα στο αρχείο.
 2. Σε περίπτωση που ο κατά τα ανωτέρω ενδιαφερόμενος υποβάλλει νέα αίτηση διεθνούς προστασίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αυτή λογίζεται ως μεταγενέστερη αίτηση (άρθρα 2 σημείο κα΄ και 23 του π.δ. 114/2010).
3.  
 1. Προσφυγές οι οποίες υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα στις Επιτροπές Προσφυγών του π.δ. 114/2010, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται σε προκαταρκτικό στάδιο από το Διευθυντή της αρμόδιας αρχής εξέτασης (άρθρο 2 σημείο ιε΄ του π.δ. 114/2010).
 2. Με απόφαση του τελευταίου η εκπρόθεσμη προσφυγή εισάγεται για εξέταση κατ’ ουσία στις αρμόδιες Επιτροπές Προσφυγών (άρθρο 26 του π.δ. 114/2010), αν ο προσφεύγων αποδεικνύει ότι κατά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της προσφυγής συνέτρεχαν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι δικαιολογούσαν το εκπρόθεσμο της υποβολής και ότι υπέβαλε αμελλητί την προσφυγή μετά τη λήξη των περιστατικών που συνιστούσαν τους λόγους ανωτέρας βίας.
 3. Η απόφαση του Διευθυντή επιδίδεται στον προσφεύγοντα σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 114/2010 και χορηγείται εκ νέου δελτίο αιτήσαντος άσυλο από τις αρμόδιες αρχές παραλαβής (άρθρο 2 σημείο ιδ΄ του π.δ. 114/2010).
 4. Οι Επιτροπές Προσφυγών δύνανται να εξετάζουν κατά προτεραιότητα τις προσφυγές που παραπέμπονται σε αυτές από το Διευθυντή της ως άνω αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 26.
 5. Σε περίπτωση που κατά την εξέταση της εκπρόθεσμης προσφυγής από το Διευθυντή της αρμόδιας αρχής εξέτασης διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη και τίθεται οριστικώς στο αρχείο με σχετική απόφαση, η οποία επιδίδεται στον προσφεύγοντα σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 114/2010.
4.  
  Στις περιπτώσεις ρητής παραίτησης από την αίτηση διεθνούς προστασίας (άρθρο 14 παρ. 1 του π.δ. 114/2010) η οποία είχε υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο από την αρμόδια αρχή εξέτασης (άρθρο 2 σημείο ιε΄ π.δ. 114/2010).
5.  
 1. Εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αιτήσεις ανανέωσης του καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους που είχε χορηγηθεί βάσει του άρθρου 28 του π.δ. 114/2010, εξετάζονται από το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος αποφαίνεται οριστικώς επ’ αυτών.
 2. Στις περιπτώσεις εξέτασης εκκρεμουσών, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσφυγών του άρθρου 25 του π.δ. 114/2010 οι Επιτροπές Προσφυγών (άρθρο 26 π.δ. 114/2010), εφόσον απορρίπτουν την προσφυγή και κρίνουν ότι συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 30651/2014 από 3-6-2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1453), παραπέμπουν την υπόθεση στην προβλεπόμενη από την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση αρχή, η οποία αποφασίζει σχετικά με τη χορήγηση της εν λόγω άδειας.
 3. Στην περίπτωση αυτή οι Επιτροπές Προσφυγών χορηγούν σχετική βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο».
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 4062/25-7-2014 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Γεώργιο Ντόλιο» (Β΄ 2110).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 149) και 98/2012 (Α΄ 160), 131/2012 (Α΄ 239) και 118/2013 (Α΄ 152).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ48 από 9-7-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊ­κούρα» (Β΄ 2105).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΟΙΚ./38440/7537 από 4-11-2014 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη» (Β΄ 2972).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Π23ΥΦΥΠ-17039/26-4-2013 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εξωτερικών Δημητρίου Κούρκουλα» (Β΄ 1036).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 269/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Εξωτερικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Εσωτερικών, των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
 • Τις διατάξεις α) του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 (Α 70) και της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, β) του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 ν. 1892/1990 (Α 101), γ) του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/ 1984 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α 21), 48 του ν. 3427/2005 (Α 312) και 91 του ν. 3862/2010 (Α 113).
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 7).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε­σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2013/23ΥΦΥΠ-17039 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/23ΥΦΥΠ-17039 2013
ΠΡΑΞΗ 2014/4062 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2014/4062 2014
ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/30651 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2014/30651 2014
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας 1999/2717 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 2010/3862 2010
΄Ιδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκό[...]" 2011/3907 2011
Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις. 2012/4058 2012
Διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπού ως πρόσφυγα, ανάκληση της αναγνώρισης και απέλαση αυτού, έγκριση εισόδου των μελών της οικογενείας του και τρόπος συνεργασίας με τον εκπρόσωπο της ΄Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. 1999/61 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγ[...]" 2008/90 2008
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 2010/113 2010
Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες[...]" 2010/114 2010
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄ 141). 2012/88 2012
Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες[...]" 2013/113 2013
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2014/89 2014