ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/172

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-12-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-12-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-12-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 2101 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Απαγορεύεται, από την 25η Απριλίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2101 (2013) και έως την 30η Απριλίου 2014, η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά στην Ακτή του Ελεφαντοστού, από το ελληνικό έδαφος ή από Έλληνες υπηκόους ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν την ελληνική σημαία ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα ελληνικά μητρώα, όπλων και οποιουδήποτε συναφούς υλικού, είτε προέρχονται από το ελληνικό έδαφος, είτε όχι.
Άρθρο 2
1.  
  Από την 25η Απριλίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2101 (2013), τα μέτρα που επιβάλλονται με το άρθρο 1 ανωτέρω δεν ισχύουν για: (α) προμήθειες που προορίζονται αποκλειστικά για υποστήριξη της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) και των Γαλλικών δυνάμεων που την υποστηρίζουν ή για χρήση από αυτές, (β) προμήθειες μη θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζονται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση προς την Επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει της παραγράφου 14 της απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας, (γ) προμήθειες προστατευτικού ιματισμού, συμπεριλαμβανομένων αλεξίσφαιρων γιλέκων και στρατιωτικών κρανών, που εξάγονται προσωρινά στην Ακτή του Ελεφαντοστού από προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και εργαζομένους στον ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό τομέα και συνδεδεμένο προσωπικό, αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση, (δ) προμήθειες που εξάγονται προσωρινά στην Ακτή του Ελεφαντοστού προς τις δυνάμεις κρατών τα οποία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ενεργούν αποκλειστικά και απ’ ευθείας για να διευκολύνουν την εκκένωση των πολιτών τους και των προσώπων για τα οποία έχουν προξενική ευθύνη στην Ακτή του Ελεφαντοστού, μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση προς την Επιτροπή που συστάθηκε βάσει της παραγράφου 14 της απόφασης 1572 (2004), (ε) προμήθειες μη θανατηφόρου αστυνομικού εξοπλισμού που έχουν ως σκοπό να επιτρέψουν στις δυνάμεις ασφαλείας της Ακτής του Ελεφαντοστού να χρησιμοποιούν μόνο κατάλληλη και αναλογική δύναμη κατά τη διατήρηση της δημόσιας τάξης, μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση προς την Επιτροπή που συστάθηκε βάσει της παραγράφου 14 της απόφασης 1572 (2004), (στ) προμήθειες όπλων και λοιπού συναφούς θανατηφόρου εξοπλισμού προς τις δυνάμεις ασφαλείας της Ακτής του Ελεφαντοστού, που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της διαδικασίας μεταρρύθμισης του τομέα ασφαλείας στην Ακτή του Ελεφαντοστού ή χρήσης κατά τη διαδικασία αυτή, μετά από προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής που συστάθηκε βάσει της παραγράφου 14 της απόφασης 1572 (2004).
Άρθρο 3
1.  
  Από την 25η Απριλίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2101 (2013) και έως την 30η Απριλίου 2014, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές δύνανται να προβούν στη γνωστοποίηση του άρθρου 2, παράγραφος ε) του παρόντος, προς την Επιτροπή που συστάθηκε βάσει της παραγράφου 14 της απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. Η γνωστοποίηση αυτή λαμβάνει χώρα εφόσον δεν έχουν προβεί σε τέτοια γνωστοποίηση οι αρχές της Ακτής του Ελεφαντοστού, σύμφωνα με την παράγραφο 4 της απόφασης 2101 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας και αφού οι αρμόδιες ελληνικές αρχές πληροφορήσουν την Κυβέρνηση της Ακτής του Ελεφαντοστού περί της πρόθεσής τους να προβούν στη γνωστοποίηση αυτή. Η γνωστοποίηση συμπεριλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού της χρήσης και του τελικού χρήστη, των τεχνικών προδιαγραφών και της ποσότητας του εξοπλισμού προς αποστολή και, όταν μπορεί να εφαρμοστεί, του προμηθευτή, της προτεινόμενης ημερομηνίας παράδοσης, του τρόπου μεταφοράς και του δρομολογίου των αποστολών.
Άρθρο 4
1.  
  Παρατείνεται, από την 25η Απριλίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2101 (2013) και μέχρι την 30η Απριλίου 2014, η ισχύς των οικονομικών και ταξιδιωτικών μέτρων που επιβλήθηκαν με τα άρθρα 3 έως 6 του προεδρικού διατάγματος 251/2005 (Α΄299) και με το άρθρο Μόνο του προεδρικού διατάγματος 19/2014 (Α΄ 26).
2.  
  Παρατείνεται, από την 25η Απριλίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2101 (2013) και μέχρι την 30η Απριλίου 2014, η ισχύς του μέτρου που επιβλήθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 249/2006 (Α΄262).
Άρθρο 5
1.  
  Παρατείνεται, από την 25η Απριλίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2101 (2013), η ισχύς των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 του π.δ. 61/2013 (Α΄112), σχετικά με τη διασφάλιση δειγμάτων ακατέργαστων διαμαντιών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, η οποία συντονίζεται από τη Διαδικασία Κίμπερλυ.
Άρθρο 6
1.  
  Από την 25η Απριλίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2101 (2013), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές συνεργάζονται πλήρως με την Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 14 της απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Ακτή του Ελεφαντοστού που συστάθηκε με την παράγραφο 7 της απόφασης 1584 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας, την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού και τις Γαλλικές δυνάμεις, παρέχοντας, ιδίως, οποιαδήποτε πληροφορία βρίσκεται στη διάθεσή τους σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των μέτρων που επιβλήθηκαν με τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος, τα άρθρα 3 και 5 του π.δ. 251/2005, το άρθρο 4 του π.δ. 249/2006 και το άρθρο Μόνο του π.δ. 19/2014 (Α΄26). Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθώς και Ναυτιλίας και Αιγαίου την εκτέλεσή του.
 • Το π.δ. 53/2010 «Εφαρμογή της απόφασης 1842 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) περί Ακτής Ελεφαντοστού» (Α΄ 92).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄139).
 • Το άρθρο 6 του Ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» (Α΄49).
 • Τα π.δ. 89/2014 (Α΄134) και 158/2014 (Α΄240).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98).
 • Την από 19.6.2013 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ:3402/ΑΣ 30057 «Απόφαση 2101 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., σχετικά με την Ακτή Ελεφαντοστού» (Β΄ 1520).
 • Το π.δ. 251/2005 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1572 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄299).
 • Το π.δ. 249/2006 «Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1643 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 262).
 • Το π.δ. 57/2008 «Εφαρμογή της απόφασης 1727 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 87).
 • Το π.δ. 56/2009 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1782 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 79).
 • Το π.δ. 61/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1893 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄112).
 • Το π.δ. 110/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1946 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄145).
 • Το π.δ. 19/2014 «Εφαρμογή της απόφασης 1975 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 26).
 • Το π.δ. 50/2014 «Εφαρμογή της απόφασης 1980 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 84).
 • Το π.δ. 77/2014 «Εφαρμογή της απόφασης 2045 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 122).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθ. 124/2014 και 285/2014 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθώς και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄242).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 2011/3932 2011
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1572 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/251 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1643 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/249 2006
Εφαρμογή της απόφασης 1727 (2006) του ΣυμβουλίουΑσφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2008/57 2008
Περί εφαρμογής της απόφασης 1782 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/56 2009
Εφαρμογή της απόφασης 1842 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) περί Ακτής Ελεφαντοστού. 2010/53 2010
Περί εφαρμογής της απόφασης 1946 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/110 2013
Περί εφαρμογής της απόφασης 1893 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/61 2013
Εφαρμογή της απόφασης 1975 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/19 2014
Εφαρμογή της απόφασης 1980 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) σχετικά με την ακτή του Ελεφαντοστού. 2014/50 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2045 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/77 2014
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2014/89 2014
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία