ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/177

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-12-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Προεδρικού διατάγματος 405/1996 «Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικινδύνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης» (Α΄272).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Το Παράρτημα «Γ» (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ) του Π.δ. 405/1996 «Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικινδύνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης» (Α΄ 272), τροποποιείται εν μέρει ως ακολούθως: α) Η περίπτωση 6 της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «6Δηλητηριώδεις ουσίες της κλάσης 6.1. » 1)Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3Όρια ποσοτήτων Κλάση Κλάση Συσκευασίας Κατάσταση Μέγιστη ποσότητα ανά συσκευασία 2 - Αέρια 1000 ml 3 ΙΙ-ΙΙΙ Υγρά 5000 ml 4.1 ΙΙ Στερεά 500 gr 4.1 ΙΙΙ Στερεά 3000 gr 4.3 ΙΙ Υγρά 25 ml 4.3 ΙΙ Στερεά 100 gr 4.3 ΙΙΙ Υγρά ή Στερεά 1000 gr 5.1 ΙΙ Υγρά ή Στερεά 500 gr 5.1 ΙΙΙ Υγρά ή Στερεά 1000 gr 5.2* ΙΙ Στερεά 100 gr 5.2* ΙΙ Υγρά 25 ml 6.1 ΙΙ Στερεά 500 gr 6.1 ΙΙ Υγρά 100 ml 6.1 ΙΙΙ Στερεά 3000 gr 6.1 ΙΙΙ Υγρά 1000 ml 8 ΙΙ Στερεά 1000 gr 8 ΙΙ Υγρά 500 ml** 8 ΙΙΙ Στερεά 2000 gr 8 ΙΙΙ Υγρά 1000 ml *Βλέπε παράγραφο 2.5 του Παραρτήματος αυτού **Γυάλινα και γενικά εύθραυστα δοχεία πρέπει να περιβάλλονται από κατάλληλη και ανθεκτική ενδιάμεση συσκευασία Τα είδη οικιακής χρήσης που δεν είναι εύφλεκτα ή εκρηκτικά επιτρέπονται σε ποσότητες μέχρι τις δεκαπλάσιες από τα παραπάνω καθοριζόμενα όρια ανά συσκευασία » 1)Η παράγραφος 10 αντικαθίσταται ως εξής: «10Επιτρέπεται η μεταφορά επικινδύνων φορτίων σε περιορισμένο μέγιστο επιτρεπτό αριθμό μονάδων, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους (12) και (13) του άρθρου 1, σε κανονικό δρομολόγιο επιβατηγού (Ε/Γ) και επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου. Ως μέγιστος επιτρεπτός αριθμός μονάδων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων λαμβάνεται, σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα, ανά δρομολόγιο πλοίου αναλόγως του ολικού μήκους (L) αυτού, η μικρότερη εκ των τιμών που προκύπτει αφενός από τον υπολογισμό του μέγιστου ποσοστού της συνολικής μεταφορικής ικανότητας του πλοίου σε μονάδες όπως αυτό καθορίζεται στη μεσαία στήλη του Πίνακα και εκφράζεται ως αριθμός μονάδων στρογγυλεμένος στον αμέσως επόμενο ακέραιο και αφετέρου από τον αντίστοιχο μέγιστο επιτρεπτό αριθμό μονάδων που αναφέρεται στη δεξιά στήλη του Πίνακα: Ολικό μήκος πλοίου (L) σε μέτρα Μέγιστο ποσοστό μονάδων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων επί της συνολικής μεταφορικής ικανότητας του πλοίου Μέγιστος επιτρεπτός αριθμός μονάδων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων L?50 30% 3 5075100125L>150 5% 8 Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται σε πλοία για τα οποία ο προαναφερόμενος μέγιστος επιτρεπτός αριθμός μονάδων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων αναγράφεται επί του εκάστοτε ισχύοντος Πιστοποιητικού Ασφαλείας ή Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησής τους » Άρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄261), β) του άρθρου 1 παρ. 2 περ. α΄ του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως ισχύει, γ) του άρθρου 5 του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α΄141), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 94/2012 (Α΄149) και, ακολούθως, τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.δ. 98/2012 (Α΄160), δ) του Π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών» (Α ΄153), ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
  • Τα αριθμ. 4200/152/14/17.06.2014 και 4200/199/14/ 23.07.2014 έγγραφα προς το Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού για γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3141/1955 «Περί συστάσεως παρά τω ΥΕΝ Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.)» (Α΄ 43).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την αριθμ. πρωτ. 242/14 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1955/3141 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3141 1955
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141). 2012/94 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141). 2012/98 2012
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2013/119 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία