Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΤΜΗΜΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 1 "Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνομίας"
1.  
  Η Ελληνική Αστυνομία συγκροτείται από κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες
2.  
  Οι κεντρικές Υπηρεσίες εδρεύουν στην πρωτεύουσα του Κράτους, ασκούν τις αρμοδιότητές τους σε όλους τους χώρους όπου εκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και είναι:
 1. το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας,
 2. οι κατωτέρω αυτοτελείς κεντρικές Υπηρεσίες:
  • η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων,
  • η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών,
  • η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων,
  • η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας,
  • η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών,
  • η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,
  • η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας,
  • η Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων,
  • η Διεύθυνση Υγειονομικού και
  • η Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης
3.  
  Οι Υπηρεσίες της περίπτωσης β΄ της προηγούμενης παραγράφου εποπτεύονται, συντονίζονται, κατευθύνονται και ελέγχονται ως ακολούθως:
 1. οι Διευθύνσεις Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, Εσωτερικών Υποθέσεων, Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, Εγκληματολογικών Ερευνών και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,
 2. η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και η Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και
 3. οι Διευθύνσεις Υγειονομικού και Οικονομικής Επιθεώρησης από τον Προϊστάμενο Επιτελείου.
 4. Από τον Προϊστάμενο Επιτελείου εποπτεύεται και ελέγχεται και η Αστυνομική Ακαδημία με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 65.
4.  
  Οι Υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου έχουν διοικητική αυτοτέλεια και υπάγονται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας
5.  
  Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις (ΓΕ.Π.Α.Δ.) και οι Υπηρεσίες που υπάγονται σ’ αυτές. Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι ΓΕ.Π.Α.Δ. υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
6.  
  Οι περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας συνθέτουν ως προς τη χωροταξική τους διάταξη τους τομείς Βορείου Ελλάδος και Νοτίου Ελλάδος, όπως οι τομείς αυτοί καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 4249/2014, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 231 του Ν. 4281/2014.

ΤΜΗΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 2 "Έδρα – αποστολή – γενική διάρθρωση"
1.  
  Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εδρεύει στην πρωτεύουσα του Κράτους και αποτελεί την ανώτατη επιτελική Υπηρεσία με την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του Σώματος. Επίσης, το Αρχηγείο είναι η προϊσταμένη αρχή των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν την Ελληνική Αστυνομία.
2.  
  Το έργο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας συνίσταται στη μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής του Σώματος στο πλαίσιο της πολιτικής κατεύθυνσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Προς το σκοπό αυτό προγραμματίζει, σχεδιάζει, παρακολουθεί, κατευθύνει και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
3.  
  Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί ενιαία αυτοτελή Υπηρεσία και διαρθρώνεται στους εξής Κλάδους:
 1. Κλάδο Τάξης,
 2. Κλάδο Ασφάλειας,
 3. Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων,
 4. Κλάδο Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού και
 5. Κλάδο Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής
4.  
  Ο Κλάδος Τάξης χειρίζεται τα θέματα γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:.
 1. Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης,
 2. Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης και
 3. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης
5.  
  Ο Κλάδος Ασφάλειας χειρίζεται τα θέματα δημόσιας και κρατικής ασφάλειας και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:.
 1. Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας,
 2. Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας,
 3. Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και
 4. Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας
6.  
  Ο Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων χειρίζεται τα θέματα της αστυνομίας αλλοδαπών και προστασίας συνόρων και ιδίως τα θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, αντιμετώπισης της παράνομης εισόδου, εξόδου και παραμονής αλλοδαπών στη Χώρα, καταπολέμησης της διακίνησης μη νομίμων μεταναστών, ασφαλούς και υπό συνθήκες σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κράτησης και επιστροφής τους και προγραμματίζει, συντονίζει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:.
 1. Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων,
 2. Διεύθυνση Διαχείρισης Μετανάστευσης και
 3. Διεύθυνση Αλλοδαπών
7.  
  Ο Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού χειρίζεται τα θέματα πρόσληψης, προσδιορισμού των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, πειθαρχίας και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Σώματος, κατάρτισης νομικών κειμένων, ερμηνείας και παρακολούθησης της νομοθεσίας και άσκησης των δημοσίων σχέσεων και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:.
 1. Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού,
 2. Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού,
 3. Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης,
 4. Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων,
 5. Διεύθυνση Επικοινωνίας και
 6. Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών
8.  
  Ο Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής χειρίζεται τα θέματα προϋπολογισμού, υλικοτεχνικού εξοπλισμού, στέγασης των Υπηρεσιών, τα οικονομικά και ασφαλιστικά θέματα του προσωπικού, καθώς και τα θέματα πληροφορικής και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά.
 1. Διεύθυνση Προμηθειών
 2. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:.
 3. Διεύθυνση Οικονομικών,
 4. Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού,
 5. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης,
 6. Διεύθυνση Πληροφορικής και
 7. Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών
9.  
  Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας λειτουργούν επίσης:
 1. Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού (Ε.Γ.Α.), το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό του Σώματος και έχει ως αποστολή την υποστήριξη αυτού στην εκπλήρωση των καθηκόντων του.
 2. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Υπαρχηγό του Σώματος και έχει ως αποστολή:.
  • το συντονισμό και την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας και κυρίως του οργανωμένου εγκλήματος,
  • τον επιτελικό σχεδιασμό, την οργάνωση και τη δοκιμασία του συστήματος χειρισμού κρίσιμων περιστατικών της Ελληνικής Αστυνομίας,
  • την τήρηση των επιχειρησιακών σχεδίων ανταπόκρισης,
  • τη συμβουλευτική υποστήριξη της δομής διοίκησης κρίσιμων περιστατικών κατά τη διαχείρισή τους, καθώς και
  • την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σε περιπτώσεις γενικευμένων κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο, είτε η κύρια ευθύνη ανταπόκρισης ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία, είτε λειτουργεί υποστηρικτικά προς άλλο αρμόδιο φορέα
 3. Τα Γραφεία του Υπαρχηγού, του Προϊστάμενου Επιτελείου, των Γενικών Επιθεωρητών Αστυνομίας, των βοηθών του Προϊσταμένου Επιτελείου και των Προϊσταμένων των Κλάδων, τα οποία στελεχώνονται με το απολύτως αναγκαίο για τη λειτουργία τους προσωπικό και εξασφαλίζουν τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και τις ανάγκες επικοινωνίας του Υπαρχηγού, του Προϊσταμένου Επιτελείου, των Γενικών Επιθεωρητών Αστυνομίας, των βοηθών του Προϊσταμένου Επιτελείου και των Προϊσταμένων των Κλάδων.
 4. Το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος εδρεύει σε χώρο του Επιτελείου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης από το οποίο εξυπηρετείται διαχειριστικά.
 5. Τα λοιπά Γραφεία της παρούσας περίπτωσης, καθώς επίσης και το Ε.Γ.Α. και το Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. εξυπηρετούνται διαχειριστικά από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου.
10.  
  Στο Γραφείο Προϊσταμένου Επιτελείου συνιστάται και λειτουργεί Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικής και Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών, το οποίο έχει ως αποστολή το συντονισμό των δράσεων που εκδηλώνονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες στο πλαίσιο αξιοποίησης των χρηματοδοτικών πηγών και ιδίως των συγχρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς πόρους προγραμμάτων, την παρακολούθηση της εξέλιξης των δράσεων αυτών και την εισήγηση προς τον Προϊστάμενο του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας μέτρων και διαδικασιών βελτίωσης της απορροφητικότητας και πληρέστερης αξιοποίησης των χρηματοδοτικών πηγών και προγραμμάτων, προς το σκοπό κάλυψης των λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών του Σώματος. Το Όργανο αυτό στελεχώνεται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Προϊσταμένου Επιτελείου, ως επικεφαλής και ομάδα αξιωματικών, ο αριθμός των οποίων δεν υπερβαίνει τους πέντε (5) και εξυπηρετείται γραμματειακά από το προσωπικό του οικείου Γραφείου. Ο επικεφαλής του Οργάνου καθορίζει τα προς εξέταση θέματα, διευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει τις εργασίες του, αναθέτει επιμέρους καθήκοντα και εργασίες στα μέλη του και αναφέρει στον Προϊστάμενο του Επιτελείου για τα αποτελέσματα από τη δράση του Οργάνου. Οι Διευθύνσεις του Αρχηγείου, καθώς και οι λοιπές Υπηρεσίες του Σώματος συνεργάζονται με το Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικής και Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους παρέχοντας στοιχεία και πληροφορίες ή συμμετέχοντας με εκπροσώπους τους στις εργασίες του Οργάνου, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο και ζητηθεί. Στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του το Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικής και Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες.αα. συντονίζει τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με τις δράσεις που εκδηλώνουν στο πλαίσιο αξιοποίησης χρηματοδοτικών πόρων ή προς το σκοπό υλοποίησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων, ββ. παρακολουθεί και αξιολογεί την πρόοδο των χρηματοδοτικών δράσεων και προτείνει λύσεις για την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών ή την πραγματοποίηση τυχόν διορθωτικών παρεμβάσεων, γγ. αξιολογεί τις προτάσεις των Υπηρεσιών που αφορούν στην ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και εισηγείται σχετικά, προς τον Προϊστάμενο του Επιτελείου, δδ. αξιολογεί τις προτάσεις των Διευθύνσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να ενταχθούν στο Στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Ε.Π.Ε.Α.) του άρθρου 19 παρ. 13 του ν. 4249/2014 (Α΄73), συνεργαζόμενο προς τούτο με το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης /Α.Ε.Α., εε. υποβάλει προτάσεις στο πλαίσιο προετοιμασίας νομοθετικών ρυθμίσεων, κανονιστικών πράξεων και διαταγών που αφορούν σε θέματα διαχείρισης χρηματοδοτικών πόρων και στστ. συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Ε.Σ.) και την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), καθώς και με τις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κλάδος Τάξης
Άρθρο 3 "Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης"
1.  
  Η Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης χειρίζεται, σε επιτελικό επίπεδο, τα θέματα γενικής αστυνόμευσης, τουριστικής νομοθεσίας και πολιτικής κινητοποίησης και διαρθρώνεται ως εξής:
 1. Τμήμα Αστυνόμευσης και Τουρισμού και
 2. Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Πολιτικής Προστασίας
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αστυνόμευσης και Τουρισμού είναι οι ακόλουθες:
 1. η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων και η επεξεργασία κανόνων και μέτρων για τη ρύθμιση θεμάτων αστυνόμευσης σχετικών με τη δημόσια υγεία, την αγορανομία, την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας, την τάξη στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων, τις μεταγωγές κρατουμένων, την προστασία του περιβάλλοντος, την πολεοδομία, την εργασία, τη λειτουργία δημοσίων κέντρων, καταστημάτων, τουριστικών επιχειρήσεων και θεαμάτων και γενικά όλων των θεμάτων αστυνόμευσης που έχουν σχέση με τη δημόσια ειρήνη, την ευταξία και την απρόσκοπτη κοινωνική διαβίωση των πολιτών,
 2. η συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση θεμάτων της προηγούμενης περίπτωσης,
 3. η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τα θέματα της περίπτωσης α΄,
 4. η προετοιμασία έκδοσης αστυνομικών διατάξεων και η επεξεργασία όρων χορήγησης αστυνομικών αδειών για τα θέματα της περίπτωσης α΄,
 5. η μελέτη των επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων αστυνόμευσης σε θέματα αστυνομίας τάξης και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους,
 6. η μελέτη της σκοπιμότητας και της απόδοσης των μέτρων και των κυρώσεων κατά των παραβατών των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας για τα θέματα της περίπτωσης α΄ και η αξιοποίηση των σχετικών πορισμάτων σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς,
 7. η μελέτη και ανάλυση στατιστικών στοιχείων σε θέματα αστυνομίας τάξης, η συναγωγή συμπερασμάτων και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους,
 8. η μελέτη μεθόδων αστυνομικής τακτικής και πρακτικής και η διατύπωση υποδειγμάτων για τις περιπόλους, τις ενέδρες, τους ελέγχους, τις έρευνες και τις λοιπές αστυνομικές εργασίες σε θέματα αστυνομίας τάξης,
 9. η επεξεργασία μεθόδων και η διατύπωση κανόνων για την προστασία του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, τη χρήση του οπλισμού του και το σεβασμό των ατομικών ελευθεριών κατά την αστυνομική δράση,
 10. η παρακολούθηση της χρησιμοποιούμενης από τις αστυνομικές Υπηρεσίες τακτικής σε κάθε συγκεκριμένο συμβάν που αφορά θέμα αρμοδιότητάς του και η συναγωγή και αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων,
 11. η συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς, καθώς και η διαχείριση των τυχόν παρεχομένων από τον Ε.Ο.Τ. πιστώσεων,.
 12. η υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων τοποθετήσεων και μετακινήσεων του προσωπικού των Υπηρεσιών της τουριστικής αστυνομίας, ίδρυσης, προαγωγής και κατάργησης αυτών, ως και η μέριμνα για την κατανομή και ανακατανομή των μεταφορικών και λοιπών μέσων τους,
 13. η υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων μετεκπαιδεύσεων ή εκμάθησης ξένων γλωσσών του προσωπικού των Υπηρεσιών τουριστικής αστυνομίας,
 14. η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σε θέματα τουριστικού ενδιαφέροντος,
 15. η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της ισχύουσας τουριστικής νομοθεσίας και η άσκηση εποπτείας και ελέγχου της δραστηριότητάς τους,
 16. ο προσδιορισμός των συνολικών αναγκών των Υπηρεσιών σε αστυνομικούς σκύλους περιπολίας, καθώς και σε συνοδούς και εκπαιδευτές αυτών και η μέριμνα για την προμήθεια και την κατανομή τους στις Υπηρεσίες, με την επιφύλαξη της περίπτ. ιγ΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του παρόντος και.
 17. η κατάρτιση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης, στο πλαίσιο του πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος της Ελληνικής Αστυνομίας και της γενικότερης αντεγκληματικής πολιτικής, η παρακολούθηση της υλοποίησής του και η εισήγηση για τυχόν διορθωτικές ή βελτιωτικές παρεμβάσεις
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Πολιτικής Προστασίας είναι οι ακόλουθες:
 1. η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων και η επεξεργασία κανόνων και μέτρων για τη ρύθμιση θεμάτων αστυνόμευσης, σχετικών με τις συγκεντρώσεις, δημόσιες συναθροίσεις, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις και η συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών,
 2. η εκπόνηση σχεδίων και η παροχή οδηγιών για τη λήψη μέτρων τάξης σε δημόσιες συγκεντρώσεις, συναθροίσεις, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή τους,
 3. η εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από τη διατάραξη της δημόσιας τάξης,
 4. η μελέτη και αξιολόγηση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών Υπηρεσιών σε θέματα γενικής αστυνόμευσης και η υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων και εισηγήσεων προς το σκοπό αντιμετώπισης διοικητικού ή επιχειρησιακού χαρακτήρα ζητημάτων ή αναβάθμισης της εν γένει λειτουργίας τους,
 5. ο συντονισμός των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εκπλήρωση της αποστολής τους, καθώς και η εκπόνηση σχεδίων και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων προς αυτές για το χειρισμό και την αντιμετώπιση σοβαρών γενικών ή ειδικών ζητημάτων αρμοδιότητάς τους,
 6. ο σχεδιασμός ή η συμμετοχή στο σχεδιασμό επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας και η συνεργασία προς τούτο με συναρμόδιες Διευθύνσεις,
 7. η μελέτη, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση στατιστικών και άλλων στοιχείων που αφορούν στη συνολική και επιμέρους δραστηριότητα των Υπηρεσιών σε θέματα αρμοδιότητας του Κλάδου Τάξης και η μέριμνα για την αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων,
 8. η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εκτέλεση επιχειρήσεων, τη λήψη μέτρων και την εφαρμογή σχεδίων, ο συντονισμός της δράσης τους, η παρακολούθηση της χρησιμοποιούμενης τακτικής σε κάθε συγκεκριμένο συμβάν που αφορά τις επιχειρήσεις, η συναγωγή και αξιοποίηση συμπερασμάτων, καθώς και η μελέτη μεθόδων αστυνομικής τακτικής και πρακτικής και η διατύπωση υποδειγμάτων για τις επιχειρήσεις,
 9. η εκπόνηση ειδικών σχεδίων πολιτικής προστασίας αρμοδιότητας Ελληνικής Αστυνομίας και η συνεργασία με τους λοιπούς αρμόδιους φορείς για την επικαιροποίησή τους, στο πλαίσιο εφαρμογής του γενικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας και της σχετικής νομοθεσίας, όπως ισχύει κάθε φορά,
 10. η συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία σε θέματα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
 11. ο χειρισμός θεμάτων επιχειρησιακής τακτικής και δράσης των Υπηρεσιών Εξωτερικής Ασφάλειας Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης Γ΄ Τύπου και η εκπόνηση και μέριμνα για την έκδοση σχετικών αποφάσεων και διαταγών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, σε συνεργασία με το Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.,.
 12. η διαπίστωση και ο προσδιορισμός των αναγκών του προσωπικού με βάση τις διατιθέμενες δυνάμεις σε μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας ευρείας κλίμακας ή σε επιχειρησιακές δράσεις μείζονος σπουδαιότητας, σε ό, τι αφορά, κυρίως, τις μετακινήσεις, τη διαμονή, τη διακομιδή και την υγειονομική περίθαλψη αυτού, καθώς και την παροχή κάθε αναγκαίας συνδρομής σε συνεργασία με τις περιφερειακές Υπηρεσίες στην περιοχή των οποίων λαμβάνονται τα ως άνω μέτρα,
 13. η μέριμνα για την ικανοποίηση των αναγκών της προηγούμενης περίπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, και το σχεδιασμό κάλυψης αυτών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου, τις αυτοτελείς κεντρικές Υπηρεσίες, καθώς και τις οικείες περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος και
 14. η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για την επίλυση προβλημάτων σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς του
4.  
  Στο Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών Ποδοσφαίρου, ως κεντρικό σημείο επαφής για την εξασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών και τη διευκόλυνση της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας στον τομέα των ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή διάσταση. Ειδικότερα, το Γραφείο αυτό έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. τη συλλογή, επεξεργασία, αξιολόγηση και κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες, με σκοπό την επαρκή προετοιμασία και λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας πριν, κατά και μετά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων διεθνούς, ιδίως, επιπέδου,
 2. τη συνεργασία με τα αντίστοιχα Εθνικά Γραφεία Πληροφοριών Ποδοσφαίρου άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών στρατηγικής, επιχειρησιακής και τακτικής φύσεως, εμπειριών και τεχνογνωσίας, αναφορικά με θέματα αρμοδιότητάς του,
 3. την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ή τη συνδρομή σε πρωτοβουλίες άλλων αρχών ή φορέων που έχουν ως στόχο την εξάλειψη της βίας στα γήπεδα και την ομαλή διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων, ή άλλων αθλητικών συναντήσεων,
 4. τη διευκόλυνση και το συντονισμό ή την οργάνωση, κατά περίπτωση, της αστυνομικής συνεργασίας μεταξύ άλλων αρχών και φορέων, σχετικά με τη διεξαγωγή διεθνών ποδοσφαιρικών αγώνων,
 5. την επικοινωνία για θέματα αρμοδιότητάς του, σε περίπτωση ανάληψης από τη Χώρα διεθνών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, με τις Εθνικές Αστυνομικές Υπηρεσίες των άλλων ενδιαφερομένων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε απευθείας, είτε μέσω αξιωματικών συνδέσμων που ορίζονται για το σκοπό αυτό,
 6. την παροχή στα Εθνικά Γραφεία Πληροφοριών Ποδοσφαίρου άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν του ζητηθεί ή αυτεπαγγέλτως, ανάλυσης κινδύνου, στο πλαίσιο διεθνών ποδοσφαιρικών αγώνων που αφορούν ποδοσφαιρικούς συλλόγους ή εθνικές ομάδες,
 7. το συντονισμό και την καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στη συλλογή γενικών πληροφοριών, σχετικά με τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, τις λοιπές αθλητικές εκδηλώσεις και τις μετακινήσεις αθλητικών αποστολών και φιλάθλων και
 8. την επεξεργασία των καταχωρημένων, στη βάση δεδομένων, στοιχείων αθλητικών εκδηλώσεων και την ανάλυση γεγονότων και ενεργειών που λαμβάνουν χώρα σε αθλητικούς χώρους, προς το σκοπό λήψης αποφάσεων σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο
Άρθρο 4 "Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης"
1.  
  Η Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Επιχειρήσεων και Μέτρων Τροχαίας,
 2. Τμήμα Νομοθεσίας Τροχαίας και Ενημέρωσης Κοινού και
 3. Τμήμα Ανάλυσης Στοιχείων Οδικής Κυκλοφορίας
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρήσεων και Μέτρων Τροχαίας είναι οι ακόλουθες:
 1. η επεξεργασία κανόνων και μέτρων για την ασφαλή κίνηση των δημόσιας και ιδιωτικής χρήσεως οχημάτων, του επιβατικού κοινού και των πεζών και την ομαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας,
 2. ο καθορισμός άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων,
 3. η εκπόνηση σχεδίων για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων,
 4. η εκπόνηση σχεδίων και η καθοδήγηση των Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων οδικής κυκλοφορίας,
 5. η μελέτη της σκοπιμότητας και της απόδοσης των μέτρων και των κυρώσεων κατά των παραβατών των διατάξεων οδικής κυκλοφορίας,
 6. ο συντονισμός της τροχονομικής αστυνόμευσης των εθνικών οδών,
 7. η συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση θεμάτων οδικής κυκλοφορίας,
 8. η ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα τροχονομικής αστυνόμευσης με τις αστυνομίες άλλων χωρών,
 9. η μέριμνα για την αξιοποίηση του εξοπλισμού τροχονομικής αστυνόμευσης και ο προγραμματισμός νέων προμηθειών, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου,
 10. ο καθορισμός κριτηρίων για τη στελέχωση των Υπηρεσιών τροχαίας και η υποβολή προτάσεων για την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού τους,
 11. η υποβολή προτάσεων για ίδρυση ή κατάργηση Υπηρεσιών τροχαίας ή τη μεταβολή της τοπικής τους αρμοδιότητας,
 12. η υποβολή αιτημάτων για τη χρήση ελικοπτέρου για τις ανάγκες τροχονομικής αστυνόμευσης,
 13. η μελέτη των επιστημονικών και τεχνικών μέσων και μεθόδων τροχονομικής αστυνόμευσης και αντιμετώπισης των προβλημάτων οδικής κυκλοφορίας και
 14. η κατάρτιση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης, στο πλαίσιο του πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος της Ελληνικής Αστυνομίας και της γενικότερης αντεγκληματικής πολιτικής, η παρακολούθηση της υλοποίησής του και η εισήγηση για τυχόν διορθωτικές ή βελτιωτικές παρεμβάσεις
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Νομοθεσίας Τροχαίας και Ενημέρωσης Κοινού είναι οι ακόλουθες:
 1. η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για τη ρύθμιση θεμάτων οδικής κυκλοφορίας,
 2. η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών τροχαίας, καθώς και των λοιπών Υπηρεσιών που ασκούν αρμοδιότητες τροχαίας στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την οδική κυκλοφορία και η ενημέρωσή τους για κάθε σχετική μεταβολή,
 3. η επεξεργασία των όρων χορήγησης των αστυνομικών αδειών που αφορούν την οδική κυκλοφορία,
 4. η συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς σε θέματα νομοθεσίας που αφορούν την οδική κυκλοφορία και
 5. η ενημέρωση του κοινού σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και πρόληψης ατυχημάτων
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ανάλυσης Στοιχείων Οδικής Κυκλοφορίας είναι οι ακόλουθες:
 1. η συγκέντρωση, μελέτη, ανάλυση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και η μέριμνα για την αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων,
 2. η έκδοση ενημερωτικού τεύχους με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων,
 3. η εφαρμογή του συστήματος ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.) μοτοποδηλάτων,.
 4. η εφαρμογή του συστήματος ελέγχου υποτροπής μέθης οδηγών και
 5. η τήρηση στοιχείων για τη στελέχωση και τον εξοπλισμό των Υπηρεσιών τροχαίας
Άρθρο 5 "Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης"
1.  
  Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Κοινωνικής Συνεργασίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών και
 2. Τμήμα Δημοτικής Αστυνόμευσης
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Συνεργασίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι οι ακόλουθες:
 1. η επικοινωνία με πολίτες και κοινωνικούς ή άλλους φορείς και η ενημέρωσή τους επί ζητημάτων αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας,
 2. η διευκόλυνση και κατεύθυνση των πολιτών αναφορικά με τη διεκπεραίωση διοικητικού χαρακτήρα ζητημάτων που άπτονται της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας,
 3. η καταγραφή τυχόν προτάσεων, παραπόνων, υποδείξεων ή επισημάνσεων πολιτών, Σωματείων, Ενώσεων ή άλλων φορέων αναφορικά με ζητήματα τοπικού ή γενικού χαρακτήρα αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας και η προώθηση τους στις αρμόδιες για το χειρισμό ή την αντιμετώπισή τους Υπηρεσίες,
 4. ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την υλοποίηση ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με το Κεντρικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ.), την οικεία Επιτροπή Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας (Ε.Π.Σ.Α.), την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), κρατικές Υπηρεσίες, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς, Σωματεία και Ενώσεις και τις τυχόν συναρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου,.
 5. η συνεργασία, στο πλαίσιο βελτίωσης του επιπέδου ασφάλειας, προστασίας και εξυπηρέτησης των πολιτών, με την τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς, Σωματεία και Οργανώσεις πολιτών, πολίτες, κρατικές Υπηρεσίες και γενικά με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκδηλώνει την πρόθεση να συνεισφέρει για το σκοπό αυτό,
 6. η επεξεργασία, η προώθηση αρμοδίως και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των προτάσεων, οι οποίες υποβάλλονται στο πλαίσιο των συνεργασιών που αναπτύσσει και αφορούν σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος,
 7. η εκδήλωση πρωτοβουλιών και δράσεων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου, το ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ., τις Ε.Π.Σ.Α., την τοπική αυτοδιοίκηση, επαγγελματικούς, επιστημονικούς και άλλους φορείς και πολίτες, στο πλαίσιο της προληπτικής αντιμετώπισης της παραβατικής συμπεριφοράς, σε τομείς όπως η οδική ασφάλεια, η διακίνηση, εμπορία και χρήση ναρκωτικών, η σχολική και εξωσχολική βία, η εμπορία ανθρώπων, η κακοποίηση και εκμετάλλευση ανηλίκων, η βία στους αθλητικούς χώρους, η ένταξη σε εγκληματικές ομάδες και η ρατσιστική βία και ξενοφοβία και.
 8. η κατάρτιση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης, στο πλαίσιο του πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος της Ελληνικής Αστυνομίας και της γενικότερης αντεγκληματικής πολιτικής, η παρακολούθηση της υλοποίησής του και η εισήγηση για τυχόν διορθωτικές ή βελτιωτικές παρεμβάσεις
3.  
  Το Τμήμα Κοινωνικής Συνεργασίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας του Αρχηγείου, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία του Σώματος, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δημοτικής Αστυνόμευσης είναι οι ακόλουθες:
 1. ο συντονισμός, η κατεύθυνση και η εποπτεία των Τμημάτων Δημοτικής Αστυνόμευσης και γενικά των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας που ασκούν καθήκοντα δημοτικής αστυνόμευσης, στην εκπλήρωση της αποστολής τους, ως προς το συγκεκριμένο αντικείμενο,
 2. η καθοδήγηση του προσωπικού των Υπηρεσιών Δημοτικής Αστυνόμευσης για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του,
 3. η μελέτη και η ανάλυση στατιστικών στοιχείων για θέματα δημοτικής αστυνόμευσης, η συναγωγή σχετικών συμπερασμάτων και η μέριμνα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων αυτών,
 4. η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων και η επεξεργασία κανόνων και μέτρων για τη ρύθμιση θεμάτων δημοτικής αστυνόμευσης,
 5. η παρακολούθηση της δραστηριότητας των αστυνομικών Υπηρεσιών σε θέματα δημοτικής αστυνόμευσης και ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την υλοποίηση των μέτρων αναβάθμισης της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητάς τους,
 6. η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών που χειρίζονται θέματα δημοτικής αστυνόμευσης στην εφαρμογή της ισχύουσας για τα θέματα αυτά νομοθεσίας και
 7. ο συντονισμός και η καθοδήγηση των Αστυνομικών της Γειτονιάς στην εκπλήρωση της αποστολής τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κλάδος Ασφάλειας
Άρθρο 6 "Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας"
1.  
  Η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας μελετά, αναλύει, σχεδιάζει και εισηγείται την αντεγκληματική πολιτική, χειρίζεται τα θέματα δημόσιας ασφάλειας και διαρθρώνεται ως εξής:
 1. Τμήμα Ανάλυσης και Αντιμετώπισης του Εγκλήματος,
 2. Τμήμα Οργανωμένου Οικονομικού και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και
 3. Τμήμα Καταπολέμησης Ναρκωτικών και Παραβατικότητας Ανηλίκων
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ανάλυσης και Αντιμετώπισης του Εγκλήματος είναι οι ακόλουθες:
 1. η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της ποινικής νομοθεσίας σε θέματα αρμοδιότητας του,
 2. η γενική παρακολούθηση της εγκληματικότητας στη Χώρα και ειδικότερα σε ό, τι αφορά σε σοβαρά εγκλήματα ή εγκλήματα που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, η μελέτη και ανάλυση των αιτίων, των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών και της μεθοδολογίας και της συχνότητας διάπραξης των εγκλημάτων αυτών και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή τους,
 3. η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα αντιμετώπισης του εγκλήματος, η μελέτη των επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων καταπολέμησής του και η εισήγηση για εφαρμογή ή βελτίωση αντιστοίχων μεθόδων καταπολέμησης του εγκλήματος στη Χώρα,
 4. η ανταλλαγή με αστυνομικές αρχές άλλων κρατών γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών σε θέματα αντιμετώπισης του εγκλήματος, μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και η κατάρτιση και εφαρμογή σχετικών με την πρόληψη και την καταστολή του προγραμμάτων,
 5. η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις αρμόδιες περιφερειακές αστυνομικές Υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της εγκληματικότητας και ιδίως των εγκλημάτων που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος και η καθοδήγησή τους στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας,
 6. η συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και με όλες τις συναρμόδιες αρχές για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εγκλημάτων που έχουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος και ιδίως αυτών που αφορούν στην εμπορία ανθρώπων,
 7. η παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων στους κλάδους του ποινικού δικαίου και της εγκληματολογίας και η μέριμνα για την αξιοποίηση τους,
 8. η επεξεργασία και λήψη μέτρων ασφάλειας για την προστασία ατόμων από την εγκληματική δράση οργανωμένων ομάδων ή κακοποιών,
 9. η παροχή οδηγιών για την αναζήτηση διωκομένων ή εξαφανισθέντων προσώπων και κλαπέντων αντικειμένων και η αναζήτηση και σύλληψη των λιποτακτών και ανυπότακτων,
 10. η εισήγηση για την προκήρυξη χρηματικών αμοιβών σε οποιονδήποτε παρέχει στοιχεία και πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην εξιχνίαση σοβαρών εγκλημάτων και την αποκάλυψη και σύλληψη των δραστών των εγκλημάτων αυτών,
 11. η εκπόνηση οδηγιών προς τις περιφερειακές αστυνομικές Υπηρεσίες αναφορικά με τις χορηγούμενες άδειες εργασίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 180/1979 (Α΄ 46), όπως ισχύει κάθε φορά, η εξέταση αιτημάτων και η μέριμνα για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, καθώς επίσης και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας,.
 12. η επεξεργασία μέτρων και κανόνων για την έγκριση της σύνδεσης συστημάτων συναγερμού με τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και η καθοδήγηση των Υπηρεσιών στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου,
 13. ο σχεδιασμός δράσεων για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών και κοινωνικών φορέων σε θέματα πρόληψης της εγκληματικότητας, καθώς και η συμμετοχή τους σε σχετικά προγράμματα,
 14. η μέριμνα για τη συνεχή κατάρτιση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού για τις εξελίξεις, ιδίως στο πεδίο της ανάλυσης του εγκλήματος και η υποβολή προτάσεων διοργάνωσης σεμιναρίων, επί θεμάτων αρμοδιότητάς του, τόσο σε εθνικό επίπεδο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όσο και σε διεθνές επίπεδο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας,
 15. η υποβολή εισηγήσεων για τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ελληνικής Αστυνομίας σε συναντήσεις και ομάδες εργασίας που αφορούν αντικείμενα της αρμοδιότητάς του, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η ενημέρωση της ιεραρχίας για τα αποτελέσματά τους και η παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφασισθέντων,
 16. η μέριμνα για τη συμμετοχή σε επιχειρησιακά σχέδια που καταρτίζονται στο πλαίσιο διμερών ή πολυμερών συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας με άλλες χώρες, για θέματα αρμοδιότητάς του και η υποστήριξη και παρακολούθηση της υλοποίησής τους από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας,
 17. η επεξεργασία και ο καθορισμός των μέτρων φυσικής και τεχνικής προστασίας των καταστημάτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και η προώθηση των προσφυγών του άρθρου 12 παρ. 11 περίπτ. γ΄ του Ν. 1481/1984,.
 18. η καθοδήγηση των περιφερειακών αστυνομικών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της νομοθεσίας περί παιγνίων, εράνων και λαχειοφόρων αγορών, καθώς και η εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνομίας σε συναντήσεις και ομάδες εργασίας για τα θέματα αυτά,
 19. η συνεργασία, επί θεμάτων αρμοδιότητάς του, με το ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ., η μέριμνα για τη συμμετοχή αξιωματικού ή αξιωματικών του ως μελών σ’ αυτό, καθώς και η γραμματειακή υποστήριξη αυτού,.
 20. η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών ασφάλειας στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τη δίωξη των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
 21. η συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριακού υλικού, με σκοπό την αποτροπή αποδράσεων και τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων εντός των καταστημάτων κράτησης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Γενικής Αστυνόμευσης και Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου, τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά λόγο αρμοδιότητας και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
 22. η μέριμνα για τη συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση όλων των αναγκαίων στοιχείων και δεδομένων για το σχεδιασμό της αντεγκληματικής πολιτικής, η παρακολούθηση της υλοποίησης του σχετικού προγράμματος και η προώθηση τεκμηριωμένων εισηγήσεων σε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η συμπλήρωση ή τροποποίηση αυτού,
 23. η συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και χορήγηση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν εγκλήματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας και η μέριμνα για την αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων,
 24. η ανάλυση και μελέτη των αιτίων του εγκλήματος και η συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας,
 25. η μελέτη, ανάλυση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών Υπηρεσιών σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και η αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων προς το σκοπό βελτίωσης της λειτουργίας και της δράσης τους,
 26. η εκπόνηση σχεδίων αντεγκληματικής δράσης σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές και επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς,
 27. η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών σε θέματα στατιστικής και ανάλυσης του εγκλήματος,
 28. η κατάρτιση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης, στο πλαίσιο του πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος της Ελληνικής Αστυνομίας και της γενικότερης αντεγκληματικής πολιτικής, η παρακολούθηση της υλοποίησής του και η εισήγηση για τυχόν διορθωτικές ή βελτιωτικές παρεμβάσεις,
 29. η σύνταξη, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου, τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, καθώς και άλλες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, της προβλεπόμενης στο άρθρο ενδέκατο του Ν. 3875/2010 (Α΄ 158) ετήσιας αναλυτικής έκθεσης σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα και.
 30. η κατάρτιση και προώθηση, στο πλαίσιο της διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 51 του Ν. 4178/2013 (Α΄ 174), αιτιολογημένης εισήγησης για την έγκριση ή μη της εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας και συναφών προς αυτό στοιχείων, ακινήτων ευρισκομένων σε εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχές, για λόγους προστασίας της δημόσιας ασφάλειας, σε συνεργασία με το Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οργανωμένου Οικονομικού και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι οι ακόλουθες:
 1. η μελέτη μέτρων αντιμετώπισης των εγκλημάτων της απιστίας, απάτης, εκβίασης, καταδολίευσης δανειστών, χρεοκοπίας, πλαστογραφίας, τοκογλυφίας, υπεξαγωγής εγγράφων, δωροδοκίας, νόθευσης και παραβίασης απορρήτου, των παραβάσεων της νομοθεσίας περί επιταγών, συναλλαγματικών, αξιογράφων και λειτουργίας εμπορικών εταιρειών, περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περί το νόμισμα, της προστασίας των καταναλωτών και τον ανταγωνισμό, περί σημάτων, περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των εγκλημάτων λαθρεμπορίου και αρχαιοκαπηλίας και των εγκλημάτων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στη δίωξη των εγκλημάτων αυτών,
 2. η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για την πρόληψη και καταστολή του οικονομικού και του ηλεκτρονικού εγκλήματος και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της ποινικής νομοθεσίας σε θέματα αρμοδιότητάς του,
 3. η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα αντιμετώπισης του οργανωμένου οικονομικού και ηλεκτρονικού εγκλήματος και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή ή βελτίωση αντιστοίχων μεθόδων καταπολέμησης του εγκλήματος στη Χώρα,
 4. η ανταλλαγή με αστυνομικές αρχές άλλων κρατών γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών σε θέματα αντιμετώπισης του εγκλήματος, μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και η κατάρτιση και εφαρμογή σχετικών με την πρόληψη και την καταστολή του προγραμμάτων,
 5. η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις αρμόδιες περιφερειακές αστυνομικές Υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της εγκληματικότητας σε θέματα αρμοδιότητάς του και η καθοδήγησή τους στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας,
 6. η συνεργασία με όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και αρχές για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εγκλημάτων που έχουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος,
 7. η μέριμνα για τη συνεχή κατάρτιση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού και η υποβολή προτάσεων διοργάνωσης ειδικών προς τούτο σεμιναρίων, επί θεμάτων αρμοδιότητάς του, τόσο σε εθνικό επίπεδο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όσο και σε διεθνές επίπεδο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας,
 8. η υποβολή εισηγήσεων για τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ελληνικής Αστυνομίας σε συναντήσεις και ομάδες εργασίας που αφορούν αντικείμενα της αρμοδιότητάς του, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η ενημέρωση της ιεραρχίας για τα αποτελέσματά τους και η παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφασισθέντων,
 9. η γενική παρακολούθηση της εγκληματικότητας στη Χώρα και ειδικότερα σε ό, τι αφορά σε σοβαρά εγκλήματα ή εγκλήματα που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, η μελέτη και ανάλυση των αιτίων, των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών και της μεθοδολογίας και της συχνότητας διάπραξης των εγκλημάτων αυτών και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή τους σε θέματα αρμοδιότητάς του,
 10. η παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων στους κλάδους του ποινικού δικαίου και της εγκληματολογίας και η μέριμνα για την αξιοποίηση τους,
 11. η μέριμνα για τη συμμετοχή σε επιχειρησιακά σχέδια που καταρτίζονται στο πλαίσιο διμερών ή πολυμερών συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας με άλλες χώρες για θέματα αρμοδιότητάς του και η υποστήριξη και παρακολούθηση της υλοποίησής τους από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας,
 12. η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών ασφάλειας στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τη δίωξη των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής σε θέματα αρμοδιότητάς του,
 13. η μέριμνα για τη συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση όλων των αναγκαίων στοιχείων και δεδομένων για το σχεδιασμό της αντεγκληματικής πολιτικής, η παρακολούθηση της υλοποίησης του σχετικού προγράμματος και η προώθηση τεκμηριωμένων εισηγήσεων σε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η συμπλήρωση ή τροποποίηση αυτού σε θέματα αρμοδιότητάς του,
 14. η συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και χορήγηση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν εγκλήματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας, ως προς το αντικείμενο της αποστολής του και η μέριμνα για την αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων,
 15. η ανάλυση και μελέτη των αιτίων του εγκλήματος και η συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας,
 16. η μελέτη, ανάλυση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών Υπηρεσιών σε θέματα αρμοδιότητάς του και η αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων προς το σκοπό βελτίωσης της λειτουργίας και της δράσης τους και
 17. η εκπόνηση σχεδίων αντεγκληματικής δράσης σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές και επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς ως προς το αντικείμενο της αποστολής του
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Καταπολέμησης Ναρκωτικών και Παραβατικότητας Ανηλίκων είναι οι ακόλουθες:
 1. η μελέτη μέτρων πρόληψης και καταστολής των εγκλημάτων περί τα ναρκωτικά, καθώς και των εγκλημάτων που διαπράττονται από ανηλίκους ή σε βάρος αυτών και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην αντιμετώπισή τους,
 2. η συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών για την προστασία των ανηλίκων στους τόπους στους οποίους συχνάζουν ή με βάση τα ενδιαφέροντά τους, καθώς και όλων των στοιχείων που αφορούν τις κατηγορίες εγκλημάτων που διαπράττονται σε βάρος ανηλίκων ή από ανηλίκους,
 3. η παρακολούθηση των τρόπων διακίνησης και εμπορίας των ναρκωτικών και η αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων,
 4. η εκδήλωση πρωτοβουλιών, ο σχεδιασμός δράσεων για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στα προβλήματα των ναρκωτικών, της παραβατικότητας των ανηλίκων, καθώς και της εκμετάλλευσης και κακοποίησης αυτών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης, το ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ., την Κ.Ε.Δ.Ε., καθώς και με άλλες αρμόδιες αρχές, Υπηρεσίες και επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς,.
 5. η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στις μεθόδους και τα μέσα αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών και η αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων,
 6. η εκπόνηση σε εθνικό επίπεδο επιχειρησιακών σχεδίων και προγραμμάτων για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, καθώς και των εγκλημάτων με δράστες και θύματα ανηλίκους,
 7. η κατάρτιση προγραμμάτων συνεργασίας με τις συναρμόδιες αρχές και τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς και ο σχεδιασμός δράσεων προς το σκοπό αποτελεσματικότερης πρόληψης των προβλημάτων των ναρκωτικών, της παραβατικότητας των ανηλίκων, καθώς και της εκμετάλλευσης και κακοποίησης αυτών,
 8. ο προσδιορισμός των συνολικών αναγκών των Υπηρεσιών του Σώματος σε αστυνομικούς σκύλους φύλαξης προσώπων και πραγμάτων και ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και σε συνοδούς και εκπαιδευτές αυτών και η μέριμνα για την προμήθεια και την κατανομή τους στις Υπηρεσίες,
 9. η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της ποινικής νομοθεσίας σε θέματα αρμοδιότητας του,
 10. η γενική παρακολούθηση της εγκληματικότητας στη Χώρα και ειδικότερα σε ό, τι αφορά σε σοβαρά εγκλήματα ή εγκλήματα που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, η μελέτη και ανάλυση των αιτίων, των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών και της μεθοδολογίας και της συχνότητας διάπραξης των εγκλημάτων αυτών και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή τους σε θέματα αρμοδιότητάς του,
 11. η ανταλλαγή με αστυνομικές αρχές άλλων κρατών γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών σε θέματα αντιμετώπισης του εγκλήματος, μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και η κατάρτιση και εφαρμογή σχετικών με την πρόληψη και την καταστολή του προγραμμάτων σε θέματα αρμοδιότητάς του,
 12. η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις αρμόδιες περιφερειακές αστυνομικές Υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της εγκληματικότητας και ιδίως των εγκλημάτων που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος και η καθοδήγησή τους στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας σε θέματα αρμοδιότητάς του,
 13. η συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και με όλες τις συναρμόδιες αρχές για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εγκλημάτων που έχουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος και ιδίως αυτών που αφορούν εγκλήματα αρμοδιότητάς του,
 14. η παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων στους κλάδους του ποινικού δικαίου και της εγκληματολογίας και η μέριμνα για την αξιοποίηση τους,
 15. η υποβολή εισηγήσεων για τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ελληνικής Αστυνομίας σε συναντήσεις και ομάδες εργασίας που αφορούν αντικείμενα της αρμοδιότητάς του, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η ενημέρωση της ιεραρχίας για τα αποτελέσματά τους και η παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφασισθέντων,
 16. η μέριμνα για τη συμμετοχή σε επιχειρησιακά σχέδια που καταρτίζονται στο πλαίσιο διμερών ή πολυμερών συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας με άλλες χώρες για θέματα αρμοδιότητάς του και η υποστήριξη και παρακολούθηση της υλοποίησής τους από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας,
 17. η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών ασφάλειας στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τη δίωξη των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής σε θέματα αρμοδιότητάς του,
 18. η ανάλυση και μελέτη των αιτίων του εγκλήματος και η συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας,
 19. η μελέτη, ανάλυση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών Υπηρεσιών σε θέματα αρμοδιότητάς του και η αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων προς το σκοπό βελτίωσης της λειτουργίας και της δράσης τους και
 20. η εκπόνηση σχεδίων αντεγκληματικής δράσης σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές και επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς ως προς το αντικείμενο της αποστολής του
5.  
  Στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας λειτουργεί ειδική μικτή Γραμματεία, η οποία υποστηρίζει τη λειτουργία του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.), το οποίο έχει συσταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 1729/1987 (Α΄ 144) και λειτουργεί ως Εθνική Μονάδα Πληροφοριών για τα ναρκωτικά.
Άρθρο 7 "Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας"
1.  
  Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας χειρίζεται τα θέματα κρατικής ασφάλειας και διαρθρώνεται ως εξής:
 1. Τμήμα Κοινωνικών Ζητημάτων και Αντιμετώπισης Ρατσισμού,
 2. Τμήμα Προστασίας του Πολιτεύματος,
 3. Τμήμα Όπλων και Εκρηκτικών και
 4. Τμήμα Ταυτοτήτων και Αρχείων
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικών Ζητημάτων και Αντιμετώπισης Ρατσισμού είναι οι ακόλουθες:
 1. η αξιολόγηση της επίδρασης στην ασφάλεια του κράτους των κοινωνικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών ζητημάτων τόσο στη Χώρα, όσο και διεθνώς, η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για τα ζητήματα αυτά και η συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς για την αντιμετώπισή τους,
 2. Η μέριμνα για την καταχώριση ή τη διαγραφή, κατά περίπτωση, αλλοδαπών στους καταλόγους ανεπιθύμητων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμόν 4000/4/32-λα από 05-10-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2805), όπως εκάστοτε ισχύει, και η παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες για την ενιαία και αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος, για τα θέματα αρμοδιότητάς του
 3. η ενημέρωση των περιφερειακών Υπηρεσιών για τις διακρατικές και διεθνείς σχέσεις στα ζητήματα της προηγούμενης περίπτωσης,
 4. ο χειρισμός των θεμάτων επαναπατρισμού των πολιτικών προσφύγων του εμφυλίου πολέμου 1945 – 1949 και φυγάδων της κατοχικής και της μετακατοχικής περιόδου,
 5. η επεξεργασία πληροφοριών και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των παρανόμων δραστηριοτήτων ξένων Υπηρεσιών και των οργάνων τους,
 6. η επεξεργασία πληροφοριών για τις δραστηριότητες ατόμων ή φορέων που στρέφονται κατά της Χώρας και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών,
 7. η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς για θέματα αντιπληροφοριών,
 8. η επεξεργασία κανόνων, μεθόδων και μέτρων για τον έλεγχο της καταλληλότητας του προσωπικού που προτείνεται για χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού και εκτέλεση έργων που έχουν σχέση με την εθνική άμυνα και η παροχή πληροφοριών επί σχετικών αιτημάτων κρατικών Υπηρεσιών,
 9. η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στο χειρισμό υποθέσεων κίνησης αλλοδαπών και ημεδαπών στις παραμεθόριες περιοχές ή σε περιοχές αμυντικών εγκαταστάσεων ή σε ιδιωτικές νήσους και νησίδες, καθώς και σύναψης δικαιοπραξιών στις περιοχές αυτές, σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες,
 10. η εξέταση της λήψης των αναγκαίων κατά περίπτωση διοικητικών μέτρων για τα ανωτέρω ζητήματα,
 11. η προετοιμασία, σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς, νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων σε θέματα αρμοδιότητάς του,
 12. ο χειρισμός θεμάτων ρατσισμού και ξενοφοβίας και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών για την αντιμετώπισή τους,
 13. η συνεργασία με συναρμόδιους κρατικούς ή μη φορείς, καθώς και με υπηρεσίες, αρχές, φορείς και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών για την πληρέστερη αντιμετώπιση του ρατσιστικού φαινομένου,
 14. η μελέτη, ανάλυση και κατάλληλη αξιοποίηση των σχετικών ιστορικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και άλλων στοιχείων και δεδομένων προς το σκοπό πληρέστερης αξιολόγησης των ρατσιστικών τάσεων και αντιδράσεων και της έγκαιρης και αποτελεσματικής διαχείρισης του φαινομένου,
 15. η τήρηση στατιστικών στοιχείων αναφορικά με περιστατικά ρατσιστικής βίας, η συλλογή, μελέτη και αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλεται από τα Τμήματα και τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας και η κατάρτιση και υποβολή στον Προϊστάμενο Επιτελείου, με κοινοποίηση στον Αρχηγό του Σώματος, το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, συνολικής έκθεσης πεπραγμένων, αναφορικά με τις υποθέσεις ρατσιστικής βίας στις οποίες επιλήφθηκαν οι αστυνομικές Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους,
 16. η εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνομίας σε εσωτερικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις με αντικείμενο θέματα ρατσισμού και ξενοφοβίας, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως ή εντολής του Αρχηγού,
 17. η κατάρτιση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης, στο πλαίσιο του πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος της Ελληνικής Αστυνομίας και της γενικότερης αντεγκληματικής πολιτικής, η παρακολούθηση της υλοποίησής του και η εισήγηση για τυχόν διορθωτικές ή βελτιωτικές παρεμβάσεις και
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προστασίας του Πολιτεύματος είναι οι ακόλουθες:
 1. η καθοδήγηση των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών για τα μέσα και τις μεθόδους αντιμετώπισης της δράσης των εξτρεμιστών και των οργανώσεών τους, που αποβλέπουν σε ανατροπή του συνταγματικού πολιτεύματος της Χώρας,
 2. η μελέτη των μέσων και των μεθόδων της παράνομης δράσης των εξτρεμιστών και των οργανώσεών τους στην Ελλάδα και διεθνώς και η ενημέρωση των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών για την αντιμετώπισή τους,
 3. η επεξεργασία πληροφοριών για θέματα τρομοκρατίας και εξτρεμιστικών ενεργειών και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας,
 4. η μελέτη των αιτίων της τρομοκρατίας και των διεθνών και διακρατικών σχέσεων που επηρεάζουν τις ενέργειες των τρομοκρατικών οργανώσεων και η μέριμνα για την αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων,
 5. η μελέτη τρόπων προστασίας του κράτους και του συνταγματικού πολιτεύματος από τη δράση ατόμων και οργανώσεων που αποσκοπούν στην υπονόμευση και την ανατροπή τους,
 6. η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στο χειρισμό υποθέσεων αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας λόγω διώξεων κατά τη δικτατορία και αναγνώρισης των αγωνιστών της εθνικής αντίστασης,
 7. η επεξεργασία κανόνων και μέτρων ασφάλειας για την προστασία επισήμων προσώπων και λοιπών πιθανών στόχων των τρομοκρατών και η καθοδήγηση των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή τους,
 8. η μέριμνα για την κατάρτιση, επικαιροποίηση και τήρηση σχεδίων ασφάλειας κυβερνητικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων κρατικών οργανισμών και επιχειρήσεων, καθώς και σχεδίων εκτάκτων αναγκών, σε συνεργασία με το Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. και τις λοιπές αρμόδιες, κατά περίπτωση, Υπηρεσίες,.
 9. η μελέτη μεθόδων αστυνομικής τακτικής και πρακτικής και ο σχεδιασμός υποδειγμάτων για τις επιχειρήσεις, τις περιπόλους, τις ενέδρες, τους ελέγχους, τις έρευνες και τις λοιπές αστυνομικές δραστηριότητες για θέματα κρατικής ασφάλειας,
 10. η παρακολούθηση των επιχειρησιακών μεθόδων και της τακτικής που ακολουθείται από τις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες σε θέματα αρμοδιότητάς του και η εξαγωγή και αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων,
 11. η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τους παράνομους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και την ασύρματη επικοινωνία,
 12. η εξέταση της λήψης των αναγκαίων κατά περίπτωση διοικητικών μέτρων για θέματα της αρμοδιότητάς του,
 13. η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων σε θέματα αρμοδιότητάς του,
 14. η μέριμνα για τη συλλογή και την αξιοποίηση πληροφοριακού υλικού, με σκοπό την αποτροπή αποδράσεων και τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων εντός των καταστημάτων κράτησης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Γενικής Αστυνόμευσης και Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου, τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά λόγο αρμοδιότητας και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
 15. η εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνομίας σε εσωτερικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις σε θέματα αρμοδιότητάς του και ιδίως σε θέματα τρομοκρατίας και εξτρεμισμού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και
 16. η μελέτη του φαινομένου της τρομοκρατίας, του εξτρεμισμού και γενικά των παράνομων δραστηριοτήτων οι οποίες στρέφονται σε βάρος του πολιτεύματος και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος στην αντιμετώπισή τους
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών είναι οι ακόλουθες:
 1. ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τους ανιχνευτές και εξουδετερωτές εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομβών, καθώς και τους αστυνομικούς σκύλους ανίχνευσης εκρηκτικών υλών, τους συνοδούς και τους εκπαιδευτές αυτών,
 2. η μέριμνα για την καταχώριση ή τη διαγραφή, κατά περίπτωση, αλλοδαπών στους καταλόγους ανεπιθύμητων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμόν 4000/4/32-λα από 05-10-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2805), όπως εκάστοτε ισχύει, και η παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες για την ενιαία και αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος, για τα θέματα αρμοδιότητάς του
 3. η προετοιμασία, σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς, νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων και η επεξεργασία κανόνων και μέτρων που αφορούν τα όπλα, τα πυρομαχικά, τις εκρηκτικές ύλες, τους εκρηκτικούς μηχανισμούς και λοιπά συναφή αντικείμενα, καθώς και τις φωτοβολίδες και τα πυροτεχνήματα,
 4. η μελέτη μέτρων αντιμετώπισης των εγκλημάτων που αφορούν τα αντικείμενα της προηγούμενης περίπτωσης και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στη δίωξη αυτών και γενικά στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας,
 5. η μελέτη της σκοπιμότητας και της απόδοσης των μέτρων και των κυρώσεων κατά των παραβατών της νομοθεσίας για τα αντικείμενα της περίπτωσης β΄,
 6. η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στις μεθόδους και τα μέσα αντιμετώπισης των παραβάσεων της νομοθεσίας για τα αντικείμενα της περίπτωσης β΄ και η ενημέρωση των περιφερειακών Υπηρεσιών,
 7. η συλλογή και η επεξεργασία πληροφοριών για τα αντικείμενα της περίπτωσης β΄ και η ενημέρωση των περιφερειακών Υπηρεσιών και λοιπών συναρμόδιων κρατικών αρχών για την αξιοποίησή τους,
 8. η συνεργασία με συναρμόδιους κρατικούς φορείς για την αντιμετώπιση των αντικειμένων της περίπτωσης β΄,
 9. η ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές ξένων κρατών και διεθνείς οργανισμούς για τα θέματα μεταφοράς, διακίνησης και διαμετακόμισης όπλων και εκρηκτικών γενικά, καθώς και για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων του τομέα αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2168/1993 (Α΄ 147) και του Π.Δ. 455/1995 (Α΄ 268), όπως ισχύουν κάθε φορά,.
 10. η συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για τα αντικείμενα της περίπτωσης β΄ και η μέριμνα για την αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων,
 11. η εξέταση της λήψης των αναγκαίων κατά περίπτωση διοικητικών μέτρων για τα αντικείμενα της περίπτωσης β΄,
 12. η υποβολή εισηγήσεων για τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ελληνικής Αστυνομίας σε συναντήσεις και ομάδες εργασίας που αφορούν αντικείμενα της αρμοδιότητάς του, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η ενημέρωση της ιεραρχίας για τα αποτελέσματά τους και η παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφασισθέντων
5.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ταυτοτήτων και Αρχείων είναι οι ακόλουθες:
 1. η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στα θέματα έκδοσης δελτίων αστυνομικών ταυτοτήτων,
 2. η μέριμνα για την προμήθεια του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των μέσων για την έκδοση των δελτίων αστυνομικών ταυτοτήτων,
 3. η καταγραφή και τήρηση του αρχείου δελτίων αστυνομικών ταυτοτήτων, οι οποίες εκδίδονται από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας,
 4. η μέριμνα για τον καθορισμό των ειδικότερων προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών αναζήτησης και καταχώρισης σε νομίμως υφιστάμενες εθνικές ή και διεθνείς βάσεις δεδομένων των κλαπέντων ή απολεσθέντων δελτίων αστυνομικής ταυτότητας,
 5. η συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς για την εκπόνηση σχεδίων εθνικής άμυνας, εσωτερικής ασφάλειας και συμμετοχής της Ελληνικής Αστυνομίας σε ασκήσεις των ενόπλων δυνάμεων,
 6. η εκπόνηση μέτρων ασφάλειας διαβαθμισμένου υλικού και η επεξεργασία κανόνων, μεθόδων και μέτρων για τον έλεγχο της καταλληλότητας του προσωπικού που προτείνεται για χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού και εκτέλεση έργων που έχουν σχέση με την εθνική άμυνα, καθώς και η παροχή πληροφοριών επί σχετικών αιτημάτων κρατικών Υπηρεσιών,
 7. ο χειρισμός θεμάτων κρυπτασφάλειας και η τήρηση του κρυπτογραφικού υλικού,
 8. η τήρηση του αρχειακού υλικού της Διεύθυνσης και η παροχή πληροφοριών σε δικαστικές ή άλλες δημόσιες αρχές και
 9. η έκδοση δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, μονίμων κατοίκων Κύπρου και Γερμανίας
Άρθρο 8 "Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας"
1.  
  Η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας αποτελεί την εθνική αρχή στο πλαίσιο των συμβάσεων που κυρώθηκαν με τους νόμους 3640/1956 (Α΄ 303), 2514/1997 (Α΄ 140) και 2605/1998 (Α΄ 88), είναι αρμόδια για το χειρισμό θεμάτων διεθνούς επικοινωνίας και συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας και διαρθρώνεται ως ακολούθως:
 1. Τμήμα Υποστήριξης και Αποστολών,
 2. Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων,
 3. Τμήμα SΙRΕΝΕ,
 4. Τμήμα ΙΝΤΕRΡΟL,
 5. Τμήμα ΕURΟΡΟL και
 6. Ενιαίο Κέντρο Ανταλλαγής Πληροφοριών Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Υποστήριξης και Αποστολών είναι οι ακόλουθες:
 1. η παρακολούθηση των θεμάτων και η διοικητική υποστήριξη του προσωπικού της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, καθώς και του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι αποσπασμένο στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό και υπάγεται στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας,
 2. η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων μετάβασης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στο εξωτερικό για τη συμμετοχή σε συνόδους, διασκέψεις και συνέδρια με περιεχόμενο αστυνομικού ενδιαφέροντος στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών φορέων και οργανισμών, καθώς και για την έκδοση αποφάσεων που αφορούν στη διεκπεραίωση μεταγωγών προσώπων που παραδίδονται ή εκδίδονται βάσει ευρωπαϊκών διωκτικών τίτλων (Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης) ή επισήμων αιτημάτων έκδοσης, από την αλλοδαπή στην ημεδαπή και αντιστρόφως,
 3. η προώθηση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, υποψηφιοτήτων αστυνομικών σε διεθνείς οργανισμούς, όπου συμμετέχει η Ελληνική Αστυνομία,
 4. η έγκαιρη ενημέρωση του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για προκηρύξεις υποψηφιοτήτων σε όργανα διεθνών οργανισμών που εγκρίνονται από την Ηγεσία του Σώματος,
 5. η υποβοήθηση της προσπάθειας εισδοχής Ελλήνων αστυνομικών υπαλλήλων σε διεθνείς οργανισμούς, με τη δημοσιοποίηση ανακοινώσεων και τη συνδρομή στην έγκαιρη αναζήτηση καταλλήλων υποψηφίων, τηρουμένων των διατάξεων που προβλέπουν τα Καταστατικά των διεθνών οργανισμών,
 6. η συγκέντρωση και αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, η εισήγηση και ο συντονισμός, με τη συνδρομή όλων των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπηρεσιών και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών (Κεντρικών και Εξωτερικών Υπηρεσιών), των ενεργειών για την επιλογή με κριτήριο τα προσόντα και τις ικανότητες των ενδιαφερομένων, των υποψηφιοτήτων εκείνων, οι οποίες θα τύχουν της ελληνικής υποστήριξης,
 7. η μέριμνα για την αξιολόγηση, επιλογή και εισήγηση για απόσπαση αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, ως αστυνομικών συνδέσμων σε ελληνικές διπλωματικές αρχές του εξωτερικού και διεθνείς οργανισμούς, στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας και την καθοδήγησή τους στην άσκηση των καθηκόντων τους,
 8. η μέριμνα για την αξιολόγηση, επιλογή και εισήγηση για την απόσπαση αστυνομικού προσωπικού για την ασφάλεια και φρούρηση των ελληνικών διπλωματικών Υπηρεσιών στο εξωτερικό,
 9. η μέριμνα για την εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνομίας σε ειρηνευτικές αστυνομικές αποστολές στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης, επιλογής και εισήγησης για την απόσπαση αστυνομικού προσωπικού σε αυτές,
 10. η παρακολούθηση των εργασιών επιτροπών, σεμιναρίων και συνεδρίων που διοργανώνονται από τους διεθνείς οργανισμούς ή το Υπουργείο Εξωτερικών και αφορούν τις ειρηνευτικές αστυνομικές αποστολές, καθώς και η αξιοποίηση των πορισμάτων τους,
 11. η μελέτη των αποφάσεων διεθνών οργανισμών που αφορούν στην οργάνωση ειρηνευτικών αστυνομικών αποστολών και αποστολών στο εξωτερικό, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών,
 12. η εξασφάλιση της μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων της Ηγεσίας ή η συνδρομή στη μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων των Διευθύνσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και
 13. η εξασφάλιση της διερμηνείας σε διεθνή συνέδρια, συναντήσεις και αποστολές, όπου συμμετέχει η Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων είναι οι ακόλουθες:
 1. η συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τα λοιπά συναρμόδια Υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισμούς, για την παρακολούθηση, το χειρισμό και το συντονισμό σε θέματα του τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, όπως ο τομέας αυτός νοείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 2. η παρακολούθηση, ο χειρισμός και ο συντονισμός των θεμάτων που άπτονται των διμερών και πολυμερών συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας με άλλες χώρες, καθώς και διεθνών θεμάτων ενδιαφέροντος της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τα λοιπά συναρμόδια Υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισμούς,
 3. η παρακολούθηση και αξιοποίηση του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
 4. η επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών φορέων και οργανισμών για την προώθηση και εξασφάλιση της συμμετοχής και εκπροσώπησης της Ελληνικής Αστυνομίας σε συνόδους, διασκέψεις και συνέδρια με αντικείμενο αστυνομικού ενδιαφέροντος,
 5. ο συντονισμός και η υποστήριξη των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και η παροχή κατάλληλων οδηγιών και κατευθύνσεων, με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας έκφρασης της αστυνομικής πολιτικής για τα θέματα που έχουν σχέση με τις διμερείς, πολυμερείς και διεθνείς σχέσεις της Ελληνικής Αστυνομίας,
 6. η υποβολή εισηγήσεων και η ανάληψη πρωτοβουλιών ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής για τις διμερείς και διεθνείς σχέσεις της Ελληνικής Αστυνομίας,
 7. η μέριμνα για τη νομοτεχνική επεξεργασία, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και με το Υπουργείο Εξωτερικών, συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών και η εκπροσώπηση στις διαπραγματεύσεις των προαναφερόμενων συμφωνιών τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο,
 8. η οργανωτική προετοιμασία για τη συμμετοχή ή εκπροσώπηση της Ηγεσίας του Σώματος σε συναντήσεις στο εξωτερικό, καθώς και η κατάρτιση σχετικού ενημερωτικού φακέλου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των συναντήσεων αυτών,
 9. η παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης ζητημάτων στρατηγικού επιπέδου που υποβάλλονται στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας, καθώς και η μελέτη της οργάνωσης και λειτουργίας των ξένων Αστυνομιών, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής εμπειριών, γνώσεων και τεχνογνωσίας,
 10. η διοργάνωση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, συνεδρίων, συναντήσεων και ημερίδων αστυνομικού ενδιαφέροντος στο εξωτερικό και
 11. η συμμετοχή και εκπροσώπηση στις ομάδες εργασίας ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης των διμερών, πολυμερών και διεθνών συμφωνιών, για στρατηγικά θέματα αστυνομικής συνεργασίας
4.  
  Το Τμήμα SΙRΕΝΕ αποτελεί την κεντρική αρχή που προβλέπεται από τα άρθρα 7 παράγραφος 2 της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ και του Κανονισμού (ΕΚ)1987/2006 για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικών με τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στο Σύστημα Πληροφοριών SCΗΕΝGΕΝ (SΙS ΙΙ). Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες του Τμήματος SΙRΕΝΕ είναι οι ακόλουθες:.
 1. ανταλλάσσει πληροφορίες με τα Εθνικά Γραφεία SΙRΕΝΕ των λοιπών συμβαλλομένων μερών της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν (Σ.Ε.Σ.Σ.), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2514/1997,.
 2. διενεργεί διαβουλεύσεις με τα συμβαλλόμενα μέρη, όπου αυτό απαιτείται, για την καταχώριση ή μη συμπληρωματικών στοιχείων ή τη διαγραφή στοιχείων στο Ν.SΙS, στα πλαίσια εφαρμογής της Σ.Ε.Σ.Σ.,.
 3. μεριμνά για την εξασφάλιση της συνεργασίας με τις λοιπές εθνικές Υπηρεσίες και τους διεθνείς φορείς, στην αρμοδιότητα των οποίων ανάγεται ο χειρισμός θεμάτων αναφερομένων στη Σ.Ε.Σ.Σ.,.
 4. διεκπεραιώνει αιτήσεις συνδρομής αστυνομικής συνεργασίας και διασυνοριακής παρακολούθησης και καταδίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39, 40, 41 και 46 της Σ.Ε.Σ.Σ.,.
 5. διεκπεραιώνει αιτήματα διακρίβωσης της γνησιότητας των ιατρικών πιστοποιητικών, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 της Σ.Ε.Σ.Σ.,.
 6. μεριμνά για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών στο πλαίσιο εφαρμογής από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, των αποφάσεων 2008/615/ΔΕΥ και 2008/616/ΔΕΥ, καθώς και του Π.Δ. 135/2013 (Α΄ 209),.
 7. εκπροσωπεί τη Χώρα στις ειδικές ομάδες εργασίας των αρμοδίων ευρωπαϊκών οργάνων για θέματα αρμοδιοτήτων του Εθνικού Γραφείου SΙRΕΝΕ,
 8. μεριμνά για την εισαγωγή, τροποποίηση και διαγραφή των μέτρων των Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης, που εκδίδονται βάσει του Ν. 3251/2004 (Α΄ 127), ως και των λοιπών πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 26 της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ,.
 9. συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές δικαστικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου στο πλαίσιο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων που αφορούν την εκτέλεση των Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης σύμφωνα με το Ν. 3251/2004, την απόφαση 2007/533/ΔΕΥ και τον Κανονισμό 1987/2006,.
 10. μεριμνά για τη διεκπεραίωση μεταγωγών προσώπων που παραδίδονται ή εκδίδονται βάσει ευρωπαϊκών διωκτικών τίτλων (Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης) από την αλλοδαπή στην ημεδαπή και αντιστρόφως,
 11. χειρίζεται υποθέσεις εξαφάνισης ανθρώπων οι οποίοι αναζητούνται στο πλαίσιο του άρθρου 32 της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ,
 12. χειρίζεται υποθέσεις αναζητουμένων οχημάτων-αντικειμένων του άρθρου 38 της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ,
 13. εξετάζει τις αιτήσεις ατόμων τα οποία είναι καταχωρισμένα στο Σύστημα Πληροφοριών Schengen Δεύτερης γενιάς (SΙS ΙΙ) από άλλα κράτη Μέλη, σύμφωνα με τα άρθρα 41 του Κανονισμού 1987/2006 και 58 της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ,
 14. ενημερώνει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τους χρήστες του SΙS ΙΙ για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ και
 15. εξασφαλίζει τη συνεργασία και το συντονισμό των συναρμόδιων φορέων στη διαχείριση υποθέσεων αρμοδιότητάς τους, ως και υποθέσεων στις οποίες υφίσταται συναρμοδιότητα μεταξύ αυτών και λοιπών εθνικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου.
 16. Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργεί Γραφείο Συναρμοδίων Φορέων στο οποίο δύναται να αποσπάται προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Υπουργείου Οικονομικών.
5.  
  Το Τμήμα ΙΝΤΕRΡΟL αποτελεί την εθνική υπηρεσία - σύνδεσμο με τη Γενική Γραμματεία του Διεθνούς Οργανισμού Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Ε.Α. ΙΝΤΕRΡΟL) και τα Εθνικά Κεντρικά Γραφεία των κρατών μελών της Σύμβασης ΙΝΤΕRΡΟL και ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από το καταστατικό του Δ.Ο.Ε.Α., όπως κυρώθηκε με το Ν. 3640/1956, καθώς και από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες του Τμήματος ΙΝΤΕRΡΟL είναι οι ακόλουθες:.
 1. εξασφαλίζει την επικοινωνία των αστυνομικών, δικαστικών και λοιπών αρχών του κράτους με τη Γενική Γραμματεία του Διεθνούς Οργανισμού Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Ε.Α. - ΙΝΤΕRΡΟL) και τα Εθνικά Κεντρικά Γραφεία των κρατών μελών του για την πρόληψη και αποτελεσματικότερη δίωξη και καταστολή του εγκλήματος, σύμφωνα με το Ν. 3640/1956, καθώς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού,.
 2. διαβιβάζει πληροφορίες που αφορούν στην εγκληματικότητα, καθώς και αιτήματα αλλοδαπών αρχών στις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και στις συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την αξιοποίηση και το χειρισμό και αποστέλλει σχετικές απαντήσεις, αιτήματα και πληροφορίες στις αλλοδαπές αρχές,
 3. εξασφαλίζει την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν την εγκληματικότητα, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών διεθνών οργανισμών, αρμοδίων για την καταπολέμηση του εγκλήματος,
 4. ανταλλάσσει πληροφορίες επιχειρησιακού επιπέδου, στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας,
 5. μεριμνά για την ανταλλαγή πληροφοριών με τους Έλληνες αστυνομικούς συνδέσμους στο εξωτερικό, καθώς και με το διεθνή οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ/ΒSΕC – Ν. 2925/2001, Α΄ 138) και το Κέντρο Επιβολής του Νόμου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Sοutheast Εurοpean Law Εnfοrcement Center [SΕLΕC] – Ν. 4054/2012, Α΄ 45),.
 6. μεριμνά για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σε διεθνείς συνόδους που διοργανώνονται από το Διεθνή Οργανισμό Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Ε.Α. - ΙΝΤΕRΡΟL), καθώς και τη μελέτη των σχετικών πορισμάτων και την εισήγηση για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου,.
 7. εκπροσωπεί τη Χώρα στις ειδικές ομάδες εργασίας για θέματα αρμοδιοτήτων του Εθνικού Κεντρικού Γραφείου (Ε.Κ.Γ.) ΙΝΤΕRΡΟL,.
 8. μεριμνά για την εισαγωγή, τροποποίηση και διαγραφή των μέτρων των Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης, που εκδίδονται βάσει του Ν. 3251/2004, στη σχετική βάση διεθνώς διωκομένων ατόμων της Γενικής Γραμματείας Ιnterpοl με παράλληλη ενημέρωση των Ε.Κ.Γ. των κρατών μελών του Οργανισμού μέσω σχετικής αγγελίας διεθνών αναζητήσεων, καθώς και για την αντίστροφη ενημέρωση της εθνικής βάσης αναζητήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και των αρμοδίων κατά περίπτωση εθνικών αρχών επί αναλόγων αιτημάτων, αγγελιών αναζητήσεων και Ε.Ε.Σ. που λαμβάνονται μέσω διαύλου Ιnterpοl,.
 9. συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές και αλλοδαπές δικαστικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου, μέσω των Ε.Κ.Γ. των κρατών μελών του Οργανισμού, στο πλαίσιο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην εκτέλεση των Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης, σε περίπτωση συνεργασίας με κράτος μέλος της Ε.Ε. και μη συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν (Σ.Ε.Σ.Σ.) που εφαρμόζει το Ε.Ε.Σ., καθώς και στην εκτέλεση των Αγγελιών διεθνών αναζητήσεων της Ιnterpοl με σκοπό τη σύλληψη και έκδοση διεθνώς διωκομένων ατόμων ή Ερυθρών Αγγελιών, σύμφωνα με τους Ν. 3251/2004 και Ν. 3640/1956, αλλά και τα προβλεπόμενα στις διμερείς και πολυμερείς συμβάσεις έκδοσης και δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις από τις οποίες δεσμεύεται η Χώρα,.
 10. μεριμνά για τη διεκπεραίωση μεταγωγών προσώπων που παραδίδονται ή εκδίδονται βάσει ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης ή επισήμων αιτημάτων έκδοσης από την αλλοδαπή στην ημεδαπή και αντιστρόφως, καθώς και για τη μεταφορά καταδίκων στο πλαίσιο του Ν. 1708/1987 (Α΄ 108) και.
 11. μεριμνά για τη διαβίβαση τόσο προς τη Γενική Γραμματεία της Ιnterpοl όσο και προς τα Ε.Κ.Γ. των κρατών μελών του Οργανισμού, πληροφοριών και αιτημάτων που αποστέλλονται από αρμόδιες ημεδαπές αρχές και αφορούν σε αναζητούμενα οχήματα, αντικείμενα, αναζητούμενα ατομικά δημόσια έγγραφα, εξαφανισθέντα ή αναζητούμενα άτομα, αναζητούμενα έργα τέχνης και αρχαιότητες, ανευρεθέντα αγνώστου ταυτότητας πτώματα, ιδιαίτερους τρόπους διάπραξης αδικημάτων (mοdus οperandi), σοβαρές δημόσιες απειλές, επικίνδυνα προς διάπραξη σοβαρών αδικημάτων άτομα και λοιπά στοιχεία που αφορούν στην πρόληψη και αποτελεσματικότερη δίωξη και καταστολή του εγκλήματος, με σκοπό την καταχώρισή τους στις σχετικές βάσεις δεδομένων της Γενικής Γραμματείας της Ιnterpοl και την κατά περίπτωση έκδοση σχετικής αγγελίας της Ιnterpοl.
 12. Επίσης, προβαίνει στην ενημέρωση των αρμοδίων εθνικών αρχών επί αναλόγων αιτημάτων και αγγελιών που λαμβάνονται μέσω διαύλου Ιnterpοl, σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανονισμούς του Οργανισμού της Ιnterpοl.
6.  
  Το Τμήμα ΕURΟΡΟL είναι αρμόδιο για την υλοποίηση της Σύμβασης ΕURΟΡΟL, που κυρώθηκε με το Ν. 2605/1998 και τροποποιήθηκε με τους Ν. 3002/2002 (Α΄ 74), Ν. 3294/2004 (Α΄ 243) και Ν. 3295/2004 (Α΄ 244). Αποτελεί την εθνική υπηρεσία - σύνδεσμο των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Δ.Ο.Ε., Τελωνεία) με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Εurοpοl), που έχει έδρα στη Χάγη Ολλανδίας και ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τις διατάξεις της Σύμβασης ΕURΟΡΟL, τις συναφείς αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕURΟΡΟL. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες του Τμήματος ΕURΟΡΟL είναι οι ακόλουθες:.
 1. αιτείται από τις αρμόδιες ημεδαπές αρχές ή υπηρεσίες πληροφορίες και στοιχεία, τα οποία διαβιβάζει στη ΕURΟΡΟL και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, για την υποβοήθηση των ερευνών τους και την πρόληψη και καταστολή του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος,
 2. αιτείται, λαμβάνει, αξιολογεί, αναλύει, ταξινομεί και διαβιβάζει στις ημεδαπές αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες στοιχεία και πληροφορίες, που αποστέλλονται από την ΕURΟΡΟL ή από άλλα κράτη μέλη ή από τρίτα κράτη και οργανισμούς, τα οποία έχουν συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με την ΕURΟΡΟL για την πρόληψη και καταστολή του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος,
 3. παρακολουθεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο των εργασιών των οργάνων της ΕURΟΡΟL, καθώς και των ομάδων εργασιών αυτής, μεριμνά για την υλοποίηση τους και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες της Χώρας,
 4. διαβιβάζει τα σχετικά αιτήματα των αρμοδίων Υπηρεσιών της Χώρας προς την ΕURΟΡΟL και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω των αξιωματικών συνδέσμων της Ελλάδος στην ΕURΟΡΟL,
 5. προβαίνει στην καταχώριση, τροποποίηση, διαγραφή και έλεγχο νομιμότητας των πληροφοριών στο σύστημα πληροφοριών ΕURΟΡΟL, με εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο του Οργανισμού και τις διατάξεις του εγχειριδίου χρήσης του συστήματος πληροφοριών της ΕURΟΡΟL.
 6. Για την καλύτερη αξιοποίηση του προαναφερόμενου συστήματος, δύναται να εξουσιοδοτεί προσωπικό των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Δ.Ο.Ε., Τελωνεία), το οποίο μπορεί να προβαίνει στην αναζήτηση, καταχώριση, τροποποίηση και διαγραφή πληροφοριών στο σύστημα πληροφοριών της ΕURΟΡΟL,.
 7. αιτείται την παροχή πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές και μεριμνά για τη διαβίβασή τους, προς καταχώριση, στους αναλυτικούς φακέλους εργασίας της ΕURΟΡΟL,
 8. μεριμνά για την ανταλλαγή πληροφοριών με την ΕURΟΡΟL, τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και την έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση των πληροφοριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (Α΄ 50), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις σχετικές διατάξεις της σύμβασης ΕURΟΡΟL και.
 9. μεριμνά για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της Χώρας στις επιχειρησιακές συναντήσεις και τις ομάδες εργασίας της ΕURΟΡΟL
7.  
  Το Ενιαίο Κέντρο Ανταλλαγής Πληροφοριών Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος επί 24ώρου βάσεως και αποτελεί το σημείο επαφής αναφορικά με υποθέσεις διεθνούς επιχειρησιακής αστυνομικής συνεργασίας, περιλαμβάνοντας το σύνολο των θεσμοθετημένων διεθνών και ευρωπαϊκών κόμβων επικοινωνίας της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές. Το Ενιαίο Κέντρο Ανταλλαγής Πληροφοριών Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας στελεχώνεται από προσωπικό των Τμημάτων SΙRΕΝΕ, ΙΝΤΕRΡΟL και ΕURΟΡΟL της Διεύθυνσης, μεταξύ του οποίου και υπαλλήλους του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), των Τελωνειακών Αρχών και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, υπό την επίβλεψη των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών της παρ. 8. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες του Ενιαίου Κέντρου Ανταλλαγής Πληροφοριών Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας είναι οι ακόλουθες:.
 1. μεριμνά για την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση του εγκλήματος και τη διεξαγωγή επιχειρήσεων αντιμετώπισης του διεθνικού εγκλήματος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών ή και άλλες συναρμόδιες Διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας,
 2. διεκπεραιώνει άμεσα τις επείγουσες υποθέσεις που διαβιβάζονται από αλλοδαπές ή εθνικές δικαστικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου,
 3. διαβιβάζει τις μη επείγουσες υποθέσεις και τις υποθέσεις για τις οποίες απαιτείται περαιτέρω χειρισμός στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης, κατά περίπτωση,
 4. κατευθύνει και συντονίζει τις αρμόδιες εθνικές αρχές στον τομέα της διαχείρισης θεμάτων διεθνούς αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας,
 5. μεριμνά για την εξασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο των Γραφείων Συνδέσμου (ΒDL),
 6. παραλαμβάνει και διαχειρίζεται αναλόγως αιτήματα που αφορούν στην αποστολή της Διεύθυνσης και
 7. υποδέχεται και διεκπεραιώνει αστυνομικής φύσεως αιτήματα
8.  
  Στα Τμήματα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, SΙRΕΝΕ, ΙΝΤΕRΡΟL και ΕURΟΡΟL δύνανται να υπηρετούν με απόσπαση εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί, υπάλληλοι του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), των Τελωνειακών Αρχών και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
9.  
  Οι δραστηριότητες των Τμημάτων Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, SΙRΕΝΕ, ΙΝΤΕRΡΟL και ΕURΟΡΟL, αναφορικά με τη μηχανογραφική επεξεργασία, διακίνηση και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπόκεινται στον έλεγχο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 9 "Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφάλειας"
1.  
  Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφάλειας διαρθρώνεται ως εξής:
 1. Τμήμα Εισαγωγής Δεδομένων και Διεκπεραίωσης,
 2. Τμήμα Ελέγχου και Εγκρίσεων,
 3. Τμήμα Εκτύπωσης και Ποιοτικού Ελέγχου και
 4. Τμήμα Μηχανογράφησης και Επεξεργασίας
2.  
  Το Τμήμα Εισαγωγής Δεδομένων και Διεκπεραίωσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. την παραλαβή των αιτήσεων και των λοιπών αναγκαίων, για την έκδοση διαβατηρίων, δικαιολογητικών από τις αστυνομικές Υπηρεσίες και τις προξενικές αρχές,
 2. την παραλαβή των αιτήσεων και των λοιπών αναγκαίων, για την εκτύπωση άλλων εγγράφων ασφαλείας, δικαιολογητικών από τις αστυνομικές ή άλλες κατά περίπτωση αρχές,
 3. την καταμέτρηση, ταξινόμηση, πρωτοκόλληση και εισαγωγή των δικαιολογητικών στη βάση δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία,
 4. την προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και την καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και των άλλων αρμοδίων κρατικών αρχών ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας για την έκδοση διαβατηρίων και των σχετικών διαδικασιών,
 5. την ευθύνη για τη φύλαξη και διαχείριση των συστημάτων ασφάλειας των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης, καθώς και τον έλεγχο εισόδου στους εργασιακούς χώρους αυτής και
 6. την κατάρτιση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης, στο πλαίσιο του πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος της Ελληνικής Αστυνομίας και της γενικότερης αντεγκληματικής πολιτικής, την παρακολούθηση της υλοποίησής του και την εισήγηση για τυχόν διορθωτικές ή βελτιωτικές παρεμβάσεις
3.  
  Το Τμήμα Ελέγχου και Εγκρίσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. τον έλεγχο της πληρότητας και της γνησιότητας των δικαιολογητικών και της ορθής καταχώρισής τους στο ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας,
 2. τη διαπίστωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη χορήγηση διαβατηρίου στον αιτούντα,
 3. την έγκριση των αιτημάτων για την έκδοση διαβατηρίου ή την αιτιολογημένη απόρριψή τους, κατά περίπτωση,
 4. την προώθηση των επεξεργασθέντων – ελεγχθέντων δικαιολογητικών για την έκδοση διαβατηρίου και
 5. την άσκηση των αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 2 σε ό, τι αφορά, αποκλειστικά, την κατά προτεραιότητα έκδοση διαβατηρίων
4.  
  Το Τμήμα Εκτύπωσης και Ποιοτικού Ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. την εκτύπωση των διαβατηρίων,
 2. τον έλεγχο των εκτυπωθέντων διαβατηρίων για τη διαπίστωση της ποιότητας εκτύπωσης, την ορθότητα των αναγραφόμενων στοιχείων και την τήρηση των προδιαγραφών τύπου κατά τη διαδικασία παραγωγής, καθώς και την επανεκτύπωσή τους αν συντρέχει περίπτωση,
 3. τη μέριμνα για την καταστροφή των διαβατηρίων που δεν πληρούν τους όρους της προηγούμενης περίπτωσης,
 4. τη φροντίδα για τον προσδιορισμό των αναγκαίων αναλώσιμων και λοιπών απαραιτήτων για την εκτύπωση των διαβατηρίων υλικών και τη μέριμνα για τον έγκαιρο εφοδιασμό της Διεύθυνσης με αυτά,
 5. την ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη και διαχείριση των ειδών της προηγούμενης περίπτωσης, καθώς και των ασυμπλήρωτων διαβατηρίων,
 6. τη μέριμνα για τον καθορισμό του τύπου και των προδιαγραφών ασφάλειας των εντύπων των διαβατηρίων,
 7. την έκδοση ή εκτύπωση άλλων εγγράφων ασφάλειας που κατά τις κείμενες διατάξεις εκδίδονται ή εκτυπώνονται από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας και
 8. την αποστολή των εκδοθέντων διαβατηρίων και των δικαιολογητικών στις Υπηρεσίες υποδοχής για παράδοση στους δικαιούχους ή αρχειοθέτηση αυτών, κατά περίπτωση
5.  
  Το Τμήμα Μηχανογράφησης και Επεξεργασίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. τον καθορισμό των απαραίτητων μηχανογραφικών εφαρμογών και στοιχείων για την εκπλήρωση της αποστολής της Διεύθυνσης,
 2. την καταχώριση σε εθνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων των κλαπέντων, απολεσθέντων και ακυρωθέντων διαβατηρίων,
 3. την παρακολούθηση της κανονικής λειτουργίας του κεντρικού υπολογιστικού συστήματος της Διεύθυνσης και τη μέριμνα για τη συντήρηση αυτού ή την αποκατάσταση τυχόν βλαβών και
 4. την τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου διαβατηρίων και των αναγκαίων στατιστικών στοιχείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ
Άρθρο 10 "Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων"
1.  
  Η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων διαρθρώνεται ως εξής:
 1. Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης (Κ.Ο.ΔΙ.Σ.ΜΕ.) και.
 2. Τμήμα Ελέγχου Συνόρων
2.  
  Το Κ.Ο.ΔΙ.Σ.ΜΕ. λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος επί 24ώρου βάσεως και παρέχει υποστήριξη στις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας με σκοπό το συντονισμό αυτών στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων και της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης στην Ελλάδα. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες του Κέντρου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων (Κ.Ο.ΔΙ.Σ.ΜΕ.) είναι οι ακόλουθες:.
 1. ο συντονισμός και η διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας των αστυνομικών αρχών που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και της διασυνοριακής εγκληματικότητας, στον έλεγχο της κυκλοφορίας των προσώπων μέσω των θεσμοθετημένων συνοριακών διαβάσεων, στον έλεγχο της νομιμότητας της παραμονής και κυκλοφορίας των αλλοδαπών στην Ελλάδα, καθώς και στην έρευνα και εξάρθρωση των κυκλωμάτων οργανωμένης διακίνησης παρανόμων μεταναστών, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αστυνομικές και λοιπές εθνικές και διεθνείς υπηρεσίες και αρχές,
 2. ο συντονισμός και η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των δράσεων και μέτρων που εκδηλώνονται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για την υλοποίηση της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής στον τομέα των συνόρων,
 3. η παρατήρηση της κατάστασης στη χερσαία μεθοριακή γραμμή της Χώρας και στα νομοθετημένα σημεία εισόδου-εξόδου της ελληνικής επικράτειας και η πρόσβαση σε συστήματα επιτήρησης-αναφοράς ή πληροφορίες και δεδομένα τα οποία συμβάλουν στην επίτευξη του εν λόγω σκοπού,
 4. η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με τον τρόπο προσέγγισης και διαχείρισης της παράνομης μετανάστευσης στη συνοριακή γραμμή της Χώρας,
 5. η μέριμνα για την εξασφάλιση διαρκούς συμβατότητας της στρατηγικής της Ελληνικής Αστυνομίας και κατ’ επέκταση της επιχειρησιακής τακτικής, με τις εξελίξεις που σημειώνονται στους χώρους αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, σε νομοθετικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό επίπεδο,
 6. η παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων και η κατάλληλη αξιοποίησή τους,
 7. η συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση του επιπέδου κινδύνου και των συνεπειών της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος στη συνοριακή γραμμή, μέσω της αξιοποίησης του διαθέσιμου πληροφοριακού υλικού και η κατάρτιση προς τούτο χρηστικού Εγχειριδίου Ανάλυσης Κινδύνων, το οποίο ενημερώνεται διαρκώς,
 8. η συνεργασία τόσο με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το Συντονισμό της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών – μελών της Ε.Ε. (Frοntex) για το συντονισμό της επιχειρησιακής δράσης στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ε.Ε., για θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης κοινών επιχειρήσεων και γενικότερα δράσεων και πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Εurοsur, όσο και με τη Εurοpοl, στο πλαίσιο υλοποίησης κοινών δράσεων για την καταπολέμηση των οργανωμένων δικτύων διακίνησης παράνομων μεταναστών,.
 9. η συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση, αξιοποίηση και ανταλλαγή πληροφοριών με συναρμόδιες αρχές και υπηρεσίες της Χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την καταπολέμηση δικτύων διακίνησης παράνομων μεταναστών, παρανόμως εισερχομένων και διαμενόντων αλλοδαπών, συνεργαζόμενο προς τούτο με τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών,
 10. η τήρηση αρχείου αναφορικά με τις υποθέσεις αρμοδιότητάς του και η συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημόσιας Ασφάλειας και Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος,
 11. η μελέτη στατιστικών στοιχείων και δεδομένων προς το σκοπό ουσιαστικής διαχείρισης του προσωπικού και των τεχνικών μέσων των υπηρεσιών που ασχολούνται με τον έλεγχο και την επιτήρηση των συνόρων,
 12. ο καθορισμός των κανόνων εμπλοκής των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίες είναι αρμόδιες για την άσκηση των καθηκόντων επιτήρησης των συνόρων,
 13. ο προσδιορισμός των συνολικών αναγκών των Υπηρεσιών του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων σε αστυνομικούς σκύλους περιπολίας, καθώς και σε συνοδούς και εκπαιδευτές αυτών και η μέριμνα για την προμήθεια και την κατανομή τους στις περιφερειακές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων,
 14. η παρακολούθηση και η μέριμνα για τη διαχείριση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου, οικονομικών θεμάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον Οργανισμό για το Συντονισμό της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών-μελών της Ε.Ε. (Frοntex),.
 15. η συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων προς το σκοπό συνδρομής στο σχεδιασμό της συνολικής στρατηγικής της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα παράνομης μετανάστευσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Χώρας,
 16. η συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και με διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς επί θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας,
 17. η υποστήριξη του έργου του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.ΚΕ.Σ.Μ.Α.) επί θεμάτων διακρατικής συνεργασίας στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης,.
 18. η μέριμνα για την εκπροσώπηση σε διεθνείς και ευρωπαϊκές συναντήσεις σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, με στόχο την παρακολούθηση και αξιοποίηση του ενωσιακού και διεθνούς δικαίου και την παροχή πλήρους ενημέρωσης προς τη φυσική και πολιτική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας προς το σκοπό διαμόρφωσης αποτελεσματικής στρατηγικής για τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και
 19. η κατάρτιση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης, στο πλαίσιο του πενταετούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακού Προγράμματος της Ελληνικής Αστυνομίας και της γενικότερης αντεγκληματικής πολιτικής, η παρακολούθηση της υλοποίησής του και η προώθηση εισήγησης για τυχόν διορθωτικές ή βελτιωτικές παρεμβάσεις
3.  
  Ο ειδικότερος τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του Κ.Ο.ΔΙ.Σ.Μ.Ε., καθώς και των Περιφερειακών και Τοπικών Κέντρων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης ρυθμίζεται στο πλαίσιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, ο οποίος καταρτίζεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων και εγκρίνεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα Περιφερειακά και τα Τοπικά Κέντρα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης, τα οποία δύνανται να συγκροτούνται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Προϊσταμένου του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, λειτουργούν στη δομή αστυνομικών Υπηρεσιών και υπάγονται επιχειρησιακά στη Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων.
4.  
  Το Κ.Ο.ΔΙ.Σ.Μ.Ε., στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του, συνεργάζεται και δύναται να διασυνδέεται με το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) και με Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.), καθώς και με αντίστοιχα Κέντρα άλλων συναρμόδιων Υπηρεσιών.
5.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου Συνόρων είναι οι ακόλουθες:
 1. η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί αλλοδαπών και ιδίως στα θέματα διαβατηριακού ελέγχου και της κατ’ εξαίρεση εισόδου αλλοδαπών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου,
 2. η συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και με άλλους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες προς το σκοπό υποβολής ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και ειδικότερα των τομέων ελέγχου και επιτήρησης των συνόρων, μέσω της αξιοποίησης των κοινοτικών και εθνικών πόρων που διατίθενται,
 3. η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών του Κλάδου σε θέματα διερεύνησης υποθέσεων αλλοδαπών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου,
 4. η μέριμνα για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής από τις Υπηρεσίες στο επιχειρησιακό περιβάλλον των βέλτιστων πρακτικών και κανόνων που ισχύουν κάθε φορά σε θέματα προστασίας και ελέγχου συνόρων,
 5. η εξέταση, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, των αιτημάτων θεσμοθέτησης νέων διαβάσεων ως σημείων εισόδου – εξόδου στην ελληνική επικράτεια και η υποβολή προτάσεων κατάργησης ή αναστολής της λειτουργίας τους,
 6. ο συντονισμός και η καθοδήγηση των αρμόδιων, για το διαβατηριακό έλεγχο, περιφερειακών Υπηρεσιών σε θέματα πρόληψης και αποτροπής της εισόδου στην ελληνική επικράτεια μη δικαιουμένων προσώπων,
 7. η συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές και τους λοιπούς καθ’ ύλην αρμόδιους κρατικούς φορείς για την αντιμετώπιση των θεμάτων της παράνομης μετανάστευσης και κυκλοφορίας των προσώπων,
 8. η συνεργασία με τις συναρμόδιες, σε εθνικό επίπεδο, αρχές, καθώς και με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών για τα θέματα ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
 9. η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σε σχέση με τον έλεγχο και την επιτήρηση των συνόρων της Χώρας και η εξαγωγή και αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων,
 10. η μέριμνα για την προώθηση της συνεργασίας με τις όμορες χώρες για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών στα κοινά χερσαία σύνορα και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των προσώπων που διέρχονται από τα νομοθετημένα σημεία εισόδου - εξόδου της Χώρας,
 11. η παρακολούθηση, καθοδήγηση και αξιολόγηση, μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, του έργου των αστυνομικών συνδέσμων που τοποθετούνται στο έδαφος τρίτων χωρών, για τα θέματα της παράνομης μετανάστευσης και ανταλλαγής πληροφοριών και την εξάρθρωση των κυκλωμάτων διακίνησης παράνομων μεταναστών από οργανωμένες εγκληματικές ομάδες που δρουν στο έδαφος των χωρών τοποθέτησής τους,
 12. ο σχεδιασμός της συνεργασίας και η υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων εκπαιδευτικού ή επιχειρησιακού χαρακτήρα με τρίτες χώρες για την εξασφάλιση του αναγκαίου συντονισμού της συνεργασίας στους τομείς του ελέγχου και της επιτήρησης των συνόρων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου,
 13. η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και γνώσεων με τις αστυνομίες ξένων χωρών και διεθνείς οργανισμούς επί θεμάτων κοινής αρμοδιότητας,
 14. η παρακολούθηση και αξιοποίηση του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα αρμοδιότητάς του,
 15. η παρακολούθηση και ο έλεγχος της διαδικασίας παράτασης του χρόνου βραχείας διαμονής των αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ελλάδα και
 16. η διαχείριση της εφαρμογής αφίξεων και αναχωρήσεων των προσώπων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την ελληνική επικράτεια και η εξέταση των σχετικών με την εφαρμογή αυτή αιτημάτων
6.  
  Η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων συνεργάζεται, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, με το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., καθώς και με οποιαδήποτε άλλη συναρμόδια Υπηρεσία.
Άρθρο 11 "Διεύθυνση Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης"
1.  
  Η Διεύθυνση Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Ελέγχου Νομιμότητας Αλλοδαπών και
 2. Τμήμα Διαχείρισης Εγκαταστάσεων Κράτησης και Επιστροφών
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου Νομιμότητας Αλλοδαπών είναι οι ακόλουθες:
 1. ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη Χώρα,
 2. ο συντονισμός και η παροχή οδηγιών στις καθ’ ύλην αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφορικά με την αναζήτηση, εντοπισμό και σύλληψη των αλλοδαπών που διαμένουν ή εργάζονται παράνομα στη Χώρα, καθώς και τον εντοπισμό και τη σύλληψη των προσώπων που διευκολύνουν την παράνομη εργασία και παραμονή των αλλοδαπών και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη,
 3. η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του έργου των περιφερειακών Υπηρεσιών σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
 4. ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πρωτοβουλιών για τον έλεγχο των δευτερογενών μεταναστευτικών ροών, σε συνεργασία με τις αρχές των χωρών προέλευσης και διέλευσης των παρανόμων μεταναστών,
 5. η υποβολή προτάσεων βελτίωσης, ανάπτυξης και επικαιροποίησης της στρατηγικής αντιμετώπισης του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης και η προετοιμασία σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για τα θέματα αυτά,
 6. η παρακολούθηση και αξιοποίηση του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα αρμοδιότητάς του,
 7. η παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες σχετικά με την υποβολή εκθέσεων και απόψεων προς τα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια σχετικά με αιτήσεις αλλοδαπών για αναστολή ή ακύρωση αποφάσεων απέλασης ή επιστροφής και
 8. η κατάρτιση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης, στο πλαίσιο του πενταετούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακού Προγράμματος της Ελληνικής Αστυνομίας και της γενικότερης αντεγκληματικής πολιτικής, η παρακολούθηση της υλοποίησής του και η προώθηση εισήγησης για τυχόν διορθωτικές ή βελτιωτικές παρεμβάσεις
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης Εγκαταστάσεων Κράτησης και Επιστροφών είναι οι ακόλουθες:
 1. η μέριμνα για την έκδοση εγκυκλίων διαταγών αναφορικά με το πλαίσιο των κανόνων και των μέτρων που συνθέτουν το αντικείμενο της υποδοχής και της κράτησης των παρανόμως εισερχομένων ή διαμενόντων στην Ελλάδα, υπηκόων τρίτων χωρών και ο συντονισμός και η αξιολόγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών για την αποτελεσματική εφαρμογή τους, στο πλαίσιο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
 2. ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Ελληνικής Αστυνομίας στον τομέα της υποδοχής και κράτησης των παρανόμως εισερχομένων και των μη νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα αλλοδαπών,
 3. η μέριμνα για την έκδοση εγκυκλίων διαταγών αναφορικά με τους κανόνες λειτουργίας των εγκαταστάσεων κράτησης αλλοδαπών και η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής τους για την εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών αξιοπρεπούς κράτησης,
 4. η κατανομή των κρατουμένων στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης και τους λοιπούς χώρους κράτησης αλλοδαπών, καθώς και ο καθορισμός του πλαισίου φύλαξης, σίτισης και παροχής διερμηνείας και κοινωνικής, ψυχολογικής και ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης,
 5. η μέριμνα για την αξιοποίηση εθνικών ή χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου, για τη βελτίωση της υποδοχής και της κράτησης παρανόμως διαβιούντων αλλοδαπών στην Ελλάδα,
 6. η ανάληψη πρωτοβουλιών δημιουργίας νέων χώρων υποδοχής και κράτησης και η μέριμνα για την αναμόρφωση - βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών, μέσω των αρμοδίων προς τούτο Υπηρεσιών,
 7. ο προσδιορισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης και των λοιπών χώρων κράτησης αλλοδαπών, αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, για την αποτελεσματική φρούρηση και την ομαλή λειτουργία τους,
 8. η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και γνώσεων με τις συναρμόδιες, σε εθνικό επίπεδο, αρχές καθώς και με αστυνομίες ξένων χωρών και διεθνείς οργανισμούς επί θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας,
 9. η παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας και η αξιολόγηση των εγκαταστάσεων και των συνθηκών κράτησης αλλοδαπών, καθώς επίσης και η τήρηση, μελέτη και αξιοποίηση σχετικών στατιστικών στοιχείων,
 10. η καθοδήγηση, ο συντονισμός και η αξιολόγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών ως προς την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που ρυθμίζουν το θέμα των επιστροφών,
 11. ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στον τομέα της επιστροφής των μη νομίμως ευρισκομένων στην Ελλάδα αλλοδαπών, σε συνεργασία με άλλες κυβερνητικές και μη οργανώσεις και τις αρχές των χωρών προέλευσης και διέλευσής τους,
 12. η ανάληψη δράσεων για τη στήριξη της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες προέλευσης παράνομων μεταναστών, στο πλαίσιο συμφωνιών επανεισδοχής,
 13. η μέριμνα για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την επιστροφή των μη νομίμων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου,
 14. η ανάληψη δράσεων για την προώθηση, ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των Υπηρεσιών επιστροφής και άλλων αρχών των κρατών μελών που συμμετέχουν στην επιστροφή, καθώς και η συνεργασία με τις προξενικές αρχές και τις μεταναστευτικές υπηρεσίες τρίτων χωρών για τη δημιουργία εθνικών και κοινών επιχειρήσεων επιστροφής,
 15. η συνεργασία και ο συντονισμός σε θέματα επιστροφών με τις συναρμόδιες, σε εθνικό επίπεδο, αρχές, καθώς και με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το Συντονισμό της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRΟΝΤΕΧ) και τρίτες χώρες,
 16. η υποβολή προτάσεων βελτίωσης, ανάπτυξης και επικαιροποίησης των διαδικασιών μεταχείρισης και επιστροφών των μη νομίμων μεταναστών και η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για τα θέματα αυτά,
 17. η κατάρτιση σχεδίων συμφωνιών επανεισδοχής, καθώς και εφαρμοστικών πρωτοκόλλων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου και η μέριμνα για τη σύναψή τους,
 18. η τήρηση αρχείου αναφορικά με υποθέσεις αρμοδιότητάς του και
 19. η παρακολούθηση και αξιοποίηση του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα αρμοδιότητάς του
Άρθρο 12 "Διεύθυνση Αλλοδαπών"
1.  
  Η Διεύθυνση Αλλοδαπών διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Ιθαγένειας, Ομογενών και υπηκόων Ευρωπαϊκής Ένωσης και
 2. Τμήμα Διοικητικών Μέτρων
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ιθαγένειας, Ομογενών και υπηκόων Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι ακόλουθες:
 1. η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων που αφορούν στην ιθαγένεια και τα ζητήματα των ομογενών, καθώς και η συνεργασία με άλλες αρμόδιες ή συναρμόδιες εθνικές αρχές και φορείς για την αντιμετώπιση προβλημάτων των ομογενών ή τη ρύθμιση θεμάτων απονομής ιθαγένειας σ’ αυτούς,
 2. η παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του μηχανισμού γνωστοποίησης προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών των λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, που μπορεί να υφίστανται σε βάρος αλλοδαπών που έχουν υποβάλει αίτημα πολιτογράφησης,
 3. η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων που αφορούν στην τακτοποίηση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Χώρα,
 4. η καθοδήγηση και παρακολούθηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας παράτασης της προσωρινής διαμονής νομίμως εισερχομένων στην Ελλάδα ομογενών,
 5. η καταχώριση ή διαγραφή, κατά περίπτωση, ομογενών στους καταλόγους ανεπιθύμητων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 4000/4/32-λα΄ από 5.10.2012 κοινής υπουργικής απόφασης και η παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες για την ενιαία και αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος,.
 6. η εξέταση και ενημέρωση επί αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω του Τμήματος SΙRΕΝΕ για ομογενείς,
 7. η αποστολή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εγγράφων με τις απόψεις της Διοίκησης, επί εφέσεων αλλοδαπών κατά αποφάσεων των Διοικητικών Πρωτοδικείων που απορρίπτουν προσφυγές τους για τη χορήγηση ή ανάκληση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) και Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) ή βεβαιώσεων εγγραφής πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης,.
 8. η τήρηση αρχείου και στατιστικών στοιχείων αναφορικά με υποθέσεις αρμοδιότητάς του,
 9. η εξέταση και διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων παροχής διεθνούς προστασίας σε υπηκόους τρίτων χωρών,
 10. η παρακολούθηση και αξιοποίηση του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αρμοδιότητάς του και
 11. η κατάρτιση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης, στο πλαίσιο του πενταετούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακού Προγράμματος της Ελληνικής Αστυνομίας και της γενικότερης αντεγκληματικής πολιτικής, η παρακολούθηση της υλοποίησής του και η προώθηση εισήγησης για τυχόν διορθωτικές ή βελτιωτικές παρεμβάσεις
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικών Μέτρων είναι οι ακόλουθες:
 1. η καταχώριση ή διαγραφή, κατά περίπτωση, αλλοδαπών, με την επιφύλαξη της περ. ε΄ της παρ. 2, στους καταλόγους ανεπιθύμητων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 4000/4/32-λα΄ από 5.10.2012 κοινής υπουργικής απόφασης και η παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες για την ενιαία και αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος,.
 2. η εφαρμογή των διοικητικών μέτρων κατά ημεδαπών και αλλοδαπών και η διαχείριση αιτημάτων που αφορούν στην επιβολή ή άρση των μέτρων αυτών,
 3. η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας που αφορά στην καταχώριση ή άρση των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται σε βάρος των αλλοδαπών που παραβιάζουν το νόμιμο δικαίωμα διαμονής τους, καθώς και η εξέταση των αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω του Τμήματος SΙRΕΝΕ,
 4. η αποστολή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Διοικητικά Πρωτοδικεία εγγράφων απόψεων επί εφέσεων και προσφυγών αλλοδαπών αναφορικά με αιτήματα διαγραφής από τον κατάλογο ανεπιθύμητων για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας και λόγους δημόσιας υγείας, για εγγραφές οι οποίες είχαν αποφασιστεί από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών,
 5. η τήρηση αρχείου και στατιστικών στοιχείων αναφορικά με υποθέσεις αρμοδιότητάς του και
 6. η παρακολούθηση και αξιοποίηση του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα αρμοδιότητάς του
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Άρθρο 13 "Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού"
1.  
  Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού διαρθρώνεται ως εξής:
 1. Τμήμα Αξιωματικών και
 2. Τμήμα Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού
2.  
  Το Τμήμα Αξιωματικών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. χειρίζεται τα θέματα τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, λοιπών μετακινήσεων και ανακλήσεων των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας,
 2. χειρίζεται τα θέματα κρίσεων και επανακρίσεων των αξιωματικών για τη βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή ή για άλλη υπηρεσιακή μεταβολή τους,
 3. μεριμνά για την έκδοση των διοικητικών πράξεων που αφορούν προαγωγές, αποστρατείες, παραιτήσεις, αποκαταστάσεις και μετατάξεις των αξιωματικών,
 4. εξασφαλίζει τη γραμματειακή υποστήριξη των συμβουλίων κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας,
 5. καταρτίζει, τηρεί και ενημερώνει τα ατομικά έγγραφα των αξιωματικών,
 6. καταρτίζει την επετηρίδα των αξιωματικών και ευθύνεται για τη συνεχή ενημέρωσή της,
 7. συγκεντρώνει τις εκθέσεις αξιολόγησης των αξιωματικών και ελέγχει την πληρότητά τους,
 8. χειρίζεται τα θέματα απονομής ηθικών και υλικών αμοιβών στους αξιωματικούς,
 9. χειρίζεται τα θέματα αδειών απουσίας των αξιωματικών, πλην των εκπαιδευτικών αδειών,
 10. μεριμνά για την επιλογή του ιπτάμενου προσωπικού για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας,
 11. χειρίζεται τις πειθαρχικές υποθέσεις των αξιωματικών και μεριμνά για τη συγκρότηση και λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων, καθώς και για τη γραμματειακή υποστήριξη των πειθαρχικών συμβουλίων που λειτουργούν στην Αττική,
 12. παρακολουθεί την εξέλιξη των ποινικών και αστικών δικών κατά αξιωματικών για αδικήματα που αυτοί διέπραξαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους και φροντίζει για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων,
 13. μεριμνά για την άσκηση ποινικής δίωξης για εγκλήματα στρεφόμενα κατά της Ελληνικής Αστυνομίας ή αξιωματικών της και
 14. μελετά τα θέματα των προηγούμενων περιπτώσεων αρμοδιότητάς του και προετοιμάζει τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και διοικητικές πράξεις
3.  
  Το Τμήμα Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού χειρίζεται τα θέματα των ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων, αστυφυλάκων, συνοριακών φυλάκων, και ειδικών φρουρών, που αφορούν:
 1. στις τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, ανακλήσεις και λοιπές μετακινήσεις τους,
 2. στις κρίσεις και επανακρίσεις για τη βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή ή για άλλη υπηρεσιακή μεταβολή τους,
 3. στην έκδοση των διοικητικών πράξεων που αφορούν προαγωγές, αποστρατείες, παραιτήσεις, αποκαταστάσεις και μετατάξεις,
 4. στην κατάρτιση, τήρηση και ενημέρωση των ατομικών εγγράφων, τη συγκέντρωση των εκθέσεων αξιολόγησης και τον έλεγχο της πληρότητάς τους,
 5. στην κατάρτιση και τήρηση της επετηρίδας και τη συνεχή ενημέρωσή της,
 6. στις άδειες απουσίας, πλην των εκπαιδευτικών αδειών,
 7. στην απονομή υλικών και ηθικών αμοιβών,
 8. στις πειθαρχικές υποθέσεις,
 9. στην παρακολούθηση ποινικών και αστικών δικών κατά του ανωτέρω προσωπικού για αδικήματα που αυτό διέπραξε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και τη φροντίδα για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και
 10. στη μέριμνα για την κίνηση της σχετικής διαδικασίας προς άσκηση ποινικής δίωξης για εγκλήματα στρεφόμενα κατά της Ελληνικής Αστυνομίας ή του ανωτέρω προσωπικού της
4.  
  Το Τμήμα Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού χειρίζεται επίσης και τα εξής θέματα που αφορούν το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού, τους συνοριακούς φύλακες και τους ειδικούς φρουρούς:
 1. ισότητας των δύο φύλων,
 2. σχεδιασμού της συγκρότησης στρατονομικών αποσπασμάτων,
 3. παρακολούθησης της αριθμητικής δύναμης των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού και κάλυψης των κενών της οργανικής δύναμης,
 4. επιλογής και κατάταξης,
 5. έκδοσης των δελτίων ταυτότητας,
 6. εφέδρων της Ελληνικής Αστυνομίας,
 7. εξέτασης και εισήγησης μεθόδων και διαδικασιών επιλογής και κατάταξης,
 8. τήρησης και ενημέρωσης του μητρώου και του εφεδρικού αρχείου του προσωπικού αυτού και
 9. μελέτης όλων των θεμάτων των προηγούμενων περιπτώσεων και προετοιμασίας των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων
Άρθρο 14 "Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού"
1.  
  Η Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού διαρθρώνεται ως εξής
 1. Τμήμα Μόνιμου Πολιτικού Προσωπικού,
 2. Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου,
 3. Τμήμα Εκπαίδευσης - Αξιολόγησης Πολιτικού Προσωπικού και
 4. Τμήμα Πειθαρχικής Δεοντολογίας και Αδειών Πολιτικού Προσωπικού.
2.  
  Το Τμήμα Μόνιμου Πολιτικού Προσωπικού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες
 1. χειρίζεται τα θέματα προγραμματισμού προσλήψεων, διορισμών, εντάξεων, μονιμοποιήσεων, μετατάξεων, υποβιβασμών, διαθεσιμοτήτων, προϋπηρεσιών, προσοντολογίου και βαθμολογίου, πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων, βαθμολογικών και μισθολογικών προαγωγών, ηθικών αμοιβών, αδειών άσκησης έργου με αμοιβή, απολύσεων, παραιτήσεων, τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, προσωρινών μετακινήσεων και κάθε άλλου θέματος που αφορά το μόνιμο πολιτικό προσωπικό και το ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό του άρθρου 19 του ν.4325/2015 και μεριμνά για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων, .
 2. καταρτίζει, τηρεί και ενημερώνει τα ατομικά έγγραφα του μόνιμου πολιτικού προσωπικού και του ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προσωπικού του άρθρου 19 του ν.4325/2015, .
 3. καταρτίζει την επετηρίδα του πολιτικού προσωπικού και εξασφαλίζει τη συνεχή ενημέρωσή της,
 4. παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία για θέματα αρμοδιότητάς του ως άνω πολιτικού προσωπικού στο Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και άλλους φορείς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
 5. μεριμνά για την απογραφή ? ενημέρωση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου για το μόνιμο πολιτικό προσωπικό και το ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό του άρθρου 19 του ν.4325/2015 και .
 6. προετοιμάζει τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του μόνιμου πολιτικού προσωπικού και του ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προσωπικού του άρθρου 19 του ν.4325/2015 ενόψει της εισαγωγής τους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
3.  
  Το Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες