ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/18

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-02-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-02-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-01-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή των αποφάσεων 1897 (2009), 1910 (2010) και 1916 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από την 30η Νοεμβρίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1897 (2009), τα μέτρα του άρθρου Μόνου του προεδρικού διατάγματος 334/1993, τα οποία αναπτύχθηκαν περαιτέρω βάσει του άρθρου Μόνου του προεδρικού διατάγματος 54/2005, δεν εφαρμόζονται σε όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό που προορίζονται για την αποκλειστική χρήση των Κρατών Μελών του Ο.Η.Ε. και των περιφερειακών οργανισμών, που αναλαμβάνουν μέτρα, σύμφωνα με την παράγραφο 7 της απόφασης 1897 (2009) ή σε προμήθειες τεχνικής βοήθειας στη Σομαλία, αποκλειστικά για τους σκοπούς που ορίζονται στην παράγραφο 5 της απόφασης 1897 (2009), οι οποίες έχουν εξαιρεθεί από αυτά τα μέτρα σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 1(β) και 2 του προεδρικού διατάγματος 51/2009.
Άρθρο 2
1.  
  Από την 28η Ιανουαρίου 2010, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1910 (2010), τα μέτρα του άρθρου Μόνου του προεδρικού διατάγματος 334/1993, τα οποία αναπτύχθηκαν περαιτέρω βάσει του άρθρου Μόνου του προεδρικού διατάγματος 54/2005, δεν εφαρμόζονται σε προμήθειες και τεχνική βοήθεια που παρέχονται, σύμφωνα με τα άρθρα 1(β) και 2 του προεδρικού διατάγματος 51/2009, στη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας για τους σκοπούς της ανάπτυξης των θεσμών της στον τομέα της ασφάλειας, σύμφωνα με την ειρηνευτική διαδικασία του Τζιμπουτί και υπό τους όρους της διαδικασίας γνωστοποίησης που ορίζεται στο άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 51/2009.
Άρθρο 3
1.  
  Από την 19η Μαρτίου 2010, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1916 (2010), τα άρθρα 1 (β) και 2 του προεδρικού διατάγματος 51/2009 εφαρμόζονται επίσης σε προμήθειες και τεχνική βοήθεια από διεθνείς, περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς.
Άρθρο 4
1.  
  Από την 19η Μαρτίου 2010, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1916 (2010) και για μια περίοδο δώδεκα μηνών, και μη θιγομένων των προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας που υλοποιούνται αλλού, οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 28/2012 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 60), δεν ισχύουν για την πληρωμή κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων ή οικονομικών πόρων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης της επειγόντως απαιτούμενης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία, από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τους ειδικευμένους οργανισμούς ή προγράμματά του, τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που έχουν το καθεστώς του παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε., οι οποίες παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια ή τους συνεργάτες τους στην υλοποίηση.
Άρθρο 5
1.  
  Από την 19η Μαρτίου 2010, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1916 (2010), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διασφαλίζουν τη συνεργασία ατόμων και φορέων που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία ή την εποπτεία τους με την Ομάδα Επίβλεψης που επανασυστάθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3 της απόφασης 1558 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.
Άρθρο 6
1.  
  Από την 19η Μαρτίου 2010, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1916 (2010), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές συνεργάζονται πλήρως με την Ομάδα Επίβλεψης που αναφέρεται στο άρθρο 5 και διασφαλίζουν την ασφάλεια των μελών της καθώς και ακώλυτη πρόσβαση, ιδιαίτερα στα πρόσωπα, έγγραφα και τοποθεσίες που η Ομάδα θεωρεί συναφή με την εκτέλεση της εντολής της. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου την εκτέλεσή του.
 • Το π.δ. 74/2010 «Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1851 (2008), 1863 (2009) και 1872 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 134).
 • Την από 15.6.2010 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ:3460/188/ΑΣ 887 «Εφαρμογή της απόφασης 1910 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Σομαλίας» (Α΄ 103).
 • Την από 15.6.2010 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ:3460/189/ΑΣ 888 «Εφαρμογή της απόφασης 1916 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Σομαλίας» (Α΄ 105).
 • Το π.δ. 334/1993 «Εφαρμογή αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23ης Ιανουαρίου 1992» (Α΄ 143).
 • Το π.δ. 54/2005 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1425 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 86).
 • Το π.δ. 51/2009 «Εφαρμογή της υπ’αριθμ. 1772 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 67).
 • Το π.δ. 75/2010 «Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1801 (2008), 1816 (2008) και 1831 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 134).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 113/2013 και 2/2014 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
 • Το άρθρο 25 του καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 1, παρ. 1 του π.δ. 118/2013 (Α΄ 152).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την από 15.6.2010 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ:3460/187/ΑΣ 886 «Εφαρμογή της απόφασης 1897 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Σομαλίας» (Α΄ 104).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
(1 ) Εφαρμογή Αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23 Ιανουαρίου 1992. 1993/334 1993
Περί εφαρμογής της απόφασης 1425 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/54 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1772 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/51 2009
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1851 (2008), 1863 (2009) και 1872 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2010/74 2010
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1801 (2008), 1816 (2008) και 1831 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2010/75 2010
Περί εφαρμογής της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2012/28 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμ[...]" 2013/118 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της απόφασης 2093 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/131 2014
Εφαρμογή των αποφάσεων 2002 (2011) και 2036 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/37 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2060 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/78 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2111 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2015/17 2015
Εφαρμογή της απόφασης 2125 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/17 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2182 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/97 2016