Εφαρμογή της απόφασης 1975 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Από την 30η Μαρτίου 2011, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1975 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), τα άτομα που απαριθμούνται στο κατωτέρω Παράρτημα, υπόκεινται στα οικονομικά και ταξιδιωτικά μέτρα που έχουν επι [...]"
1.  
  Laurent Gbagbο Ημερομηνία γέννησης: 31 Μαΐου 1945 Τόπος γέννησης: Gagnοa, Ακτή του Ελεφαντοστού Πρώην Πρόεδρος της Ακτής του Ελεφαντοστού: παρακώλυση της ειρηνευτικής διαδικασίας και της διαδικασίας συμφιλίωσης, άρνηση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών
2.  
  Simοne Gbagbο Ημερομηνία γέννησης: 20 Ιουνίου 1949 Τόπος γέννησης: Μοοssοu, Grand-Βassam, Ακτή του Ελεφαντοστού Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Λαϊκού Μετώπου της Ακτής του Ελεφαντοστού (FΡΙ): παρακώλυση της ειρηνευτικής διαδικασίας και της διαδικασίας συμφιλίωσης, δημόσια υποκίνηση του μίσους και της βίας
3.  
  Desire Τagrο Αριθμός διαβατηρίου: ΡD-ΑΕ 065FΗ08 Ημερομηνία γέννησης: 27 Ιανουαρίου 1959 Τόπος γέννησης: Ιssia, Ακτή του Ελεφαντοστού Γενικός Γραμματέας της αποκαλούμενης «προεδρίας» του κ. Gbagbο: συμμετοχή στην παράνομη κυβέρνηση του κ. Gbagbο, παρακώλυση της ειρηνευτικής διαδικασίας και της διαδικασίας συμφιλίωσης, άρνηση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών, συμμετοχή στη βίαιη καταστολή λαϊκών κινημάτων.
4.  
  Ρascal Αffi ΝGuessan Αριθμός διαβατηρίου: ΡD-ΑΕ 09DD00013 Ημερομηνία γέννησης: 1 Ιανουαρίου 1953 Τόπος γέννησης: Βοuadrikο, Ακτή του Ελεφαντοστού Πρόεδρος του Λαϊκού Μετώπου της Ακτής του Ελεφαντοστού (FΡΙ): παρακώλυση της ειρηνευτικής διαδικασίας και της διαδικασίας συμφιλίωσης, υποκίνηση του μίσους και της βίας
5.  
  Αlcide Djedje Ημερομηνία γέννησης: 20 Οκτωβρίου 1956 Τόπος γέννησης: Αbidjan, Ακτή του Ελεφαντοστού Στενός σύμβουλος του κ. Gbagbο: συμμετοχή στην παράνομη κυβέρνηση του κ. Gbagbο, παρακώλυση της ειρηνευτικής διαδικασίας και της διαδικασίας συμφιλίωσης, δημόσια υποκίνηση του μίσους και της βίας. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών. Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου την εκτέλεσή του.
 • Το π.δ. 56/2009 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1782 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 79).
 • Το π.δ. 85/2012 (Α΄ 141), όπως ισχύει.
 • Το άρθρο 1, παρ.1 του π.δ. 118/2013 (Α΄ 152).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την από 18.5.2011 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ:3402/ΑΣ 23240 «Απόφαση 1975 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με την Ακτή του Ελεφαντοστού» (Α΄ 133).
 • Το π.δ. 251/2005 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1572 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 299).
 • Το π.δ. 249/2006 «Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1643 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 262).
 • Το π.δ. 57/2008 «Εφαρμογή της απόφασης 1727 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 87).
 • Το π.δ. 53/2010 «Εφαρμογή της απόφασης 1842 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) περί Ακτής Ελεφαντοστού» (Α΄ 92).
 • Το π.δ. 61/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1893 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 112).
 • Το π.δ. 110/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1946 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 145).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 44/2013 και 1/2014 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
 • Το άρθρο 25 του καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 6 του Ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» (Α΄ 49).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 2011/3932 2011
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1572 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/251 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1643 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/249 2006
Εφαρμογή της απόφασης 1727 (2006) του ΣυμβουλίουΑσφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2008/57 2008
Περί εφαρμογής της απόφασης 1782 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/56 2009
Εφαρμογή της απόφασης 1842 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) περί Ακτής Ελεφαντοστού. 2010/53 2010
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Περί εφαρμογής της απόφασης 1946 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/110 2013
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμ[...]" 2013/118 2013
Περί εφαρμογής της απόφασης 1893 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/61 2013