ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/20

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-02-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-02-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-01-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 2023 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από την 5η Δεκεμβρίου 2011, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2023 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, προκειμένου να διασφαλίσουν την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του προεδρικού διατάγματος 15/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 39), επιθεωρούν, στο ελληνικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και των αερολιμένων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο, όλα τα φορτία που κατευθύνονται προς ή έρχονται από την Ερυθραία, σε περίπτωση που οι εν λόγω αρχές διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι το φορτίο περιλαμβάνει αντικείμενα, η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται από τα άρθρα 1 ή 2 του προαναφερθέντος προεδρικού διατάγματος.
Άρθρο 2
1.  
  Από την 5η Δεκεμβρίου 2011, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2023 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, προκειμένου να αποτρέψουν τη συμβολή των κεφαλαίων που προέρχονται από το μεταλλευτικό τομέα της Ερυθραίας σε παραβιάσεις των μέτρων του προεδρικού διατάγματος 28/2012 (Α60), του προεδρικού διατάγματος 15/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 39) ή του παρόντος, λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να υπάρχει σχετική επαγρύπνηση εκ μέρους των ελλήνων υπηκόων, των προσώπων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών οι οποίες έχουν συσταθεί στο ελληνικό έδαφος ή υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας, που διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στο συγκεκριμένο τομέα στην Ερυθραία, μεταξύ άλλων μέσω της έκδοσης κατευθυντηρίων οδηγιών για την επίδειξη δέουσας επιμέλειας.
Άρθρο 3
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές θα υιοθετήσουν κατευθυντήριες οδηγίες για την επίδειξη δέουσας επιμέλειας, προκειμένου να αποτραπεί η παροχή οικονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης ή αντασφάλισης, ή η μεταφορά προς, μέσω ή από το ελληνικό έδαφος, ή προς ή από Έλληνες υπηκόους ή φορείς που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων στο εξωτερικό), ή πρόσωπα ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο ελληνικό έδαφος, οποιωνδήποτε χρηματοοικονομικών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων ή πόρων, σε περίπτωση που οι εν λόγω υπηρεσίες, περιουσιακά στοιχεία ή πόροι, συμπεριλαμβανομένων νέων επενδύσεων στον εξορυκτικό τομέα, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην παραβίαση εκ μέρους της Ερυθραίας των μέτρων του προεδρικού διατάγματος 28/2012 (Α60), του προεδρικού διατάγματος 15/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 39) και του παρόντος.
Άρθρο 4
1.  
  Από την 5η Δεκεμβρίου 2011. ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2023 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., οι αρμόδιες ελληνικές αρχές συνεργάζονται πλήρως με την Επιτροπή, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις 751 (1992) και 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. καθώς και με την Ομάδα Επίβλεψης, η οποία επανασυστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 2002 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., μεταξύ άλλων μέσω της παροχής οποιωνδήποτε πληροφοριών βρίσκονται στη διάθεση τους σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που επιβλήθηκαν με το προεδρικό διάταγμα 28/2012 (Α΄ 60), το προεδρικό διάταγμα 15/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 39) και με το παρόν, ιδιαίτερα αναφορικά με περιστατικά μη συμμόρφωσης. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου την εκτέλεσή του.
 • Το άρθρο 25 του καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Τις υπ’ αριθμ. 158/2013 και 3/2014 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το π.δ. 85/2012 (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (Α΄ 149) και το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160).
 • Το άρθρο 1, παρ. 1 του π.δ. 118/2013 (Α΄ 152).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την από 9.2.2012 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών «Απόφαση 2023 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με την Ερυθραία» (Α΄ 30).
 • Το προεδρικό διάταγμα 28/2012 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 60).
 • Το προεδρικό διάταγμα 15/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 39).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Περί εφαρμογής της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2012/28 2012
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141). 2012/94 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141). 2012/98 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμ[...]" 2013/118 2013
Περί εφαρμογής της απόφασης 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/15 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία