ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/21

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-02-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-02-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-02-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 363/1998 «Πιστοποιητικό ελληνομάθειας, τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών (Α΄242)» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 60/2010 (Α΄98).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 1 του Π.Δ. 363/1998 αντικαθίσταται ως εξής: άρθρο 1- Τύπος Πιστοποιητικού- 1 Το κείμενο του πιστοποιητικού ελληνομάθειας έχει ώς εξής Στην πρώτη σειρά αναγράφονται οι λέξεις “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” στην επόμενη σειρά οι λέξεις “ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ” και στην επόμενη οι λέξεις “ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ” Στη συνέχεια αναγράφονται οι λέξεις “ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ”, και αμέσως παρακάτω το όνομα του υποψηφίου ή της υποψηφίας, το επίπεδο ελληνομάθειας και η επίδοση του υποψηφίου Ακολουθεί η υπογραφή του καθ’ ύλην αρμοδίου οργάνου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας Στην πρώτη σελίδα εμφανίζεται επίσης το έμβλημα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, μη αναπαραγόμενη ασημοτυπία του εμβλήματος για λόγους ασφάλειας, και αναγράφονται ο αύξων αριθμός του πιστοποιητικού, η πόλη και η ημερομηνία έκδοσης, καθώς και ο αύξων αριθμός του εξεταστικού κέντρου Στη δεύτερη σελίδα αναγράφονται τα επίπεδα γλωσσομάθειας και το περιεχόμενο του καθενός, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 11 του παρόντος διατάγματος. 2 Το πιστοποιητικό συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος .
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 2 του π.δ. 363/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 2
  1.  
   άρθρο 2 - Προϋποθέσεις απόκτησης - 1. Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση των υποψηφίων στις τέσσερις (4) γλωσσικές δεξιότητες του κάθε επιπέδου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντος διατάγματος και στη δεύτερη σελίδα του υποδείγματος.
  2.  
   Σε περίπτωση αποτυχίας οι υποψήφιοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν μέρος στις εξετάσεις επόμενης εξεταστικής περιόδου. Η γραπτή επανεξέταση για την απόκτηση του πιστοποιητικού ελληνομάθειας είναι δυνατή, ύστερα από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και καταβολή παραβόλου, υπέρ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Το κατώτατο ύψος του παραβόλου αυτού ορίζεται σε πενήντα (50,00) ευρώ, ενώ το ανώτατο σε εβδομήντα πέντε (75,00) ευρώ. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με απόφαση του καθορίζει, στην αρχή κάθε οικονομικού έτους, το ύψος του παραβόλου.
  3.  
   Οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις περισσοτέρων του ενός επιπέδων, εφόσον το δηλώσουν και καταβάλλουν τα εξέταστρα υπέρ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Το κατώτατο ύψος των εξέταστρων ορίζεται σε εξήντα πέντε (65,00) ευρώ, ενώ το ανώτατο σε εκατό (100,00) ευρώ. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με απόφαση του καθορίζει το συγκεκριμένο ύψος των εξέταστρων.
  4.  
   Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο τηρεί ειδικό βιβλίο χορήγησης των πιστοποιητικών αυτών, στο οποίο αναγράφονται.ο αύξων αριθμός του πιστοποιητικού, τα στοιχεία του επιτυχόντος, το επίπεδο ελληνομάθειας.
  5.  
   Αντίγραφο του πιστοποιητικού ελληνομάθειας χορηγείται, ύστερα από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου και καταβολή παραβόλου, υπέρ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Το κατώτατο ύψος του παραβόλου αυτού ορίζεται σε δέκα (10,00) ευρώ, ενώ το ανώτατο σε είκοσι (20,00) ευρώ. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με απόφαση του καθορίζει το ύψος του παραβόλου .
Άρθρο 3
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του π.δ. 363/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  1. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει την ευθύνη.α) της σύνταξης των θεμάτων των εξετάσεων για όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας και την αποστολή τους στα εξεταστικά κέντρα, β) της έκδοσης ετήσιου προγράμματος εξετάσεων, του ορισμού εξεταστικών περιόδων και του ορισμού της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, γ) της επίλυσης οποιουδήποτε προβλήματος σχετικού με τις εξετάσεις .
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 5 του π.δ. 363/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 60/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 5
  1.  
   Άρθρο 5-Περιεχόμενο των εξετάσεων.1. Για το καθένα από τα έξι επίπεδα ελληνομάθειας, συντάσσονται θέματα για την εξέταση των τεσσάρων δεξιοτήτων, δηλαδή κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, με ανάλογο βαθμό δυσκολίας. Στα επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2 η εξέταση περιλαμβάνει απαραιτήτως και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας- μορφοσύνταξη, λεξιλόγιο .
Άρθρο 5 "Το Άρθρο 8 του π.δ. 363/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 8-Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις 1. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι ομογενείς και οι αλλογενείς, ηλικίας από οκτώ (8) ετών και άνω. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας μπορε [...]"
2.  
  Οι υποψήφιοι υποβάλλουν, μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις. Στην αίτηση δηλώνεται το εξεταστικό κέντρο και το επίπεδο γλωσσομάθειας στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν.
3.  
  Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι υποβάλλουν και επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητα τους ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (Α΄ 75) και καταβάλλουν και τα εξέταστρα.
4.  
  Οι υποψήφιοι οι οποίοι υποβάλλουν εκπρόθεσμα αίτηση δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις
Άρθρο 6
1.  
  Το άρθρο 9 του π.δ. 363/1998, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 60/2010, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Άρθρο 9
  1.  
   Άρθρο 9-Τελική διάταξη-υπόδειγμα πιστοποιητικού 1. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει τη γενική ευθύνη του συντονισμού του έργου των εξεταστικών κέντρων και της έγκαιρης αποστολής όλων των οδηγιών που είναι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, της έκδοσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, καθώς και την αρμοδιότητα επίλυσης οποιουδήποτε θέματος το οποίο ανακύπτει κατά την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος.
  2.  
   Το υπόδειγμα του πιστοποιητικού έχει ως εξής».ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Α1.«Στοιχειώδης γνώση». Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Α1 μπορούν να κατανοήσουν και να παραγάγουν απλό γραπτό ή προφορικό λόγο πάνω σε πολύ οικεία θέματα. Μπορούν να συστηθούν και να συστήσουν άλλους, να ρωτήσουν και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν στοιχειώδη προσωπικά στοιχεία και να ακολουθήσουν απλές οδηγίες. Μπορούν να συνδιαλλαγούν με απλό τρόπο με στόχο την ικανοποίηση άμεσων συγκεκριμένων αναγκών, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει. ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (για παιδιά 8-12 ετών).«Στοιχειώδης γνώση». Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Α1 για παιδιά 8-12 ετών, ανάλογα με τις γνωστικές δεξιότητες της ηλικίας τους, μπορούν να κατανοήσουν και να παραγάγουν απλά κείμενα (π.χ. μηνύματα, απλές περιγραφές) σε γραπτό ή προφορικό λόγο πάνω σε πολύ οικεία θέματα. Μπορούν να συνδιαλλαγούν στοιχειωδώς με συνομηλίκους και ενηλίκους για ζητήματα που αφορούν στους ίδιους και άλλους υπό την προϋπόθεση οι συνομιλητές να μιλούν αργά και καθαρά και να είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν. ΕΠΙΠΕΔΟ Α2.«Βασική γνώση». Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Α2 μπορούν να κατανοήσουν και να παραγάγουν εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και σχετίζονται με θέματα που τους αφορούν άμεσα (βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, εργασία, αγορές, κ.ά). Επίσης μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες για οικεία θέματα, να κατανοούν την κεντρική ιδέα εντοπίζοντας συγκεκριμένες λεπτομέρειες απλών κειμένων και να είναι σε θέση να συνθέσουν απλά αφηγηματικά και περιγραφικά κείμενα περιορισμένης θεματολογίας. ΕΠΙΠΕΔΟ Β1.«Μέτρια γνώση». Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Β1 μπορούν να κατανοήσουν και να παραγάγουν λόγο με καθημερινές εκφράσεις πάνω σε οικεία θέματα (σπίτι, εργασία, σχολείο, ελεύθερο χρόνο) ανταποκρινόμενοι σε ένα ευρύ φάσμα γλωσσικών λειτουργιών. Επίσης μπορούν να περιγράφουν γεγονότα, εμπειρίες, φιλοδοξίες και ελπίδες, να αφηγούνται και να επιχειρηματολογούν με απλό τρόπο πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος τονίζοντας τα σημεία που θεωρούν σημαντικά και δίνοντας κάποιες λεπτομέρειες, να χειρίζονται καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού σε περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα και να κρατούν σημειώσεις κατά τη διάρκεια μιας διάλεξης, εφόσον η ομιλία είναι καλά οργανωμένη συνοψίζοντας απλά κείμενα. ΕΠΙΠΕΔΟ Β2.«Καλή γνώση». Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Β2 μπορούν να κατανοήσουν τις κύριες ιδέες σύνθετων κειμένων σε θέματα αφηρημένα ή συγκεκριμένα. Επίσης μπορούν να εκφραστούν προφορικά ή γραπτά με ευχέρεια σε ευρύ φάσμα θεμάτων με υψηλό βαθμό ελέγχου της γραμματικής υιοθετώντας το κατάλληλο επίπεδο τυπικότητας ανάλογα με τις περιστάσεις, να παραγάγουν σαφή, λεπτομερή περιγραφικά, αφηγηματικά κείμενα και επιχειρήματα ακολουθώντας τις καθιερωμένες συμβάσεις κάθε κατηγορίας κειμένου, υπογραμμίζοντας τα σημαντικά σημεία και δίνοντας συναφείς υποστηρικτικές λεπτομέρειες και να είναι σε θέση επιχειρηματολογώντας να υποστηρίζουν την άποψή τους. ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1.«Πολύ καλή γνώση». Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Γ1 μπορούν να κατανοήσουν ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακροσκελών κειμένων και συζητήσεων, έχοντας γνώση της συναισθηματικής, μεταφορικής και παιγνιώδους χρήσης της γλώσσας. Επίσης μπορούν να εκφραστούν άνετα και αυθόρμητα, συνήθως χωρίς να φαίνεται πως αναζητούν την κατάλληλη έκφραση, να παραγάγουν σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής. ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2.«Άριστη γνώση». Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Γ2 μπορούν να κατανοήσουν σχεδόν όλα όσα ακούν ή διαβάζουν, εφόσον αυτά περιέχουν πολλά στοιχεία της καθομιλουμένης, να αναγνωρίσουν υπονοούμενες σημασίες, έχοντας τη δυνατότητα να (ανα)συνθέσουν και να συνοψίσουν κείμενα με επιχειρήματα, περιγραφές ή αφηγήσεις σε ύφος κατάλληλο για την παρουσίαση του κειμένου, να εκφραστούν αυθόρμητα με άνεση και ακρίβεια διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμη και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις. Ο/Η υποψήφιος/α διαγωνίστηκε επιτυχώς στα εξής-σε ειδικές περιπτώσεις διαγράφεται και σφραγίζεται η δεξιότητα που εξετάστηκε.
  1. Κατανόηση Γραπτού Λόγου
  2. Χρήση Γλώσσας (για τα επίπεδα Β2, Γ1, Γ2)
  3. Κατανόηση Προφορικού Λόγου
  4. Παραγωγή Γραπτού Λόγου
  5. Παραγωγή Προφορικού Λόγου
Άρθρο 7
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του π.δ. 363/1998, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 60/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 10-Επίπεδα πιστοποιητικού ελληνομάθειας 1. Τα επίπεδα πιστοποιητικού ελληνομάθειας ορίζονται σε έξι (6), με αύξοντα αριθμό δυσκολίας, συμβολίζονται δε με κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου.Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2 και αντιστοιχούν προς τα επίπεδα γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης (κεφάλαιο 3 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς). Οι ανά επίπεδο γλωσσικές δεξιότητες, στις οποίες εξετάζονται οι υποψήφιοι, αφορούν την κατανόηση και παραγωγή του γραπτού και προφορικού λόγου, ενώ στα επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2 η εξέταση περιλαμβάνει απαραιτήτως και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας- μορφοσύνταξη, λεξιλόγιο. Στις εξετάσεις συμμετέχουν, ύστερα από αίτηση τους, ομογενείς και αλλογενείς, ηλικίας μεγαλύτερης των οκτώ (8) ετών, οι οποίοι έχουν τις απαιτούμενες για κάθε επίπεδο γνώσεις, όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 του παρόντος διατάγματος .
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 9 του ν.4027/2011 (Α΄ 233) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις».
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το άρθρο 3 του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 118/2013 (Α΄ 152) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνισμού και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
 • Το π.δ. 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 • Τη με αριθμ. 192/15.12.2010 γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και το με αριθμ. 2010α/16.12.2010 συμπληρωματικό έγγραφο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
 • Τις με αριθ. 264/2011 και 360/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικόκαι άλλες διατάξεις. 2011/4027 2011
Πιστοποιητικό ελληνομάθειας τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών. 1998/363 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση του π.δ. 363/1998 «Πιστοποιητικό ελληνομάθειας, τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών (Α΄ 242). 2010/60 2010
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμ[...]" 2013/118 2013
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2013/119 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία