ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/22

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-02-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-02-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-02-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2013/3/ΕΕ, 2013/4/ΕΕ, 2013/5/ΕΕ, 2013/6/ΕΕ, 2013/7/ΕΕ και 2013/27/ΕΕ της Επιτροπής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του Π.Δ. 205/2001 (Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 159/2008 (Α΄ 219), 52/2009 (Α΄ 71), 90/2010 (Α΄ 155), 31/2011 (Α΄ 81), 34/2012 (Α΄ 72), 27/2013 (Α΄ 63) και 54/2013 (Α΄ 100) σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες: 2013/3/ΕΕ της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2013 (Ε.Ε. L 44/6/15.2.2013) 2013/4/ΕΕ της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2013 (Ε.Ε. L 44/10/15.2.2013) 2013/5/ΕΕ της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2013 (Ε.Ε. L 44/14/15.2.2013) 2013/6/ΕΕ της Επιτροπής της 20ης Φεβρουαρίου 2013 (Ε.Ε. L 48/10/21.2.2013) 2013/7/ΕΕ της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 2013 (Ε.Ε. L 49/66/22.2.2013) 2013/27/ΕΕ της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2013 (Ε.Ε. L 135/10/22.5.2013).
Άρθρο 2 "Συμπλήρωση του Παραρτήματος Ι του άρθρου 30 του Π.Δ. 205/2001, όπως ισχύει (Άρθρο 1 των Οδηγιών 2013/4/ΕΕ, 2013/5/ΕΕ, 2013/6/ΕΕ, 2013/7/ΕΕ και 2013/27/ΕΕ της Επιτροπής)"
1.  
  Το Παράρτημα Ι του άρθρου 30 του Π.Δ. 205/2001 (Α΄ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 159/2008 (Α΄ 219), συμπληρώθηκε με τα άρθρα 2 του Π.Δ. 52/2009 (Α΄ 71), 3 του Π.Δ. 90/2010 (Α΄ 155), 2 του Π.Δ. 31/2011 (Α΄ 81), 2 του Π.Δ. 34/2012 (Α΄72), 2 του 27/2013 (Α΄ 63) και 2 του Π.Δ. 54/2013 (Α΄ 100) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3, 4, και 5 του ιδίου ως άνω Π.Δ., συμπληρώνεται ως ακολούθως:.
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος (Άρθρο 2 των Οδηγιών 2013/3/ΕΕ, 2013/4/ΕΕ, 2013/5/ΕΕ, 2013/6/ΕΕ, 2013/7/ΕΕ και 2013/27/ΕΕ της Επιτροπής)"
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 2 αρχίζουν να ισχύουν κατά αύξοντα αριθμό δραστικής ουσίας, ως ακολούθως:
2.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 3 αρχίζουν να ισχύουν από την 1η Φεβρουαρίου 2015. Στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
61.  
  «Χλωριούχο διδεκυλοδιμεθυλαμμώνιο (DDΑC) » την 1η Φεβρουαρίου 2015
62.  
  «pyriprοxyfen» την 1η Φεβρουαρίου 2015
63.  
  «diflubenzurοn (διφλουβενζουρόνη)» την 1η Φεβρουαρίου 2015
64.  
  «χλωριούχο αλκυλο(C12-16)διμεθυλοβενζυλαμμώνιο (C12-16-ΑDΒΑC)» την 1η Φεβρουαρίου 2015
65.  
  «chlοrfenapyr» την 1η Μαΐου 2015
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκαν, το μεν πρώτο με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101), το δε δεύτερο με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε τελικώς με το άρθρο 91 του Ν. 3862/2010 (Α΄ 113). β) Των άρθρων 1 περ. δ και 30 του Ν. 721/1977 (Α΄ 298), όπως η περ. δ και το άρθρο 30 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 και 5α αντίστοιχα του Ν. 2538/1997 (Α΄ 242). γ) Των άρθρων 2 και 5 του Ν. 1316/1983 (Α΄ 3), όπως αντικαταστάθηκαν, το μεν πρώτο με το άρθρο 1 του Ν. 1965/1991 (Α΄ 146) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 47 παρ. 1 του Ν. 2519/1997 (Α΄ 165), το δε δεύτερο με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 3730/2008 (Α΄ 262). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
 • Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄
 • Την αριθμ. Υ44/5.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο» (Β΄ 2094/6.7.2012).
 • Την με αρ. πρωτ. 46934/12-6-2013 απόφαση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 338/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
 • - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α΄ 152).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/Υ44 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ44 2012
ΝΟΜΟΣ 1977/721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/721 1977
ΝΟΜΟΣ 1983/1316 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1316 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1965 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1965 1991
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. 1997/2519 1997
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις. 2008/3730 2008
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 2010/3862 2010
Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2001/205 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2006/50/[...]" 2008/159 2008
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδη[...]" 2009/52 2009
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγ[...]" 2010/90 2010
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 205/ 2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδη[...]" 2011/31 2011
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδη[...]" 2012/34 2012
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμ[...]" 2013/118 2013
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2013/119 2013
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδη[...]" 2013/54 2013