Ελάχιστες απαιτήσεις για την έγκριση σφαγείων μικρής δυναμικότητος σε ελληνικά νησιά με έκταση μικρότερη από εξακόσια τετραγωνικά χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 περ. α΄ υποπερ. ii του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004, και άλλες διατάξεις

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι: α) Η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή της παρ. 3 και της υποπερίπτωσης ii) της περίπτωσης α της παρ. 4 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για την έγκριση των σφαγείων μικρής δυναμικότητος, τα οποία ευρίσκονται σε μικρά νησιά, όπως αυτά ορίζονται στο επόμενο άρθρο, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των στόχων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, όσον αφορά τα ζώα και την δημόσια υγεία, την ευζωία και την ταυτοποίηση των ζώων και τη διαδικασία ιχνηλασιμότητας των προϊόντων. β) Η τροποποίηση του π.δ. 8/2012 «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ίδρυση σφαγείων» (Α΄ 11).
Άρθρο 2 "Ορισμοί"
1.  
  Για τον σκοπό του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) Μικρά νησιά: Ελληνικά νησιά, τα οποία, λόγω του μεγέθους, του πληθυσμού, του ζωικού κεφαλαίου και της έκτασής τους, η οποία δεν ξεπερνά τα 600 τ. χιλ., δεν διαθέτουν εγκεκριμένα σφαγεία, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 853/2004, εξαιρουμένων των σφαγείων μικρής δυναμικότητας, που εγκρίνονται βάσει του παρόντος. β) Σφαγεία μικρής δυναμικότητας: Σφαγεία που ευρίσκονται σε μικρά νησιά και πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος, ως προς τις υποδομές και τον εξοπλισμό τους και στα οποία πραγματοποιούνται δραστηριότητες υποδοχής, διαμονής και σφαγής μικρού αριθμού ζώων καθώς επίσης και παραλαβής των παραγόμενων εδώδιμων και μη εδώδιμων προϊόντων. γ) Μικρός αριθμός ζώων: Ο μεγαλύτερος αριθμός ζώων, που επιτρέπεται να σφαγούν σε σφαγεία μικρής δυναμικότητας, ο οποίος, περιλαμβάνοντας και τις επείγουσες σφαγές, δεν μπορεί να ξεπερνά, κατά μέσο όρο: αα) Τις εκατό (100) κεφαλές χοιρινών ανά μήνα, με μία σχετική αύξηση μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) την περίοδο των Χριστουγέννων. ββ) Τις εκατόν πενήντα (150) κεφαλές προβατοειδών ή αιγοειδών ανά μήνα, με μία σχετική αύξηση μέχρι ενενήντα τοις εκατό (90%) την περίοδο του Πάσχα. γγ) Τις είκοσι δύο (22) κεφαλές βοοειδών ανά μήνα. δ) Έγκριση σφαγείων μικρής δυναμικότητας: Η άδεια ίδρυσης και η άδεια λειτουργίας που χορηγείται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ή, αν δεν υφίσταται σε επίπεδο νομού, από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών, καθώς και ο αριθμός έγκρισης που χορηγείται από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 3.
Άρθρο 3 "Διαδικασία έγκρισης σφαγείων μικρής δυναμικότητας"
1.  
  Για την έγκριση των σφαγείων μικρής δυναμικότητας, που ευρίσκονται σε μικρά νησιά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2007 (Α΄ 95).
Άρθρο 4 "Όροι και προϋποθέσεις έγκρισης και λειτουργίας σφαγείων μικρής δυναμικότητας"
1.  
  Προκειμένου να εγκριθούν σφαγεία μικρής δυναμικότητας, τα οποία ευρίσκονται σε μικρά νησιά, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 853/2004:
 1. Να διαθέτουν στεγασμένο χώρο σταυλισμού, διευθετημένο έτσι ώστε, να διασφαλίζονται τα επιδημιολογικά κριτήρια και τα κριτήρια της προστασίας των ζώων.
 2. Η απαίτηση ύπαρξης στεγασμένου χώρου σταυλισμού δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον οι αποστάσεις μεταξύ των σταύλων προέλευσης των ζώων και του σφαγείου μικρής δυναμικότητας δεν υπερβαίνουν τα πενήντα (50) χιλιόμετρα και τα ζώα σφάζονται αμέσως με την άφιξή τους στο σφαγείο.
 3. Να διαθέτουν, τουλάχιστον, είτε δύο ξεχωριστές αίθουσες, είτε μια μεγάλη αίθουσα, σαφώς διαχωρισμένη σε δύο ζώνες, «την καθαρή» και την «ακάθαρτη» ζώνη, όπου πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες για κάθε ζώνη εργασίες.
 4. Εφόσον υπάρχει μία μόνο αίθουσα, επιτρέπεται σε αυτή να πραγματοποιούνται όλες οι εργασίες, με την προϋπόθεση ότι αυτές εκτελούνται διαδοχικά και με χρονικό διαχωρισμό ικανό για τη διενέργεια της απαιτούμενης καθαριότητας και απολύμανσης του χώρου.
 5. Να διαθέτουν, τουλάχιστον, μία εγκατάσταση για το πλύσιμο των χεριών, έναν αποστειρωτήρα εργαλείων κοπής που επιτυγχάνει ελάχιστη θερμοκρασία 82ο C ή εναλλακτικό σύστημα με ισοδύναμο αποτέλεσμα, τόσο στην «καθαρή» όσο και στην «ακάθαρτη» ζώνη και ικανό αριθμό μαχαιριών κοπής
 6. Να διαθέτουν ψυκτικό θάλαμο.
 7. Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, τα τελικά προϊόντα πρέπει να απομακρύνονται αμέσως μετά την υγειονομική επισήμανσή τους, με φορτηγά ψυγεία, με την προϋπόθεση ότι η διάρκεια μεταφοράς τους δεν υπερβαίνει τις δύο ώρες.
 8. Τα φορτηγά ψυγεία πρέπει να εξασφαλίζουν θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη των 3ο C για τα εντόσθια και των 7ο C για το κρέας.
 9. Η διαδικασία της ιχνηλασιμότητας πρέπει να επιβεβαιώνεται για όλα τα προϊόντα.
 10. Να διαθέτουν, τουλάχιστον, ένα ψυκτικό θάλαμο που κλειδώνει, για τη δέσμευση των σφάγιων, μέχρι την έκδοση ευνοϊκών εργαστηριακών αποτελεσμάτων για τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες και την τριχινίαση
 11. Να διαθέτουν αίθουσα ή γραφείο που κλειδώνει, το οποίο να χρησιμοποιείται από τον επίσημο κτηνίατρο, που είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη και τον έλεγχο του κρέατος.
 12. Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε τα κτηνιατρικά αρχεία και οι σφραγίδες επισήμανσης φυλάσσονται αποκλειστικά στην έδρα της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας.
 13. Να διαθέτουν ειδικά δοχεία για τη συλλογή των ζωϊκών υποπροϊόντων, κατηγορίας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών ειδικού κινδύνου και να τα διαχειρίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1069/2009 (ΕΕ L 300) και του π.δ. 211/2006 (Α΄ 211).
 14. Εφόσον διαθέτουν μόνο ένα δοχείο, η χρήση του επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τα υποπροϊόντα που συλλέγονται κατατάσσονται στην κατηγορία υψηλότερου κινδύνου.
 15. Να διαθέτουν σε ξεχωριστή αίθουσα, ατομικά ερμάρια, διαχωρισμένα με διαφορετικά χρώματα, για τη φύλαξη του ρουχισμού εργασίας και του ρουχισμού εξόδου του προσωπικού του σφαγείου
 16. Να διαθέτουν εγκατάσταση κατάλληλη για τον καθαρισμό και την απολύμανση των οχημάτων μεταφοράς εκτός του σφαγείου
 17. Να υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής ελέγχου των ζώων πριν από τη σφαγή τους, είτε στο στάβλο προέλευσης, είτε στην εγκατάσταση του σφαγείου αμέσως μετά την άφιξή τους.
 18. Έλεγχοι ταυτοποίησης των ζώων και έλεγχοι αναφορικά με την προστασία των ζώων πραγματοποιούνται στο σφαγείο αμέσως μετά την εκφόρτωσή τους.
 19. Η διαχείριση προϊόντων, όπως κεφάλια, έντερα, στόμαχοι και πόδια, πρέπει να πραγματοποιείται είτε σε ξεχωριστή αίθουσα είτε, εφόσον δεν υπάρχει ξεχωριστή αίθουσα, στην ίδια αίθουσα στην οποία διενεργούνται οι λοιπές εργασίες, με την προϋπόθεση ότι υφίσταται χρονικός διαχωρισμός μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια του οποίου διενεργείται η απαιτούμενη καθαριότητα και απολύμανση του χώρου.
 20. Σε αντίθετη περίπτωση, τα προϊόντα αυτά χαρακτηρίζονται ως ζωικά υποπροϊόντα.
2.  
  Κατά τη λειτουργία τους, τα σφαγεία μικρής δυναμικότητας, τα οποία ευρίσκονται σε μικρά νησιά, πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις της παρ. 1.
Άρθρο 5 "Σήμανση σφαγίων"
1.  
  Τα σφάγια που παράγονται σε σφαγεία μικρής δυναμικότητας, τα οποία ευρίσκονται σε μικρά νησιά, σημαίνονται υγειονομικά, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004 και το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 854/2004
Άρθρο 6 "Τροποποίηση του π.δ. 8/2012 (Α΄ 11)"
1.  
  Ο τίτλος του π.δ. 8/2012, τροποποιείται ως ακολούθως: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ίδρυση σφαγείων .
2.  
  Το άρθρο 1 του π.δ. 8/2012, τροποποιείται ως κατωτέρω:.
 1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων
 3. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
 4. Η άδεια ίδρυσης του παρόντος νοείται ως η άδεια σκοπιμότητας των άρθρων 2 και 3 του ν. 111/1975 (Α΄ 174) .
3.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 8/2012, τροποποιείται ως εξής:.
 1. Στην περίπτωση α της παρ. 2, μετά τις λέξεις «στο οποίο ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να εγκαταστήσει», διαγράφονται οι λέξεις «ή να εκσυγχρονίσει».
 2. Στην περίπτωση β της παρ. 2, μετά τις λέξεις «της άδειας ίδρυσης», διαγράφονται οι λέξεις «και εκσυγχρονισμού».
 3. Στην περίπτωση γ της παρ. 2, μετά τις λέξεις «των εργασιών του υπό ίδρυση», διαγράφονται οι λέξεις «ή εκσυγχρονισμού».
 4. Στην περίπτωση δ της παρ. 2, οι λέξεις «και την ανάκληση της σχετικής άδειας,» αντικαθίσταται από τις λέξεις «και την ανάκληση της άδειας ίδρυσης,».
4.  
  Το άρθρο 3 του π.δ. 8/2012, τροποποιείται ως κατωτέρω:.
 1. Ο τίτλος του άρθρου 3, τροποποιείται ως εξής:
 2. 3 χορήγησης άδειας ίδρυσης σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων
 3. Στην παρ. 1 του άρθρου 3, μετά τις λέξεις «για την ίδρυση», διαγράφονται οι λέξεις «και εκσυγχρονισμό».
 4. Στην παρ. 2 του άρθρου 3, μετά τις λέξεις «προς ίδρυση», διαγράφονται οι λέξεις «ή εκσυγχρονισμό».
 5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3, μετά τις λέξεις «για τη χορήγηση ή μη της άδειας ίδρυσης», διαγράφονται οι λέξεις «και εκσυγχρονισμού».
 6. Στην παρ. 4 του άρθρου 3, μετά τις λέξεις «Η άδεια ίδρυσης», διαγράφονται οι λέξεις «και εκσυγχρονισμού».
 7. Η περίπτωση β της παρ. 4 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:
 8. 7 Τα είδη των σφαζομένων ζώων, τη δυναμικότητα κατά είδος σφαζομένων ζώων, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του σφαγείου
5.  
  Το άρθρο 4 του π.δ. 8/2012, τροποποιείται ως κατωτέρω:.
 1. Ο τίτλος του άρθρου 4, τροποποιείται ως εξής:
 2. 4 όροι ίδρυσης σφαγείων
 3. Στην πρώτο εδάφιο του άρθρου 4, μετά τις λέξεις «Οι όροι που πρέπει να τηρούνται από τα υπό ίδρυση», διαγράφονται οι λέξεις «και εκσυγχρονισμό»
6.  
  Το άρθρο 5 του π.δ. 8/2012, τροποποιείται ως εξής:.
 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 5, μετά τις λέξεις «στην έναρξη εργασιών ίδρυσης της μονάδας», διαγράφονται οι λέξεις «ή τον εκσυγχρονισμό αυτής».
 2. Στην παρ. 2 του άρθρου 5, μετά τις λέξεις «των εργασιών του υπό ίδρυση», διαγράφονται οι λέξεις «ή εκσυγχρονισμό».
 3. Στην παρ. 3 του άρθρου 5, μετά τις λέξεις «χωρίς να έχουν αρχίσει εργασίες κατασκευής», διαγράφονται οι λέξεις «ή εκσυγχρονισμού».
7.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του π.δ. 8/2012, μετά τις λέξεις «περί χορήγησης άδειας ίδρυσης», διαγράφονται οι λέξεις «ή εκσυγχρονισμού».
8.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 8/2012, μετά τις λέξεις «Οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης», διαγράφονται οι λέξεις «και εκσυγχρονισμού».
Άρθρο 7 "Κυρώσεις"
1.  
  Στους παραβάτες των άρθρων 3, 4 και 5 του παρόντος, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 29 του π.δ. 79/2007.
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 του ν.111/1975 «Περί ιδρύσεως Σφαγείων και Πτηνοσφαγείων» (Α΄ 174). β) Των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 1 και των άρθρων 3, 4 και 5 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παρ. 1 του άρθρου 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70), το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε τελικώς με το άρθρο 91 του ν. 3862/2010 (Α΄ 113) και το άρθρο 5 τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70). γ) Των άρθρων 186 παρ. ΙΙ περ. Β υποπερ. γ΄ στοιχ. 35 και 283 παρ. 3 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87). δ) Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως ισχύει. ε) Του π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α΄ 152). στ) Του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α΄ 147). ζ) Του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 213). η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
 • Τους Κανονισμούς (ΕΚ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: α) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 139) και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 3 και της υποπερίπτωσης ii) της περίπτωσης α της παρ. 4 του άρθρου 10 αυτού, β) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων» (ΕΕ L 165), γ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο» (ΕΕ L 139) και ειδικότερα τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 17 αυτού.
 • Την αριθ. Υ44/6-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο» (Β΄ 2094).
 • Την αριθ. Υ305/1-7-2013 (1628 Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Υ385/30-8-2013 (2164 Β) Απόφαση του Πρωθυπουργού.
 • Το αριθ. (2012)922329 – 30/07/2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το οποίο εγκρίθηκε η λήψη των εθνικών μέτρων για τα σφαγεία μικρής δυναμικότητας σε ελληνικά νησιά με έκταση μικρότερη από εξακόσια τετραγωνικά χιλιόμετρα, κατ’ εφαρμογή των παρ. 5 και 6 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
 • Την με αριθ. 307/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/Υ44 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ44 2012
ΠΡΑΞΗ 2013/Υ305 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/Υ305 2013
ΠΡΑΞΗ 2013/Υ385 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/Υ385 2013
ΝΟΜΟΣ 1975/111 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/111 1975
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 2010/3862 2010
Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 2006/211 2006
Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων [...]" 2007/79 2007
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 8[...]" 2012/8 2012
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμ[...]" 2013/118 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία