ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/24

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-02-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-02-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-02-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διάλυση της Σχολής Ηλεκτρονικού Πολέμου στο Στρατό Ξηράς.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Διάλυση Σχολής Ηλεκτρονικού Πολέμου Διαλύεται η Σχολή Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΣΗΠ), όπως αυτή συγκροτήθηκε με το π.δ. 6/2008 (ΦΕΚ Α΄ 18). Άρθρο 2 Καταργούμενες διατάξεις Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 6/2008 (ΦΕΚ Α΄ 18). Άρθρο 3 Έναρξη Ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1394/1983 «Εκπαίδευση των Στελεχών του Στρατού Ξηράς» (ΦΕΚ Α΄ 125).
  • Τις υπ’ αριθ. 160/2013 και 328/2013 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας,
  • Την υπ’ αριθ. 1/Σ. 18η/01 Οκτ 2012 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 εδάφιο ζ΄, του άρθρου 14 παρ. 4 εδάφιο ε΄- στ΄ και του άρθρου 17 παρ. 1, εδάφιο ι΄ του ν. 2292/95 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 71 παρ. 4 και 31 του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167).
  • Τις διατάξεις του π.δ. 6/08 «Συγκρότηση Σχολής Ηλεκτρονικού Πολέμου στο Στρατό Ξηράς» (ΦΕΚ Α΄ 18), όπως ισχύει σήμερ
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 της υπ’ αριθ. 251642/03 Ιουλ 13 κοινής απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιο Δαβάκη» (ΦΕΚ Β΄ 1653).
  • Την υπ’ αριθ. 203/Σ. 12η/25 Σεπ 2012 Γνωμοδότηση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.
  • Την υπ’ αριθ. Φ.004.2/90/37102/Σ.349/11 Οκτ 12 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Οργάνωση Στρατού Ξηράς (Διάλυση και Αναδιοργάνωση Συγκροτημάτων Μονάδων - Αν. Υπομονάδων)».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2014-02-17 Διάλυση της Σχολής Ηλεκτρονικού Πολέμου στο Στρατό Ξηράς.
Τροποποίηση Τύπος
A/2014/41
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/251642 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/251642 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/004.2/90/37102/Σ.349 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/004_2_90_37102_Σ_349 2011
ΝΟΜΟΣ 1983/1394 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1394 1983
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγκρότηση Σχολής Ηλεκτρονικού Πολέμου στο Στρατό Ξηράς. 2008/6 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία