Κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Υπαγωγή στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας"
1.  
  Η υπαγωγή στελέχους του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας διενεργείται από το αρμόδιο, κατά τις διατάξεις του π.δ/τος 38/2012 (Α΄ 75) Συμβούλιο Κρίσεων, μετά από γνωμάτευση της Ανώτατης του Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 4 του παρόντος.
2.  
  Για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κρίσεων, συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται τα ονόματα και η ιδιότητα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η απόφαση που ελήφθη. Αντίγραφο του πρακτικού αυτού καταχωρίζεται σε τηρούμενο προς το σκοπό αυτό βιβλίο, που τηρείται από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3.  
  Η θέση των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας ενεργείται με προεδρικό διάταγμα που προκαλείται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, ενώ για τους Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.
4.  
  Οι υπαγόμενοι στην κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας δεν δύνανται να επανέλθουν στην προτέρα κατάστασή τους, δεν εκτελούν υπηρεσία, δεν φέρουν στολή, δεν συντάσσονται για αυτούς σημειώματα ή εκθέσεις αξιολόγησης, υπάγονται όμως σε όλες τις ποινικές και πειθαρχικές διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Επιπλέον απολαύουν των ευεργετημάτων που προβλέπονται για το ιδίου βαθμού, εν ενεργεία ή συνταξιούχο προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τις οικογένειές τους, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 2 "Προαγωγές προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τελούντος σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας"
1.  
  Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που τίθενται σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας, δεν κατέχουν οργανικές θέσεις, προάγονται όμως κατ’ εξαίρεση, εφόσον δεν συμπληρώνουν συντάξιμη υπηρεσία, άνευ τηρήσεως των διατάξεων που αφορούν τα ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής.
2.  
  Οι Λιμενοφύλακες, Υπαξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Σημαιοφόροι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προάγονται μέχρι και τρεις επιπλέον βαθμούς, οι Ανθυποπλοίαρχοι μέχρι και δύο επιπλέον βαθμούς και οι Υποπλοίαρχοι, Πλωτάρχες και Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέχρι και ένα επιπλέον βαθμό, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται οργανικά οι αντίστοιχοι βαθμοί για την κατηγορία όπου ανήκουν και υπό τους εξής ειδικότερους όρους:.
 1. Οι Λιμενοφύλακες στο βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά από τέσσερα έτη παραμονής στον ίδιο βαθμό.
 2. Οι Κελευστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο βαθμό του Επικελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά από τρία έτη παραμονής στον ίδιο βαθμό.
 3. Οι Επικελευστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο βαθμό του Αρχικελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά από τρία έτη παραμονής στον ίδιο βαθμό.
 4. Οι Αρχικελευστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο βαθμό του Ανθυπασπιστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά από τέσσερα έτη παραμονής στον ίδιο βαθμό.
 5. Οι Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά από τέσσερα έτη παραμονής στον ίδιο βαθμό.
 6. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στον χρόνο που προβλέπεται για τις προαγωγές των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανά βαθμό και κατηγορία, από τις διατάξεις του π.δ./τος 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 139).
 7. Ο χρόνος για την προαγωγή των τελούντων σε μόνιμη διαθεσιμότητα, υπολογίζεται από την ημερομηνία υπαγωγής τους στην κατάσταση αυτή.
3.  
  Το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων εκτιμά μόνο την πειθαρχική συμπεριφορά του στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4.  
  Οι προαγωγές των Αξιωματικών και λοιπών βαθμοφόρων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας, διενεργούνται μετά από τελική κρίση της σωματικής τους ικανότητας και τις δικαιούνται μόνον όσοι εξ αυτών εξακολουθούν να παραμένουν στην κατάσταση αυτή.
Άρθρο 3 "Αποδοχές, παροχές προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τελούντος σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας"
1.  
  Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τίθενται στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας λαμβάνουν ισόβια τις εκάστοτε αποδοχές των εν ενεργεία ομοιοβάθμων τους, οι οποίες νοούνται ως ο βασικός μισθός και τα πάσης φύσεως επιδόματα και παροχές που λαμβάνουν οι εν ενεργεία ομοιόβαθμοί τους, υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 51 του νόμου 3205/2003 (Α΄ 297), όπως ισχύει κάθε φορά, εξαιρουμένης και της ειδικής αποζημίωσης που προβλέπεται στην αριθμ. «164721/4033/12.01.1982» κοινή υπουργική απόφαση «Καθιέρωση αποζημίωσης στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που θα εργάζεται πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα» (Β΄ 58), η οποία κυρώθηκε με την παράγραφο (Θ) του άρθρου 55 του νόμου 1249/1982 (Α΄ 43), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και υπό την επιφύλαξη κάθε άλλης διάταξης της ισχύουσας νομοθεσίας με την οποία εξαιρούνται τα τελούντα σε μόνιμη διαθεσιμότητα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας από τη λήψη επιδομάτων ή άλλου είδους παροχών, που συνδέονται με την παροχή πραγματικής υπηρεσίας. Οι ανωτέρω υπόκεινται επίσης σε όλες τις επί των αποδοχών των εν ενεργεία ομοιοβάθμων τους κρατήσεις.
2.  
  Για τους τελούντες σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας, αναγνωρίζονται επίσης σε βάρος του Δημοσίου, δαπάνες για λουτροθεραπεία εφάπαξ το έτος, καθώς και για αγορά, κατασκευή, επισκευή ή αντικατάσταση τεχνητών μελών, μηχανημάτων, προθεμάτων, ειδικών υποδημάτων, τεχνητών οφθαλμών. Οι δικαιούχοι λουτροθεραπείας καθορίζονται κατόπιν εξέτασης κατ’ έτος από την Ανώτατη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή, η οποία γνωματεύει κάθε φορά και κατά περίπτωση για την ανάγκη αυτής με βάση την πάθηση, νόσο ή βλάβη.
3.  
  Οι τελούντες σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας δικαιούνται και ετήσιο επίδομα αεροθεραπείας κατόπιν εξέτασης ανά δεκαετία από την Ανώτατη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή, η οποία γνωματεύει κάθε φορά και κατά περίπτωση για την ανάγκη χορήγησης αυτού, με βάση την πάθηση, νόσο ή βλάβη. Το ύψος του ποσού του επιδόματος αεροθεραπείας είναι αυτό που ορίζεται κατ’ έτος στη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος 4605/1966 «Περί αυξήσεως των συντάξεων του Δημοσίου, αναπροσαρμογής αυτών, κατόπιν της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου και άλλων τινών συνταξιοδοτικών διατάξεων» (Α΄ 244), όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
4.  
  Οι δικαιούμενοι λουτροθεραπείας δεν δικαιούνται επιδόματος αεροθεραπείας και αντίστροφα
Άρθρο 4 "Παραπομπή στην Ανώτατη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή"
1.  
  Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία καθίστανται ανίκανα για την εκτέλεση οποιασδήποτε υπηρεσίας, συνεπεία τραυμάτων ή παθήσεων, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα αυτής, παραπέμπονται με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην Ανώτατη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται με αιτιολογημένη γνωμάτευση για την υπαγωγή τους ή μη στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας. Η διαταγή παραπομπής του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνοδεύεται απαραίτητα από τη σχηματισθείσα για τον πάσχοντα αλληλογραφία, η οποία συγκεντρώνεται και διαβιβάζεται στην Ανώτατη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή με μέριμνα της Υπηρεσίας Υγειονομικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
2.  
  Η διαπίστωση της πάθησης ή του τραύματος από την Ανώτατη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή, κρίνεται με βάση τον πίνακα παθήσεων, νόσων και βλαβών του νόμου 1813/1988 (Α΄ 243). Επιπρόσθετα λαμβάνονται υπόψιν και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκαλούν σοβαρές λειτουργικές διαταραχές, ήτοι μετρίου ή μεγάλου βαθμού νευρολογικά και ψυχικά υπολείμματα.
3.  
  Οι αποφάσεις της Ανώτατης του Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής λαμβάνονται με ομόφωνη γνώμη των μελών της, είναι οριστικές και υποχρεωτικές για το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων και κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο
4.  
  Σε περίπτωση διαφωνίας των μελών της Ανώτατης του Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής, ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποχρεούται να παραπέμψει τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής του Ναυτικού προς τελική κρίση, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών αφότου περιήλθε η σχετική γνωμάτευση στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Επί απορριπτικής γνωμάτευσης της Ανώτατης του Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής, χωρεί προσφυγή του ενδιαφερομένου στην Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή του Ναυτικού, η οποία ασκείται και υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίησή σε αυτόν της σχετικής γνωμάτευσης, μέσω της Υπηρεσίας Υγειονομικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Μετά την άσκηση της ανωτέρω προσφυγής, ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποχρεούται να παραπέμψει τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής του Ναυτικού προς τελική κρίση, το βραδύτερο εντός δεκαπέντε ημερών αφότου περιήλθε σε αυτόν η σχετική προσφυγή. Οι γνωματεύσεις της Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής του Ναυτικού πρέπει να είναι σαφώς, ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένες, λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία και είναι οριστικές και υποχρεωτικές για το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων.
5.  
  Η συγκρότηση και η λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών, υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω διατά­ξεων, ρυθμίζονται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 1327/1973 «Περί των Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 16), όπως ισχύουν κάθε φορά
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του νόμου 4058/ 2012 «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ενόπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 63). β) Του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρε­σιών.» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012.» (Α΄ 149) και με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012.» (Α΄160) και ισχύει σήμερα. γ) Του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Β΄ του νόμου 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 102). δ) Του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α΄ 153). ε) Της περίπτωσης δ του άρθρου 2 της αριθμ. «Υ48/ 2012» απόφασης Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.» (Β΄ 2105). στ) Της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του νόμου 2362/ 1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη.» (Α΄ 141) και ισχύει σήμερα. ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα.» (Α΄ 98). η) Του άρθρου 11 του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ­σεων από τους Διατάκτες.» (Α΄ 194).
 • α) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, προκαλείται συνολική ετήσια δαπάνη για δύο στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ύψους 48.564 ευρώ, η οποία αντιμετωπίζεται από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις της κατηγορίας 0400 και 0540 του ειδικού φορέα 41/140 «Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή.». β) Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οι οποίες έχουν καταχωρισθεί στο ΟΠΣΔΠ της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και βεβαιώνουν τη δέσμευση των σχετικών πιστώσεων.
 • Την υπ’ αριθμ. «Δ5/15.01.2014» γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1982/164721/4033 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/164721_4033 1982
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/4605 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/4605 1966
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1327 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1327 1973
ΝΟΜΟΣ 1988/1813 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1813 1988
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη 2010/3871 2010
Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις. 2012/4058 2012
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 2010/113 2010
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141). 2012/94 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141). 2012/98 2012
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2013/119 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία