ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/29

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-03-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-03-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-02-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (Α΄ 28)» και του π.δ. 2/2011 «Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού» (Α΄ 5)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση ιγ΄ του άρθρου 6 του π.δ. 32/2004 (Α΄28), όπως το άρθρο αυτό αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 9β΄ του π.δ. 179/2004, τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 10 του π.δ. 179/2004, κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 77 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 57/2013 (Α΄108) αντικαθίσταται ως εξής: ιγ Μεριμνά για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, εντολών πληρωμής προς τους υπολόγους και τον εν γένει έλεγχο των υπολόγων των ενταλμάτων αυτών, καθώς και για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των κάθε είδους δαπανών προμηθειών ή εκτέλεσης εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης μίσθωσης γραμμών τριψήφιων τηλεφώνων και της εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης αυτών για χρήση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, των μελών της Κυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Κυβέρνησης, των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, των Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και υπηρεσιών της Βουλής, του Γενικού και του Ειδικού Γραμματέα της Βουλής, του Εκπροσώπου Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, των Αρχηγών και των Υπαρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων, της ιεραρχίας της ΕΥΠ, της ιεραρχίας των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και των Κέντρων Επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ), του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, του Γραφείου ΕΟΤ, του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του φορητού τηλεφώνου στρατιωτικών ασκήσεων, του ΚΑΑΥ Αγ Ανδρέα, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α), του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, του Κέντρου Επιχείρησης Πολιτικής Προστασίας και του Συντονιστικού Διυπουργικού Οργάνου .
Άρθρο 2
1.  
  Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. 2/2011 (Α΄5), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 57/2013, αντικαθίσταται ως εξής:
 1. στ.
 2. Μεριμνά για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, εντολών πληρωμής προς τους υπολόγους και τον εν γένει έλεγχο των υπολόγων των ενταλμάτων αυτών, καθώς και για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των κάθε είδους δαπανών προμηθειών ή εκτέλεσης εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης μίσθωσης γραμμών τριψηφίων τηλεφώνων και της εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης αυτών για χρήση των Αρχηγών ή άλλων στελεχών των Πολιτικών Κομμάτων που συμμετέχουν στην Κυβέρνηση, των διευθυντικών στελεχών της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, του Προϊσταμένου του Διπλωματικού Γραφείου Πρωθυπουργού και συμβούλων του Πρωθυπουργού .
Άρθρο 3
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του π.δ. 32/2004, όπως το άρθρο αυτό αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 9β΄ του π.δ. 179/2004 και κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 83 παρ. 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005) αντικαθίσταται ως εξής:
  Στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης ανήκει η διαχείριση και εποπτεία των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες της και του περιβάλλοντος αυτά χώρου, καθώς και η διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία των ανηκόντων σε αυτή επίπλων, σκευών και κάθε άλλου εξοπλισμού τους, των μηχανημάτων, των οχημάτων και του αναλώσιμου ή μη υλικού που διατίθενται για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Άρθρο 4
1.  
  Στις διατάξεις του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 του παρόντος: α. Αντικαθίσταται η περίπτωση ιγ΄ του άρθρου 77 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005) - κατ’ άρθρο 1 του παρόντος. β. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 83 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005) - κατ’ άρθρο 3 του παρόντος.
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγματος, β) Των άρθρων 86 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ.63/2005, Α΄ 98). γ) Του π.δ. 57/2013 (Α΄108) «Τροποποίηση του π.δ.32/2004 “Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης” (Α΄ 28)» και του π.δ. 2/2011 “Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού” (Α΄5)». δ) Του π.δ. 83/2012 «Διορισμός του Αντωνίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού (Α΄ 140).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 33/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος υπ αριθμ. 32/ 2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης». 2004/179 2004
Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. 2004/32 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού. 2011/2 2011
Διορισμός του Αντωνίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού. 2012/83 2012
Τροποποίηση του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης (Α΄ 28)» και του π.δ. 2/2011 «Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού» (Α΄ 5). 2013/57 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία