Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Δ΄ του Π.Δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 99) περί αδειών του Πυροσβεστικού Προσωπικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Κεφάλαιο Δ΄ του Π.Δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 99) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΔΕΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.
Άρθρο 2 "Καταργούμενες Διατάξεις"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 121 του Π.Δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄99) όπως ισχύουν.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 98 "Πεδίο εφαρμογής - Έννοιες - Ορισμοί"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που ανήκουν στο πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος
2.  
  Ως γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων
Άρθρο 99 "Κανονική άδεια"
1.  
  Το πυροσβεστικό προσωπικό δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος τριάντα (30) ημέρες κανονική άδεια απουσίας με πλήρεις αποδοχές. Το ως άνω δικαίωμα ασκείται με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα από την ημερομηνία κατάταξής τους και αποκτάται για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε ημερομηνία του ημερολογιακού έτους και αν συμπληρωθεί η συγκεκριμένη χρονική προϋπόθεση.
2.  
  Οι εξερχόμενοι από τη Σχολή Πυροσβεστών δικαιούνται κανονική άδεια δύο (2) ημερών για κάθε μήνα υπηρεσίας εντός του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο εξήλθαν από αυτή και μέχρι τη συμπλήρωση ενός (1) έτους πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα
3.  
  Δεν δικαιούνται κανονική άδεια στο ίδιο ημερολογιακό έτος όσοι επανέρχονται από τη μακρά αναρρωτική άδεια, που προβλέπεται στο άρθρο 127 του Π.Δ. 210/1992 (Α΄ 99), πριν την πάροδο εξαμήνου από την επάνοδό τους.
4.  
  Η κανονική άδεια διακόπτεται αυτοδικαίως με την εισαγωγή των δικαιούχων της σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 119 του Π.Δ. 210/1992 (Α΄ 99).
5.  
  Οι επανερχόμενοι από αργία με πρόσκαιρη παύση ή αργία με απόλυση δεν δικαιούνται κανονική άδεια στο ίδιο ημερολογιακό έτος που επανήλθαν στην κατάσταση της ενέργειας, εφόσον απουσίασαν κατά το έτος αυτό πέραν του διμήνου, ενώ οι επανερχόμενοι από απουσία για οποιαδήποτε άλλη αιτία δικαιούνται την κανονική άδεια του διανυόμενου έτους μετά την παρέλευση δύο μηνών πραγματικής υπηρεσίας
6.  
  Το επανακατατασσόμενο πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος δικαιούται κανονικής άδειας του έτους που διανύεται, μετά την παρέλευση τετραμήνου από την επανακατάταξή του
7.  
  Από την παρούσα δύναμη προσωπικού κάθε Υπηρεσίας μπορεί να βρίσκεται σε κανονική άδεια, ταυτόχρονα, έως το 1/3 των Αξιωματικών και ποσοστό μέχρι 20% των λοιπών υπαλλήλων
8.  
  Η χορήγηση της κανονικής άδειας είναι υποχρεωτική μέσα στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους κατά το χρόνο προγραμματισμού της, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 107 του παρόντος, εκτός αν έκτακτες και σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν τη λήψη της σε άλλα χρονικά διαστήματα. Αν για οποιοδήποτε λόγο η παραπάνω άδεια δεν χορηγηθεί μέσα στο ημερολογιακό έτος, χορηγείται το επόμενο ημερολογιακό έτος και μέχρι τέλος Μαΐου, χρονολογία μέχρι την οποία η άδεια πρέπει να έχει διανυθεί, χωρίς δυνατότητα μεταφοράς της πέραν του μηνός αυτού.
Άρθρο 100 "Κανονική άδεια με μειωμένες αποδοχές"
1.  
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση των αρμοδίων για τη χορήγηση των αδειών οργάνων, μπορεί να χορηγηθεί στο πυροσβεστικό προσωπικό κανονική άδεια με μειωμένες αποδοχές μέχρι τριάντα (30) ημέρες ανά διετία, πλέον της κανονικής και βραχείας άδειας και μετά την εξάντλησή τους. Κατ’ εξαίρεση η άδεια αυτή μπορεί να χορηγηθεί μαζί με την κανονική ή την βραχεία για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους. Οι αποδοχές, στην περίπτωση χορήγησης της άδειας αυτής, μειώνονται κατά 50% του συνόλου των αποδοχών του ανάλογου χρόνου.
2.  
  Ως σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι, για τη χορήγηση άδειας με μειωμένες αποδοχές, θεωρούνται ιδίως η ασθένεια του ίδιου του υπαλλήλου ή μελών της οικογένειάς του και γενικότερα κάθε άλλο σοβαρό περιστατικό που ανάγεται στην προσωπική ή οικογενειακή του κατάσταση. Η άδεια αυτή εγκρίνεται από τον Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου.
Άρθρο 101 "Βραχεία άδεια"
1.  
  Το πυροσβεστικό προσωπικό που δικαιούται κανονική άδεια, δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος, επιπλέον, βραχεία άδεια διάρκειας επτά (7) ημερών, με πλήρεις αποδοχές. Η άδεια αυτή χορηγείται, είτε ολόκληρη, είτε τμηματικά, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους χορήγησης, ανεξάρτητα από την εξάντληση ή όχι της κανονικής άδειας.
2.  
  Η βραχεία άδεια χορηγείται και στο πυροσβεστικό προσωπικό που δεν δικαιούται πλήρη κανονική άδεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 3, 5 και 6 του άρθρου 99 του παρόντος
3.  
  Η βραχεία άδεια διακόπτεται αυτοδικαίως με την εισαγωγή των δικαιούχων της σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 119 του Π.Δ. 210/1992 (Α΄ 99).
Άρθρο 102 "Αναρρωτική άδεια"
1.  
  Τα θέματα που σχετίζονται με τη χορήγηση των αναρρωτικών αδειών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του κεφαλαίου Ε΄ του Π.Δ. 210/1992 (Α΄99) που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.
Άρθρο 103 "Άδεια κύησης - τοκετού"
1.  
  Στις γυναίκες πυροσβεστικές υπαλλήλους κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, που κυοφορούν, χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού και έγκριση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, άδεια κύησης-τοκετού πέντε (5) μηνών με πλήρεις αποδοχές, μετά τον τέταρτο (4) μήνα κύησης. Την ίδια άδεια δικαιούται και η παρένθετη μητέρα (κυοφόρος).
2.  
  Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας κύησης-τοκετού πέντε (5) μηνών. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που αρχικά είχε πιθανολογηθεί, η άδεια κύησης-τοκετού παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου αδείας που χορηγείται μετά τον τοκετό (άδεια ανατροφής).
3.  
  Εάν το τέκνο γεννηθεί νεκρό ή αποβιώσει πριν από τη λήξη της άδειας ή η κύηση διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, η άδεια κύησης-τοκετού λήγει ένα μήνα μετά το γεγονός
4.  
  Σε κυοφορούσες πυροσβεστικούς υπαλλήλους κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές, μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και έγκριση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.
5.  
  Οι γυναίκες πυροσβεστικοί υπάλληλοι κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, που κυοφορούν, με την είσοδό τους στον τρίτο (3ο) μήνα κύησης και μέχρι τη λήψη της άδειας κύησης-τοκετού, δύναται να φέρουν πολιτική περιβολή. Επίσης, με την γνωστοποίηση της κύησης και μέχρι την λήψη της άδειας κύησης-τοκετού οι κυοφορούσες εκτελούν καθήκοντα τα οποία δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τόσο των ιδίων όσο και του εμβρύου.
Άρθρο 104 "Άδεια διευκολύνσεων πυροσβεστικού προσωπικού με οικογενειακές υποχρεώσεις και ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής"
1.  
  Εάν οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, δεν επιθυμούν να λάβουν την προβλεπόμενη κατά περίπτωση άδεια ανατροφής τέκνου, ο χρόνος εργασίας τους μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως, εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών του υπαλλήλου. Σε περίπτωση διαζυγίου, χηρείας, γονέα μονογονεϊκής οικογένειας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, το δικαίωμα αυτό ασκείται από το γονέα υπάλληλο του πυροσβεστικού προσωπικού που έχει την επιμέλεια του τέκνου.
2.  
  Για το γονέα υπάλληλο που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος και έχει την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία τουλάχιστον 67%, το μειωμένο ωράριο προσαυξάνεται κατά έξι (6) μήνες και η μειωμένη άδεια κατά ένα μήνα
3.  
  Στην περίπτωση γέννησης 3ου τέκνου, όπως και για κάθε τέκνο πέραν του 3ου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόμα έτη. Κατά τη διάρκεια της παράτασης αυτής ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά μία (1) ώρα.
4.  
  Αν και οι δυο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους, επιλέγουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων αυτών, εκτός αν με την κοινή τους δήλωση καθορισθούν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικά και μέσα στα χρονικά όρια εντός των οποίων παρέχονται οι εν λόγω διευκολύνσεις. Αν και οι δύο γονείς ανήκουν στο πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, με αναφορά τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων είτε εφάπαξ είτε διαδοχικά και μέσα στα χρονικά όρια εντός των οποίων παρέχονται οι εν λόγω διευκολύνσεις. Στην περίπτωση που ο/η σύζυγος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ή είναι ελεύθερος/η επαγγελματίας ή ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ανεξάρτητα αν δικαιούται ή όχι διευκολύνσεων μειωμένου ωραρίου λόγω ανατροφής τέκνου στην περίπτωση μη λήψης γονικής άδειας, ο/η σύζυγος πυροσβεστικός υπάλληλος κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων του μειωμένου ωραρίου με την προϋπόθεση προσκόμισης από τον/την σύζυγο σχετικής βεβαίωσης του αρμόδιου φορέα ότι εργάζεται στη συγκεκριμένη επιχείρηση ή είναι ελεύθερος/η επαγγελματίας και δεν λαμβάνει ή δεν επιθυμεί να κάνει χρήση των διευκολύνσεων του μειωμένου ωραρίου.
5.  
  Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 103Α του παρόντος, ο πυροσβεστικός υπάλληλος κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, δεν δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου αντί της δικαιούμενης άδειας ανατροφής τέκνου.
6.  
  Σε περίπτωση θανάτου της συζύγου είτε κατά τη διάρκεια του τοκετού είτε πριν τη συμπλήρωση της εννεάμηνης ανατροφής τέκνου, ανεξάρτητα αν η ίδια εργαζόταν στο δημόσιο τομέα ή ασκούσε οποιοδήποτε επάγγελμα ή όχι, ο σύζυγος πυροσβεστικός υπάλληλος κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, εφόσον έχει την επιμέλεια του τέκνου, δικαιούται αντί γονικής άδειας ανατροφής τέκνου με αποδοχές, διάρκειας εννέα (9) μηνών ή του υπολειπόμενου χρόνου μέχρι τη συμπλήρωση των εννέα μηνών, να κάνει χρήση των διευκολύνσεων του μειωμένου ωραρίου, είτε στο σύνολο είτε αναλογικά, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος.
7.  
  Σε περίπτωση διαζυγίου, χηρείας, γονέα μονογονεϊκής οικογένειας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, αντί της άδειας ανατροφής τέκνου, ο σύζυγος ή η σύζυγος πυροσβεστικός υπάλληλος κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, ή ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια, δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων του μειωμένου ωραρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Το ίδιο δικαίωμα μπορούν να ασκήσουν και οι γυναίκες πυροσβεστικοί υπάλληλοι κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, οι οποίες απέκτησαν τέκνο με παρένθετη μητρότητα.
8.  
  Οι γυναίκες πυροσβεστικοί υπάλληλοι κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, που κυοφορούν και οι μητέρες με παιδιά ηλικίας μέχρι τεσσάρων (4) ετών δεν εκτελούν υπηρεσία Γ΄ Φυλακής, εφόσον οι ίδιες το επιθυμούν κατόπιν σχετικής αίτησής τους.
9.  
  Με τη γνωστοποίηση στην Υπηρεσία της έναρξης διαδικασίας ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (εξωσωματική γονιμοποίηση), η οποία αποδεικνύεται με σχετική ιατρική βεβαίωση, οι γυναίκες πυροσβεστικοί υπάλληλοι κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, δικαιούνται κατά την ημέρα της ωοληψίας ειδική άδεια απουσίας μιας (1) ημέρας καθώς και ειδική άδεια δεκαπέντε (15) ημερών από την εμβρυομεταφορά.
Άρθρο 105 "Άδειες εξετάσεων - Άδειες φοιτώντων σε Σχολές"
1.  
  Στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές χωρίς ημέρες πορείας. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος.
2.  
  Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται μόνο για όσα έτη σπουδών απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου και εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση της άδειας εξετάσεων οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση του οικείου σχολείου ή ιδρύματος ή άλλο σχετικό αποδεικτικό με το οποίο να πιστοποιείται η συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
3.  
  Τις άδειες εξετάσεων δικαιούνται και οι υπάλληλοι οι οποίοι κατά τις ισχύουσες διατάξεις δεν δικαιούνται κανονική άδεια, συμπεριλαμβανομένων και των φοιτώντων στις παραγωγικές Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, εφόσον το πρόγραμμα εκπαίδευσης το επιτρέπει
4.  
  Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος,που εκπαιδεύονται σε όλες τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας δικαιούνται τις άδειες απουσίας που προβλέπει ο κανονισμός αυτής.
5.  
  Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος που φοιτούν στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας δικαιούνται άδεια απουσίας έως τρεις (3) ημέρες, αθροιστικά, για την κάλυψη σοβαρών προσωπικών αναγκών.
6.  
  Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος υπάλληλοι που εκπαιδεύονται σε κέντρα εκπαίδευσης και σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας δικαιούνται τις άδειες που προβλέπονται ή χορηγούνται για τους σπουδαστές των κέντρων ή των σχολών αυτών.
Άρθρο 106 "Άδεια αιμοδοσίας"
1.  
  Στους Εθελοντές Αιμοδότες χορηγείται: α) ειδική άδεια απουσίας με πλήρεις αποδοχές, διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών στην περίπτωση που προσφέρουν αίμα ή αιμοπετάλια προς χρήση της Τράπεζας αίματος του Πυροσβεστικού Σώματος ή προς χρήση ασθενούς εν ενεργεία πυροσβεστικού ή πολιτικού υπαλλήλου του Πυροσβεστικού Σώματος, β) ειδική άδεια απουσίας με πλήρεις αποδοχές, διάρκειας δύο (2) ημερών σε κάθε άλλη περίπτωση προσφοράς αίματος ή αιμοπεταλίων
2.  
  Η εν λόγω άδεια χορηγείται από την ημερομηνία αιμοδοσίας και σε περίπτωση που δεν το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία αιμοδοσίας. Για τη χορήγησή τους από τις Υπηρεσίες απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης αιμοδοσίας από τα κέντρα αιμοληψίας ή τις Τράπεζες αίματος.
3.  
  Ο χρόνος διάρκειας της αιμοδοτικής άδειας δεν λογίζεται ως χρόνος ασθένειας και δεν προσμετράται στο χρόνο που απαιτείται για την παραπομπή του ασθενούς στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή
Άρθρο 107 "Προγραμματισμός κανονικής άδειας"
1.  
  Οι κανονικές άδειες του πυροσβεστικού προσωπικού προγραμματίζονται εντός του ημερολογιακού έτους στο οποίο αντιστοιχούν είτε ολόκληρες είτε τμηματικά
2.  
  Ο προγραμματισμός πραγματοποιείται το μήνα Δεκέμβριο για το επόμενο ημερολογιακό έτος και συντάσσονται σχετικοί πίνακες έως την 31 του μηνός αυτού, χωριστά για τους Αξιωματικούς και χωριστά για τους Πυρονόμους, τους Αρχιπυροσβέστες και τους Πυροσβέστες. Για τον προγραμματισμό λαμβάνονται υπόψη:.
 1. Οι υπηρεσιακές ανάγκες και η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών
 2. Οι προτιμήσεις του προσωπικού και οι λόγοι που τις επιβάλουν, όπως διατυπώνονται με έγγραφη αναφορά του, εντός του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Δεκεμβρίου
 3. Τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 99 ποσοστά των υπαλλήλων που μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα σε κανονική άδεια.
 4. Η χρονική περίοδος λήψης της κανονικής άδειας κατά την τελευταία τριετία
3.  
  Η κανονική άδεια, κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, προγραμματίζεται για ένα δεκαπενθήμερο
4.  
  Οι υπάλληλοι που πάσχουν από παθήσεις οι οποίες χρήζουν ειδικής θεραπείας (λουτροθεραπείες, υδροθεραπείες, αεροθεραπείες, κ.λπ.) μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να αιτηθούν δέκα (10) ημέρες πλέον του δεκαπενθημέρου κατά τους μήνες της προηγούμενης παραγράφου. Η ανάγκη της ειδικής θεραπείας πιστοποιείται από βεβαίωση της οικείας επιτροπής αναρρωτικών αδειών. Η χρησιμοποίηση της άδειας αυτής για το σκοπό που χορηγήθηκε αποδεικνύεται με βεβαίωση του αρμόδιου για την ειδική θεραπεία.
5.  
  Ο προγραμματισμός των κανονικών αδειών γίνεται από τα αρμόδια για τη χορήγησή τους όργανα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του παρόντος
6.  
  Αν για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 111 δεν χορηγηθεί στους υπαλλήλους η κανονική άδεια κατά το χρόνο του προγραμματισμού της, χορηγείται όταν εκλείψουν οι λόγοι
7.  
  Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος οι οποίοι μετατίθενται ή αποσπώνται και δεν έχουν λάβει την κανονική τους άδεια, τη λαμβάνουν από τη νέα τους Υπηρεσία.
8.  
  Αναπρογραμματισμός των κανονικών αδειών επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις του αμοιβαίου αναπρογραμματισμού, των μεταθέσεων και της ανάκλησης των αδειών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 111 και μόνο για τους υπαλλήλους οι οποίοι δεν έλαβαν την άδειά τους για τις αιτίες αυτές κατά το χρόνο του αρχικού προγραμματισμού.
Άρθρο 108 "Αρμόδιοι για την έγκριση και χορήγηση αδειών"
1.  
  Οι άδειες του πυροσβεστικού προσωπικού από τον τόπο διάνυσης και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 111, εγκρίνονται και χορηγούνται ως εξής:
 1. Του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
 2. Του Υπαρχηγού από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος
 3. Των Επιθεωρητών Νοτίου και Βορείου Ελλάδας, του Προϊστάμενου Επιτελείου Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, των Διοικητών των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών, του 199 Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος και της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων, των Διευθυντών Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού, Διαχείρισης Χρηματικού, Διεύθυνσης Υγειονομικού, Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., από τον Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος.
 4. Του προσωπικού που υπηρετεί στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος από τον Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος
 5. Του προσωπικού που υπηρετεί στα γραφεία των Περιφερειακών Διοικήσεων, των Διοικητών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών νομών-πόλεων, των Διοικητών των Ανεξάρτητων Υπηρεσιών και των Προϊστάμενων των Πυροσβεστικών Συνεργείων, από τους Διοικητές των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
 6. Του προσωπικού που υπηρετεί στα γραφεία των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών πόλεων και στους Διοικητές των Πυροσβεστικών Σταθμών που υπάγονται σε αυτές, από τους Διοικητές των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών πόλεων
 7. Του προσωπικού που υπηρετεί στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθμούς ή στα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, από τους Διοικητές αυτών
2.  
  Οι άδειες των υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι εγκρίνονται και χορηγούνται ως ακολούθως:
 1. από τους προϊσταμένους ή τους Διοικητές των Υπηρεσιών του Σώματος στη δύναμη των οποίων είναι αποσπασμένοι
 2. από τους αρμόδιους Διοικητές ή τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών στη δύναμη των οποίων ανήκουν οργανικά για τους αποσπασμένους σε στρατιωτικές ή πολιτικές υπηρεσίες της χώρας, ύστερα από πρόταση σε ό,τι αφορά τον χρόνο χορήγησης και τη διάρκεια της άδειας των Διοικητών ή των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών στις οποίες είναι αποσπασμένοι
Άρθρο 109 "Χορήγηση αδειών - Υπολογισμός αδειών Ημέρες πορείας"
1.  
  Η κανονική άδεια χορηγείται στο πυροσβεστικό προσωπικό είτε ολόκληρη είτε τμηματικά κατά το χρόνο προγραμματισμού της, εκτός εάν συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 111, οπότε η λήψη της πραγματοποιείται αμέσως μετά την έκλειψη των λόγων αυτών. Αν για οποιαδήποτε αιτία δεν χορηγηθεί το σύνολο ή μέρος της κανονικής άδειας εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, χορηγείται υποχρεωτικά έως το τέλος Μαΐου του επόμενου ακόμη και αν δεν υπάρξει σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου.
2.  
  Η κανονική άδεια με μειωμένες αποδοχές, η βραχεία άδεια, η εκπαιδευτική άδεια, η άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους, η άδεια εξετάσεων, η άδεια κύησης-τοκετού, η άδεια ανατροφής τέκνου και οι ειδικές άδειες χορηγούνται με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου. Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, η έγκριση χορήγησης μπορεί να ζητηθεί και με σήμα, επακολουθεί δε και η υποβολή της σχετικής αίτησης.
3.  
  Οι ημέρες άδειας υπολογίζονται σύμφωνα με το ισχύον ημερολόγιο. Στις ημέρες άδειας δεν υπολογίζονται οι απαραίτητες για τη μετάβαση στον τόπο διάνυσης και επάνοδο ημέρες πορείας, οι οποίες καθορίζονται πάγια σε τέσσερις (4) ημέρες για οποιοδήποτε τόπο ή τόπους διάνυσης της άδειας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
4.  
  Οι ημέρες πορείας χορηγούνται στις κανονικές, στις βραχείες και στις αναρρωτικές άδειες. Σε περίπτωση χορήγησης περισσότερων της μιας αναρρωτικών αδειών μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, οι τέσσερις (4) ημέρες πορείας χορηγούνται μόνο στην πρώτη. Για τις υπόλοιπες αναρρωτικές που διανύονται είτε ολόκληρες είτε τμηματικά εκτός της έδρας της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, χορηγούνται οι κατά την κρίση του αρμόδιου για τη χορήγηση της άδειας απαιτούμενες ημέρες πορείας για τη μετάβαση και επάνοδο. Όταν οι κανονικές ή οι βραχείες άδειες χορηγούνται τμηματικά, ημέρες πορείας λαμβάνονται μία φορά για ένα τμήμα των αδειών αυτών. Σε περίπτωση που οι παραπάνω άδειες χορηγούνται συνεχόμενα, οι ημέρες πορείας υπολογίζονται χωριστά για κάθε μία.
Άρθρο 110 "Φύλλο άδειας - Υποχρεώσεις αδειούχων Παρατάσεις αδειών"
1.  
  Η Υπηρεσία που χορηγεί την άδεια, τηρεί για κάθε πυροσβεστικό υπάλληλο κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος και για το σύνολο των αδειών που δικαιούται, φύλλο άδειας, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία της ταυτότητάς του, το είδος και τη διάρκεια της άδειας, τον τόπο διάνυσης, τον αριθμό της εγκριτικής διαταγής όπου αυτό προβλέπεται, τις τυχόν ημέρες πορείας, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης.
2.  
  Το φύλλο άδειας θεωρείται για το έτος κατά το οποίο δικαιούνται άδεια οι υπάλληλοι. Το αίτημα χορήγησης άδειας υπογράφεται από τον αιτούντα υπάλληλο, εγκρίνεται ή απορρίπτεται από το αρμόδιο για τη χορήγησή της όργανο και εν συνεχεία καταχωρίζεται στην ημερήσια Διαταγή.
3.  
  Σε περίπτωση διάνυσης της άδειας στην αλλοδαπή, η πιστοποίηση της μετάβασης του αδειούχου, προκύπτει από τα παραστατικά εισόδου-εξόδου από τη χώρα
4.  
  Οι υπάλληλοι υποχρεούνται, στη σχετική αίτηση χορήγησης, να αναγράφουν τον τόπο διάνυσης της άδειας, ακριβή διεύθυνση καθώς και αριθμό τηλεφώνου. Αλλαγή του τόπου διάνυσης επιτρέπεται μετά από προφορική ενημέρωση της Υπηρεσίας του υπαλλήλου.
5.  
  Μετά τη λήξη της άδειας οι υπάλληλοι οφείλουν να επανέλθουν κανονικά στην Υπηρεσία τους. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο. Πλέον αυτού ο υπάλληλος υπόκειται και σε κράτηση των αποδοχών για καθυστερημένη προσέλευση που δεν του επιτρέπει να εκτελέσει πλήρη υπηρεσία κατά την ημερομηνία επανόδου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία η απουσία είναι μεγαλύτερη της μιας (1) ημέρας. Στην περίπτωση αυτή οι ημέρες απουσίας δεν θεωρούνται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και καταχωρίζονται στο ατομικό βιβλιάριο του αδειούχου. Δεν θεωρείται υπέρβαση άδειας η καθυστερημένη προσέλευση η οποία οφείλεται σε ανώτερη βία (διακοπή συγκοινωνιών λόγω καιρικών συνθηκών, απεργία κ.λπ.). Οι λόγοι ανώτερης βίας πιστοποιούνται από την αρμόδια τοπική Υπηρεσία του Σώματος ή από την κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή με σχετική καταχώρηση στο φύλλο αδείας. Στις περιπτώσεις αυτές οι ημέρες υπέρβασης δεν θεωρούνται ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας, εφόσον έχει ενημερωθεί έστω και προφορικά η Υπηρεσία.
6.  
  Παράταση διανυόμενης άδειας επιτρέπεται κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου για την έγκρισή της μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις σοβαρών περιστατικών που ανάγονται στην προσωπική ή οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου. Για την παράταση της ήδη διανυόμενης άδειας απαιτείται άμεση και έγκαιρη υποβολή σχετικής αίτησης με απόδειξη στην Υπηρεσία που τη χορήγησε προκειμένου να εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος χρόνος για απάντηση πριν από τη λήξη της. Σε περίπτωση μη έγκαιρης απάντησης στο αίτημα παράτασης της άδειας, ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να επανέλθει στη θέση του με τη λήξη της.
Άρθρο 111 "Ανάκληση, αναστολή και περιορισμός αδειών"
1.  
  Σε περιπτώσεις θέσης του πυροσβεστικού προσωπικού σε γενική επιφυλακή λόγω εξαιρετικών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και για όσο διάστημα διαρκούν αυτές, μπορεί, ύστερα από πρόταση των Διοικητών των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και απόφαση του Αρχηγού να περιορίζεται η διάρκεια των αδειών ή να ανακαλούνται οι άδειες που έχουν χορηγηθεί (κανονική, και βραχεία). Στην περίπτωση αυτή το πυροσβεστικό προσωπικό υποχρεούται να προσέλθει στην Υπηρεσία του το συντομότερο δυνατό. Τυχόν υπαίτια καθυστέρηση συνιστά λόγο πειθαρχικού ελέγχου.
2.  
  Κατά την περίοδο των βουλευτικών εκλογών και για όσο χρόνο ορίζεται από την εκλογική νομοθεσία, δεν χορηγούνται άδειες εκτός των αναρρωτικών, των αδειών εξετάσεων και των αδειών κύησης-τοκετού και ανατροφής τέκνου. Στην περίπτωση αυτή οι άδειες που διανύονται, εκτός των προαναφερόμενων εξαιρέσεων, ανακαλούνται αυτεπάγγελτα και οι αδειούχοι υποχρεούνται να επανέλθουν χωρίς βραδύτητα στην Υπηρεσία τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να εγκριθεί η χορήγηση άδειας,πέραν των εξαιρουμένων από την ανάκληση, από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά το χρονικό διάστημα της προεκλογικής περιόδου, εκτός αν το θέμα αυτό ρυθμίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία».
Άρθρο 98Α "Διάκριση αδειών Στο πυροσβεστικό προσωπικό χορηγούνται οι εξής άδειες:"
1.  
  Κανονική άδεια
2.  
  Κανονική άδεια με μειωμένες αποδοχές
3.  
  Βραχεία άδεια
4.  
  Αναρρωτική άδεια
5.  
  Άδεια χωρίς αποδοχές
6.  
  Άδεια κύησης-τοκετού
7.  
  Άδεια ανατροφής τέκνου
8.  
  Άδεια διευκολύνσεων λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
9.  
  Εκπαιδευτική άδεια και άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή
10.  
  Άδεια εξετάσεων και άδειες φοιτώντων σε Σχολές
11.  
  Ειδικές άδειες
12.  
  Άδεια αιμοδοσίας
Άρθρο 102Α "Άδεια χωρίς αποδοχές"
1.  
  Στο πυροσβεστικό προσωπικό μετά την εξάντληση της κανονικής, βραχείας και κανονικής με μειωμένες αποδοχές άδειας, μπορεί να χορηγείται, εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) μήνες, εφόσον συντρέχουν σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι. Η άδεια αυτή εγκρίνεται από τον Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου.
2.  
  Στους γονείς που έχουν τέκνο ηλικίας κάτω των έξι (6) ετών επιτρέπεται να χορηγείται, ύστερα από έγκριση του Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι δύο (2) έτη συνολικά και μέχρι ένα (1) έτος για κάθε επιπλέον τέκνο. Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται άπαξ με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και άνω. Η ως άνω τρίμηνη άδεια χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά, όχι όμως για διάστημα μικρότερο του ενός (1) μηνός.
3.  
  Σε πυροσβεστικό υπάλληλο κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, ο οποίος έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία, μπορεί να χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή και τμηματικά, εφόσον ο/η σύζυγός του υπηρετεί στο εξωτερικό σε υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα ή σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα. Η άδεια αυτή, που χορηγείται με σκοπό τη συγκατοίκηση των δύο συζύγων, χορηγείται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου και απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του Συμβουλίου Μεταθέσεων.
4.  
  Στον πυροσβεστικό υπάλληλο κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι πέντε (5) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για μία ακόμα πενταετία. Αν ο υπάλληλος δεν εμφανιστεί να αναλάβει καθήκοντα μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της άδειας, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από την υπηρεσία, εφόσον έχει διανύσει τον χρόνο υποχρεωτικής παραμονής που προβλέπεται για το βαθμό του από τις σχετικές διατάξεις, διαφορετικά του επιβάλλεται η ποινή της απόταξης.
5.  
  Ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας με όλες τις συνέπειες, πλην της συμπλήρωσης χρόνου διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας, μόνο στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ενώ για την περίπτωση της παραγράφου 4, μόνο εφόσον πρόκειται για θέση με αντικείμενο συναφές με το πυροσβεστικό επάγγελμα, όπως αυτό κριθεί από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό με Πρόεδρο τον Προϊστάμενο Β΄ Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και μέλη τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και κατά περίπτωση, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Αξιωματικών και Πυρονόμων ή του Τμήματος Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών της Διεύθυνσης Προσωπικού. Στις λοιπές περιπτώσεις δεν λογίζεται ως συντάξιμος, ούτε ως χρόνος συμμετοχής στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία και δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις.
6.  
  Κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, ο υπάλληλος υποχρεούται να καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις για κύρια και επικουρική ασφάλιση και στα ταμεία πρόνοιας, οι οποίες αντιστοιχούν στο βαθμό του.
Άρθρο 103Α "Άδεια ανατροφής τέκνου"
1.  
  Μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού στο πυροσβεστικό προσωπικό χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου εννέα (9) μηνών, εφόσον έχουν ένα έτος προϋπηρεσίας, με αποδοχές, ως εξής:
 1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες και οι δύο γονείς ανήκουν στο πυροσβεστικό προσωπικό, υποβάλλουν αναφορά, βάσει της οποίας καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής, ολόκληρη ή αθροιστικά, αλλά πάντα διαδοχικά και αμέσως μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού
 2. Στις περιπτώσεις που σύζυγος πυροσβεστικού υπαλλήλου κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων, ολικώς ή μερικώς, διευκολύνσεων (των οποίων μπορούν και οι δύο εξίσου να κάνουν χρήση), ο/η σύζυγος πυροσβεστικός υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής κατά το μέρος που ο έτερος δεν κάνει χρήση των δικών του/της δικαιωμάτων, αλλά πάντα μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού ή μέρους του χρονικού διαστήματος της άδειας ανατροφής.
 3. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση αντίστοιχης προς τούτο βεβαίωσης του αρμόδιου φορέα του ιδιωτικού τομέα.
 4. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του πυροσβεστικού υπαλλήλου κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, είναι δημόσιος υπάλληλος, με κοινή δήλωσή τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής συνολικά ή τα χρονικά διαστήματα που θα κάνει χρήση καθένας εξ αυτών και πάντοτε διαδοχικά και αμέσως μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού.
 5. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του πυροσβεστικού υπαλλήλου κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος,δεν εργάζεται, ο/η έτερος σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής, εκτός αν ο/η σύζυγος, λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης, κριθεί ανίκανος/η να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του τέκνου, σύμφωνα με βεβαίωση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος.
2.  
  Σε περίπτωση θανάτου της συζύγου είτε κατά τη διάρκεια του τοκετού είτε πριν τη συμπλήρωση της εννεάμηνης ανατροφής τέκνου, ανεξάρτητα αν η ίδια εργαζόταν στον δημόσιο τομέα ή ασκούσε οποιοδήποτε επάγγελμα ή όχι, ο σύζυγος πυροσβεστικός υπάλληλος κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, δικαιούται την άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές, διάρκειας εννέα (9) μηνών ή του υπολειπόμενου χρόνου μέχρι τη συμπλήρωση των εννέα (9) μηνών εφόσον έχει την επιμέλεια του τέκνου.
3.  
  Σε περίπτωση διαζυγίου, χηρείας, γονέα μονογονεϊκής οικογένειας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, η άδεια ανατροφής χορηγείται στον γονέα πυροσβεστικό υπάλληλο κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, εφόσον έχει την επιμέλεια του τέκνου.
4.  
  Για τον γονέα πυροσβεστικό υπάλληλο κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος, η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα.
5.  
  Η εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου χορηγείται και στο πυροσβεστικό προσωπικό, σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται εντός εννέα (9) μηνών αμέσως μετά την τελεσιδικία της απόφασης υιοθεσίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι του έκτου (6ου) έτους ηλικίας του υιοθετούμενου και ισχύουν οι ίδιοι όροι όπως και για τα γνήσια τέκνα. Η ως άνω άδεια χορηγείται και στις γυναίκες πυροσβεστικές υπαλλήλους κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος,οι οποίες απέκτησαν τέκνο με παρένθετη μητρότητα.
6.  
  Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις η άδεια ανατροφής τέκνου, ολόκληρη ή μέρος αυτής, εξαντλείται αποκλειστικά μέχρι τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) μηνών του τέκνου, με τη ρητή εξαίρεση της υιοθεσίας τέκνου
7.  
  Οι διατάξεις του παρόντος και του επόμενου άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά και για γονείς πυροσβεστικούς υπαλλήλους κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, που έχουν υπογράψει σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης.
Άρθρο 104Α "Εκπαιδευτική Άδεια-Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή"
1.  
  Εκπαιδευτική άδεια χορηγείται στο πυροσβεστικό προσωπικό για την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, για ειδίκευση ή επιμόρφωση σε αντικείμενα συναφή με το πυροσβεστικό έργο. Η εκπαιδευτική άδεια δεν χορηγείται στους σπουδαστές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και αν ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου που απομένει μετά το πέρας της άδειας δεν είναι τουλάχιστον έξι (6) έτη. Επίσης, η ανωτέρω άδεια δεν χορηγείται αν ο υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει τα δύο (2) έτη πραγματικής υπηρεσίας που απαιτούνται για τη μονιμοποίησή του.
2.  
  Ο χρόνος της συνεχόμενης εκπαιδευτικής άδειας δεν μπορεί να υπερβεί την διετία. Σε περίπτωση φοίτησης σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας δύο (2) ετών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, η εκπαιδευτική άδεια δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) ή τέσσερα (4) έτη αντίστοιχα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του πυροσβεστικού προσωπικού δεν μπορεί να του χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια πέρα των τεσσάρων (4) ετών.
3.  
  Ο χρόνος παραμονής σε εκπαιδευτική άδεια λογίζεται ως χρόνος ενεργού υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων για προαγωγή, ενώ ανάκληση αυτής δύναται να πραγματοποιηθεί πριν τη λήξη της για λόγους εξαιρετικούς που αφορούν στην Υπηρεσία ή λόγω αποτυχίας σε οποιοδήποτε διαγωνιστικό στάδιο ή μη παρακολούθησης της εκπαίδευσης. Ο ευρισκόμενος σε εκπαιδευτική άδεια οφείλει να παρακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών και να αναφέρει κάθε τριμηνία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος για την εκπαιδευτική πρόοδό του.
4.  
  Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται από τον αρμόδιο Υπουργό, μετά από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου μεταθέσεων, το οποίο ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 και συνεκτιμά τη συνάφειά της με το αντικείμενο της υπηρεσίας του, την υπηρεσιακή του επίδοση και τις γνώσεις του υπαλλήλου. Ειδικά, προκειμένου για εκπαιδευτική άδεια στο εξωτερικό, απαιτείται πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο υπάλληλος.
5.  
  Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο επανερχόμενος από εκπαιδευτική άδεια πυροσβεστικός υπάλληλος κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, υποχρεούται να υποβάλλει στη Διεύθυνση Προσωπικού Π.Σ. εμπεριστατωμένη αναφορά για την εκπαίδευσή του καθώς και τους τίτλους που απέκτησε. Επίσης, στην περίπτωση της λήψης της άδειας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να παραιτηθεί από το Πυροσβεστικό Σώμα αν δεν παρέλθει το τριπλάσιο του χρόνου αυτής, σε καμία δε περίπτωση χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) χρόνων. Σε περίπτωση αθέτησης της ως άνω υποχρέωσής του, ο πυροσβεστικός υπάλληλος, υποχρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε κατά τον χρόνο της άδειας, ο οποίος δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
7.  
  Άδειες επιμορφωτικού χαρακτήρα μπορεί επίσης να χορηγούνται για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται σκόπιμη για την Υπηρεσία, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και έγκριση του Προϊσταμένου Β΄ Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης. Οι εν λόγω άδειες δεν μπορούν να υπερβούν τις πέντε (5) ημέρες κατ’ έτος.
Άρθρο 105Α "Ειδικές άδειες"
1.  
  Στο πυροσβεστικό προσωπικό χορηγείται άδεια απουσίας με αποδοχές πέντε (5) εργασίμων ημερών σε περίπτωση γάμου είτε πριν είτε μετά την τέλεσή του και τριών (3) εργασίμων ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή και συγγενούς έως και β΄ βαθμού
2.  
  Άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο πέραν της κανονικής χορηγείται, συνεχόμενα ή τμηματικά, σε όσους πυροσβεστικούς υπαλλήλους κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας. Τα νοσήματα που απαιτούν περιοδική νοσηλεία καθορίζονται από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ. 400/39/5521/19-02-1998 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Πρόνοιας (Β΄235), όπως αυτή ισχύει. Στην περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι της άδειας, τότε αυτή χορηγείται στον ένα εξ αυτών. Οι γονείς - δικαιούχοι, με κοινή τους δήλωση καθορίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστημα, η συνολική διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να υπερβεί και για τους δύο τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες ετησίως. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την εν λόγω άδεια δικαιούται ο γονέας που έχει την επιμέλεια του πάσχοντος τέκνου.
3.  
  Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται και στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Dοwn, ανεξαρτήτως του εάν χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας. Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική γνωμάτευση από δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή παιδοψυχιατρικό τμήμα δημοσίου νοσοκομείου.
4.  
  Στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος που έχουν σύζυγο ή τέκνα με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία τουλάχιστον 67%, παρέχεται άδεια είκοσι (20) ημερών κατ’ έτος με αποδοχές πέραν της κανονικής χορηγούμενη είτε συνεχόμενη είτε τμηματικά. Εναλλακτικά είναι δυνατόν να μειώνεται το ωράριό τους κατά μία ώρα την ημέρα.
5.  
  Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος που έχουν ή επιμελούνται τέκνα τα οποία φοιτούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δικαιούνται ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές μιας (1) ημέρας ανά δίμηνο και συνολικά όχι πέραν των πέντε (5) ημερών στη διάρκεια του σχολικού έτους για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης. Για τη χορήγηση της σχετικής άδειας ο γονέας υπάλληλος υποβάλλει κάθε φορά στην Υπηρεσία του σχετική αίτηση, δηλώνοντας ταυτόχρονα αν ο άλλος γονέας είναι δικαιούχος (ιδιότητα, φορέας εργασίας) καθώς και ότι δεν έχει κάνει χρήση της σχετικής άδειας για το υπόψη δίμηνο. Η άδεια χορηγείται στο γονέα υπάλληλο και στην περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν εργάζεται.
6.  
  Στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, μπορεί να χορηγείται ολιγόωρη άδεια διάρκειας μέχρι 3 ωρών κατά το χρόνο που εκτελούν υπηρεσία, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών τους κατά την κρίση του Διοικητή ή του προϊστάμενου της υπηρεσίας. Οι ολιγόωρες άδειες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εννέα (9) ώρες το μήνα.
 • Τις διατάξεις: α. Των περ. στ΄ και θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49). β. Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄49) «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 (Α΄ 152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις». γ. Της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41). δ. Του Π.δ/τος 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213). ε. Του Π.δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση θέσεων» (Α΄ 141). στ. Του Π.δ/τος 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του Π.Δ. 215/2007» (Α΄ 167). ζ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005. (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 220/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1919/400/39/5521 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1919/400_39_5521 1919
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/210 1992
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2007/215 2007
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007. 2012/101 2012
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012