ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/32

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-03-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-03-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-02-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 319/1995 «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 174) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 του π.δ. 319/1995, όπως αυτή τροποποιήθηκε τελικώς με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του π.δ. 84/2010, στα μαθήματα με βαθμό του Γ΄ έτους, οι περιπτώσεις 9, 10, 11 και 12 αναριθμούνται, αντίστοιχα, σε 10, 11, 12 και 13 και προστίθεται περίπτ. 9, ως εξής: 9 Κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα φύλαξης συνόρων
Άρθρο 2
1.  
  Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄ 187). Στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του π.δ. 352/1995, όπως αυτή αντικαταστάθηκε τελικώς με το άρθρο 21 του π.δ. 113/2008, στα μαθήματα με βαθμό του Α΄ και Β΄ εξαμήνου, οι περιπτώσεις 10, 11,12 και 13 αναριθμούνται, αντίστοιχα, σε 11, 12, 13 και 14 και προστίθεται περίπτωση 10, ως εξής: 10 Κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα φύλαξης συνόρων
Άρθρο 3 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται πρόσθετη δαπάνη 5.000,00 ευρώ περίπου σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2014 και για κάθε ένα από τα επόμενα έτη. Οι εν λόγω δαπάνες θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» που θα εγγράφονται με μέριμνα του Υπουργείου Οικονομικών για το σκοπό αυτό σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0517.
 • Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «΄Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ.88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160) και 118/2013 (Α΄ 152).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194), όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ48 από 9-7-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
 • Την από 7002/12/17-δ΄ από 23-10-2013 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Την υπ’ αριθμ. 22/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 4 και 3 παρ. 4 του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 122).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. ζ΄ του ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο 11 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α΄ 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2014-03-07 Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2014/56
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη 2010/3871 2010
Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. 1995/319 1995
Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων. 1995/352 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού. 2008/113 2008
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 2010/113 2010
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικούπροσωπικού. 2010/84 2010
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄ 141). 2012/88 2012
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2013/119 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία