ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/37

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-03-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-03-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-03-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή των αποφάσεων 2002 (2011) και 2036 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από την 29η Ιουλίου 2011, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2002 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., τα μέτρα των άρθρων 1, 3 και 6 του προεδρικού διατάγματος 28/2012 (Α΄60) ισχύουν για τα άτομα και οι διατάξεις των άρθρων 3 και 6 του προαναφερθέντος προεδρικού διατάγματος ισχύουν για τους φορείς, που καθορίζονται από την Επιτροπή, η οποία συστάθηκε δυνάμει της απόφασης 751 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.: (α) ως εμπλεκόμενοι ή παρέχοντες υποστήριξη σε πράξεις που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένων πράξεων που απειλούν τη Συμφωνία του Τζιμπουτί της 18ης Αυγούστου 2008 ή την πολιτική διαδικασία ή απειλούν τους Μεταβατικούς Ομοσπονδιακούς Θεσμούς της Σομαλίας ή την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) δια της βίας, (β) ως έχοντες ενεργήσει κατά παράβαση του γενικού και πλήρους εμπάργκο όπλων, το οποίο επιβλήθηκε με το π.δ. 334/1993 (Α΄143), όπως το εμπάργκο αυτό ισχύει, (γ) ως παρεμποδίζοντες την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία ή την πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Σομαλία ή τη διανομή της, (δ) ως πολιτικοί ή στρατιωτικοί ηγέτες που στρατολογούν ή χρησιμοποιούν παιδιά σε ένοπλες συρράξεις στη Σομαλία, κατά παράβαση του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου, (ε) ως υπεύθυνοι για παραβιάσεις του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου στη Σομαλία, σχετικά με τη στοχοποίηση αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και γυναικών σε καταστάσεις ενόπλων συρράξεων, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών και ακρωτηριασμών, σεξουαλικής και βασισμένης στο φύλο βίας, επιθέσεων σε σχολεία και νοσοκομεία και απαγωγών και αναγκαστικών εκτοπίσεων.
Άρθρο 2
1.  
  Από την 29η Ιουλίου 2011, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2002 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., οι πράξεις του άρθρου 1, παράγραφος α) ανωτέρω μπορεί να περιλαμβάνουν, χωρίς, όμως, να περιορίζονται σε αυτή, την υπεξαίρεση χρηματοοικονομικών πόρων, η οποία υπονομεύει την ικανότητα των Μεταβατικών Ομοσπονδιακών Θεσμών της Σομαλίας να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ως προς την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Τζιμπουτί.
Άρθρο 3
1.  
  Από την 29η Ιουλίου 2011, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2002 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και για μια περίοδο δώδεκα μηνών, και μη θιγομένων των προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας που υλοποιούνται αλλού, οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 28/2012 (Α΄60), δεν ισχύουν για την καταβολή κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων ή οικονομικών πόρων απαραίτητων για τη διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης της ανθρωπιστικής βοήθειας που απαιτείται επειγόντως στη Σομαλία, εκ μέρους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, των ειδικευμένων οργανισμών ή προγραμμάτων του, των ανθρωπιστικών οργανώσεων που έχουν το καθεστώς του παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. και που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια και των συνεργατών τους στην υλοποίηση, συμπεριλαμβανομένων διμερώς ή πολυμερώς χρηματοδοτούμενων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που συμμετέχουν στην Ενοποιημένη Έκκληση του Ο.Η.Ε. για τη Σομαλία.
Άρθρο 4
1.  
  Απαγορεύεται, από την 22α Φεβρουαρίου 2012, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2036 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., η άμεση ή έμμεση εισαγωγή ξυλάνθρακα από τη Σομαλία, είτε αυτός ο ξυλάνθρακας προέρχεται από τη Σομαλία είτε όχι. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη την εκτέλεσή του.
 • Το π.δ. 74/2010 «Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1851 (2008), 1863 (2009) και 1872 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄134).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
 • Το π.δ. 85/2012 (Α΄141), όπως ισχύει.
 • Την από 4.10.2011 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ:3460/ΑΣ 46083 «Απόφαση 2002 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., σχετικά με τη Σομαλία» (Α΄ 222).
 • Την από 25.4.2012 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ:3460/ΑΣ 18005 «Απόφαση 2036 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Σομαλίας» (Α΄ 106).
 • Το π.δ. 334/1993 «Εφαρμογή αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23ης Ιανουαρίου 1992» (Α΄143).
 • Το π.δ. 54/2005 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1425 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 86).
 • Το π.δ. 51/2009 «Εφαρμογή της υπ’αριθμ. 1772 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 67).
 • Το π.δ. 75/2010 «Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1801 (2008), 1816 (2008) και 1831 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄134).
 • Το π.δ. 28/2012 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄60).
 • Το π.δ. 18/2014 «Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1897 (2009), 1910 (2010) και 1916 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄26).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθ. 162/2013 και 53/2014 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄139).
 • Το άρθρο 6 του Ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» (Α΄49).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 2011/3932 2011
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
(1 ) Εφαρμογή Αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23 Ιανουαρίου 1992. 1993/334 1993
Περί εφαρμογής της απόφασης 1425 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/54 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1772 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/51 2009
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1851 (2008), 1863 (2009) και 1872 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2010/74 2010
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1801 (2008), 1816 (2008) και 1831 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2010/75 2010
Περί εφαρμογής της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2012/28 2012
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Εφαρμογή των αποφάσεων 1897 (2009), 1910 (2010) και 1916 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/18 2014