Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων, λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο"
1.  
  Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α) περιλαμβάνει τα μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία, Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), 3) Μαθηματικά, 4) Φυσική, 5) Χημεία, 6) Βιολογία, 7) Γεωγραφία, 8) Ιστορία, 9) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 10) Θρησκευτικά, 11) Αγγλικά, 12) Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά). Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα μαθήματα: 1) Τεχνολογία - Πληροφορική, 2) Μουσική - Καλλιτεχνικά, 3) Φυσική Αγωγή, 4) Οικιακή Οικονομία, 5) Βιωματικές Δράσεις - Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες Ρrοject [Τοπική Ιστορία, Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α), Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.), Φύση και Άσκηση, Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης, Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)]. Τα διδασκόμενα σε κάθε τάξη του Γυμνασίου μαθήματα που προέρχονται από τις ανωτέρω δύο ομάδες καθορίζονται κάθε φορά από το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων της τάξης.
Άρθρο 2 "Διδακτικά αντικείμενα"
1.  
  Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας διακρίνεται στα εξής διδακτικά αντικείμενα - κλάδους: α) Γλωσσική Διδασκαλία και β) Νεοελληνική Λογοτεχνία
2.  
  Το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας διακρίνεται στα εξής διδακτικά αντικείμενα - κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και β) Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
3.  
  Το διδακτικό/μαθησιακό πεδίο Πολιτισμός και Δραστηριότητες διακρίνεται στα εξής διδακτικά αντικείμενα κλάδους: α) Μουσική και β) Καλλιτεχνικά
4.  
  Το διδακτικό/μαθησιακό πεδίο Τεχνολογία και Πληροφορική διακρίνεται στα εξής διδακτικά αντικείμενα κλάδους: α) Τεχνολογία και β) Πληροφορική
5.  
  Κάθε διδακτικό αντικείμενο - κλάδος βαθμολογείται χωριστά. Ο τελικός βαθμός για κάθε μάθημα με διδακτικά αντικείμενα - κλάδους είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών των κλάδων του.
Άρθρο 3 "Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις"
1.  
  Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄, μετά τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων, διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του π.δ/τος 409/1994 (Α΄ 226).
Άρθρο 4 "Εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Β"
1.  
  Στα μαθήματα της Ομάδας Β δεν διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις. Στα μαθήματα της Ομάδας Β΄ ο βαθμός ετήσιας επίδοσης κάθε μαθητή υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του π.δ/τος 409/1994 (Α΄ 226).
2.  
  Σε περίπτωση που μαθητής απορρίπτεται στις Βιωματικές Δράσεις- Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Ρrοject της Ομάδας Β, ο διδάσκων εκπαιδευτικός, μετά την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων, ορίζει το θέμα της ατομικής συνθετικής εργασίας, την οποία ο μαθητής υποβάλλει προς αξιολόγηση στις παραπεμπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου
Άρθρο 5 "Αξιολόγηση Φυσικής Α΄ τάξης Γυμνασίου"
1.  
  Για την εξέταση του μαθήματος της Φυσικής ισχύουν τα εξής: Δίνονται στους μαθητές φύλλα αξιολόγησης, τα οποία συνθέτονται από τον εκπαιδευτικό με βάση τα γνωστά στους μαθητές φύλλα εργασίας του μαθήματος, έχουν την παρακάτω μορφή και περιλαμβάνουν τα εξής ζητούμενα: Α ερώτημα: Περιγραφή της σύνθεσης, της λειτουργίας και της εξέλιξης ενός πειράματος, το οποίο περιλαμβάνεται/εικονίζεται στα φύλλα εργασίας και έχει πραγματοποιηθεί από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και περιγραφή του τρόπου βέλτιστης μέτρησης των φυσικών μεγεθών, τα οποία ενδεχομένως έχουν μετρηθεί στο πείραμα. Β ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πείραμα του ερωτήματος Α. Γ ερώτημα: Αξιοποίηση τιμών μέτρησης, οι οποίες έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια ενός από τα προβλεπόμενα πειράματα στην τάξη και δίνονται σε πίνακα από τον εκπαιδευτικό για τη σύνθεση διαγράμματος (όπως αυτό το οποίο περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας του μαθήματος). Δ ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πείραμα του ερωτήματος Γ. Ε έως Θ ερωτήματα: Απάντηση σε δύο από πέντε ερωτήματα, τα οποία αφορούν σε εφαρμογές, γενικεύσεις ή ερμηνείες συμπερασμάτων από τα φύλλα εργασίας που έχουν διδαχθεί οι μαθητές. Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά στα τέσσερα πρώτα ερωτήματα (Α, Β, Γ, Δ) και επιλέγουν δύο από τα επόμενα πέντε ερωτήματα (Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ). Τα ερωτήματα είναι ισοδύναμα και οι απαντήσεις βαθμολογούνται ισότιμα.
Άρθρο 6 "Αξιολόγηση κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών"
1.  
  Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές αξιολογούνται σε όλα τα μαθήματα της Ομάδας Α΄, καθώς και στα μαθήματα της Ομάδας Β΄ με εξαίρεση τις Βιωματικές Δράσεις Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Ρrοject
Άρθρο 7 "Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών Γυμνασίου Οι περ. α, β και γ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ/τος 485/ 1983 (Α΄ 184) αντικαθίσταται ως εξής: α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον [...]"
4.  
  Στην περίπτωση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες
5.  
  Στην περίπτωση των Εσπερινών Γυμνασίων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες
Άρθρο 8 "Υπολογισμός του ορίου απουσιών των μαθητών των Ιδιωτικών Γυμνασίων που εφαρμόζουν διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα"
1.  
  Το σύνολο των απουσιών για κάθε μαθητή μίας τάξης προκύπτει από το γινόμενο του συνολικού αριθμού ωρών του διευρυμένου εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος που εφαρμόζεται στην τάξη επί το συνολικό όριο απουσιών (114 απουσίες), όπως αυτό ορίζεται από την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ/τος 485/ 1983 (Α΄ 184), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του παρόντος π.δ/τος, δια του αριθμού των ωρών του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος της τάξης. Οι ανωτέρω επιπλέον απουσίες δικαιολογούνται από τον γονέα κηδεμόνα του μαθητή (έως μία ημέρα) ή με ιατρική γνωμάτευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ/τος 485/1983 (Α΄ 184).
2.  
  Για μαθητή της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ/τος 485/1983 (Α΄ 184), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του παρόντος π.δ/τος, που η τάξη του εφαρμόζει διευρυμένο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, το σύνολο των απουσιών προκύπτει από το γινόμενο του συνολικού αριθμού ωρών του διευρυμένου εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος, που εφαρμόζεται στην τάξη, επί το όριο των κατ’ εξαίρεση απουσιών (164 απουσίες), όπως αυτό ορίζεται από την περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ/τος 485/1983 (Α΄ 184), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του παρόντος π.δ/τος, δια του αριθμού των ωρών του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος της τάξης. Οι ανωτέρω επιπλέον απουσίες του μαθητή δικαιολογούνται, εφόσον οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ/τος 485/1983 (Α΄ 184).
3.  
  Για την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ/τος 485/1983 (Α΄ 184), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του παρόντος π.δ/τος, στα Γυμνάσια που εφαρμόζουν διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα η προσαύξηση των απουσιών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου στις επιπλέον κατ’ εξαίρεση απουσίες. Οι ανωτέρω επιπλέον απουσίες του μαθητή δικαιολογούνται, εφόσον οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ/τος 485/1983 (Α΄ 184).
4.  
  Η στρογγυλοποίηση των απουσιών των περιπτώσεων 1, 2 και 3 γίνεται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό
Άρθρο 9
1.  
  Ο τίτλος του άρθρου 3 του π.δ/τος 409/1994 (Α΄ 226) αντικαθίσταται ως εξής: Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις
2.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ/τος 409/1994 (Α΄ 226) αντικαθίσταται ως εξής:
  Τα μαθήματα στα Γυμνάσια λήγουν το μήνα Μάιο σε ημερομηνία που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ/τος 409/1994 (Α΄ 226) τροποποιείται και διαγράφονται στην αρχή της περιόδου οι λέξεις «τον Ιούνιο».
Άρθρο 10
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ/τος 123/1987 (Α΄ 68) αντικαθίσταται ως εξής: Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μπορούν να ζητήσουν με αίτηση τους, συνοδευόμενη με το προβλεπόμενο κάθε φορά παράβολο και μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι κηδεμόνες μαθητών Γυμνασίων ή οι ίδιοι οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, που προσέρχονται σε παραπεμπτικές, επαναληπτικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις στις εκάστοτε εξεταστικές περιόδους και απορρίπτονται. .
Άρθρο 11 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Η ισχύς των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 6 του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-2014 για την Α΄ τάξη Γυμνασίου, από το σχολικό έτος 2014-2015 για την Β΄τάξη Γυμνασίου και από το σχολικό έτος 2015-2016 για την Γ΄ τάξη Γυμνασίου
2.  
  Η παρ. 1 της με αρ. πρωτ. Γ2/2209/18-03-1998 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 314) παύει να ισχύει.
3.  
  Καταργείται η περ. β της παρ. 1 του άρθρου μόνου του π.δ/τος 185/1990 (Α΄ 70).
4.  
  Καταργείται το άρθρο 1 του π.δ/τος 157/1986 (Α΄ 60).
Άρθρο 12 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-2014, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των περιπτώσεων δ και ε της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 3 περίπτωση α υποπερίπτωση ββ του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).
 • Την με αριθμ. 7/10-02-2014 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
 • Την με αριθμό 63/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/Γ2/2209 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/Γ2_2209 1998
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις. 2011/3966 2011
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/485 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/157 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/157 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/123 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/185 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/185 1990
Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου. 1994/409 1994
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία