Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση"
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών
Άρθρο 2
1.  
  Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων είναι: α) Εποπτεύει και συντονίζει τη δράση των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ως και όλων των αρμοδίων Υπηρεσιών και φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, στον τομέα της διαχείρισης των πάσης φύσεως αποβλήτων. β) Με σκοπό την προώθηση του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων, η Γ.Γ.Σ.Δ.Α συγκαλεί συσκέψεις συντονισμού με εκπροσώπους των φορέων της κεντρικής διοίκησης και να συγκροτεί ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων Υπουργείων και Φορέων. Με την απόφαση συγκρότησης των ομάδων εργασίας καθορίζονται το έργο κάθε ομάδας, ο χρόνος και ο τρόπος λειτουργίας της. γ) Προάγει την εθνική στρατηγική στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων και μεριμνά για την τήρηση των κανόνων και αρχών της ευρωπαϊκής και εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα εισάγει ρυθμίσεις προς τα αρμόδια εθνικά όργανα για την προσήκουσα εναρμόνιση της εθνικής έννομης τάξης προς το ευρωπαϊκό δίκαιο, την απλούστευση, συμπλήρωση, αναμόρφωση, κωδικοποίηση και ενοποίηση των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων του εθνικού δικαίου, καθώς και τον εξορθολογισμό των διοικητικών πρακτικών με σκοπό την ομοιόμορφη, ταχεία και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος εφαρμογή αυτών. δ) Παρακολουθεί και αξιολογεί την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των δράσεων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, συμπεριλαμβανόμενων των συναρμόδιων Υπουργείων, των αρμόδιων διοικητικών οργάνων άσκησης ελέγχου και εποπτείας, των φορέων αδειοδότησης, των φορέων διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των παραγωγών αποβλήτων, των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και ευρωπαϊκού νομοθετικού κανονιστικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος. ε) Ασκεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, αναζητώντας αυτεπαγγέλτως πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τις εν εξελίξει διαδικασίες εκπόνησης μελετών, εκτέλεσης έργων και υπηρεσιών, που εντάσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων από τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και καλεί σε ακρόαση τους εκπροσώπους τους για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων. Στο πλαίσιο της εν λόγω αρμοδιότητας η Γ.Γ.Σ.Δ.Α παραγγέλλει στα αρμόδια ελεγκτικά διοικητικά όργανα τη συλλογή στοιχείων και υποβολή πορισμάτων στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων. Οι αρμόδιοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς οφείλουν να συνεργάζονται με την Γ.Γ.Σ.Δ.Α, να παρέχουν σε αυτήν κάθε αναγκαία ή απαραίτητη σχετική πληροφορία και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της. Αν διαπιστωθεί παραβίαση της εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας ενημερώνει άμεσα τα αρμόδια όργανα εποπτείας και ελέγχου, προκειμένου αυτά να επιληφθούν για την άσκηση των κατά το νόμο αρμοδιοτήτων τους. στ) Εποπτεύει και αξιολογεί τα, κατά περίπτωση, αρμόδια ελεγκτικά διοικητικά όργανα στον τομέα του περιβάλλοντος ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό κανονιστικό πλαίσιο και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Γ.Γ.Σ.Δ.Α.ζ) Συμμετέχει στα αρμόδια ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ως πρωτεύουσα εθνική αρχή επικοινωνίας σχετικά με την ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν την εθνική στρατηγική και το νομικό πλαίσιο στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων. Επίσης, συμμετέχει στην εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς και συναντήσεις στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτών, αποτελεί το κεντρικό σημείο επικοινωνίας και συντονισμού των ελληνικών αρχών με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με φερόμενες παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας επί της διαχείρισης των αποβλήτων, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών περί παραβιάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και δικαστικής εκπροσώπησης της χώρας στα δικαστικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. η) Διευκολύνει και υποστηρίζει τους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς στα πλαίσια των Διαδικασιών αδειοδότησης, ένταξης σε προγράμματα χρηματοδότησης και υλοποίησης των έργων διαχείρισης αποβλήτων. θ) Παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων διαχείρισης αποβλήτων και την απορροφητικότητα των χρηματοδοτούμενων έργων και επεξεργάζεται και υποβάλλει εισηγήσεις για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. ι) Συντάσσει ετήσια έκθεση, την οποία παρουσιάζει στην αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής.
Άρθρο 3 "Σύσταση Θέσεων Στην Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις:"
1.  
  Μία (1) θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα, προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, η οποία πληρούται με διορισμό ή ανάθεση καθηκόντων με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παύση του Γενικού Γραμματέα γίνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Μία θέση (1) ειδικού συμβούλου και μία θέση (1) ειδικού συνεργάτη
3.  
  Τρεις θέσεις διοικητικών υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 13 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (Α΄98), οι οποίοι θα αποσπώνται από άλλες δημόσιες υπηρεσίες και θα εξακολουθούν να υπάγονται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπάγονταν ως την έναρξη ισχύος αυτού του διατάγματος.
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εσωτερικών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 27 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄137), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 παρ. 6 περ. γ και 8 παρ. 2 του ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις (Α΄ 43) και αναριθμήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και του ΟΤΑ» (Α΄ 102), β) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄ 247), γ) των άρθρων 51, 52 (παράγραφοι 3 και 4), 54 και 55 (παράγραφοι 13, 14, 15 και 16) και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98), δ) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α΄ 194), ε) του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων Υπουργείων» (Α΄ 221) και του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.» (Α΄ 213), στ) του Π.Δ. 146/2008 «Τροποποίηση του Π.Δ. 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα» (Α΄ 202), ζ) το Π.Δ. 83/2012 «Διορισμός του Αντωνίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 140), η) το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 152), θ) την Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄2105) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ετήσια δαπάνη ύψους 133.608,00 ευρώ περίπου. Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Φ. 07-110, ΚΑΕ ομάδες 0200).
 • Την υπ’ αριθ. οικ. 43582/30-10-2013 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών περί δέσμευσης της σχετικής πίστωσης.
 • Την υπ’ αριθ. 358/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εσωτερικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2014-01-10 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2014/9
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/49 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/49 1988
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση του π.δ/τος 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 2008/146 2008
Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι[...]" 2009/185 2009
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 2010/113 2010
Διορισμός του Αντωνίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού. 2012/83 2012
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2013/119 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών. 2014/105 2014