ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/5

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-01-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-01-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-12-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 37/1992 «Οργανισμός Σχολής Ελικοπτέρων Ναυτικού» (Α΄ 17).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του π.δ. 37/1992 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
  Η ΣΕΝ είναι Σχολή Ειδικής Εκπαιδεύσεως και υπάγεται στον Διοικητή Ελικοπτέρων Ναυτικού με σχέση πλήρους διοικήσεως.
Άρθρο 2
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του π.δ. 37/1992 και μεταξύ των λέξεων «λοιπό προσωπικό» προστίθεται η λέξη «στρατιωτικό».
2.  
  Στο άρθρο 3 του π.δ. 37/1992 προστίθεται νέα παράγραφος 2Α, ως ακολούθως: «2Α. Το πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στη Σχολή διέπεται από τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν στον “Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.”.
Άρθρο 3
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του π.δ. 37/1992, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 220/2006, μετά την φράση «Εκπαιδευτού Πτήσεως» προστίθεται η φράση «Κατηγορίας “Α” ή “Β”.
Άρθρο 4
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του π.δ. 37/1992, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 220/2006, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Ο Υποδιοικητής είναι Αξιωματικός Μάχιμος ή Ειδικής Μονιμότητας (Χ/Ελ) του Π.Ν, βαθμού ανωτέρου η Υποπλοιάρχου, κάτοχος πτυχίου Χειριστού Ε/Π - Εκπαιδευτού πτήσεων Κατηγορίας “Α” ή “Β”.
2.  
  Στο άρθρο 5 του π.δ. 37/1992 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως ακολούθως:
  Τον Υποδιοικητή απόντα ή κωλυόμενο τον αντικαθιστά ο αμέσως αρχαιότερος Αξιωματικός της Σχολής.
Άρθρο 5
1.  
  Ο τίτλος του άρθρου 6 του π.δ. 37/1992 αντικαθίσταται ως εξής: Αξιωματικός Εκπαιδεύσεως Χειριστών Ε/Π - Χειριστών Συσκευών - Συντηρητών
2.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του π.δ. 37/1992, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 220/2006, μετά την φράση «Εκπαιδευτού Πτήσεως» διαγράφεται η φράση «Εξεταστή πτήσεων» και προστίθεται η φράση «Κατηγορίας “Α” ή “Β” είναι δε άμεσος βοηθός του Διευθυντού Σπουδών.».
Άρθρο 6
1.  
  Μετά το άρθρο 6 του π.δ. 37/1992 προστίθεται άρθρο 6Α ως ακολούθως:
  Άρθρο 6Α
  1.  
   Ο Αξιωματικός προΐσταται του Τμήματος Προσομοιωτή Διαφυγής από βυθιζόμενο Ε/Π και είναι κάτοχος πτυχίου Χειριστού Ε/Π - Εκπαιδευτού πτήσεων Κατηγορίας “Β” ή “Γ”.
  2.  
   Ο Αξιωματικός Προσομοιωτή Διαφυγής από βυθιζόμενο Ε/Π
  1. Συντάσσει και τηρεί το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του τμήματος Προσομοιωτή Διαφυγής από βυθιζόμενο Ε/Π και τα αναλυτικά προγράμματα εκπαιδεύσεως των διαφόρων σχολείων προσομοιωτή διαφυγής από βυθιζόμενο Ε/Π.
  2. Παρακολουθεί την εξέλιξη της εκπαιδεύσεως των σχολείων και μεριμνά για την τήρηση πινάκων, διαγραμμάτων και στατιστικών στοιχείων για την απεικόνιση της προόδου της εκπαιδεύσεως.
  3. Παρακολουθεί την πρακτική δραστηριότητα των σχολείων του προσομοιωτή διαφυγής και μεριμνά για την τήρηση των προβλεπόμενων στατιστικών στοιχείων.
  4. Μεριμνά για τον εφοδιασμό της ΣΕΝ με τα απαραίτητα εκπαιδευτικά βοηθήματα και την χορήγηση στους εκπαιδευόμενους.
  5. Ρυθμίζει τα θέματα της συμμετοχής των Ε/Π της ΣΕΝ στις απαιτήσεις του σχολείου διασωστών σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του Διευθυντού Σπουδών.
  6. Ο Αξιωματικός Προσομοιωτή Διαφυγής από βυθιζόμενο Ε/Π τηρεί.(1) Τους ατομικούς φακέλους των Εκπαιδευομένων, στους οποίους περιέχονται όλα τα στοιχεία των γραπτών και πρακτικών δοκιμασιών.
  7. (2) Τις βαθμολογίες των εκπαιδευόμενων στα διάφορα τμήματα.
  8. (3) Αρχείο για το προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί στη Σχολή.
  9. (4) Το βιβλίο απουσιών των Εκπαιδευόμενων.
  3.  
   Ο Αξιωματικός Προσομοιωτή Διαφυγής από βυθιζόμενο Ε/Π είναι άμεσος βοηθός του Διευθυντού Σπουδών.
  4.  
   Ο Αξιωματικός Προσομοιωτή Διαφυγής υποβοηθείται στο έργο του
  1. Επί θεμάτων τεχνικής υποστήριξης από Αξιωματικό (Ε) ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ή Τεχνικού Μηχανολογικών Συστημάτων ή Τεχνικού Η/Ν Συστημάτων και ασχολείται με θέματα τεχνικής υποστήριξης.
  2. Επί θεμάτων ασφαλείας εδάφους από Αξιωματικό που κατέχει πτυχίο εκπαιδευτού του σχολείου και ασχολείται με θέματα ασφαλείας εδάφους Προσομοιωτή Διαφυγής από βυθιζόμενο Ε/Π και θαλάσσιας επιβίωσης.
Άρθρο 7
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του π.δ. 37/1992 μετά την φράση «Εκπαιδευτού Ε/Π» προστίθεται η φράση «Κατηγορίας “Β” ή “Γ”.».
2.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του π.δ. 37/1992 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως ακολούθως:
 1. Τυποποιεί σε συνεργασία με τον Αξιωματικό Προσομοιωτή Διαφυγής από βυθιζόμενο Ε/Π τις διαδικασίες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων με βάση το υφιστάμενο πρόγραμμα, τον κανονισμό εκπαίδευσης και τις οδηγίες της Διοικήσεως της Σχολής.
Άρθρο 8
1.  
  Ο τίτλος του άρθρου 8 του π.δ. 37/1992 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Αξιωματικός Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους
2.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του π.δ. 37/1992 μετά τη φράση «ημεδαπής ή αλλοδαπής» προστίθεται η φράση «είναι κάτοχος Πτυχίου Χειριστού / Εκπαιδευτού Ε/Π Κατηγορίας “Β” ή “Γ”.».
3.  
  Στο άρθρο 8 του π.δ. 37/1992 και μετά την παράγραφο 2 προστίθεται νέα παράγραφος 2Α, ως εξής:
  2Α. Παρακολουθεί σε συνεργασία με τον Αξιωματικό Προσομοιωτή Διαφυγής από βυθιζόμενο Ε/Π καθώς και με τον Ιατρό Καταδυτικής Ιατρικής την αυστηρή τήρηση θεμάτων ασφαλείας εδάφους για την εκτέλεση όλων των σχολείων του Προσομοιωτή Διαφυγής από βυθιζόμενο Ε/Π και εισηγείται την έκδοση πρόσθετων διαταγών για τη λήψη μέτρων προλήψεως ατυχημάτων.
Άρθρο 9
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του π.δ. 37/1992 προστίθενται περιπτώσεις ε΄ και στ΄ ως ακολούθως: 1 Οι Εκπαιδευτές Προσομοιωτή διαφυγής από βυθιζόμενο Ε/Π. 2 Το πολιτικό προσωπικό. 2 Στο άρθρο 9 του π.δ. 37/1992 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:« 3 Το πολιτικό διδακτικό προσωπικό της Σχολής διέπεται από τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν στον “Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.” και από τις διατάξεις του παρόντος Οργανισμού.
Άρθρο 10
1.  
  Στην παράγραφο 7 του άρθρου 10 του π.δ. 37/1992 και μετά τη φράση «Χειριστού / Εκπαιδευτού Ε/Π» προστίθεται η φράση «Κατηγορίας “Α” ή “Β”, και εάν απαιτείται».
Άρθρο 11
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του π.δ. 37/1992 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Ως Επιτηρητής σχολείου ορίζεται
 1. Αξιωματικός Χειριστής Ε/Π, κάτοχος πτυχίου Εκπαιδευτού Πτήσεων Κατηγορίας “Β” ή “Γ” εφόσον πρόκειται περί εκπαιδεύσεως χειριστών Ε/Π.
 2. Αξιωματικός κάτοχος πτυχίου Συντηρητού/Εκπαιδευτού Ε/Π εφόσον πρόκειται περί εκπαιδεύσεως συντηρητών.
 3. Αξιωματικός Χειριστής Συσκευών Ε/Π κάτοχος πτυχίου Εκπαιδευτού Πτήσεων Κατηγορίας “Β” ή “Γ” εφόσον πρόκειται περί εκπαιδεύσεως χειριστών Συσκευών Ε/Π.
 4. Αξιωματικός κάτοχος πτυχίου Εκπαιδευτού Διαφυγής από βυθιζόμενο Ε/Π εφόσον πρόκειται περί εκπαιδεύσεως Προσομοιωτή Διαφυγής από βυθιζόμενο Ε/Π.
Άρθρο 12
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του π.δ. 37/1992 μετά τη φράση «κάτοχοι πτυχίου Εκπαιδευτή Πτήσεων» προστίθεται η φράση «ή Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί Χειριστές Συσκευών Ε/Π κάτοχοι πτυχίου Εκπαιδευτή Πτήσεων.».
Άρθρο 13
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του π.δ. 37/1992 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 220/2006, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Ως εκπαιδευτές εδάφους χρησιμοποιούνται κατάλληλοι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και πολιτικό προσωπικό.
Άρθρο 14
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του π.δ. 37/1992 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 220/2006, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Το εκπαιδευόμενο προσωπικό αποτελείται από
 1. Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
 2. Πολιτικό προσωπικό.
 3. Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας Αλλοδαπής.
 4. Πολιτικό προσωπικό Αλλοδαπής.
Άρθρο 15
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του π.δ. 37/1992 η φράση «δέκα πέντε (15)» αντικαθίσταται από τη φράση «δέκα έξι (16)».
Άρθρο 16
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του π.δ. 37/1992 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Κατά τη διάρκεια της εκπαιδεύσεως δεν χορηγούνται άδειες πλην εξαιρετικών περιπτώσεων και κατόπιν εγκρίσεως της προϊστάμενης Διοίκησης.
Άρθρο 17
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του π.δ. 37/1992 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Το Συμβούλιο συμπληρώνεται με άλλους Αξιωματικούς και Εκπαιδευτές κατά την κρίση του Διοικητού της Σχολής Ε/Π Ναυτικού.
2.  
  Στο άρθρο 17 του π.δ. 37/1992 μετά την παράγραφο 2 προστίθεται νέα παράγραφος 2Α ως εξής:
  2Α. Ως συμβουλευτικό μέλος είναι δυνατόν να συμμετέχει ο Ιατρός Καταδυτικής ή Αεροπορικής Ιατρικής ανάλογα με τον τύπο του σχολείου.
Άρθρο 18
1.  
  Η παράγραφος 1 άρθρου 18 του π.δ. 37/1992 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 220/2006, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Στη ΣΕΝ λειτουργούν τα παρακάτω σχολεία 1 Σχολεία αρχικής εκπαιδεύσεως 1 Χειριστών Ε/Π στους τύπους Ε/Π του ΠΝ, ή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2 Συντηρητών Ε/Π στους τύπους Ε/Π του ΠΝ, ή του Λιμενικού Σώματος ειδικότητας ΜΗΧ, ΗΛ, ΗΛ/ΑFCS, ΗΝ, ΗΝ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ FLΙR, ΕSΜ, ΟΠΛΙΣΜΟΥ. 3 Χειριστών συσκευών Ε/Π στους τύπους Ε/Π του ΠΝ, ή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 4 Διαφυγής από βυθιζόμενο Ε/Π και εξοικείωσης στη θαλάσσια επιβίωση. 5 Προσωπικού Ασφαλείας και βοηθών εκπαιδευτών καμπίνας ομοιώματος Ε/Π. 6 Εκπαιδευτών διαφυγής από βυθιζόμενο Ε/Π. 7 Διασωστών Ε/Π του ΠΝ. 2 Σχολεία μετεκπαιδεύσεως στους τύπους Ε/Π του ΠΝ, ή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 1 Μετεκπαιδεύσεως χειριστών Ε/Π. 2 Επιχειρησιακής εκπαιδεύσεως χειριστών Ε/Π 3 Νέων Κυβερνητών Ε/Π. 4 Εκπαιδευτών πτήσεων όψεως και Εκπαιδευτών ΠΔΟ. 5 Εκπαιδευτών εδάφους. 6 Προαγωγής κατηγορίας Εκπαιδευτού Ε/Π (Β - Α). 7 Εκπαιδευτών αέρος χειριστών συσκευών. 8 Προαγωγής κατηγορίας εκπαιδευτών αέρος χειριστών συσκευών (Β - Α). 9 Μετεκπαιδεύσεως συντηρητών Ε/Π ειδικότητας ΜΗΧ, ΗΛ, ΗΛ/ΑFCS, ΗΝ, ΗΝ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ FLΙR, ΕSΜ, ΟΠΛΙΣΜΟΥ. 10 Επιθεωρητών Αξιολογητών Ρ.Α.C.Ε. (ΡΕRΙΟDΙC ΑΙRCRΑFΤ CΟΝDΙΤΙΟΝ ΕVΑLUΑΤΙΟΝ) Ε/Π S-70Β. 3 Λοιπά σχολεία εξειδικεύσεως 1 Αξιωματικών ασφαλείας πτήσεων 2 Διερευνητών ατυχημάτων και Αεροπορικών διερευνήσεων 3 Αξιωματικών επιστασίας και καταστρώματος Ε/Π (ΑDΟ- FDΟ) 4 Ελεγκτών καταστρώματος Ε/Π (FDD) 5 Επικεφαλής αγήματος Ελέγχου βλαβών (DCL) 6 Προσωπικού πλοίων φορέων Ε/Π στις εργασίες εξοπλισμού Ε/Π. 7 Προσωπικού εδάφους Ε/Δ ξηράς. 4 Λοιπά Σχολεία που αποφασίζονται μετά πρόταση ΑΣ και έγκριση ΓΕΝ .
Άρθρο 19
1.  
  Στο άρθρο 23 του π.δ. 37/1992 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως ακολούθως:
  Πρακτική Ανεπάρκεια των υπό εκπαίδευση εκπαιδευτών διαφυγής από βυθιζόμενο Ε/Π, Προσωπικού Ασφαλείας και βοηθών Εκπαιδευτών καμπίνας προσομοιωτή Ε/Π, Διασωστών Ε/Π.
 1. Πρακτική Ανεπάρκεια είναι η κατάσταση που περιέρχεται ο εκπαιδευόμενος ο οποίος αδυνατεί να ανταπεξέλθει στο περιβάλλον κολυμβητικής δεξαμενής (παρουσιάζει συμπτώματα έντονου πανικού) ή εφόσον αφορά το σχολείο Διασωστών εκφράσει κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών πτήσεων φόβο ή απαρέσκεια, καθώς και όταν υποβάλλει αίτηση διακοπής εκπαιδεύσεως.
 2. Στην περίπτωση αυτή παραπέμπεται στο Συμβούλιο Κρίσεως Ικανότητας, με το ερώτημα της διακοπής εκπαιδεύσεως λόγω Πρακτικής Ανεπάρκειας.
 3. Παραπέμπεται στο Συμβούλιο Κρίσεως Ικανότητας με το ίδιο ερώτημα, εκπαιδευόμενος ο οποίος.1Κατά την διάρκεια της πρακτικής εξέτασης χαρακτηρίσθηκε ΜΗ ΕΠΑΡΚΗΣ (ΝΟΝ QUΑLΙFΙΕD) με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ασφάλεια της διάσωσης. 2Παρέβη τους Κανονισμούς ή Μόνιμες Διαταγές. 3Υπέπεσε σε παραπτώματα που δείχνουν έλλειψη πειθαρχικότητας ή ειλικρίνειας κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής της.
Άρθρο 20
1.  
  Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 άρθρου 24 του π.δ. 37/1992 μετά την φράση »κάθε ζήτημα Πτητικής και Θεωρητικής ανεπάρκειας» να προστεθεί η φράση «κατά τη διάρκεια των πτήσεων του».
2.  
  Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του π.δ. 37/1992 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 1. 1γΣτο Συμβούλιο, ως συμβουλευτικά μέλη είναι δυνατόν να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και άλλοι εκπαιδευτές Πτήσεων ή Εδάφους, καθώς και ο Ιατρός Καταδυτικής ή Αεροπορικής Ιατρικής ανάλογα με τον τύπο του σχολείου, κατά την κρίση του Προέδρου.
3.  
  Ενέργειες συμβουλίου κρίσεως Ικανότητας»
 1. 2βΗ σύγκληση συμβουλίου προκαλείται κατόπιν προτάσεως παραπομπής του Επιτηρητή του σχολείου, στο οποίο ανήκει ο εκπαιδευόμενος, όταν αυτός (ο εκπαιδευόμενος) χαρακτηρίζεται από Πτητική ή/και θεωρητική ανεπάρκεια κατά τη διάρκεια των πτήσεων.
4.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 24 του π.δ. 37/1992 τίθεται τίτλος ως εξής:«
5.  
  Στην παράγραφο 3β του άρθρου 24 του π.δ. 37/1992 η φράση «παρ. 3ζ» αντικαθίσταται με τη φράση «παρ.1ζ».
Άρθρο 21
1.  
  Το άρθρο 25 του π.δ. 37/1992 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Άρθρο 25
  1.  
   Γενικά
  1. Στους μαθητές που αποφοιτούν με επιτυχία από σχολεία αρχικής Εκπαιδεύσεως, απονέμονται πτυχία της ειδικότητας που απέκτησαν. (Παραρτήματα Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ).
  2. Τα πτυχία που απονέμονται από τη Σχολή είναι.1Πτυχίο Χειριστού Ε/Π (Χ/Ελ) στους τύπους Ε/Π του ΠΝ. 2Πτυχίο Χειριστού Ε/Π (Χ/Ελ) του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 3Πτυχίο Συντηρητού Ε/Π (Σ/Ελ) στους τύπους Ε/Π του ΠΝ. 4Πτυχίο Συντηρητού Ε/Π (Σ/Ελ) του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 5Πτυχίο Χειριστού Συσκευών Ε/Π (Χ/Συσ.Ελ) του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 6Πτυχίο Χειριστού Συσκευών Ε/Π (Χ/Συσ.Ελ) στους τύπους Ε/Π του ΠΝ. 7Πτυχίο Εκπαιδευτών πτήσεως όψεως και Εκπαιδευτών ΠΔΟ στους τύπους Ε/Π του ΠΝ ή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 8Πτυχίο Αποφοίτου ΗΕLΟ DUΝΚΕR. 9Πτυχίο Αποφοίτου Θαλάσσιας Επιβίωσης. 10Πτυχίο Εκπαιδευτών διαφυγής από βυθιζόμενο Ε/Π. 11Πτυχίο Προσωπικού Ασφαλείας και βοηθών εκπαιδευτών καμπίνας ομοιώματος Ε/Π. 12Πτυχίο Διασωστών Ε/Π του ΠΝ. 13Πτυχίο Αξιωματικών Ασφάλειας Πτήσεων. 14Πτυχίο Διερευνητών ατυχημάτων και αεροπορικών διερευνήσεων.
Άρθρο 22
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του π.δ. 37/1992 η φράση «(Παράρτημα Ε)» αντικαθίσταται με την φράση «(Παράρτημα ΙΓ και ΙΔ).».
Άρθρο 23
1.  
Το άρθρο 27 του π.δ. 37/1992 το οποίο περιέχει τα παραρτήματα αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 27 Παρατίθενται κατωτέρω: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ“Α” Πρόταση Παραπομπής στο Συμβούλιο Κρίσεως Ικανότητος “Β” Διαταγή Διοικητού Σ.Ε.Ν “Γ” Πρακτικό Συμβουλίου Κρίσεως Ικανότητος - Ιπταμένων “Δ” Πτυχίο Χειριστών Ε/Π, Χειριστών Συσκευών, Συντηρητών Ε/Π ΑL-lll, ΑΒ-212, S-70, Αξιωματικών Ασφάλειας Πτήσεων, Διερευνητών ατυχημάτων και αεροπορικών διερευνήσεων “Ε” Πτυχίο Χειριστών Ε/Π ΑS-365 Ν3 DΑUΡΗΙΝ ΙΙ “ΣΤ” Πτυχίο Ε/Π ΑS-365 Ν3 DΑUΡΗΙΝ ΙΙ “Ζ” Πτυχίο Εκπαιδευτή Πτήσεων Όψεως και ΠΔΟ στα Ε/Π ΑL-ΙΙΙ, ΑΒ-212, S-70 “Η” Πτυχίο Αποφοίτου ΗΕLΟ DUΝΚΕR “Θ” Πτυχίο Αποφοίτου Θαλάσσιας Επιβίωσης “Ι” Πτυχίο Εκπαιδευτού Διαφυγής από Βυθιζόμενο Ε/Π “ΙΑ” Πτυχίο Προσωπικού Ασφαλείας και Βοηθών Εκπαιδευτών Καμπίνας Ομοιώματος Ε/Π “ΙΒ” Πτυχίο Διασωστών Ε/Π ΠΝ. “ΙΓ” Πιστοποιητικό Σπουδών FDΟ-FDD-DCL, Μετεκπαίδευσης Συντηρητών Ε/Π ΑL-lll, ΑΒ-212, S-70 “ΙΔ” Πιστοποιητικό Σπουδών Μετεκπαίδευσης Συντηρητών Ε/Π ΑS-365 Ν3 DΑUΡΗΙΝ ΙΙ»
Άρθρο 24
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 1,2,3, 4 και 6 του Α.Ν. 428/1937: «Περί της εν τω Β. Ναυτικώ Εκπαιδεύσεως», (Α΄ 15). β. Των άρθρων 14 παρ. 4 περιπτ. ε΄ και 17 παρ. 1 περιπτ. ι΄ του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35). γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, (Α΄ 98). δ. Το άρθρο 1 παρα. 5 της απόφασης με αρ. 251642 από 04-07-2013 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιο Δαβάκη» (Β΄ 1653).
 • Την υπ’ αριθμ. 95 από 02 Ιουλίου 2012 απόφαση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου.
 • Την εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από 28 Αυγούστου 2012.
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις αριθμ. 3/2013 και 327/2013 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2014-01-14 Τροποποίηση του π.δ. 37/1992 «Οργανισμός Σχολής Ελικοπτέρων Ναυτικού» (Α΄ 17).
Τροποποίηση Τύπος
A/2014/11
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/428 1937
Οργανισμός Σχολής Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΣΕΝ). 1992/37 1992
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση π.δ. 37/1992 «Οργανισμός Σχολής Ελικοπτέρων Ναυτικού (Ο/ΣΕΝ) (Α΄ 17). 2006/220 2006
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία