ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/59

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-04-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-04-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-04-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 200/1993 «Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ.» (Α΄ 75)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι διατάξεις του π.δ. 200/1993 (ΦΕΚ Α΄ 75) τροποποιούνται ως ακολούθως:"
1.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του π.δ. 200/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι στρατιωτικοί που λαμβάνουν μακρά αναρρωτική άδεια ή άδεια κύησης (τοκετού), προκειμένου περί γυναικών, δεν δικαιούνται για τους ίδιους ή τις οικογένειες τους, οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης, για την μετάβαση τους σε μια περιοχή που θα επιλέξουν κατά τη διάρκεια της άδειας, διαφορετική από εκείνη στην οποία υπηρετούν
2.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 του π.δ. 200/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι στρατιωτικοί που μετά τη λήξη μακράς αναρρωτικής άδειας κρίνονται ικανοί για την ενεργό υπηρεσία, καθώς και οι γυναίκες στρατιωτικοί μετά τη λήξη της άδειας κύησης, δικαιούνται για τους ίδιους και τις οικογένειες τους, πλήρη οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης, για την μετακίνηση από την περιοχή που υπηρετούσαν πριν τη λήψη της παραπάνω κατά περίπτωση άδειας, μόνο εφόσον μετατεθούν σε νέα περιοχή
3.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του π.δ. 200/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι στρατιωτικοί που μετά τη λήξη της μακράς αναρρωτικής άδειας κρίνονται ανίκανοι και αποστρατεύονται δικαιούνται για τους ίδιους και τις οικογένειες τους, οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραπάνω παραγράφου 1, από τον τόπο που υπηρετούσαν πριν τη λήψη της μακράς αναρρωτικής άδειας
4.  
  Η παράγραφος 9 του άρθρου 5 του π.δ. 200/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
  Σε περίπτωση μακράς αναρρωτικής άδειας δικαιολογούνται οδοιπορικά έξοδα εκτέλεσης υπηρεσίας για την κίνηση από τον τόπο που διανύεται αυτή, προς την έδρα της Υγειονομικής Αρχής, εφόσον κατά τη χορήγηση υπήρχε γνωμάτευση για επανεξέταση
5.  
  Το άρθρο 14, παράγραφος 1, περίπτωση α΄ εδάφιο τρίτο αντικαθίσταται ως εξής: Τα ΦΠ των αποστρατευόμενων στρατιωτικών, χορηγούνται από τις Μονάδες που υπηρετούσαν κατά το χρόνο αποστρατείας τους, ύστερα από έγκριση του οικείου Σχηματισμού, που εκδίδεται με βάση υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) των στρατιωτικών για το τόπο της οριστικής τους εγκατάστασης, που πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον ένα έτος και να βεβαιώνεται με την προϋπόθεση προσκόμισης των παρακάτω συμπληρωματικών δικαιολογητικών (1) Επικυρωμένο από την εφορία, Φ/Α του Ε9, όπου αποδεικνύεται η ύπαρξη ιδιόκτητης οικίας του μετακινούμενου ή του(της) συζύγου, στον τόπο της οριστικής διαμονής Σε περίπτωση μη ιδιοκατοίκησης, αλλά ενοικίασης οικίας, τότε προσκομίζεται Φ/Α του συμβολαίου, επικυρωμένο επίσης από την εφορία (2) Επικυρωμένο Φ/Α λογαριασμού ή συμβολαίου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας στο όνομα του στρατιωτικού ή της συζύγου .
Άρθρο 2 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 42 και 108 του Ν.Δ.721/1970 Περί οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΕΚ Α΄ 251). β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Την Υ304/1-7-2013 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά» (ΦΕΚ Β΄ 1635). 3Τη Υ48/9-7-2012 απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος επέρχεται μείωση της ετήσιας επιβάρυνσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων.
 • Τη Δ 21/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση της Αναπληρωτού Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2013/Υ304 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/Υ304 2013
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/721 1970
Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ. 1993/200 1993
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία