ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/61

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-04-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-04-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-04-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής στην ΕΔΑΑΠ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1ο
1.  
  Συνιστάται στην Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων πάγια προκαταβολή για την αντιμετώπιση άμεσων και επειγουσών δαπανών, η πληρωμή των οποίων λόγω της φύσεώς τους δεν δύναται να αναβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας δικαιολόγησης αυτών
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου, προσδιορίζεται το ποσό της πάγιας προκαταβολής και καθορίζεται το είδος των δαπανών και το ποσοστό κάθε δαπάνης που πληρώνεται από την πάγια προκαταβολή
Άρθρο 2ο
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 2 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α΄ 141).
 • Το Ν. 2912/2001 «Περί προσαρμογής στις διατάξεις της Οδηγίας 94/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας κ.λ.π.» (Α΄ 94) όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 119/2013 (Α΄ 153) Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
 • Την αρ. Υ48/09.07.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
 • Την υπ’ αριθμ. 5820/28.03.2012 εισήγηση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη, η οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς προς το παρόν. Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5291 Φορέας 39 – 650 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 • Την υπ’ αριθ. 26/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από την πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2014-04-24 Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής στην ΕΔΑΑΠ.
Τροποποίηση Τύπος
A/2014/104
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμισ[...]" 2001/2912 2001
Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη 2010/3871 2010
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2013/119 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία