ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/64

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-05-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-05-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-04-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τα παρακάτω θέματα για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η έκδοση προεδρικού διατάγματος με πρόταση περισσοτέρων του ενός Υπουργών, ρυθμίζονται εφεξής χωρίς τη σύμπραξη ενός ή περισσοτέρων Υπουργών εξ αυτών, ως ακολούθως:"
1.  
  Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Το Προεδρικό διάταγμα, η έκδοση του οποίου προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), σχετικά με τα θέματα που ορίζονται στις περιπτώσεις δ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ιβ, ιγ, ιδ, ιε, ιστ, ιζ, ιη, ιθ, κ, κβ, κγ, κθ, λ, λα, λβ, λγ και λδ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, εκδίδονται εφεξής μόνο με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
2.  
  Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: Το Προεδρικό διάταγμα, η έκδοση του οποίου προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρου 35 του ν. 3274/2004 (195 Α΄), σχετικά με τον ορισμό ως ημέρας αργίας σε πόλεις, νομούς και περιφέρειες της Χώρας, για τον εορτασμό ιστορικού ή θρησκευτικού γεγονότος τοπικού, αντιστοίχως, χαρακτήρα, εκδίδεται εφεξής μόνο με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
3.  
  Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό: Το Προεδρικό διάταγμα, η έκδοση του οποίου προβλέπεται στην περ. η΄ της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.2328/1995, σχετικά με: α) την υποχρέωση ή τη δυνατότητα εγκατάστασης κεντρικής κεραίας τηλεόρασης σε κτίρια ή κτιριακά συγκροτήματα ή χωριά ή οικοδομικά τετράγωνα ή γειτονιές, β) τις τεχνικές προδιαγραφές της κεραίας αυτής και της αντίστοιχης καλωδιακής δικτύωσης, γ) τον τρόπο σύνδεσης των επί μέρους χρηστών με την κεντρική αυτή κεραία, δ) την εγκατάσταση δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης και κάθε άλλου συναφούς συστήματος μετάδοσης ήχου και εικόνων και ιδίως τα σχετικά με τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, χώρων που ανήκουν στο Δημόσιο ή Ο.ΤΑ, τους περιορισμούς της ιδιοκτησίας που συνεπάγεται η εγκατάσταση τέτοιων δικτύων και τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται από αυτά, ε) τον τρόπο σύνδεσης των επί μέρους χρηστών με τα δίκτυα αυτά, στ) την ένταξη κάθε είδους δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης ή συστημάτων κεντρικής κεραίας που λειτουργούν ήδη στις ρυθμίσεις του προεδρικού διατάγματος και ζ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, εκδίδεται εφεξής μόνο με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Άρθρο 2 "Τα παρακάτω θέματα για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η έκδοση κοινής απόφασης περισσοτέρων του ενός Υπουργών, ρυθμίζονται εφεξής χωρίς τη σύμπραξη ενός ή περισσοτέρων Υπουργών εξ αυτών, ως ακολούθως:"
1.  
  Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εξωτερικών: Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3284/2004, σχετικά με τη συγκρότηση ειδικών επιτροπών, έργο των οποίων είναι η πρόσθετη γνωμοδότηση για την ιδιότητα ως ομογενών αυτών που ζητούν την Ελληνική Ιθαγένεια, τον καθορισμό του αριθμού των επιτροπών, της αμοιβής των μελών τους και του γραμματέα τους, της τοπικής τους αρμοδιότητας και του τρόπου λειτουργίας τους, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
2.  
  Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Οικονομικών:
 1. Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.3907/2011 (Α΄ 7), σχετικά με την κατανομή των θέσεων προσωπικού μεταξύ των περιφερειακών υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής, εκδίδεται εφεξής μόνο με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
 2. Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στο εδάφιο 2 της περ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν.3592/2007 (Α΄ 161), σχετικά με τον καθορισμό του ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου των υποψηφίου για τη χορήγηση άδειας σταθμών περιφερειακής εμβέλειας, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.
 3. Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στο εδάφιο 3 της περ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν.3592/2007 (Α΄ 161), σχετικά με τη δυνατότητα αναπροσαρμογής των ποσών που αναφέρονται στην παρ. 9 του ιδίου άρθρου και νόμου για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας των σταθμών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.
 4. Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην περ. α΄ της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν.3592/2007 (Α΄ 161), σχετικά με τη δυνατότητα αναπροσαρμογής του προβλεπόμενου ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας λειτουργίας των ραδιοφωνικών σταθμών και μεταβολής των πληθυσμιακών ορίων, βάσει των οποίων καθορίζεται το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.
3.  
  Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 3α του άρθρου 6 του ν.δ/τος 3881/1958 (Α΄ 181), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2332/1995 (Α΄ 181), σχετικά με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων Α΄ και Β Τάξης που κατασκευάζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4.  
  Περιορισμός της συναρμοδιότητας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας:
 1. Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3918/2011 (31 Α΄), σχετικά με τον διορισμό των μελών του Δ.Σ. του ΕΟΠΥ, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
 2. Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3918/2011 (31 Α΄), σχετικά με την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
 3. Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (31 Α΄) σχετικά με τη συγκρότηση στον ΕΟΠΥΥ προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου το οποίο είναι αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού και υγειονομικού προσωπικού, καθώς και τον διορισμό του Προέδρου, των μελών, του εισηγητή και του γραμματέα του Συμβουλίου αυτού, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
 4. Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 3β του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (31 Α΄), σχετικά με τη συγκρότηση προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ιατρών και Οδοντιάτρων στον ΕΟΠΥΥ, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
 5. Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 1γ του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (6 Α΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 3984/2011 (150 Α΄), σχετικά με την έγκριση του θετικού Καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων της παραγράφου 1α του άρθρου 12 του ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
 6. Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 1θ του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (6 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4025/2011 (228 Α΄), σχετικά με την έγκριση του καταλόγου της παραγράφου 1η του άρθρου 12 σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα ή κατηγορίες φαρμακευτικών προϊόντων των οποίων οι ενδείξεις δεν κρίνεται σκόπιμο να καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση και για αυτό το Δημόσιο, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης και κάθε φορέας και κλάδος ασφάλισης δικαιούχων περίθαλψης δεν εγκρίνουν και δεν εξοφλούν ιατρικές συνταγές που τα περιλαμβάνουν, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
 7. Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 1902/1990 (138 Α΄), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4025/2011 (228 Α΄), σχετικά με τη σύνταξη καταλόγου με τις παθήσεις, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη (10%) ή μηδέν τοις εκατό (0%) συμμετοχή του ασφαλισμένου στη δια­τιμημένη αξία του φαρμάκου, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
 8. Η κοινή υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3386/2005 (212 Α΄) όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3536/2007 (42 Α΄), σχετικά με τον καθορισμό των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας της Διυπουργικής Επιτροπής Παρακολούθησης της Μεταναστευτικής Πολιτικής και τη γραμματειακή της υποστήριξη, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου.
5.  
  Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:
 1. Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (265 Α΄), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την πρώτη περίπτωση της παρ. 37 του άρθρου 1 του ν.3583/2007 (142 Α΄), σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας βάσει της οποίας επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και αυτοκίνητα τύπου JΕΕΡ των δασμολογικών κλάσεων 87.03 και 87.04, αντίστοιχα, της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, τα οποία είχαν ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει στη χώρα, εφόσον μεταφέρονται ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξάγονται σε τρίτη χώρα και επαναφέρονται στην ημεδαπή μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ετών από τη διαγραφή τους από τα μητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με σκοπό να επαναταξινομηθούν και να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλος ταξινόμησης, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 2. Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 3534/2007 (Α΄ 40), σε συνδυασμό με το προτελευταίο εδάφιο του Παραρτήματος Ι του άρθρου 21 του π.δ. 51/2012 (101 Α΄), με αντικείμενο την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτές καθορίζονται από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του μικροεπεξεργαστή (υπόστρωμα αποθήκευσης) που επιτρέπεται να εισάγεται στο έντυπο της άδειας οδήγησης και το οποίο περιλαμβάνει τα δεδομένα της άδειας αυτής όπως αυτά ορίζονται στο ανωτέρω Παράρτημα, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
6.  
  Περιορισμός της συναρμοδιότητας Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3054/2002 (230 Α΄), σχετικά με την επιβολή γενικά ή τοπικά ανώτατων τιμών πώλησης στον καταναλωτή (Α.Τ.Κ.) για όλα ή ορισμένα από τα πετρελαιοειδή προϊόντα για την αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν / στην οικονομία της χώρας λόγω των υψηλών διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου και των πετρελαιοειδών προϊόντων ή εξαιτίας της αδικαιολόγητης, κατά τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και κατά τις ειδικές συνθήκες της διεθνούς και εγχώριας αγοράς πετρελαιοειδών, διαμόρφωσης των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
7.  
  Περιορισμός της συναρμοδιότητας Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:
 1. Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 81 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50) σχετικά με τον καθορισμό των προδιαγραφών των μεμβρανών που επιτρέπεται να επικολλώνται στα παράθυρα πίσω από τη θέση του οδηγού - συνοδηγού, όταν το αυτοκίνητο διαθέτει δεξιό καθρέπτη, καθώς και οι περιπτώσεις εκείνες που για ιατρικούς λόγους επιτρέπεται η επικόλληση μεμβρανών σε όλα τα παράθυρα του αυτοκινήτου, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 2. Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42) σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων, της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της Επιτροπής κάθε Περιφέρειας (στην οποία καταχωρίζονται οι υπάρχουσες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό και οι κενές θέσεις εργασίας που μπορεί να καλυφθούν από υπήκοο τρίτης χώρας), καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία των υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση ων Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εξωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 3. Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2734/1999, σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών και της διαδικασίας έκδοσης της άδειας εγκατάστασης από πρόσωπο το οποίο κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος για να εκδίδεται με αμοιβή, των στοιχείων που πρέπει να περιέχει η άδεια αυτή, των υποχρεώσεων των κατόχων τους, των ειδικότερων προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα οικήματα στα οποία εγκαθίστανται τα εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και του ωραρίου λειτουργίας, εντός του οποίου τα πρόσωπα αυτά θα ασκούν τη δραστηριότητα τους, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
8.  
  Περιορισμός της συναρμοδιότητας Υπουργού Τουρισμού: Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 998/1979 (289 Α΄), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 40 του ν. 3105/2003 (Α΄ 29) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303), σχετικά με την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας των ξύλινων λυόμενων οικημάτων που, στα πλαίσια της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα δασοπροστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, χρησιμοποιού νται ως καταλύματα επισκεπτών, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου, 9 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 102). β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. Δ34/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Τουρισμού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2014-05-05 Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2014/106
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
ΝΟΜΟΣ 1990/1902 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1902 1990
Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις. 1995/2328 1995
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και άλλες διατάξεις. 1995/2332 1995
Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 1999/2696 1999
Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις. 1999/2734 1999
Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας 2001/2960 2001
Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις. 2002/3054 2002
Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις. 2003/3105 2003
Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις. 2003/3208 2003
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004
Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας. 2004/3284 2004
Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. 2005/3386 2005
Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις. 2007/3534 2007
Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2007/3536 2007
Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. ν. 2696/1999, Φ.Ε.Κ. 57/Α΄). 2007/3542 2007
Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικακαι άλλες διατάξεις. 2007/3583 2007
Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2007/3592 2007
Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις. 2010/3816 2010
΄Ιδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκό[...]" 2011/3907 2011
Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. 2011/3918 2011
Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις 2011/3984 2011
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. 2011/4025 2011
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1958/3881 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1958/3881 1958
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 2[...]" 2012/51 2012