Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του αχινού του είδους Ρaracentrοtus liνidus.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός- Πεδίο Εφαρμογής"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η λήψη ρυθμιστικών μέτρων σχετικά με την αλίευση του αχινού του είδους Ρaracentrοtus liνidus, και ειδικότερα:
 1. τη χορήγηση αδειών αλίευσης σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη,
 2. την ερασιτεχνική αλίευση,
 3. τα επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία,
 4. τις επιτρεπόμενες περιόδους, περιοχές και ποσότητες αλίευσης,
 5. το επιτρεπόμενο αλιευόμενο ελάχιστο μέγεθος και
 6. τη διατήρηση του πληθυσμού του ως άνω είδους
2.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται στο σύνολο της επικράτειας για την αλίευση αχινού του είδους Ρaracentrοtus liνidus, σε:
 1. επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη τα οποία διαθέτουν αλιευτική άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (Α΄160) και του π.δ. 261/1991 (Α΄98), όπως ισχύουν και.
 2. ερασιτέχνες αλιείς
Άρθρο 2 "Άδεια αλίευσης αχινών σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη"
1.  
  Για την αλίευση αχινών, οι επαγγελματίες αλιείς οι οποίοι διαθέτουν αλιευτική άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (Α΄160) και του π.δ. 261/1991 (Α΄98), πρέπει να διαθέτουν και τη σχετική άδεια αλίευσης αχινών.
2.  
  Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται από τις κατά τόπο αρμόδιες για την έκδοση αλιευτικών αδειών, αρχές, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Η αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδεύεται από αντίγραφο της αλιευτικής άδειας της παραγράφου 1.
3.  
  Η άδεια αλίευσης αχινών έχει διάρκεια ενός (1) έτους, με έναρξη ισχύος την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους
4.  
  Οι άδειες αλίευσης αχινών καταχωρίζονται σε Μητρώο στο ασφαλές τμήμα της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του επίσημου δικτυακού τόπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τα άρθρα 114 και 116 παρ. 1 περ. δ΄ του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου.
Άρθρο 3 "Αλιευτικά εργαλεία"
1.  
  Η αλίευση αχινών πραγματοποιείται αποκλειστικά με: α) Πιρούνα ή χέρα, με χειρισμό με το χέρι χωρίς τη βοήθεια οποιουδήποτε μηχανικού μέσου. Το μεταλλικό μέρος της πιρούνας ή της χέρας πρέπει να έχει ελάχιστο πλάτος τα 6 εκ., ή β) ελεύθερη κατάδυση ή καταδυτική συσκευή και σύστημα παροχής αέρα, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 86/1998 (Α΄78), όπως ισχύει. Ο χρησιμοποιούμενος από το δύτη αναπνευστικός σωλήνας παροχής αέρα από το σκάφος πρέπει να έχει συνολικό μήκος έως 10 μέτρα.
Άρθρο 4 "Επιτρεπόμενες περίοδοι, περιοχές και ποσότητες αλίευσης αχινών"
1.  
  Η αλίευση αχινών με επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν αλιευτική άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (Α΄160) και του π.δ. 261/1991 (Α΄98), επιτρέπεται μόνο:.
 1. κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Δεκέμβριο κάθε έτους,
 2. μία ώρα μετά την ανατολή έως και μία ώρα πριν από τη δύση του ηλίου,
 3. σε θαλάσσιες περιοχές εκτός των λιμένων, των όρμων με μόνιμα αγκυροβόλια πλοίων, ως και ναυαγίων, ναρκοπεδίων, της γραμμής πορείας πλοίων, εναλίων αρχαιοτήτων, καθώς και σε ειδικά απαγορευμένες περιοχές αλιείας, όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, και
 4. σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 μέτρων από τα όρια υδατοκαλλιεργητικών μονάδων και 500 μέτρων ακτινοειδώς από θυννεία και δημόσια ιχθυοτροφεία
2.  
  Ο μέγιστος αριθμός των επιτρεπόμενων αλιευομένων ατόμων αχινού ανά σκάφος ορίζεται στα εξακόσια (600) άτομα ανά ημέρα. Οι επαγγελματίες αλιείς οι οποίοι διαθέτουν άδεια αλίευσης αχινών σύμφωνα με το άρθρο 2, υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε μήνα στην αρμόδια υπηρεσία αλιείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, μηνιαία αναφορά της ποσότητας των αχινών που αλιεύθηκε.
Άρθρο 5 "Ελάχιστο μέγεθος αλιευόμενου αχινού"
1.  
  Απαγορεύεται η αλίευση, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η μεταφορά, η αποθήκευση, η έκθεση με σκοπό την πώληση, η διάθεση προς πώληση και η εμπορία των προερχόμενων από την αλίευση αχινών, εφόσον οι διαστάσεις των ατόμων είναι μικρότερες από τα 5 εκατοστά κατά τη διάμετρο, χωρίς τα αγκάθια
Άρθρο 6 "Ερασιτεχνική αλίευση αχινών"
1.  
  Η ερασιτεχνική αλίευση αχινού επιτρέπεται μόνο στους κατόχους ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας
Άρθρο 7 "Τροποποίηση του π.δ. 373/1985 (Α΄131) Το π.δ. 373/1985 (Α΄131) «Ερασιτεχνική-αθλητική αλιεία», όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:"
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής: 1 Με τα εργαλεία πιρούνα ή χέρα, με χειρισμό με το χέρι χωρίς τη βοήθεια οποιουδήποτε μηχανικού μέσου, καθώς και με ελεύθερη κατάδυση, για την αλιεία αχινών
2.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: 1 Μέχρι είκοσι (20) άτομα αχινών ανά ημέρα ανά ερασιτέχνη αλιέα και τριάντα (30) άτομα αχινών ανά ημέρα συνολικά ανά ερασιτεχνικό σκάφος
Άρθρο 8 "Μέτρα για τη διατήρηση του πληθυσμού του αχινού"
1.  
  Σε περίπτωση που από τα στοιχεία παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας του τελευταίου/ων χρόνου/ων ή και από τα αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών, προκύπτει η ανάγκη λήψης μέτρων για τη διατήρηση των φυσικών πληθυσμών του αχινού, σε όλη την επικράτεια ή σε επί μέρους γεωγραφικές περιοχές, εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.δ. 420/1970 (Α΄27).
Άρθρο 9 "Κυρώσεις"
1.  
  Για τους παραβάτες του παρόντος εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 (Α΄27), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 (Α΄221) και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 (Α΄70) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2332/1995 (Α΄181), καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 20 του ιδίου ως άνω ν.δ. 420/1970 (Α΄27), κατά περίπτωση.
2.  
  Τα παρανόμως αλιευθέντα άτομα αχινού από επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία, εφόσον είναι ζωντανά επιστρέφονται στη θάλασσα. Τα νεκρά άτομα κατάσχονται και εκποιούνται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις κτηνιατρικές διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 10 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την αριθ. 310/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005, Α΄98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις διατάξεις των περ. α), ε), ι) και ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 10 και της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (Α΄27), όπως το άρθρο 10 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 (Α΄221) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 (Α΄70).
 • Τα άρθρα 2 παρ. 1 και 3 παρ. 1 περιπτ. δ΄ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2002 «για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής» (ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59).
 • Το ν. 1335/1983 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» (Α΄32), όπως τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ αυτού συμπληρώθηκαν με την αριθ. 98/746/ΕΚ απόφαση του Συμβούλιου της 21ης Δεκεμβρίου 1998 (L 358/114/31. 12. 98).
 • Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α΄153).
 • Το π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄141) ? Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως.» (Α΄ 152).
 • Την αριθ. 27858/ΔΙΟΕ/546/26.6.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά» (Β΄1653/4.7.2013).
 • Τις αριθ. 254/2012 και 255/2013 γνώμες του Συμβουλίου Αλιείας.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2014-05-06 Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του αχινού του είδους Ρaracentrοtus liνidus.
Τροποποίηση Τύπος
A/2014/108
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2013/27858/ΔΙΟΕ/546 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/27858_ΔΙΟΕ_546 2013
ΝΟΜΟΣ 1983/1335 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1335 1983
ΝΟΜΟΣ 1987/1740 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1740 1987
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και άλλες διατάξεις. 1995/2332 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/261 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/261 1991
Αλιεία οστράκων. 1998/86 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμ[...]" 2013/118 2013
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2013/119 2013
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/666 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/666 1966
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία