ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/69

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-05-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-05-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-04-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α΄ 124).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Τροποποίηση διατάγματος «Στο π.δ. 86/2013 “Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση, συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης” (Α΄ 124) η υποπερίπτωση ii της περιπτώσεως α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: ii. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών».
Άρθρο 2 "Έναρξη Ισχύς"
1.  
    Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 4132/2013 (Α΄ 159), και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 4142/2013 (Α΄ 83) β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).
  • Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
  • Την υπ’ αριθ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
  • Το αριθμ. πρωτ. Α4959/17-7-2013 έγγραφο του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και τα συνημμένα σ’ αυτό αριθμ. πρωτ. 2584/11-6-2013 έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και αριθμ. πρωτ. 1084/12-6-2013 έγγραφο του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής.
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ιδρύματος.
  • Την αριθ. 29/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4132 2013
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2013/119 2013
Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση-συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 2013/86 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία