Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "(Άρθρο 1 Οδηγίας 2011/82)"
1.  
  ΣκοπόςΣκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη διευκόλυνση της αυτοματοποιημένης διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις τροχαίες παραβάσεις, που αφορούν την οδική ασφάλεια και, μέσω αυτής, με την επιβολή κυρώσεων, όταν οι εν λόγω παραβάσεις διαπράττονται με όχημα που έχει αριθμό κυκλοφορίας κράτους μέλους άλλου από το κράτος μέλος όπου διεπράχθη η παράβαση
Άρθρο 2 "(Άρθρα 2 και 3 Οδηγίας 2011/82)"
1.  
  Πεδίο εφαρμογής Το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται στις κάτωθι τροχαίες παραβάσεις που αφορούν την οδική ασφάλεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας [ν. 2696/1999 (Α’ 57), όπως ισχύει] και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών αποφάσεων: α) Υπέρβαση ορίου ταχύτητας, β) Μη χρήση ζώνης ασφαλείας και συστημάτων συγκράτησης για παιδιά στα οχήματα, γ) Παραβίαση ερυθρού φωτεινού σηματοδότη ή σχετικού σήματος ή σήμανσης ακινητοποίησης του οχήματος, δ) Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, ε) Οδήγηση υπό την επίδραση φαρμάκων ή τοξικών ουσιών, στ) Μη χρήση προστατευτικού κράνους, ζ) Χρήση απαγορευμένης λωρίδας κυκλοφορίας, η) Παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά την οδήγηση.
Άρθρο 3 "(Άρθρο 3 και παρ. 3 Άρθρου 4 Οδηγίας 2011/82) Ορισμοί"
1.  
  Για τον σκοπό του παρόντος διατάγματος, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
 1. «Όχημα»:
 2. Κάθε μηχανοκίνητο όχημα, συμπεριλαμβανομένων των μοτοσικλετών, το οποίο χρησιμοποιείται για την οδική μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων,
 3. «Κράτος μέλος της παράβασης»:
 4. Το κράτος μέλος όπου διεπράχθη η παράβαση,
 5. «Κράτος μέλος αριθμού κυκλοφορίας»:
 6. Το κράτος μέλος, το οποίο εξέδωσε την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, με το οποίο διεπράχθη η παράβαση,
 7. «Εθνικό σημείο επαφής»:
 8. Η αρμόδια αρχή που έχει ορισθεί για την ανταλλαγή δεδομένων ταξινόμησης οχημάτων (VRD).
 9. Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα ορίζεται η Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 10. «Αυτοματοποιημένη αναζήτηση»:
 11. Η διαδικασία απ’ ευθείας (οnline) αποστολής ηλεκτρονικού αιτήματος για την εξέταση συγκεκριμένων βάσεων δεδομένων ενός, περισσοτέρων ή όλων των κρατών μελών ή των συμμετεχουσών χωρών, μέσω του Εθνικού Σημείου Επαφής
 12. «Κάτοχος οχήματος»:
 13. Το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει ταξινομηθεί το όχημα, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους ταξινόμησης
2.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν, επίσης, οι ακόλουθοι ορισμοί:
 1. «Υπηρεσία Αυτοματοποιημένης Αναζήτησης»:
 2. Η κατά τόπον αρμόδια για τη βεβαίωση των παραβάσεων του άρθρου 2 του παρόντος υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας που ασκεί καθήκοντα Τροχαίας και υποβάλλει εξερχόμενο αίτημα προς τα Εθνικά Σημεία Επαφής των άλλων κρατών μελών μέσω του Εθνικού Σημείου Επαφής για την Ελλάδα
 3. «Υποκείμενο των δεδομένων»:
 4. Το φυσικό πρόσωπο, όπως ορίζεται στο στοιχείο γ του άρθρου 2 του ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 4 "(Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/82) Διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών"
1.  
  Το Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα επιτρέπει, για την έρευνα των αναφερόμενων στο άρθρο 2 τροχαίων παραβάσεων που αφορούν την οδική ασφάλεια, στα Εθνικά Σημεία Επαφής των άλλων κρατών μελών την πρόσβαση στο εθνικό Αρχείο Αδειών Κυκλοφορίας, δίνοντας τη δυνατότητα να διεξάγεται αυτοματοποιημένη αναζήτηση αναφορικά με:
 1. δεδομένα που αφορούν το όχημα και
 2. δεδομένα που αφορούν τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας, τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος διατάγματος
2.  
  Κάθε ηλεκτρονική αποστολή εξερχόμενου αιτήματος υποβάλλεται από την Υπηρεσία Αυτοματοποιημένης Αναζήτησης μέσω του Εθνικού Σημείου Επαφής για την Ελλάδα, με χρήση του πλήρους αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος. Η παραπάνω αυτοματοποιημένη αναζήτηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3 του Παραρτήματος της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ, εκτός από το Σημείο 1 του Κεφαλαίου 3 του Παραρτήματος της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ, για το οποίο εφαρμόζεται το Παράρτημα Ι του παρόντος. Η Υπηρεσία Αυτοματοποιημένης Αναζήτησης χρησιμοποιεί, σύμφωνα με το παρόν διάταγμα, τα διαβιβασθέντα δεδομένα που αφορούν τον κύριο ή κάτοχο του οχήματος για τη διερεύνηση των τροχαίων παραβάσεων του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος και την επιβολή κυρώσεων.
3.  
  Το Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται με διαλειτουργικά ηλεκτρονικά μέσα χωρίς ανταλλαγή δεδομένων που αφορούν άλλες βάσεις δεδομένων και με οικονομικά αποδοτικό και ασφαλή τρόπο
Άρθρο 5 "(Άρθρο 5 Οδηγίας 2011/82) Ενημερωτική επιστολή για τροχαία παράβαση που αφορά την οδική ασφάλεια"
1.  
  Η Υπηρεσία Αυτοματοποιημένης Αναζήτησης αποφασίζει εάν θα κινήσει τις διαδικασίες για τη διερεύνηση των τροχαίων παραβάσεων του άρθρου 2 του παρόντος. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία Αυτοματοποιημένης Αναζήτησης αποφασίσει να διερευνήσει τροχαία παράβαση κατά το άρθρο 2 του παρόντος, οφείλει να ενημερώνει τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο του οχήματος ή τον καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναγνωρισθέντα ύποπτο της παράβασης.
2.  
  Η ενημερωτική επιστολή που αποστέλλεται από την Υπηρεσία Αυτοματοποιημένης Αναζήτησης στον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο του οχήματος ή τον καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναγνωρισθέντα ύποπτο της παράβασης, συμπεριλαμβάνει το είδος της παράβασης που διαπράχθηκε από τις ανωτέρω περιγραφόμενες στο άρθρο 2 του παρόντος, τον τόπο, την ημερομηνία και το χρόνο της παράβασης, καθώς και την κύρωση που προβλέπεται στις αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού διατάξεις. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω τροχαίες παραβάσεις έχουν διαπιστωθεί με τη χρήση συσκευής ελέγχου απαιτείται και η καταγραφή των στοιχείων που αφορούν τη συσκευή αυτή. Για το σκοπό αυτό, η Υπηρεσία Αυτοματοποιημένης Αναζήτησης κάνει χρήση του προτύπου που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος.
3.  
  Η ενημερωτική επιστολή συντάσσεται στη γλώσσα του εγγράφου του αριθμού κυκλοφορίας, εφόσον είναι διαθέσιμη, ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους του αριθμού κυκλοφορίας
Άρθρο 6 "(Άρθρο 6 Οδηγίας 2011/82)"
1.  
  Υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη προς την Επιτροπή Το Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα, αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως την 7η Νοεμβρίου 2014, προκαταρκτική έκθεση. Επίσης οφείλει να αποστείλει, έως την 6η Μαΐου 2016, ολοκληρωμένη έκθεση, την οποία στη συνέχεια οφείλει να αποστέλλει κάθε δύο έτη. Η ολοκληρωμένη έκθεση περιλαμβάνει τον αριθμό των αυτοματοποιημένων αναζητήσεων που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Αυτοματοποιημένης Αναζήτησης, τα Εθνικά Σημεία Επαφής των άλλων κρατών μελών προς τα οποία υποβλήθηκαν αιτήματα αυτοματοποιημένης αναζήτησης, το είδος της παράβασης για το οποίο υποβλήθηκε αίτημα, καθώς και ο αριθμός των αιτημάτων που δεν απαντήθηκαν. Επίσης περιλαμβάνει περιγραφή της κατάστασης σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με τη συνέχεια που δίδεται σε τροχαίες παραβάσεις που αφορούν την οδική ασφάλεια, βασισμένη στο ποσοστό τέτοιων παραβάσεων που συνοδεύονται από ενημερωτικές επιστολές.
Άρθρο 7 "(Άρθρο 7 Οδηγίας 2011/82) Προστασία των δεδομένων"
1.  
  Τα δεδομένα που ανταλλάσσονται αυτοματοποιημένα μέσω του Εθνικού Σημείου Επαφής για την Ελλάδα τυγχάνουν επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης κάθε περαιτέρω επεξεργασίας από την Υπηρεσία Αυτοματοποιημένης Αναζήτησης, αποκλειστικά για το σκοπό του παρόντος διατάγματος. Το Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα συνιστά τον υπεύθυνο επεξεργασίας κατά την έννοια του στοιχείου ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 2472/1997 για την επεξεργασία που λαμβάνει χώρα κατά την πρόσβαση των Εθνικών Σημείων Επαφής των άλλων κρατών μελών στο εθνικό Αρχείο Αδειών Κυκλοφορίας. Ως προς την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται μέσω της υποβολής εξερχόμενων αιτημάτων από την Υπηρεσία Αυτοματοποιημένης Αναζήτησης, το Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα συνιστά τον εκτελούντα την επεξεργασία κατά την έννοια του στοιχείου η΄ του άρθρου 2 του ν. 2472/1997.
2.  
  Προς το σκοπό της εξασφάλισης επικαιροποιημένων και ακριβών στοιχείων ως προς τα διαβιβαζόμενα δεδομένα, επιτρέπεται η διασταύρωση της διεύθυνσης του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας μέσω του αριθμού φορολογικού μητρώου του, εφόσον περιλαμβάνεται στα τηρούμενα δεδομένα, με τα στοιχεία που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στο «Μητρώο Διευθύνσεων Φυσικών και μη Φυσικών Προσώπων». Η πρόσβαση, το αίτημα πρόσβασης καθώς και τα στοιχεία που διαβιβάζονται καταγράφονται με ασφάλεια από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, αναλογικώς εφαρμοζόμενης της διάταξης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
3.  
  Για την ασφάλεια και προστασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων χρησιμοποιούνται οι λογισμικές εφαρμογές, όπως αυτές που έχουν ειδικά ορισθεί για τους σκοπούς του άρθρου 12 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ, καθώς και τροποποιημένων εκδόσεων των εν λόγω λογισμικών εφαρμογών, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του παρόντος διατάγματος και με τα Σημεία 2 και 3 του Κεφαλαίου 3 του Παραρτήματος της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ. Οι τροποποιημένες εκδόσεις των λογισμικών εφαρμογών εξασφαλίζουν τόσο την επιγραμμική ανταλλαγή σε πραγματικό χρόνο, όσο και την ανταλλαγή παρτίδων, με την τελευταία να παρέχει δυνατότητα ανταλλαγής πολλαπλών αιτήσεων ή απαντήσεων σε ένα μόνο μήνυμα.
4.  
  Το Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα τηρεί πλήρη αρχεία καταγραφής από τα οποία να προκύπτουν τα δεδομένα που διαβιβάσθηκαν στο Εθνικό Σημείο Επαφής του κράτους μέλους της παράβασης, η ημερομηνία της αυτοματοποιημένης πρόσβασης καθώς και το Εθνικό Σημείο Επαφής του κράτους μέλους της παράβασης. Επίσης τηρεί πλήρη αρχεία καταγραφής από τα οποία να προκύπτει η Υπηρεσία Αυτοματοποιημένης Αναζήτησης, τα δεδομένα που αναζήτησε και έλαβε από τα Εθνικά Σημεία Επαφής των άλλων κρατών μελών, η ημερομηνία της αυτοματοποιημένης πρόσβασης καθώς και το Εθνικό Σημείο Επαφής του κράτους μέλους από το οποίο ελήφθησαν τα δεδομένα. Τα αρχεία καταγραφής χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας της λογισμικής εφαρμογής, την παροχή έννομης προστασίας και για το σκοπό της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Τα περιλαμβανόμενα στα αρχεία καταγραφής δεδομένα διαγράφονται μετά δύο έτη από την ημερομηνία παραγωγής τους. Στα αρχεία καταγραφής εφαρμόζονται κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων.
5.  
  Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης ενημέρωσης του υπευθύνου επεξεργασίας κατά τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 11 του ν.2472/1997, τα στοιχεία που αναφέρονται στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.2472/1997 περιγράφονται με τρόπο σαφή και εύληπτο σε εμφανές και ευκόλως προσβάσιμο σημείο της ιστοσελίδας του Εθνικού Σημείου Επαφής για την Ελλάδα.
6.  
  Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να πληροφορείται σχετικά με το ποια προσωπικά δεδομένα που τηρούνται στο εθνικό Αρχείο Αδειών Κυκλοφορίας του Εθνικού Σημείου Επαφής για την Ελλάδα διαβιβάστηκαν στο κράτος μέλος της παράβασης, συμπεριλαμβανομένων της ημερομηνίας του αιτήματος και του Εθνικού Σημείου Επαφής του κράτους μέλους της παράβασης. Έχει, επίσης, το δικαίωμα να πληροφορείται την Υπηρεσία Αυτοματοποιημένης Αναζήτησης.
7.  
  Για όσα δεν ορίζονται ειδικότερα στο παρόν άρθρο και αφορούν στην επίτευξη του σκοπού του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2472/1997, όπως ισχύει.
Άρθρο 8 "(Άρθρο 8 Οδηγίας 2011/82)"
1.  
  Πληροφορίες για χρήστες του οδικού δικτύου στην Ένωση Οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αναρτούν στις επίσημες ιστοσελίδες τους τις αναγκαίες πληροφορίες, το ισχύον δίκαιο, τα προβλεπόμενα μέτρα και την οριζόμενη διαδικασία για τις τροχαίες παραβάσεις του παρόντος σε συνεργασία με τους οργανισμούς οδικής ασφάλειας, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οδικής ασφάλειας και τις λέσχες αυτοκινήτου, ώστε να ενημερώνονται οι χρήστες του οδικού δικτύου της χώρας
Άρθρο 9 "Παραρτήματα"
1.  
  Τα συνημμένα Παραρτήματα Ι και ΙΙ προσαρτώνται στο παρόν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη τροποποιούνται και συμπληρώνονται τα Παραρτήματα του παρόντος.
Άρθρο 10 "(Άρθρο 13 Οδηγίας 2011/82)"
1.  
  ΙσχύςΟι διατάξεις του παρόντος διατάγματος μετά των Παραρτημάτων αυτού ισχύουν από την 7η Νοεμβρίου 2013. Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παρ. 2, των άρθρων 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως το άρθρο 1, και η παρ. 5 αυτού, τροποποιήθηκαν με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και όπως η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1338/83 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101) και το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 και τροποποιήθηκε διαδοχικά, με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), 48 του ν. 3427/2005 (Α΄312) και 91 του ν. 3862/2010 (Α΄ 113). β) Του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247). γ) Του άρθρου δευτέρου του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (Α΄ 136). δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98). ε) Του άρθρου 1 του π.δ. 118/2013 (Α΄ 152) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». στ) Του π.δ. 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». ζ) Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 3 αυτού όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 118/2013 (Α΄ 152)». η) Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194). θ) Της υπ’ αριθμ. 329/03.07.2013 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β΄ 1655), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1208/10.07.2013 (Β΄ 1718) απόφαση. ι) Της υπ’ αριθμ. 56568/28.05.2004 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β΄842), όπως ισχύει. ια) Της υπ’ αριθμ. 7004/3/60-ε/06.09.2012 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β΄ 2459), όπως ισχύει. ιβ) Της υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105). ιγ) Της Α-33824/2683/2004 (Β΄ 1514) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (τεύχος Ε.Ε. αρ. L138/1-6-1999, σελ. 57-65) και 2003/127/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2003 που τροποποιεί την οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων».
 • Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού: α) Εφάπαξ δαπάνη ύψους σαράντα χιλιάδων (40.000) Ευρώ περίπου από την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος ΕUCΑRΙS και β) Ετήσια δαπάνη ύψους είκοσι ένα χιλιάδων (21.000) Ευρώ περίπου από την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του εν λόγω συστήματος. Η ανωτέρω δαπάνη για το τρέχον έτος θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Ε.Φ.39-110) και για τα επόμενα έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω Π/Υ.
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΟΔ/2974/698/Γεν. θεμ./22.01.2014 βεβαίωση δέσμευσης για δαπάνες ΕUCΑRΙS, του Τμήματος Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΥΜΕΔΙ.
 • Την υπ’ αριθμ. Οικ.3028/344/16.01.2014 βεβαίωση επάρκειας πιστώσεων για δαπάνες ΕUCΑRΙS, του Τμήματος Τακτικού Προϋπολογισμού και Μ.Π.Δ.Σ. της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΥΜΕΔΙ.
 • Την από 05.11.2013 πρόταση της Ομάδας Διοίκησης Έργου με αντικείμενο την εναρμόνιση της οδηγίας 2011/82/ΕΕ, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ7β/5617/7581/19-3-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ 271-Χ1Χ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. Δ7β/33339/5249/25.07.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΒ1-ΧΣΙ) απόφαση.
 • Την υπ’ αριθμ. 99/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/33824/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/33824_2683 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/56568 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/56568 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/7004/3/60-Ε (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/7004_3_60-Ε 2012
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
ΑΠΟΦΑΣΗ 2013/1208 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/1208 2013
ΑΠΟΦΑΣΗ 2013/329 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/329 2013
ΑΠΟΦΑΣΗ 2013/Δ7Β/33339/5249 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/Δ7Β_33339_5249 2013
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 1997/2472 1997
Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 1999/2696 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 2010/3862 2010
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 2010/113 2010
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμ[...]" 2013/118 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία