Αναθεώρηση Οργανισμού Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ).

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1 "Νομική Υπόσταση"
1.  
  Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) που συστήθηκε με το Νόμο 1066/1917 (Α΄ 268) εδρεύει στην Αθήνα, αποτελεί ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου, έχει χαρακτήρα κοινωφελή μη κερδοσκοπικό, εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, και διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 1066/1917 «περί ιδρύσεως Σώματος Ελλήνων Προσκόπων», όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή του από το Ν.Δ. από 31.3.1919 που κυρώθηκε με το Νόμο 2017/1920 (Α΄ 40) «περί ιδρύσεως Σώματος Ελλήνων Προσκόπων», το Νόμο 112/1945 (Α΄ 21) «περί επανασυστάσεως του Σ.Ε.Π.», το Νόμο 1016/1949 «περί προστασίας του Σ.Ε.Π.», το Νόμο 2091/1952 «περί παλαιών προσκόπων», τα άρθρα 1 και 2 του Ν.Δ. 123/1974 «περί επαναγωγής του Σ.Ε.Π. υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας», το Ν. 440/1976 «περί τροποποιήσεως του δια του Νόμου 2017/1920 κυρωθέντος από 31.3.1919 Ν.Δ/τος “περί τροποποιήσεως του Νόμου 1066/1917 “περί ιδρύσεως Σώματος Ελλήνων Προσκόπων”, το άρθρο 15 παρ. 4 του Νόμου 2817/2000, τα άρθρα 108 μέχρι και 121 του Αστικού Κώδικα, εφόσον δεν αντίκεινται στο Ν. 440/1976 και από τον παρόντα Οργανισμό.
2.  
  Το Σ.Ε.Π. συνεχίζει την Προσκοπική Κίνηση που άρχισε στην Ελλάδα το 1910 και αποτελεί τη μόνη αναγνωρισμένη Προσκοπική Οργάνωση για την Ελλάδα.
3.  
  Το Σ.Ε.Π. είναι ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης (Wοrld Οrganizatiοn οf Scοut Μονement – W.Ο.S.Μ.), που συνεστήθη το 1922.
Article 2 "Σκοπός"
1.  
  Το Σ.Ε.Π. έχει σκοπό την παροχή εξωσχολικής αγωγής σε Ελληνόπουλα με την εφαρμογή του προσκοπικού συστήματος, το οποίο συνίσταται στην διάπλαση ηθικού χαρακτήρα και στην προσφορά φυσικής αγωγής κυρίως με την ομαδική δράση, την ζωή στο ύπαιθρο και το παιχνίδι, μέσα στα πλαίσια διαπαιδαγώγησης και μόρφωσης της νεολαίας που ορίζονται από το Σύνταγμα και τους Νόμους.
2.  
  Το Σ.Ε.Π. ως φορέας της μη επίσημης εκπαίδευσης, με τα προγράμματα και τις δραστηριότητες των Τμημάτων του, αποσκοπεί στο ν’ αναπτύξει τις ψυχικές, τις πνευματικές, τις κοινωνικές, τις ηθικές και τις φυσικές δυνατότητες των μελών του, ώστε να καταστούν χρήσιμοι, ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες, με επίγνωση της ευρύτερης αποστολής τους ως μέλη της τοπικής, εθνικής και διεθνούς κοινότητας. Επίσης αποσκοπεί στην ανάπτυξη και προώθηση των Ελληνικών και παγκόσμιων πολιτιστικών αξιών στο διεθνή χώρο, στην προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης, στη δημιουργία ίσων ευκαιριών για αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες, που πηγάζουν από τον αμοιβαίο σεβασμό και την κατανόηση των δύο φύλων και στην παγκόσμια συναδέλφωση και τη συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων και των λαών. Εκτός των άλλων το Σ.Ε.Π. φροντίζει για τη σωματική αγωγή και άθληση με την οργάνωση και συμμετοχή μελών και αθλητικών ομάδων του σε σχετικές διοργανώσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των διαφόρων αθλητικών ομοσπονδιών.
Article 3 "Αρχές και Μέθοδος"
1.  
  Η Προσκοπική Κίνηση βασίζεται στις παρακάτω θεμελιώδεις Αρχές οι οποίες περιέχονται στην Υπόσχεση και στον Νόμο του Προσκόπου και τις οποίες τα μέλη του Σ.Ε.Π. υπόσχονται να τηρούν. Οι Αρχές αυτές συνιστούν τη βάση της προσκοπικής μεθόδου αγωγής και κανόνα συμπεριφοράς όλων των μελών του Σ.Ε.Π. είναι δε: ΚΑΘΗΚΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΟ Πίστη στο Θεό και αποδοχή της υποχρέωσης προς εκπλήρωση των καθηκόντων που απορρέουν από τη Θρησκεία. ΚΑΘΗΚΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Αγάπη και αφοσίωση προς την Πατρίδα. Αγάπη για την Οικογένεια, ενεργός συμμετοχή στην κοινωνική ζωή και πρόοδο. Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και κατανόηση της ανάγκης συνεργασίας και ειρηνικής συμβίωσης όλων των ανθρώπων. Αποφυγή φυλετικών, θρησκευτικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών διακρίσεων. Ενεργός συμμετοχή στη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος. ΚΑΘΗΚΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ Ανάπτυξη του αισθήματος της προσωπικής ευθύνης του ατόμου για τη δική του εξέλιξη και πρόοδο. Προπαρασκευή σε γνώσεις και ικανότητες, ώστε το άτομο να καθίσταται χρήσιμο στον εαυτό του και έτοιμο να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη βοηθείας.
2.  
  Η Προσκοπική Μέθοδος Αγωγής, περιλαμβάνει την τήρηση της Υπόσχεσης και του Νόμου του Προσκόπου, τη δημιουργία και παροχή ευκαιριών προσωπικής προόδου, τη λειτουργία μικρών ομάδων, τη μάθηση στην πράξη, τη ζωή στη φύση, το προσωπικό παράδειγμα των Ενηλίκων Στελεχών, τη συμμετοχή σε προγράμματα δράσεων που κλιμακώνονται προοδευτικά ανάλογα με την ηλικία και την εμπειρία, αξιοποιώντας ένα συμβολικό πλαίσιο, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη των ψυχικών, πνευματικών, κοινωνικών και φυσικών ικανοτήτων των νέων, ώστε να καταστούν χρήσιμοι, υπεύθυνοι και ευτυχισμένοι πολίτες, με επίγνωση της ευρύτερης αποστολής τους ως μέλη της τοπικής, εθνικής και διεθνούς Κοινότητας
3.  
  Το Κοινωφελές Ίδρυμα Σ.Ε.Π. ως παιδαγωγική και κοινωνική Κίνηση σε καμία περίπτωση δεν συμμετέχει σε οποιαδήποτε κομματική δραστηριότητα. Τα μέλη του Σ.Ε.Π. δεν μετέχουν με την ιδιότητά τους αυτή, σε κομματικές εκδηλώσεις οποιασδήποτε μορφής, ούτε χρησιμοποιούν τη θέση τους μέσα στον Προσκοπισμό για να πετύχουν προσωπικά οφέλη. Δεν επιτρέπεται ο προσηλυτισμός σε οποιαδήποτε δογματική ιδεολογία, πολιτική, κομματική ή φιλοσοφική. Η εγγραφή και η παραμονή στο Σ.Ε.Π. είναι εθελοντική και κανένας δεν αναγκάζεται να γίνει ή να παραμείνει μέλος του.
4.  
  Στις Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. μπορούν να εργάζονται (μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) και πρώην ή νυν μέλη του, ως έμμισθο προσωπικό. Κατά τη διάρκεια της έμμισθης σχέσεώς τους με το Σ.Ε.Π. δεν μπορούν να συμμετέχουν στα όργανά του ή να κατέχουν διοικητικές θέσεις.
5.  
  Το Σ.Ε.Π. συνεργάζεται στενά με την Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης (Wοrld Οrganizatiοn οf the Scοut Μονement – W.Ο.S.Μ.), της οποίας είναι ιδρυτικό μέλος και στηρίζει το σκοπό, τις προσπάθειες και τις δραστηριότητές της για την προαγωγή του Προσκοπισμού και τη συναδέλφωσης των νέων σ’ όλο τον κόσμο.
Article 4 "Μέλη του Σ.Ε.Π. Μέλη του Σ.Ε.Π. είναι:"
1.  
  Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.
2.  
  Οι Βαθμοφόροι του Σ.Ε.Π. με ισχύουσα Εντολή Διοίκησης, τα αγόρια και κορίτσια, οι νεάνιδες και έφηβοι, οι νέοι και νέες, οι άνδρες και γυναίκες που ανήκουν στα Συστήματά του ή τις Εφορείες του και είναι εγγεγραμμένα στα οικεία Μητρώα του Σ.Ε.Π.
3.  
  Τα μέλη των Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης (Ε.Κ.Σ.) του άρθρου 28.
4.  
  Τα μέλη των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων (Ε.Π.Π.) του άρθρου 27 που λειτουργούν σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Κανονισμό και είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα της Κεντρικής Επιτροπής Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.).
5.  
  Τα Επίτιμα Μέλη. Σε Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται προσωπικότητες της κοινωνίας και του δημοσίου βίου γενικότερης αποδοχής, που μπορούν να συμβάλλουν στην πρόοδο της Προσκοπικής Κίνησης. Η ανακήρυξη Επίτιμων Μελών γίνεται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφαση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν’ ανακηρύσσει ετησίως μέχρι δύο Επίτιμα Μέλη.
6.  
  Τα Ομότιμα Μέλη που ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Ομότιμοι Πρόεδροι και Ομότιμοι Γενικοί Έφοροι) ή μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση (Ομότιμα μέλη του Σ.Ε.Π.), σε αναγνώριση εξαίρετων υπηρεσιών που προσέφεραν προς τον Ελληνικό Προσκοπισμό.
Article 5
1.  
  Όργανα Όργανα του Σ.Ε.Π. είναι: α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.). β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). γ) Ο Γενικός Έφορος (Γ.Ε.). δ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή της Οικονομικής Διαχείρισης (Ε.Ε.Ο.Δ.).
Article 6 "Γενική Συνέλευση"
1.  
 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το Ανώτατο Όργανο του Σ.Ε.Π. και αποτελείται από τα μέλη που ορίζονται στο άρθρο 8.
 2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε τακτική ετήσια συνεδρίαση το μήνα Απρίλιο ή Μάιο κάθε έτους και σε έκτακτη συνεδρίαση κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή έπειτα από αίτηση πενήντα (50) τουλάχιστον μελών της που έχουν εξοφλήσει όλες τις συνδρομές τους ως μέλη του Σ.Ε.Π. και της Γενικής Συνέλευσης, μέχρι την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης.
 3. Τα θέματα που ορίζονται για συζήτηση από τα μέλη που ζητούν τη σύγκληση και που πρέπει ν’ ανάγονται πάντοτε στο έργο του Σ.Ε.Π. και στην προαγωγή της Προσκοπικής Κίνησης, περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της έκτακτης Συνέλευσης.
 4. Η συνεδρίαση που ζητούν τα μέλη πρέπει να συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σ’ ένα μήνα από την ημέρα της υποβολής της σχετικής αίτησης και συνέρχεται μέσα σ’ ένα δίμηνο απ’ αυτή
 5. Αν μέσα στην προθεσμία αυτή πρόκειται να συνέλθει η Γενική Συνέλευση σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, προστίθενται σ’ αυτή τα προτεινόμενα θέματα
 6. Θέματα προς συζήτηση στην τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να προτείνουν με αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον μέλη που έχουν εξοφλήσει όλες τις συνδρομές τους ως μέλη του Σ.Ε.Π. και της Γενικής Συνέλευσης, μέχρι την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης.
 7. Η αίτηση πρέπει να έχει κατατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. μέχρι την τελευταία ημέρα του μηνός Μαρτίου, που προηγείται από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
2.  
 1. Η πρόσκληση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει την ημερομηνία, την ώρα, και τον τόπο της συνεδρίασης, καθώς και την ημερήσια διάταξη και δημοσιεύεται μαζί με τον προς έγκριση Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π. στο διαδίκτυο, δεκαπέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης.
 2. Ο Απολογισμός Έργου, ο Οικονομικός Απολογισμός και ο Προϋπολογισμός, η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης, καθώς και η τυχόν έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, δέκα ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης διατίθενται από τις Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π. στο διαδίκτυο.
3.  
  Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ωσότου εκλεγούν με φανερή ψηφοφορία Πρόεδρος και δύο Γραμματείς από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει επίσης Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται από 3-5 μέλη.
4.  
 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
 2. Προς τούτο υπολογίζονται μόνο τα μέλη που έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους έως και την ημέρα της συνεδρίασης, καθώς και κάθε άλλη οφειλή προς το Σ.Ε.Π. Εάν τα παρευρισκόμενα μέλη που έχουν εξοφλήσει όλες τις συνδρομές τους είναι περισσότερα από εκείνα που τις έχουν μεν εξοφλήσει αλλά δεν παρευρίσκονται, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία.
 3. Αν δεν διαπιστωθεί απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα, στον ίδιο τόπο και σε ώρα που καθορίζεται με την πρόσκληση οπότε θεωρείται ότι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη κι’ αν είναι παρόντα.
 4. Δεν επιτρέπεται παράσταση με αντιπρόσωπο
5.  
 1. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 2. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η πρόταση εισάγεται πάλι σε ψηφοφορία και αν πάλι παρουσιασθεί ισοψηφία, τότε η πρόταση απορρίπτεται.
 3. Δεν επιτρέπεται να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για θέμα που δεν έχει περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη.
 4. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και για άλλα θέματα
6.  
 1. Οι αποφάσεις για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για θέματα που αφορούν την επανεγγραφή μελών της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που πραγματοποιείται με ψηφοδέλτια
 2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά σειρά εκείνοι που παίρνουν τις περισσότερες ψήφους
 3. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων σε οποιαδήποτε εκλογή, γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας των
7.  
  Αποφάσεις σχετικές με την τροποποίηση του παρόντος Οργανισμού, καθώς και αποφάσεις επί προσφυγής μέλους της Γενικής Συνέλευσης κατά της διαγραφής του, λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού των μελών που ψήφισαν και μόνον αν ψήφισαν τουλάχιστον εκατό μέλη
8.  
  Για κάθε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς της. Αποσπάσματα πρακτικών εκδίδονται από τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Article 7 "Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Εγκρίνει στην τακτική ετήσια συνεδρίασή της τον Οικονομικό Απολογισμό του παρελθόντος έτους (ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσεως), αφού λάβει γνώση της σχετικής ετήσιας έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης, της τυχόν έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών και της λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει την απαλλαγή ή μη των μελών του από κάθε ευθύνη. β) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του επομένου έτους. γ) Εκλέγει, από τους πίνακες που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1β και άρθρο 12 παρ. 1ζ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. δ) Αποφασίζει επί της προσφυγής μέλους της κατά της διαγραφής του ως μέλους της Γενικής Συνέλευσης. ε) Ορίζει την ετήσια συνδρομή των μελών της. στ) Εγκρίνει τον ετήσιο Απολογισμό Έργου του Διοικητικού Συμβουλίου. ζ) Αποφασίζει τροποποιήσεις του Οργανισμού σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 εδάφιο 7. η) Συζητά κάθε θέμα σχετικό με το έργο του Σ.Ε.Π. και την προαγωγή της Προσκοπικής Κίνησης, προσδιορίζει τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα και παίρνει σχετικές αποφάσεις. θ) Καθορίζει ειδικότερα τις λεπτομέρειες λειτουργίας της, μέσα στα πλαίσια του Οργανισμού αυτού. ι) Συνιστά Επιτροπές από μέλη της για τη μελέτη θεμάτων που η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ή το Διοικητικό Συμβούλιο της προτείνει, είτε για την ενημέρωσή της ή την υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή μελών των Επιτροπών πραγματοποιείται με μυστική ψηφοφορία και εκλέγονται αυτοί που πλειοψήφησαν. Οι Επιτροπές εκλέγουν τον Πρόεδρό τους. Τα μέλη των Επιτροπών μπορούν να επαναμετάσχουν στην Επιτροπή που μετείχαν ή σ’ άλλη. Το ίδιο μέλος δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από δύο Επιτροπές ταυτόχρονα. Οι Επιτροπές υποβάλλουν προς τη Γενική Συνέλευση μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου σύντομο Ενημερωτικό Σημείωμα για το έργο τους. ια) Η Γενική Συνέλευση εκλέγει την Εξελεγκτική Επιτροπή της Οικονομικής Διαχείρισης. ιβ) Έχει το δικαίωμα, με πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) των παρισταμένων μελών της και όχι λιγότερων των εκατό, να άρει την εμπιστοσύνη της και να ζητήσει την πρόωρη λήξη της θητείας συγκεκριμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικών ή αναπληρωματικών) ή και του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικών ή αναπληρωματικών). Στην περίπτωση που παυθούν τόσα μέλη που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να βρίσκεται σε απαρτία εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 11 παρ. στ. Στην περίπτωση που η άρση της εμπιστοσύνης και η πρόωρη παύση αφορά στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (δηλαδή όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη), τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει άμεσα και κατά την ίδια συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έπαυσε το Διοικητικό Συμβούλιο, με υποψηφιότητες που υποβάλλονται επί τόπου στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, προσωρινό δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εντός εξήντα (60) ημερών υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου πλήρους θητείας, της οποίας θητείας η ολοκλήρωση θα γίνεται στην τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση που προηγείται της συμπληρώσεως τετραετίας από την εκλογή.
Article 8 "Μέλη της Γενικής Συνέλευσης"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση έχει αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα και μετέχουν σ’ αυτή τα ενήλικα μέλη του Σ.Ε.Π. Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τις εξής κατηγορίες μελών: Α. Τακτικά Μέλη Β. Διοριζόμενα Μέλη Γ. Αναδεικνυόμενα Μέλη Α. Τακτικά Μέλη της Γενικής Συνέλευσης είναι:.
 1. Όσοι είχαν μέχρι τη δημοσίευση του Π.Δ. 27/1999 (ΦΕΚ τ.Α΄26/17.2.1999) την ιδιότητα του τακτικού μέλους και δεν έχουν απολέσει την ιδιότητα αυτή μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.
  • Για την εξεύρεση του αριθμού των Βαθμοφόρων που αναλογεί να αναδείξει κάθε Περιφερειακή Εφορεία ως εκπροσώπους της στη Γενική Συνέλευση, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος δύο απογραφών της συνολικής δύναμης του Σ.Ε.Π., όπως ειδικότερα καθορίζεται στη συνέχεια.
  • Στη δύναμη αυτή υπολογίζεται το σύνολο των Βαθμοφόρων, και των μελών των Τμημάτων του άρθρου 22 του παρόντος, που έχουν εξοφλήσει τις ετήσιες συνδρομές τους ως μέλη του Σ.Ε.Π. μέχρι τις 30 Αυγούστου, δηλαδή των δύο προηγούμενων απογραφών προ της συνόδου των Συνεδρίων των Περιφερειακών Εφορειών, στα οποία θα γίνει η ανάδειξη (σύμφωνα με την παρ. ββ του άρθρου αυτού) των εκπροσώπων τους για τη Γενική Συνέλευση.
  • Ο προκύπτων μέσος όρος, διαιρούμενος με τον αριθμό των τριακοσίων (300) θέσεων Βαθμοφόρων που θα αναδειχθούν, δίνει το “μέτρο” με το οποίο υπολογίζεται ο αριθμός των Βαθμοφόρων που μπορεί να αναδείξει, ανάλογα με τον αντίστοιχο μέσο όρο της δύναμης της κάθε μίας από τις Περιφερειακές Εφορείες του Σ.Ε.Π. Εάν ο μέσος όρος της συνολικής δύναμης μίας Περιφερειακής Εφορείας υπερβαίνει το 50% του “μέτρου”, αυτή η Περιφερειακή Εφορεία εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με έναν αναδεικνυόμενο Βαθμοφόρο.
  • Η ανάδειξη των Βαθμοφόρων σε μέλη της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιείται στα Συνέδρια των Περιφερειακών Εφορειών
  • Οι Έφοροι και οι Βαθμοφόροι της Γενικής Εφορείας αναδεικνύονται από Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας, όπου σύμφωνα με την προτίμησή τους, έχουν απογραφεί
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν κατά το χρόνο ανάδειξής τους ισχύουσα Εντολή Διοίκησης, διετή τουλάχιστον συνολική προϋπηρεσία Βαθμοφόρου και Βεβαιωτικό επιτυχούς παρακολούθησης Βασικής Εκπαίδευσης.
  • Στην ανάδειξη των παραπάνω μετέχουν οι Βαθμοφόροι κάθε Περιφερειακής Εφορείας που είναι τόσον αυτοί, όσον και οι υποψήφιοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Σ.Ε.Π. και έχουν εκπληρώσει κάθε οικονομική υποχρέωση προς την Κεντρική Διοίκηση του Σ.Ε.Π.
  • Οι Περιφερειακοί Έφοροι, εφόσον έχουν αναδειχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παραγρ. 1 ε.α.α, καταλαμβάνουν αυτοδίκαια την πρώτη θέση του καταλόγου των αναδεικνυόμενων Βαθμοφόρων - εκπροσώπων στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χρόνο ίσο με το χρόνο ισχύος της Εντολής Διοίκησής τους.
  • Τη θέση Περιφερειακού Εφόρου του οποίου η θητεία ολοκληρώθηκε, τη θέση του καταλαμβάνει ο νέος κάτοχος της αντίστοιχης Εντολής Διοίκησης.
 2. Όσοι έχουν διατελέσει Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικοί Έφοροι, ως και οι εκλεγόμενοι στις πιο πάνω θέσεις, με την προϋπόθεση συμπλήρωσης συνολικής θητείας τουλάχιστον δύο ετών στις θέσεις αυτές
  • Για την εξεύρεση του αριθμού των μελών των Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης που αναλογεί ν’ αναδείξει κάθε Περιφερειακή Εφορεία ως εκπροσώπους της στη Γενική Συνέλευση, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των δύο τελευταίων απογραφών προ της συνόδου των ειδικών συναντήσεων για την ανάδειξη των εκπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την παρ. ββ του άρθρου αυτού.
  • Στη δύναμη της απογραφής υπολογίζεται το σύνολο των μελών Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης που έχουν εξοφλήσει τις ετήσιες συνδρομές τους ως μέλη του Σ.Ε.Π. μέχρι τις 30 Αυγούστου.
  • Ο μέσος όρος της συνολικής δύναμης των μελών Ε.Κ.Σ. που προκύπτει σύμφωνα με τον παραπάνω υπολογισμό, διαιρούμενος με τον αριθμό των 30 θέσεων Μελών Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης που θ’ αναδειχθούν, δίνει το «μέτρο» με το οποίο υπολογίζεται ο αριθμός των Μελών Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης που μπορεί να αναδείξει, ανάλογα με τον αντίστοιχο μέσο όρο της δύναμης της κάθε μίας από τις Περιφερειακές Εφορείες του Σ.Ε.Π.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν κατά το χρόνο ανάδειξής τους, διετή τουλάχιστον συνολική προϋπηρεσία ως μέλη Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης Εφορειών ή Συστημάτων, με ισχύοντα διορισμό κατά το τελευταίο έτος προ της ημερομηνίας της ανάδειξης και να έχουν εκπληρώσει αυτοί, καθώς και οι συμμετέχοντες στη διαδικασία ανάδειξης, κάθε υποχρέωση εκ συνδρομών προς την Κεντρική Διοίκηση του ΣΕΠ
 3. Όσοι έχουν διατελέσει μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση συμπλήρωσης συνολικά δύο θητειών, ήτοι τουλάχιστον επτά (7) έτη
 4. Όσοι ανακηρύσσονται Επίτιμα Μέλη.
 5. Β. Διοριζόμενα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης για θητεία δύο ετών είναι:
 6. Οι εκάστοτε οριζόμενοι από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ήτοι συνολικά οκτώ (8) εκπρόσωποι, καθώς και οι τρεις οριζόμενοι εκπρόσωποι από τις Γενικές Γραμματείες Νέας Γενιάς, Απόδημου Ελληνισμού και Πολιτικής Προστασίας, όπως επίσης και ένας εκπρόσωπος από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (Σ.Ε.Ο.), ήτοι συνολικά δώδεκα (12) εκπρόσωποι.
 7. Γ. Αναδεικνυόμενα Μέλη Μετέχουν στη Γενική Συνέλευση αναδεικνυόμενοι σε μέλη της:.
2.  
  Για να αναδειχθεί ως Μέλος της Γενικής Συνέλευσης οιοσδήποτε από τις τρεις κατηγορίες μελών της παραγράφου 1 του παρόντος, πρέπει:
 1. να έχει την ελληνική ιθαγένεια,
 2. να μη βαρύνεται με συμπεριφορά που να αντιβαίνει τις Αρχές του Σ.Ε.Π. και.
 3. να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς το Σ.Ε.Π.
3.  
  Διατελέσαντα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα επανεκλογής στη Γενική Συνέλευση με την προϋπόθεση, ότι μέχρι της εκ νέου υποβολής υποψηφιότητας έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σ.Ε.Π.
4.  
  Η θητεία μέλους που μετέχει στη Γενική Συνέλευση λόγω ιδιότητας ή αναδείχθηκε μέλος της ως Βαθμοφόρος, μέλος Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης ή μέλος Ενώσεως Παλαιών Προσκόπων παρατείνεται, εφόσον εκλεγεί ως τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ως τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης, μέχρι τη λήξη της θητείας του σ’ αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ή σ’ αυτή την Εξελεγκτική Επιτροπή της Οικονομικής Διαχείρισης
5.  
  Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται νόμιμα, έστω και αν από οποιαδήποτε αιτία δεν ορίσθηκαν ή αναδείχθηκαν μέλη, εν μέρει ή στο σύνολό τους, από οποιαδήποτε από τις κατηγορίες μελών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
6.  
  Η διαδικασία ανάδειξης των μελών της παραγράφου 1Γ ολοκληρώνεται υποχρεωτικά και τα αποτελέσματά της γνωστοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους προ της Γενικής Συνέλευσης στην οποία θα μετάσχουν τα αναδεικνυόμενα μέλη προς αντικατάσταση αυτών που λήγει η θητεία. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα αναδειχθέντα μέλη εγγράφονται, μέχρι τα τέλη του μηνός Φεβρουαρίου προ της Γενικής Συνελεύσεως στην οποία θα μετάσχουν, στο Μητρώο των μελών της Γενικής Συνέλευσης.
7.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να γνωστοποιεί έγκαιρα όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο. Ως γνωστοποίηση θεωρείται η έγκαιρη ανάρτηση των ανωτέρω στον διαδικτυακό τόπο του Σ.Ε.Π.
Article 9 "Υποχρεώσεις Μελών της Γενικής Συνέλευσης"
1.  
  Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης βοηθούν το έργο της Διοίκησης του Σ.Ε.Π. με κάθε τρόπο, συμμετέχουν δε ενεργά όταν τους ζητείται σε Συμβούλια, Επιτροπές και διασκέψεις γενικότερου ενδιαφέροντος.
2.  
  Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να ενημερώνονται για τη γενικότερη πορεία της Προσκοπικής Κίνησης, να εκθέτουν απόψεις και κρίσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης μεταφέροντας και τις προτάσεις των μελών της Περιφερειακής Εφορείας που εκπροσωπούν, καθώς και να ενημερώνουν τα ενήλικα μέλη του Σ.Ε.Π. της περιοχής τους για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης στο ετήσιο Συνέδριο της Περιφερειακής Εφορείας.
Article 10 "Αποχώρηση και διαγραφή Μελών της Γενικής Συνέλευσης"
1.  
  Τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης, αποχωρούν αν υποβάλλουν την παραίτηση τους ή αν καθυστερούν την ετήσια συνδρομή τους ως μέλη του Σ.Ε.Π. ή και ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης για δύο οικονομικά έτη ή αν απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης οπότε θεωρούνται αυτοδικαίως παραιτηθέντα.
2.  
  Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαγράφονται αν παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που καθορίζονται από τον Οργανισμό ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν συμπεριφέρονται µε τρόπο ασυμβίβαστο στο σκοπό ή στις Αρχές του Σ.Ε.Π., ως επίσης αν καταδικαστούν αμετάκλητα για ατιµωτικά αδικήματα. Για τη λήψη της απόφασης αυτής πρέπει αποδεδειγμένα το Διοικητικό Συμβούλιο να καλέσει τον υπό διαγραφή, προκειμένου, εφόσον αυτός επιθυμεί, να εκθέσει τις απόψεις του.
3.  
  Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί διαγραφής μπορεί το διαγραφέν µέλος να προσφύγει στην πρώτη μετά από αυτή Τακτική Γενική Συνέλευση. Η άσκηση της πιο πάνω προσφυγής έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
Article 11 "Διοικητικό Συμβούλιο"
1.  
 1. Σύνθεση και εκλογή.
 2. Το Σ.Ε.Π. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από δεκαπέντε τακτικά µέλη και τέσσερα αναπληρωματικά, που εκλέγονται µε μυστική ψηφοφορία από την τακτική Γενική Συνέλευση των µελών ή από έκτακτη Γενική Συνέλευση στην περίπτωση του άρθρου 7 παρ. ιβ.
 3. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση από ενιαίο πίνακα υποψηφίων που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 4. Υποψηφιότητες μπορούν να προτείνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο από είκοσι τουλάχιστον µέλη ή να υποβάλλονται σ’ αυτό απ’ ευθείας από το ίδιο το υποψήφιο µέλος.
 5. Τα πρόσωπα που προτείνονται ως υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέγονται από µέλη της Γενικής Συνέλευσης που έχουν τη δυνατότητα να υπηρετήσουν γενικότερα το Σ.Ε.Π. λόγω πείρας και ικανοτήτων και να καταλάβουν υπεύθυνες αρμοδιότητες στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 6. Οι υποψηφιότητες πρέπει να έχουν κατατεθεί στο Σ.Ε.Π. το αργότερο πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα συνόδου της Γενικής Συνέλευσης.
 7. Οι υποψηφιότητες που περιέρχονται έγκαιρα στο Σ.Ε.Π. περιλαμβάνονται στον πίνακα που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 8. Οι υποψήφιοι με την υποβολή της υποψηφιότητάς τους καταθέτουν βιογραφικό σημείωμα, το οποίο γνωστοποιείται στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.
 9. Θητεία των µελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 10. Τα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για θητεία τεσσάρων ετών.
 11. Αναπληρωματικά μέλη.
 12. Η Γενική Συνέλευση κατά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη.
 13. Η σειρά εκλογής των αναπληρωματικών μελών καθορίζεται με βάση τον αριθμό των ψήφων που έλαβε καθένας.
 14. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι κενή η θέση ενός µέλους του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνει τη θέση του το πρώτο σε σειρά αναπληρωματικό µέλος.
 15. Αν έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών µελών, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη σύνθεση αν τα µέλη του είναι τουλάχιστον οκτώ.
 16. Αν για οποιοδήποτε λόγο μετά την εξάντληση του καταλόγου των αναπληρωματικών δεν υπάρχουν οκτώ µέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, τότε συγκαλείται υποχρεωτικά έκτακτη Γενική Συνέλευση και διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αντικαταστατών των μελών μέχρι συμπλήρωσης και των δεκαπέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των τεσσάρων αναπληρωματικών μελών.
 17. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται μέσα σε 30 ημέρες από τη στιγμή που προκύπτει µη συμπλήρωση των οκτώ µελών μετά την εξάντληση του καταλόγου των αναπληρωματικών.
 18. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν.
 19. Οι υποψηφιότητες πρέπει να έχουν κατατεθεί στο Σ.Ε.Π. το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
 20. Κατά τα λοιπά τηρείται η διαδικασία πρόσκλησης και διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
 21. Οι νεοεκλεγόμενοι από την έκτακτη Γενική Συνέλευση θεωρούνται συνεχιστές του χρόνου θητείας των τακτικών μελών που αντικαθιστούν και ακολουθούν το υπόλοιπο της θητείας των τελευταίων.
2.  
  Στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να υπηρετήσουν εκλεγόμενα, µέλη της Γενικής Συνέλευσης για δύο συνεχόμενες θητείες και να επανεκλεγούν εκ νέου εφόσον περάσουν δύο τακτικές Γενικές Συνελεύσεις από τη λήξη της προηγούμενης θητείας τους
3.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, τακτικά µία φορά το μήνα και έκτακτα, όταν το καλέσει ο Πρόεδρος που είναι υποχρεωμένος να το καλέσει, αν το ζητήσουν τρία µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τα οκτώ από τα µέλη του και παίρνει αποφάσεις µε πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Για θέματα που αφορούν τα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσωπικά, οι ψηφοφορίες είναι μυστικές. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, τον αναπληρώνει ο πρώτος Αντιπρόεδρος και αν κι αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο δεύτερος και αυτόν ο πρεσβύτερος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.  
  Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις, θεωρούνται ότι έχουν παραιτηθεί από τη θέση τους. Αδικαιολόγητη θεωρείται κάθε απουσία που δεν γνωστοποιείται εγκαίρως και εφόσον δεν συντρέχουν σοβαροί οικογενειακοί ή επαγγελματικοί λόγοι.
Article 12 "Οι Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί το Σ.Ε.Π., διαχειρίζεται την περιουσία του και τη διαθέτει για την πραγματοποίηση των σκοπών του. Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. Εκλέγει µε μυστική ψηφοφορία από τα µέλη του τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα, το Γενικό Έφορο, τον Οικονομικό Σύμβουλο, το Σύμβουλο Ακίνητης Περιουσίας, το Σύμβουλο Διεθνών Σχέσεων, το Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και τον Αναπληρωτή Γενικό Έφορο.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα ειδικότερα καθήκοντα του Αναπληρωτή Γενικού Εφόρου.
 3. Διορίζει και παύει το προσωπικό του Σ.Ε.Π., καταρτίζει σύμφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 440/1976 (ΦΕΚ τ.Α΄257/27-9-1976) τον Κανονισμό Προσωπικού και διορίζει και παύει νομικούς συμβούλους (δικηγόρους) που αμείβονται με πάγια μηνιαία αμοιβή.
 4. Επιτρέπεται και σε µέλη του Σ.Ε.Π. να παρέχουν υπηρεσίες ή να αναλαμβάνουν την εκτέλεση έργου µε αμοιβή, μέσα όμως στα πλαίσια της ελεύθερης επαγγελματικής δραστηριότητάς τους.
 5. Εξαιρούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι συγγενείς τους σύμφωνα με τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα.
 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει ως Διευθυντή, με πλήρη απασχόληση, έμμισθο ή άμισθο πρόσωπο που προέρχεται από τους ενεργούς ή παλαιούς Βαθμοφόρους του Σ.Ε.Π., για να βοηθά στην άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη του, που εκλέγει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.α του παρόντος άρθρου.
 7. Ο Διευθυντής μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν καλείται.
 8. Μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, καταρτίζει Κανονισμό που καθορίζει την εσωτερική λειτουργία των Εφορειών, Συστημάτων και Τμημάτων και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή του προσκοπικού προγράμματος και παρέχει τις αιτούμενες εντολές και οδηγίες
 9. Καταρτίζει τον ειδικό Κανονισμό «περί παλαιών προσκόπων» σύμφωνα µε τον Ν. 2091/1952.
 10. Ασκεί την ανώτατη εποπτεία σε όλα τα έργα και τις δραστηριότητες του Σ.Ε.Π. και ελέγχει την πραγματοποίησή τους.
 11. Καταρτίζει τους πίνακες των υποψηφίων µελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των υποψηφίων μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης, καθώς και πίνακες των νέων ομότιμων µελών του Σ.Ε.Π. και τους υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.
 12. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών τους
 13. Ρυθμίζει τις σχέσεις του Σ.Ε.Π. µε τις Αρχές, τις Προσκοπικές Οργανώσεις άλλων Χωρών και µε κάθε τρίτο.
 14. Συντάσσει τον προϋπολογισµό, τον ισολογισμό, τον απολογισμό και κάθε άλλο οικονομικό στοιχείο κάθε έτους και τους υποβάλλει για να εγκριθούν στη Γενική Συνέλευση
 15. Καταρτίζει επιτροπές από µέλη ή µη µέλη του και αναθέτει σ’ αυτές ορισμένο έργο ή τομέα έργου ή δραστηριότητας.
 16. Καθορίζει τη σύνθεση, τη χρονική διάρκεια λειτουργίας και το ειδικότερο αντικείμενο των επιτροπών αυτών.
 17. Οι επιτροπές πέραν των περιοδικών ενημερώσεων που πρέπει να κάνουν προς το Δ.Σ., οφείλουν να συντάσσουν έκθεση που διαβιβάζεται στα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και ενημερώνει κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση τα µέλη αυτής.
 18. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, παρέχει εξουσιοδοτήσεις κάθε είδους σε µέλη του Σ.Ε.Π., σε υπαλλήλους του Σ.Ε.Π. ή και σε τρίτους.
 19. Λογοδοτεί στην τακτική Γενική Συνέλευση για τα πεπραγμένα του προηγουμένου έτους
 20. Σχηματίζει συμβουλευτικές επιτροπές από παλαιά στελέχη του Προσκοπισμού ή και από τρίτους, προκειμένου να τις συμβουλεύεται για σημαντικά θέματα γενικότερης πολιτικής του Σ.Ε.Π. προγραμμάτων ή κατευθύνσεων του Ιδρύματος ή της Προσκοπικής Κίνησης γενικά.
 21. Καταρτίζει Εκτελεστική Επιτροπή από πέντε μέλη του.
 22. Μέλη της αποτελούν αυτοδικαίως ο Γενικός Έφορος που προεδρεύει στις συνεδριάσεις της, ο Γενικός Γραμματέας, ο Οικονομικός Σύμβουλος και ο Σύμβουλος Ακινήτου Περιουσίας.
 23. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει ή γνωμοδοτεί για θέματα που της αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει για τη διάθεση ειδών ρουχισμού και εξάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2017/1920 (ΦΕΚ τ.Α΄40/18-2-1920) και έχει τα καθήκοντα που απορρέουν από το άρθρο 27 σχετικά με τις Επιτροπές Κοινωνικής Συμπαράστασης.
 24. Ο Γενικός Έφορος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε συνεδρίασή του για τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και εισηγείται τα όσα αυτή προτείνει.
 25. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, ιδίως δε αποφασίζει την αγορά και πώληση κινητών ή ακινήτων, την τοποθέτηση κεφαλαίων του, την εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων, τη σύναψη δανείων.
 26. Παρέχει για ασφάλεια δανείων υποθήκη ή ενέχυρο ή συναινεί σε εγγραφή προσημειώσεων σε περιουσιακά στοιχεία του Σ.Ε.Π. Αποφασίζει την έγερση αγωγών ή άλλων ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ’ αυτά.
 27. Εκδίδει σχετικές κανονιστικές διατάξεις και δίνει οριστικές λύσεις για κάθε σχετικό θέμα ή αμφισβήτηση που αναφύεται
2.  
  Η ευθύνη της προβολής του Προσκοπισμού και του έργου του Σ.Ε.Π. και η διατύπωση απόψεων επί θεμάτων πολιτικής του Ιδρύματος ή άλλων προσκοπικών θεμάτων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα εξουσιοδοτημένα από αυτό Όργανα.
Article 13 "Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει την ιδιότητα του ενεργού μέλους του Σ.Ε.Π. ή να έχει διατελέσει ενεργό μέλος του.
2.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
 1. Εκπροσωπεί το Σ.Ε.Π. στα δικαστήρια και εξώδικα, καθώς και στις διοικητικές και λοιπές δημόσιες αρχές και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 2. Παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική ή ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα εκπροσώπησης του Σ.Ε.Π.
 3. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις συνεδριάσεις του
 4. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τα έγγραφα του Σ.Ε.Π. προς αρχές και τρίτους γενικά.
 5. Εντέλλεται μαζί με τον Οικονομικό Σύμβουλο την πληρωμή κάθε δαπάνης
 6. Έχει το δικαίωμα να παρευρίσκεται σε κάθε συνεδρίαση Επιτροπής ή Συμβουλίου του Σ.Ε.Π. και σε κάθε εκδήλωση της Προσκοπικής Κίνησης.
3.  
  Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, τον αναπληρώνει ο πρώτος Αντιπρόεδρος και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο δεύτερος και αυτόν ο πρεσβύτερος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Article 14 "Γενικός Γραμματέας"
1.  
  Ο Γενικός Γραμματέας πρέπει να έχει την ιδιότητα του ενεργού μέλους του Σ.Ε.Π. ή να έχει διατελέσει ενεργό μέλος του.
2.  
  Ο Γενικός Γραμματέας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα έγγραφα του Σ.Ε.Π. προς αρχές και τρίτους γενικά.
 2. Συντάσσει σε συνεργασία με το Γενικό Έφορο, τον ετήσιο Απολογισμό Έργου του Σ.Ε.Π., ο οποίος μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση.
 3. Έχει την ανώτερη εποπτεία του υπαλληλικού προσωπικού και της λειτουργίας των γραφείων της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π.
 4. Συντονίζει τις εργασίες των Συμβουλίων και των Επιτροπών που συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ.
 5. Εκδίδει αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής
3.  
  Αν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Article 15 "Οικονομικός Σύμβουλος"
1.  
  Ο Οικονομικός Σύμβουλος:
 1. Φροντίζει για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Σ.Ε.Π. με βάση τα προγράμματα της Γενικής Εφορείας και των Υπηρεσιών του Σ.Ε.Π. Παρέχει τα στοιχεία για την πορεία και την εκτέλεση του προϋπολογισμού και εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Φροντίζει για την έγκαιρη πραγματοποίηση των εσόδων από κάθε πηγή
 3. Φροντίζει για την ακριβή τήρηση των οικονομικών λογαριασμών του Σ.Ε.Π. και για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του Ιδρύματος.
 4. Παρακολουθεί, ώστε τα όργανα ν’ ασκούν τη χρηματική διαχείριση σύμφωνα με τον Νόμο, τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς και φροντίζει, ώστε στον εκτελούμενο προϋπολογισμό να εμφανίζονται όλα τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους
 5. Φροντίζει για τη ρύθμιση των οικονομικών σχέσεων του Σ.Ε.Π. με τα Δημόσια Ταμεία, τις Τράπεζες κ.λπ.
 6. Φροντίζει για την παροχή στα ελεγκτικά όργανα του άρθρου 4 παρ. 3 του Νόμου 440/1976 (ΦΕΚ τ.Α΄257/27-9-1976) και στην Εξελεγκτική Επιτροπή της Οικονομικής Διαχείρισης, κάθε αναγκαίου στοιχείου για τη δικαιολόγηση των δαπανών και εισπράξεων και θέτει στην διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Διαχείρισης, καθώς και στον Ορκωτό Ελεγκτή ή την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών που τυχόν έχουν διορισθεί, τα λογιστικά βιβλία του Σ.Ε.Π., τα διάφορα παραστατικά εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε στοιχείο που είναι χρήσιμο για την εκτέλεση του ελεγκτικού τους έργου.
 7. Συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα για την ακριβέστερη εναρμόνιση του κτηματολογίου του Σ.Ε.Π. με την εκάστοτε πραγματικότητα και για την αρμόδια εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να παίρνονται τα αναγκαία μέτρα για την κατοχύρωση της ακίνητης περιουσίας του Σ.Ε.Π.
 8. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, την πληρωμή κάθε δαπάνης
 9. Φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη των μετρητών που βρίσκονται στη διάθεση του Σ. Ε. Π., καθώς και των κάθε είδους κινητών αξιών και πολυτίμων αντικειμένων.
 10. Εποπτεύει για την είσπραξη των συνδρομών των μελών, των δωρεών, των επιχορηγήσεων και των εισοδημάτων και πόρων γενικά του Σ. Ε. Π.
 11. Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τη μερική ή ολική αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού, αν τούτο κρίνεται αναγκαίο, καθώς και για κάθε θέμα που σχετίζεται με τα οικονομικά του Σ.Ε.Π. και την ταμειακή του διαχείριση.
2.  
  Αν ο Οικονομικός Σύμβουλος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τον αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση τούτου
Article 16 "Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας"
1.  
  Ο Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας: α) Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο ενέργειες για την αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας του Σ.Ε.Π. και υποστηρίζει την προσπάθεια στέγασης των Τμημάτων και την εξασφάλιση Προσκοπικών Κέντρων Εκπαίδευσης και Περιβαλλοντικής Αγωγής, Κατασκηνωτικών Χώρων και Νεώσοικων με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, τη λειτουργία των οποίων εποπτεύει και ελέγχει με τους υπεύθυνους που το Δ.Σ. ορίζει μετά από πρότασή του. β) Τηρεί και ενημερώνει το Κτηματολόγιο του Σ.Ε.Π., φυλάττει τους τίτλους κυριότητας και κάθε αποδεικτικό των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του Σ.Ε.Π. γ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π., τα αναγκαία μέτρα για την κατοχύρωση της ακίνητης περιουσίας του Σ.Ε.Π. δ) Μεριμνά για την εκπόνηση μελετών για την ανέγερση και διαρρύθμιση των ακινήτων του Σ.Ε.Π. και για την επισκευή και συντήρηση της Ακίνητης Περιουσίας και μεσολαβεί, όπου είναι δυνατόν, για την διευκόλυνση των Τμημάτων με την παροχή τεχνικών συμβουλών, σχεδίων κατασκευής και γενικά τεχνικής βοήθειας. ε) Χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ειδικών, φροντίζει, όπου τούτο απαιτείται, για τη σύνταξη διακηρύξεων δημοπράτησης έργων, τον έλεγχο των προσφορών και εισηγείται ανάλογα στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάθεση του έργου και την επίβλεψη της κατασκευής.
Article 17 "Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων (Έφορος Διεθνών Σχέσεων)"
1.  
  Ο Σύμβουλος (Έφορος) Διεθνών Σχέσεων:
 1. Μεριμνά για την προαγωγή των σχέσεων του Σ.Ε.Π. με την Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης (Wοrld Οrganizatiοn οf the Scοut Μονement – W.Ο.S.Μ.) και διατηρεί επικοινωνία με τα Όργανα της, καθώς και με τις Προσκοπικές (και Οδηγικές) Οργανώσεις άλλων Κρατών.
 2. Εκπροσωπεί το Σ.Ε.Π. στην Παγκόσμια και την Ευρωπαϊκή Προσκοπική Επιτροπή, στις Παγκόσμιες Προσκοπικές και Οδηγικές Κινήσεις άλλων χωρών, στο Παγκόσμιο Προσκοπικό Γραφείο και στα περιφερειακά του γραφεία, καθώς και στα Διεθνή Συνέδρια και συγκεντρώσεις, ενώ είναι ο σύνδεσμος μεταξύ Σ.Ε.Π. και Διεθνών Οργανισμών που έχουν έδρα στο εξωτερικό.
 3. Φροντίζει να συμβάλλει ενεργά στην προώθηση της φιλίας, της συνεργασίας και της συναδέλφωσης μεταξύ των Προσκοπικών Οργανώσεων των διαφόρων Κρατών που συμμετέχουν στην Παγκόσμια Προσκοπική Κίνηση και στην προαγωγή διεθνών προσκοπικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων
 4. Εισηγείται μαζί με τον Γενικό Έφορο στο Διοικητικό Συμβούλιο τη διεξαγωγή διεθνών προσκοπικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και τη συμμετοχή αντιπροσωπείας του Σ.Ε.Π. σε διεθνή προσκοπικά συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις.
 5. Προτείνουν με τον Γενικό Έφορο τα κατάλληλα πρόσωπα που θα ηγηθούν και θα συμμετέχουν σ’ αυτά.
 6. Διεξάγει τη σχετική με τα θέματα της αρμοδιότητάς του αλληλογραφία
2.  
  Το Σύμβουλο (Έφορο) Διεθνών Σχέσεων υποστηρίζει στο έργο του η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων που αποτελείται από 6-9 μέλη, μέχρι δύο Έφοροι Βοηθοί και ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων, που τους προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο για διορισμό. Το Σύμβουλο (Έφορο) Διεθνών Σχέσεων αναπληρώνει, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο Αναπληρωτής, τον οποίο ορίζει το Δ.Σ. Το έργο της Εφορείας Διεθνών Σχέσεων υλοποιεί Ομάδα Εργασίας Διεθνών Σχέσεων (Ιnternatiοnal Τeam), αποτελούμενη από Βαθμοφόρους του Σ.Ε.Π., η οποία συντονίζεται από το Σύμβουλο (Έφορο) Διεθνών Σχέσεων.
3.  
  Ο Σύμβουλος (Έφορος) Διεθνών Σχέσεων πρέπει να χειρίζεται ευχερώς και να αλληλογραφεί σε μία από τις χρησιμοποιούμενες γλώσσες στα Παγκόσμια Προσκοπικά Συνέδρια (Αγγλική ή Γαλλική) και να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε αυτά
Article 18
1.  
  Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων (Έφορος Δημοσίων Σχέσεων) Ο Σύμβουλος (Έφορος) Δημοσίων Σχέσεων: α) Επιμελείται της προβολής του Προσκοπικού έργου πανελλήνια και ειδικότερα προς τις Αρχές και την Κοινωνία και γενικότερα τους κύκλους και φορείς που μπορούν να συμπαρασταθούν στο Σ.Ε.Π. β) Σχεδιάζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την επικοινωνιακή στρατηγική του Σ.Ε.Π. και επιμελείται την εφαρμογή της, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση και ενίσχυση της καλής εικόνας και φήμης του Σ.Ε.Π. γ) Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Έφορο για την προβολή του έργου του Σ.Ε.Π. δ) Εποπτεύει τη δημιουργία επικοινωνιακού υλικού (εντύπου ή οπτικοακουστικού). ε) Επιμελείται της έκδοσης του περιοδικού του Σ.Ε.Π. για την ενημέρωση των μελών του. στ) Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων υποβοηθείται στο έργο του από ειδικούς στον τομέα της επικοινωνίας και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Article 19 "Γενικός Έφορος"
1.  
  Ο Γενικός Έφορος:
 1. Πρέπει να έχει την ιδιότητα του Βαθμοφόρου ή να έχει διατελέσει Βαθμοφόρος του Σ.Ε.Π., να είναι κάτοχος Πτυχίου της ανώτατης εκπαίδευσης Βαθμοφόρων του Διακριτικού Δάσους και να μην έχει υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα εκλογής του.
 2. Είναι ο ανώτατος Βαθμοφόρος στην προσκοπική ιεραρχία και προϊστάμενος των Βαθμοφόρων του Σ.Ε.Π.
 3. Ασκεί τη γενική εποπτεία όλων των Προσκόπων στην Ελλάδα, καθώς και των Ελλήνων αποδήμων Προσκόπων στο εξωτερικό και φροντίζει για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος δράσεων και για την εκπαίδευση των ενεργών μελών.
 4. Είναι υπεύθυνος απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του προσκοπικού προγράμματος σ’ όλη τη Χώρα και για την ανάπτυξη, την οργάνωση και τη διοίκηση των κλιμακίων, σύμφωνα με τον Οργανισμό, τις Αρχές και κατευθύνσεις που διέπουν το Σ.Ε.Π. και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μέτρο που αφορά στην Προσκοπική Κίνηση και συνυπογράφει με τους αρμόδιους συμβούλους εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο
 6. Εκτελεί, σε συνεργασία με τους Εφόρους Γενικής Εφορείας, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν στην Προσκοπική Κίνηση και τα ενεργά μέλη και αποφασίζει για την πραγματοποίηση των αναγκαίων προγραμμάτων και δράσεων
 7. Αλληλογραφεί με τις δημόσιες αρχές και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για ζητήματα που ανάγονται στην εκτέλεση των καθηκόντων του.
 8. Για θέματα όμως γενικότερης σημασίας, καθώς και σε περιπτώσεις που το Σ.Ε.Π. απευθύνεται στην Κυβέρνηση ή στις Κεντρικές αρχές, η αλληλογραφία του Σ.Ε.Π. υπογράφεται σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Οργανισμού.
 9. Ενεργεί κάθε τι που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου του, μέσα στα πλαίσια των σκοπών και των επιδιώξεων του Σ.Ε.Π.
 10. Έχει το δικαίωμα να παρίσταται σε κάθε συνεδρίαση Επιτροπής ή Συμβουλίου του Σ.Ε.Π. και σε κάθε εκδήλωση μέσα στην Προσκοπική Κίνηση.
2.  
  Τον Γενικό Έφορο βοηθούν στο έργο του ο Αναπληρωτής Γενικός Έφορος, οι Βοηθοί Γενικοί Έφοροι και οι Έφοροι Γενικής Εφορείας
3.  
  Αν ο Γενικός Έφορος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Έφορος. Αν και αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τον αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση τούτου.
Article 20 "Εξελεγκτική Επιτροπή της Οικονομικής Διαχείρισης"
1.  
  Εκτός από τον έλεγχο της διαχείρισης και του οικονομικού απολογισμού του Σ.Ε.Π. που ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 440/1976 (ΦΕΚ τ.Α΄257/ 27-9-1976), η Γενική Συνέλευση αναθέτει σε Εξελεγκτική Επιτροπή της Οικονομικής Διαχείρισης το έργο του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του Σ.Ε.Π. κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τρία (3) μέλη της και δύο (2) αναπληρωματικά για την Εξελεγκτική Επιτροπή της Οικονομικής Διαχείρισης, για τετραετή θητεία. Οι υποψηφιότητες πρέπει να έχουν κατατεθεί στο Σ.Ε.Π. το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα συνόδου της Γενικής Συνέλευσης. Οι υποψηφιότητες που περιέρχονται έγκαιρα στο Σ.Ε.Π. περιλαμβάνονται στον πίνακα που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
2.  
  Η Εξελεγκτική Επιτροπή της Οικονομικής Διαχείρισης δύναται να υποβοηθείται στο έργο της από Ορκωτό Ελεγκτή ή εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης
3.  
  Η Εξελεγκτική Επιτροπή της Οικονομικής Διαχείρισης ελέγχει τις διαχειριστικές ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές τους, καθώς και στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες και την τήρηση των κανόνων καλής διαχείρισης και λογιστικής τάξης
4.  
  Η Εξελεγκτική Επιτροπή της Οικονομικής Διαχείρισης, ως Όργανο του Σ.Ε.Π., ελέγχει, στην έδρα του Σ.Ε.Π., τα λογιστικά βιβλία, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά των δοσοληψιών του Σ.Ε.Π. και τους λογαριασμούς Τραπεζικών Καταθέσεών του και λαμβάνει γνώση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του των σχετικών προς την οικονομική διαχείριση, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου χρήσιμου για τη διεξαγωγή του έργου της.
5.  
  Η Εξελεγκτική Επιτροπή της Οικονομικής Διαχείρισης συντάσσει, μετά το τέλος κάθε χρήσης, έκθεση επί του ελέγχου που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση και γνωστοποιείται στα μέλη της
6.  
  Τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης παραμένουν μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Σ.Ε.Π. για όλη τη διάρκεια της θητείας τους.
7.  
  Τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης δεν μπορούν ταυτόχρονα να θητεύουν ως μέλη (τακτικά ή αναπληρωματικά) του Διοικητικού Συμβούλιου
Article 21 "Γενική Εφορεία"
1.  
  Η Γενική Εφορεία είναι το κεντρικό επιτελικό όργανο του Σ.Ε.Π. που φροντίζει για τη μελέτη, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή του προγράμματος δράσης και εκπαίδευσης των ενεργών μελών.
2.  
  Η Γενική Εφορεία αποτελείται από τον Γενικό Έφορο, τον Αναπληρωτή Γενικό Έφορο, τους Βοηθούς Γενικούς Εφόρους και τους Εφόρους Κλάδων, Ειδικοτήτων και Υπηρεσιών της Γενικής Εφορείας με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, που διορίζονται αναλόγως των αναγκών από το Διοικητικό Συμβούλιο με προτάσεις του Γενικού Εφόρου για δύο έτη. Ο Αναπληρωτής Γενικός Έφορος, οι Βοηθοί Γενικοί Έφοροι, οι Έφοροι Κλάδων και Ειδικοτήτων και ο Έφορος Εκπαίδευσης πρέπει να είναι κάτοχοι Πτυχίου της Ανώτατης Προσκοπικής Εκπαίδευσης του «Διακριτικού Δάσους». Ο αριθμός των Βοηθών Γενικών Εφόρων καθορίζεται, μεταξύ τριών (3) και δέκα (10) μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου στην αρχή της θητείας του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται ο ρόλος και τα ειδικότερα καθήκοντα εκάστου εξ’ αυτών με κριτήριο την εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος και τη διοικητική εποπτεία του Προσκοπικού Έργου σε πανελλήνιο επίπεδο και ανά γεωγραφικές περιοχές ανάλογα με τις ανάγκες του Σ.Ε.Π.
3.  
  Οι Έφοροι της Γενικής Εφορείας υποβάλλουν μέσω του Γενικού Εφόρου στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στις αρμόδιες Επιτροπές, προτάσεις που κρίνουν εποικοδομητικές για την καλύτερη λειτουργία και απόδοση του Σ.Ε.Π.
4.  
  Η Γενική Εφορεία συνεδριάζει τακτικά και τουλάχιστον δύο φορές ετησίως με Πρόεδρο τον Γενικό Έφορο ή τον Αναπληρωτή του
5.  
  Στη συνεδρίαση της Γενικής Εφορείας τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Γενικό Έφορο και τον Γραμματέα της
Article 22 "Συστήματα, Τμήματα, Κλάδοι και Ειδικότητες"
1.  
  Το Σ.Ε.Π. για την πραγματοποίηση του σκοπού του, απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια, νεάνιδες και εφήβους, νέους και νέες, άνδρες και γυναίκες που εγγράφονται στα Συστήματα και εντάσσονται στα Τμήματά τους ανάλογα με την ηλικία τους. Ενήλικα Στελέχη εγγράφονται και στις Εφορείες του Σ.Ε.Π.
2.  
  Σύστημα είναι η αυτάρκης προσκοπική μονάδα που αποτελεί το προσκοπικό περιβάλλον, όπου τα παιδιά και οι νέοι από Τμήμα σε Τμήμα δέχονται διαδοχικά τα βιώματα και τις εμπειρίες της Προσκοπικής τους ζωής. Τα Συστήματα αποτελούνται από Τμήματα ένα από κάθε Κλάδο και διακρίνονται σε Προσκόπων ή Ναυτοπροσκόπων ή Αεροπροσκόπων. Τα Τμήματα διακρίνονται σε Κλάδους, όπου εφαρμόζονται προγράμματα για τα μέλη τους, ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντά τους.
3.  
  Υπεύθυνος για κάθε Σύστημα είναι ο Αρχηγός Συστήματος, που έχει ως Βοηθούς και συνεργάτες τους Υπαρχηγούς Συστήματος και υπεύθυνος κάθε Τμήματος ο Αρχηγός Τμήματος, που έχει ως Βοηθούς και συνεργάτες τους Υπαρχηγούς Τμήματος
4.  
  Με Κανονισμό που εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π., καθορίζονται οι διαδικασίες εγγραφής ή διαγραφής μελών, λειτουργίας ή αναστολής Τμημάτων, Συστημάτων και Εφορειών, σύστασης ή κατάργησης Κλάδων, εφαρμογής προγραμμάτων και ορισμού ηλικιών μελών κατά Κλάδο, προσδιορισμού αριθμού και καθηκόντων Βαθμοφόρων ανά Τμήμα και των κριτηρίων αξιολόγησης και ελέγχου του έργου τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη για την εύρυθμη λειτουργία.
Article 23 "Διοικητική Διάρθρωση του Σ.Ε.Π."
1.  
  Για την εύρυθμη λειτουργία του Σ.Ε.Π. και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Σ.Ε.Π. διαρθρώνεται διοικητικά σε Περιφερειακές Εφορείες. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας κάθε Περιφερειακής Εφορείας, τα γεωγραφικά όρια εποπτείας και υπαγωγής των Συστημάτων που ανήκουν σ’ αυτήν. Τα ανωτέρω ισχύουν για τη σύσταση και λειτουργία Περιφερειακών Εφορειών και στις περιοχές του Απόδημου Ελληνισμού.
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα όρια δικαιοδοσίας κάθε Περιφερειακής Εφορείας λαμβάνοντας υπόψη του τη γεωπολιτική δομή, τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, καθώς και τη διοικητική διαίρεση της Χώρας, σε συνάρτηση με τις συνθήκες επικοινωνίας και συγκοινωνίας και τις οργανωτικές ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π.
3.  
  Εφόσον οι συνθήκες από πλευράς αριθμού Προσκοπικών Συστημάτων, τοπικών δυνατοτήτων και ευκαιριών το απαιτούν, μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Περιφερειακής Εφορείας και εισήγηση του Γενικού Εφόρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει, εντός των ορίων ευθύνης της Περιφερειακής Εφορείας, τη δημιουργία Τοπικών Εφορειών, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε Κανονισμό που εκδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο
4.  
  Το Σ.Ε.Π. αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα των συνθηκών των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας. Οι ιδιαιτερότητες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες τους όλες οι γενικές ρυθμίσεις και αποφάσεις που επηρεάζονται από αυτές.
Article 24 "Βαθμοφόροι (Ενήλικα Στελέχη) του Σ.Ε.Π."
1.  
  Βαθμοφόροι του Σ.Ε.Π. ονομάζονται πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και στα οποία με «Εντολή Διοίκησης» ανατίθενται καθήκοντα Εφόρου ή Αρχηγού ή Υπαρχηγού.
2.  
  Βαθμοφόρος του Σ.Ε.Π. δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλος Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης ή Ενώσεως Παλαιών Προσκόπων.
3.  
  Με Κανονισμό που εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π., ορίζονται τα προσόντα και τα όρια ηλικίας που πρέπει να έχουν οι Βαθμοφόροι, οι προϋποθέσεις για την παροχή Εντολών Διοίκησης, οι περιπτώσεις αναστολής ή άρσης των εντολών αυτών, τα αρμόδια όργανα που τις παρέχουν, τις αίρουν ή τις αναστέλλουν και κάθε άλλη σχετική διάταξη.
4.  
  Η χορήγηση Εντολής Διοίκησης Βαθμοφόρου δημιουργεί γι’ αυτόν υποχρεώσεις και ευθύνες που αναλαμβάνει, για να εκτελεί τα συγκεκριμένα καθήκοντα της θέσης στην οποία τοποθετείται και για να υλοποιεί ή να εποπτεύει την εφαρμογή της Προσκοπικής Μεθόδου χωρίς παρεκκλίσεις και σύμφωνα με τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π. και τις κατευθύνσεις που παρέχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Εφορεία.
5.  
  Ο Βαθμοφόρος που έχει Εντολή Διοίκησης συμμετέχει στις διαδικασίες της ανάδειξης των μελών της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 8, δύναται να αναδειχθεί ο ίδιος μέλος της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Αίρεται η Εντολή Διοίκησης Βαθμοφόρου που εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν χορηγείται νέα μέχρι λήξεως της θητείας του.
6.  
  Η Εντολή Διοίκησης Βαθμοφόρου αίρεται αν ο Βαθμοφόρος αναλάβει άλλα καθήκοντα, αποσυρθεί της ενεργού δράσης ή παραιτηθεί
7.  
  Η Εντολή Διοίκησης Βαθμοφόρου αίρεται αν ο Βαθμοφόρος:
 1. Δεν συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες του Τμήματος ή της Εφορείας του
 2. Η προσφερόμενη υπηρεσία του δεν είναι ικανοποιητική
 3. Συμπεριφέρεται εντός ή εκτός της Προσκοπικής Κίνησης ανάρμοστα για Βαθμοφόρο του Σ.Ε.Π. ή με την συμπεριφορά του προκαλεί δυσμενείς κρίσεις για την Προσκοπική Κίνηση και.
 4. Παραβαίνει τις υποχρεώσεις που του επιβάλλονται από τις διατάξεις του Οργανισμού και των Κανονισμών του Σ.Ε.Π. και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Προϊσταμένων του.
8.  
  Την άρση Εντολής Διοίκησης προτείνει ο Προϊστάμενος Αρχηγός ή Έφορος του Βαθμοφόρου ιεραρχικά στον Έφορο που έχει την αρμοδιότητα έκδοσής της και σε κάθε περίπτωση ο Γενικός Έφορος. Σε περίπτωση άρσης ο Έφορος που την ανακάλεσε οφείλει να αιτιολογεί γραπτά τους λόγους που την προκάλεσαν. Εφόσον ο Βαθμοφόρος ζητήσει επανεξέταση των λόγων άρσης και συντρέχουν κατά την κρίση του Γενικού Εφόρου σοβαροί λόγοι, η συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να επανεξεταστεί από τον Γενικό Έφορο ή να την παραπέμψει στο Διοικητικό Συμβούλιο για τελική κρίση. Σε κάθε περίπτωση η τελική κρίση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
9.  
  Οι Βαθμοφόροι εκθέτουν τις απόψεις τους για την ανάπτυξη της Προσκοπικής Κίνησης, για την πιο αποτελεσματική εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος και για τη βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας των Εφορειών και των Συστημάτων, στα Συμβούλια των Βαθμοφόρων της Εφορείας ή του Συστήματος στο οποίο ανήκουν, στις Συναντήσεις Βαθμοφόρων και στα Συνέδρια στα οποία μετέχουν, και ιεραρχικά προς τους προϊσταμένους Εφόρους ή μέσω αυτών προς τα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια του Σ.Ε.Π.
Article 25 "Περιφερειακός Έφορος"
1.  
  Ο Περιφερειακός Έφορος: α) είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την προαγωγή της Προσκοπικής Κίνησης στα όρια της διοικητικής αρμοδιότητάς του, όπως ορίζονται τα όρια αυτά με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, β) συντονίζει τις δραστηριότητες των Συστημάτων της δικαιοδοσίας του, γ) εκπροσωπεί το Σ.Ε.Π. στο χώρο του και έρχεται σε επαφή με τις τοπικές αρχές για ζητήματα της δικαιοδοσίας του, έχει την ευθύνη της προβολής του έργου του Προσκοπισμού και ενεργεί για την εξύψωση του κύρους της Προσκοπικής Κίνησης τοπικά και ευρύτερα, δ) επιλέγει τους Αναπληρωτές του και τους Εφόρους της Εφορείας του και εισηγείται ιεραρχικά για τη χορήγηση Εντολής Διοίκησης σ’ αυτούς. ε) προτείνει κατάλληλα πρόσωπα, που ανεδείχθησαν σύμφωνα με Κανονισμό που εγκρίνει το Δ.Σ., για τη χορήγηση Εντολής Διοίκησης Αρχηγού Συστήματος και εισηγείται τη χορήγηση Εντολής Διοίκησης σε Βαθμοφόρους των Τμημάτων ή εισηγείται την άρση της Εντολής τους ή προτείνει ιεραρχικά τη διαγραφή τους από το Σ.Ε.Π. στ) Επισκέπτεται και παρακολουθεί τα Συστήματα της Εφορείας του για να διαπιστώσει την καλή λειτουργία τους, την ορθή εφαρμογή της προσκοπικής μεθόδου και την από μέρους των Βαθμοφόρων εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π. ζ) Διορίζει ως μέλη Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης στα Συστήματα της δικαιοδοσίας τους, σύμφωνα με σχετικό Κανονισμό που εκδίδει το Δ.Σ. η) Φροντίζει και ενεργεί ώστε τα μέλη των Συστημάτων και της Εφορείας του να καταβάλλουν έγκαιρα στην Κεντρική Διοίκηση του Σ.Ε.Π. τις συνδρομές τους. θ) Συνεργάζεται με τους Εφόρους και τους Αρχηγούς Συστημάτων της δικαιοδοσίας του για την ανάπτυξη και πρόοδο της Προσκοπικής Κίνησης και επιλύει θέματα που ανακύπτουν στις σχέσεις συνεργασίας κ.λπ. μεταξύ Βαθμοφόρων ή Βαθμοφόρων και μελών των Ε.Κ.Σ. ι) Όταν δεν υπάρχει ή εμποδίζεται ο υπεύθυνος Αρχηγός Συστήματος στην εκτέλεση των καθηκόντων του, αναλαμβάνει προσωρινά και για διάστημα που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι μήνες, τη διοίκηση του Συστήματος με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Βοηθού Γενικού Εφόρου. ια) Τηρεί μητρώο των Βαθμοφόρων για τους οποίους έχει την αρμοδιότητα χορήγησης Εντολής Διοίκησης, καθώς και Αρχείο της Εκπαίδευσής τους. ιβ) Συγκαλεί το Συνέδριο της Εφορείας του και τις ετήσιες Συναντήσεις των Βαθμοφόρων του και προεδρεύει στο Συμβούλιο Εφόρων και Αρχηγών Συστημάτων της Εφορείας του. ιγ) Εισηγείται ιεραρχικά την ίδρυση, παύση ή αναστολή λειτουργίας Συστημάτων και Τμημάτων και τηρεί αντίγραφα των αδειών. ιδ) Έχει την ευθύνη για την προστασία και διασφάλιση της Ακίνητης Περιουσίας του ΣΕΠ που βρίσκεται μέσα στα όρια της διοικητικής του δικαιοδοσίας. Σ’ αυτό το έργο βοηθείται από τον Έφορο Ακίνητης Περιουσίας της Περιφερειακής Εφορείας του, καθώς και από Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας που μπορεί να συστήσει με τη συμμετοχή σ’ αυτή καταλλήλων προσώπων (αρχιτεκτόνων, μηχανικών, νομικών κ.λπ.). Για κάθε ανακύπτον θέμα ενημερώνει ιεραρχικά το Σύμβουλο Ακίνητης Περιουσίας. ιε) Ενεργεί για τη διατήρηση και την αύξηση του ενδιαφέροντος των Βαθμοφόρων για το έργο τους, την τεχνική Προσκοπική κατάρτιση και εκπαίδευσή τους και τη συμπλήρωση της προσωπικής τους επιμόρφωσης, ώστε να εφαρμόζουν αποτελεσματικά το Προσκοπικό πρόγραμμα. ιστ) Με απόφαση του Δ.Σ. προσδιορίζονται με Κανονισμό τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Εφόρων και Τοπικών Εφόρων (όπου υπάρχουν) και καθορίζονται κριτήρια αξιολόγησης και ελέγχου του έργου των.
Article 26 "Συνέδρια"
1.  
  Στο πρώτο έτος από την έναρξη της θητείας του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλείται Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο, από όλες τις Περιφερειακές Εφορείες της Χώρας και του απόδημου Ελληνισμού με θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό και στην ανάπτυξη της Προσκοπικής Κίνησης
2.  
  Στην πρώτη Γενική Συνέλευση που ακολουθεί, με εισήγηση του Γενικού Εφόρου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει για έγκριση προτάσεις για την υλοποίηση των πορισμάτων του Πανελλήνιου Συνεδρίου
3.  
  Με Κανονισμό που εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. καθορίζονται οι διαδικασίες συγκρότησης, αναλογικής εκπροσώπησης, οργάνωσης και λειτουργίας του Πανελληνίου Προσκοπικού Συνεδρίου.
4.  
  Με τον ίδιο ή και άλλους κανονισμούς μπορεί να καθορίζονται οι διαδικασίες συγκρότησης, συμμετοχής, οργάνωσης, λειτουργίας και άλλων Συνεδρίων ή Συναντήσεων, προσδιορίζοντας και το ειδικότερο αντικείμενο αυτών
Article 27 "Παλαιοί Πρόσκοποι"
1.  
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2091/1952 (ΦΕΚ τ.Α΄112/26-4-1952), όσοι έχουν διατελέσει μέλη του Σ.Ε.Π. και έχουν υπερβεί το 20ο έτος της ηλικίας τους, αλλά δεν είναι πια ενεργά μέλη του Σ.Ε.Π. μπορούν να γίνουν μέλη Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων (Ε.Π.Π.).
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. ασκεί τη γενική εποπτεία των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων.
3.  
  Με Κανονισμό που εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. καθορίζονται η συγκρότηση, οργάνωση και η λειτουργία των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων.
Article 28 "Επιτροπές Κοινωνικής Συμπαράστασης (Ε.Κ.Σ.)"
1.  
  Για την ηθική και υλική ενίσχυση του έργου των Εφορειών, Συστημάτων και Προσκοπικών Κέντρων συνιστώνται από το Σ.Ε.Π. Επιτροπές Κοινωνικής Συμπαράστασης.
2.  
  Σκοπός των Επιτροπών αυτών είναι:
 1. Να κινούν το ενεργό ενδιαφέρον της κοινωνίας για τον προσκοπισμό μέσα στα πλαίσια της τοπικής αρμοδιότητάς τους
 2. Να βρίσκουν οικονομικούς πόρους, υλικά, χώρους και εγκαταστάσεις, καθώς και να αξιοποιούν και συντηρούν τα υπάρχοντα για τη λειτουργία της Εφορείας, του Συστήματος ή του Προσκοπικού Κέντρου, για το οποίο έχουν συσταθεί
 3. Να βοηθούν τον Έφορο, ή τον Αρχηγό του Συστήματος για την εξεύρεση Βαθμοφόρων και άλλων προσώπων, κατάλληλων για την μετάδοση ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων, να συμπαρίστανται γενικότερα στους Βαθμοφόρους και στις προσπάθειές τους
3.  
  Ως μέλη των Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης υποδεικνύονται παλαιοί πρόσκοποι, φίλοι του προσκοπισμού, γονείς ή κηδεμόνες των μελών του αντίστοιχου Συστήματος, Εφορείας ή Προσκοπικού Κέντρου, που πιστεύουν στον προσκοπικό τρόπο διαπαιδαγώγησης και επιθυμούν να εργαστούν για τους σκοπούς του Σ.Ε.Π.
4.  
  Με Κανονισμό που εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. καθορίζονται η σύσταση, η οργάνωση, η λειτουργία, τα καθήκοντα, τα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης, καθώς και οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχει σ’ αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. Αντικείμενο τέτοιων εξουσιοδοτήσεων μπορεί ειδικότερα να είναι η είσπραξη οικονομικών ενισχύσεων, η οργάνωση εκδηλώσεων για την εξεύρεση και συγκέντρωση πόρων, η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων κινητών ή ακινήτων και κάθε άλλη που συντείνει στην πραγματοποίηση του σκοπού της Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης.
5.  
 1. Η διαχείριση των Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης γίνεται για λογαριασμό του Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και κανόνες που καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης και στον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης.
 2. Η διαχείριση των Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης και της Κεντρικής Επιτροπής Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος υπόκειται στον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π.
 3. Μέσα σε δύο μήνες από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου, οι Επιτροπές Κοινωνικής Συμπαράστασης καταρτίζουν τον Ετήσιο Απολογισμό της Διαχείρισής τους και Έκθεση των Πεπραγμένων τους, που υποβάλλουν ιεραρχικά στην Εκτελεστική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π.
6.  
 1. Η λειτουργία Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης στις Εφορείες, στα Συστήματα και στα Προσκοπικά Κέντρα είναι υποχρεωτική, εκτός της περίπτωσης της παρ. 6γ του παρόντος άρθρου.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να λάβει μέτρα ή και να αναστείλει τη λειτουργία Εφορείας, Συστήματος ή Προσκοπικού Κέντρου που δεν λειτουργεί Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. μπορεί να καταργεί Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης που δεν εκπληρώνει τον σκοπό της ή παραβαίνει τις διατάξεις του Οργανισμού ή τις οδηγίες της Διοίκησης του Σ.Ε.Π. μετά πρόταση του Γενικού Εφόρου και να ορίζει την ενέργεια ελέγχου της διαχείρισής της και εκκαθάρισή της.
 4. Το ίδιο δικαίωμα έχει ο Περιφερειακός Έφορος για τις Επιτροπές Κοινωνικής Συμπαράστασης Συστημάτων της Περιφερειακής του Εφορείας.
 5. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης μίας πόλης στην οποία συνυπάρχουν περισσότερες Επιτροπές Κοινωνικής Συμπαράστασης, η Εκτελεστική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π., μετά από εισήγηση του Περιφερειακού Εφόρου, επιλέγει κατά περίπτωση την πιο ενδεδειγμένη λύση που μπορεί να είναι και η λειτουργία μίας Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης κοινής για την Περιφέρεια και τα Συστήματα ή τα Προσκοπικά της Κέντρα.
Article 29 "Πόροι του Σ.Ε.Π. και χρήση αυτών"
1.  
  Πόροι του Σ.Ε.Π. είναι:.
 1. Οι συνδρομές όλων των μελών του Σ.Ε.Π. και των μελών των Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης, των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων και της Κεντρικής Επιτροπής Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος, το ύψος των οποίων ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Χορηγίες εν ζωή ή λόγω θανάτου μελών ή τρίτων
 3. Το προϊόν εράνων, αγορών και κάθε είδους εκδηλώσεων
 4. Οι πρόσοδοι από ακίνητη ή κινητή περιουσία
 5. Επιχορηγήσεις του κράτους και φορέων αυτού, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι και οι Φορείς αυτών), ως και των Οργανισμών και Επιχειρήσεων
 6. Επιχορηγήσεις και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών
2.  
  Οι πόροι του Σ.Ε.Π. διατίθενται για την αντιμετώπιση των δαπανών της Κεντρικής Διοίκησης, την οργάνωση, διοίκηση, εκπαίδευση και λειτουργία της Προσκοπικής Κίνησης σε όλη τη Χώρα, τη διατήρηση και συντήρηση της ακίνητης περιουσίας του Σ.Ε.Π. και γενικότερα την εφαρμογή του προσκοπικού προγράμματος, καθώς και την αντιμετώπιση των διεθνών υποχρεώσεων του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.
3.  
  Κάθε Προσκοπική Εφορεία ή Προσκοπικό Σύστημα εξασφαλίζει την οικονομική του αυτάρκεια για την εφαρμογή του προσκοπικού προγράμματος και διαχειρίζεται τους πόρους του σύμφωνα με τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης
4.  
  Σε όλα τα μέλη του Σ.Ε.Π. (άρθρο 4) χορηγείται ειδική ταυτότητα, που επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους ως μελών και βεβαιωτικό της ετήσιας ταμειακής τους ενημερότητας.
5.  
  Για την ηθική και υλική ενίσχυση και γενικότερα την υποβοήθηση του έργου του Σ.Ε.Π. το Διοικητικό Συμβούλιο ιδρύει τον Πανελλήνιο Κύκλο Αρωγών Μελών (ΠΑ.Κ.Α.Μ.). Στον Πανελλήνιο Κύκλο Αρωγών Μελών εγγράφονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να συμπαρασταθούν στο έργο του Σ.Ε.Π. Ο Πανελλήνιος Κύκλος Αρωγών Μελών λειτουργεί σύμφωνα με ειδικό Κανονισμό που εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Στον Πανελλήνιο Κύκλο Αρωγών Μελών μπορούν να εγγράφονται και τα μέλη του Σ.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 4.
Article 30 "Διαχείριση"
1.  
  Το οικονομικό έτος για το Σ.Ε.Π. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.
2.  
  Η οικονομική διαχείριση του Σ.Ε.Π. γίνεται σύμφωνα με τις γενικές λογιστικές αρχές, τις ειδικότερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον παρόντα Οργανισμό και την κείμενη φορολογική νομοθεσία.
3.  
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 440/1976 (ΦΕΚ τ.Α΄257/27-9-1976) ασκείται ετήσιος έλεγχος της διαχείρισης και του οικονομικού απολογισμού του Σ.Ε.Π. από Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βοηθούμενο από υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σχετική έκθεση στέλνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. και ανακοινώνεται υποχρεωτικά στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Έλεγχο της διαχείρισης και της οικονομικής ευταξίας του Ιδρύματος ασκεί και η Γενική Συνέλευση, που εκλέγει γι’ αυτό την Εξελεγκτική Επιτροπή της Οικονομικής Διαχείρισης.
4.  
  Με Κανονισμό που εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. καθορίζονται οι διαδικασίες εσωτερικής οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου.
5.  
  Το Σ.Ε.Π. διατηρεί πρατήριο για την πώληση προσκοπικών και λοιπών ειδών αναγκαίων για την εκπλήρωση του σκοπού του. Το πρατήριο αποτελεί αυτοτελή οικονομική διαχείριση, που το τελικό αποτέλεσμα του κάθε οικονομικού έτους, περιλαμβάνεται στον ετήσιο ισολογισμό του Σ.Ε.Π. και υπόκειται στον οικείο έλεγχο.
6.  
  Το Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τον Νόμο 2817/2000 (ΦΕΚ τ.Α΄78/14-3-2000), μπορεί να ιδρύει ανώνυμες εταιρείες ή Ε.Π.Ε. ή να συμμετέχει σε υπάρχουσες, σύμφωνα με τους σκοπούς του.
Article 31 "Σημαία – Έμβλημα – Σφραγίδα – Στολή – Διακριτικά – Εκδόσεις Σ.Ε.Π."
1.  
  Κατά τις παρελάσεις και επίσημες τελετές των Συστημάτων και των Εφορειών χρησιμοποιείται η εθνική Σημαία, φέρουσα και τυχόν τιμητικές διακρίσεις του Συστήματος ή της Εφορείας. Ως Σημαία κατά τις δράσεις των Τμημάτων, Συστημάτων και Εφορειών επαίρεται η εθνική Σημαία χωρίς κροσσούς. Τα Ναυτοπροσκοπικά σκάφη, φέρουν στην πρύμνη ή σε ιστό, σημαία χωρίς κροσσούς, όμοια με την εθνική σημαία μικρότερων διαστάσεων.
2.  
  Το Έμβλημα του Σ.Ε.Π. είναι άνθος κρίνου τρίφυλλο που έχει επάνω τον αναγεννώμενο από την τέφρα του μυθολογικό Φοίνικα. Στο κεντρικό φύλλο υπάρχει μία αιχμή, ενώ στα δύο πλαϊνά από ένα πεντάκτινο αστέρι. Κάτω από το τρίφυλλο υπάρχει τοξοειδής ταινία με τα δύο άκρα της αναδιπλωμένα και στραμμένα προς τα επάνω. Μέσα στην ταινία είναι γραμμένο το παγκόσμιο προσκοπικό ρητό «ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ». Επάνω από το τρίφυλλο και ημικυκλικά, είναι γραμμένη σαν επιστέγασμα η ομηρική φράση «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ».
3.  
  Η παραδοσιακή σημαία του Σ.Ε.Π. και των Εφορειών με το έμβλημα του Σ.Ε.Π. στο κέντρο του σταυρού που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν, διατηρείται ως κειμήλιο και φέρεται στις Προσκοπικές τελετές και εκδηλώσεις ως λάβαρο.
4.  
  Η σφραγίδα του Σ.Ε.Π. έχει στο κέντρο το εθνόσημο και κυκλικά τις λέξεις ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ. Οι Εφορείες, τα Συστήματα και οι Υπηρεσίες του Σ.Ε.Π. χρησιμοποιούν κυκλική σφραγίδα με το έμβλημα του Σ.Ε.Π. στο κέντρο.
5.  
  Με Κανονισμό που εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. καθορίζονται η στολή, τα εξαρτήματα, τα μετάλλια, τα σήματα, τα διακριτικά γενικά εξωτερικής εμφάνισης, οι ονομασίες των Εφορειών, των Συστημάτων, των Τμημάτων και των διαβαθμίσεων των μελών, καθώς και ο κώδικας συμπεριφοράς του Προσκόπου (ο «Νόμος του Προσκόπου» και η «Υπόσχεση του Προσκόπου»).
6.  
  Τα παραπάνω αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Σ.Ε.Π. που προστατεύονται νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1016/1949 (ΦΕΚ τ.Α΄159/22-7-1949) περί Προστασίας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, απαγορευμένης απόλυτα της χρήσης αυτών από άλλους, της απομίμησης ή της παραποίησής τους. Τυχόν παράβαση επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου.
7.  
  Τα μέλη του Σ.Ε.Π. φορούν στολή και διακριτικά ανάλογα με την κατηγορία μέλους, την θέση, ευθύνη ή αρμοδιότητα που έχουν στο Σ.Ε.Π., όπως ορίζει ο σχετικός Κανονισμός.
8.  
  Η χρησιμοποίηση από τρίτους των εκδόσεων του Σ.Ε.Π., τμημάτων ή αποσπασμάτων τους επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό Οργάνου.
Article 32 "Τιμητικές Διακρίσεις"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο απονέμει σε μέλη της Προσκοπικής Κίνησης μετάλλια με διπλώματα ως τιμητικές διακρίσεις για εξαιρετικές πράξεις αυτοθυσίας ή για προσφορά υπηρεσιών. Επίσης είναι δυνατόν να απονέμονται μετάλλια με διπλώματα ως τιμητικές διακρίσεις σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για εξαιρετικές υπηρεσίες προς την Προσκοπική Κίνηση.
2.  
  Με Κανονισμό που εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος απονομής, οι διακρίσεις τους και ο τύπος των μεταλλίων και των διπλωμάτων.
3.  
  Τιμητικές διακρίσεις δεν φέρονται στην προσκοπική στολή, πλην του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα σε επίσημες περιστάσεις
4.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στον αρμόδιο Υπουργό την απονομή τιμητικών διακρίσεων της πολιτείας σε μέλη του ή και σε τρίτους που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Προσκοπική Κίνηση
Article 33 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Με την επισήμανση της δευτέρας παραγράφου οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Κάθε προγενέστερη διάταξη αντικείμενη στον παρόντα Οργανισμό του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων καταργείται. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 2 του Ν. 440/1976 «περί τροποποιήσεως του δια του Νόμου 2017/1920 κυρωθέντος από 31.3.1919 Ν.Δ/τος «περί τροποποιήσεως του Νόμου 1066/1917 “περί ιδρύσεως Σώματος Ελλήνων Προσκόπων”» (Α΄ 257).
 • Τη σχετική απόφαση της από 25.5.2013 37ης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων με θέμα «Ψήφιση Αναθεώρησης του Οργανισμού του ΣΕΠ».
 • Τη μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, άρθρο 2, Π.Δ. 118/2013 (Α΄ 152/25.6.2013).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. Δ 192/2012 και την αριθμ. Δ 48/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Title Ref.Number Date
ΝΟΜΟΣ 1917/1066 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1917/1066 1917
ΝΟΜΟΣ 1920/2017 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2017 1920
ΝΟΜΟΣ 1945/112 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/112 1945
ΝΟΜΟΣ 1949/1016 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1949/1016 1949
ΝΟΜΟΣ 1952/2091 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2091 1952
ΝΟΜΟΣ 1976/440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/440 1976
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/123 1974
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμ[...]" 2013/118 2013
Title Ref.Number Date