ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/72

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-05-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-05-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-05-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατανομή τριάντα πέντε (35) οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών στα Ειρηνοδικεία του Κράτους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι τριάντα πέντε (35) οργανικές θέσεις των Ειρηνοδικών που συστήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4229/2014 «Άδεια Εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» (Α΄8) κατανέμονται στα Ειρηνοδικεία το [...]"
1.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ειρηνοδικείο Αθηνών: Πέντε (5) οργανικές θέσεις Ειρηνοδικών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν πενήντα πέντε (155). Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου: Τρεις (3) οργανικές θέσεις Ειρηνοδικών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα τρεις (13). Ειρηνοδικείο Αχαρνών: Δύο (2) οργανικές θέσεις Ειρηνοδικών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε επτά (7). Ειρηνοδικείο Ελευσίνας: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε τρεις (3). Ειρηνοδικείο Ιλίου: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε πέντε (5). Ειρηνοδικείο Καλλιθέας: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε επτά (7). Ειρηνοδικείο Κρωπίας: Δύο (2) οργανικές θέσεις Ειρηνοδικών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε επτά (7). Ειρηνοδικείο Λαυρίου: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε τέσσερις (4). Ειρηνοδικείο Μαραθώνος: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε τέσσερις (4). Ειρηνοδικείο Μεγάρων: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε τρεις (3). Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας: Δύο (2) οργανικές θέσεις Ειρηνοδικών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε οκτώ (8). Ειρηνοδικείο Περιστερίου: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε έξι (6). Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε εννέα (9).
2.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΙΟΥ Ειρηνοδικείο Χίου: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε τρεις (3)
3.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ειρηνοδικείο Φλώρινας: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε δύο (2)
4.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ειρηνοδικείο Πατρών: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε δέκα πέντε (15)
5.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Ειρηνοδικείο Νάουσας: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε δύο (2)
6.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης: Δύο (2) οργανικές θέσεις Ειρηνοδικών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα έξι (56)
7.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Ειρηνοδικείο Ξάνθης: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε τέσσερις (4)
8.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ειρηνοδικείο Ορεστιάδας: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε δύο (2)
9.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ Ειρηνοδικείο Βόλου: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε οκτώ (8)
10.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Ειρηνοδικείο Ελασόνας: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε δύο (2)
11.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Ειρηνοδικείο Νίκαιας: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε έξι (6). Ειρηνοδικείο Πειραιά: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε είκοσι μία (21).
12.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Πταισματοδικείο Ηρακλείου: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε τρεις (3)
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 παρ. 2 περ.α΄ υποπερ. αα΄ του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α΄ 35), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 2408/1996 (Α΄ 104). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τη με αριθμό 32/2014 γνώμη του Προέδρου του Αρείου Πάγου αφού έλαβε υπόψη τις αιτιολογημένες προτάσεις των δικαστικών λειτουργών που διευθύνουν τα Εφετεία της Χώρας και ειδικότερα: α) Τη με αριθμό 1580/7-2-2014 γνώμη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, β) Τη με αριθμό 92/7-2-2014 γνώμη της Προέδρου Εφετών Αιγαίου, γ) Τη με αριθμό 71/10-2-2014 γνώμη της Διευθύνουσας το Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, δ) Τη με αριθμό 105/7-2-2014 γνώμη του Προέδρου Εφετών Βορείου Αιγαίου, ε) Τη με αριθμό 98/10-2-2014 γνώμη της Προέδρου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, στ) Τη με αριθμό 83/6-2-2014 γνώμη της Προέδρου Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, ζ) Τη με αριθμό 93/6-2-2014 γνώμη του Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, η) Τη με αριθμό 91/6-2-2014 γνώμη της Προέδρου Εφετών Ευβοίας, θ) Τη με αριθμό 478/10-2-2014 γνώμη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, ι) Τη με αριθμό 959/6-2-2014 γνώμη του Διευθύνοντος το Εφετείο Θράκης, ια΄) Τη με αριθμό 105/10-2-2014 γνώμη του Διευθύνοντος το Εφετείο Ιωαννίνων, ιβ΄) Τη με αριθμό 52-α΄/10-2-2014 γνώμη της Προέδρου Εφετών Καλαμάτας, ιγ΄) Τη με αριθμό 191/7-2-2014 γνώμη του Προέδρου Εφετών Κέρκυρας, ιδ΄) Τη με αριθμό 54/6-2-2014 γνώμη του Διευθύνοντος το Εφετείο Κρήτης, ιε΄) Τη με αριθμό 123/11-2-2014 γνώμη της Προέδρου Εφετών Λαμίας, ιστ΄) Τη με αριθμό 445/5-2-2014 γνώμη του Διευθύνοντος το Εφετείο Λάρισας, ιζ΄) Τη με αριθμό 413/10-2-2014 γνώμη του Διευθύνοντος το Εφετείο Ναυπλίου, ιη΄) Τη με αριθμό 217/10-2-2014 γνώμη της Διευθύνουσας το Εφετείο Πατρών και ιθ΄) Τη με αριθμό 125/10-2-2014 γνώμη του Διευθύνοντος το Εφετείο Πειραιά.
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τη με αριθμό 89/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις. 1996/2408 1996
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία