ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/76

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-05-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-05-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-05-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή των αποφάσεων 2009 (2011) και 2016 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από την 16η Σεπτεμβρίου 2011, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2009 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), το μέτρο που επιβλήθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 167/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 272), δεν ισχύει επίσης για την προμήθεια, την πώληση ή τη μεταφορά στη Λιβύη: (α) όπλων και συναφούς υλικού κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένης τεχνικής συνδρομής, εκπαίδευσης, οικονομικής και άλλης συνδρομής, που προορίζονται αποκλειστικά για συνδρομή που αφορά την ασφάλεια ή τον αφοπλισμό προς τις Λιβυκές αρχές και που γνωστοποιείται εκ των προτέρων στην Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί βάσει της παραγράφου 24 της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., και εφόσον δεν υπάρχει αρνητική απόφαση της Επιτροπής, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την εν λόγω γνωστοποίηση, (β) μικρών και ελαφρών όπλων και συναφούς υλικού, που εξάγονται προσωρινά στη Λιβύη για αποκλειστική χρήση από το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και εργαζομένους στον ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό τομέα και το συνδεδεμένο προσωπικό, που γνωστοποιείται εκ των προτέρων στην προαναφερθείσα Επιτροπή και εφόσον δεν υπάρχει αρνητική απόφαση της Επιτροπής, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την εν λόγω γνωστοποίηση.
Άρθρο 2
1.  
  Από την 16η Σεπτεμβρίου 2011, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2009 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), η Λιβυκή Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου (Libyan Νatiοnal Οil Cοrpοratiοn, LΝΟC) και η Εταιρεία Πετρελαίου Ζueitina (Ζueitina Οil Cοmpany) δεν υπόκεινται πλέον στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και στα λοιπά μέτρα που επιβλήθηκαν με τα άρθρα 9, 10, 11 και 12 του προεδρικού διατάγματος 167/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 272) και με το άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 44/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) (Α΄ 78)».
Άρθρο 3
1.  
  Από την 16η Σεπτεμβρίου 2011, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2009 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τα άρθρα 9, 10, 11 και 12 του προεδρικού διατάγματος 167/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 272) και με το άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 44/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 78) τροποποιούνται, όσον αφορά την Κεντρική Τράπεζα της Λιβύης (Central Βank οf Libya), τη Λιβυκή Αραβική Τράπεζα Εξωτερικού (Libyan Αrab Fοreign Βank, LΑFΒ), τη Λιβυκή Αρχή Επενδύσεων (Libyan Ιnνestment Αuthοrity, LΙΑ) και το Λιβυκό Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο Αφρικής (Libyan Αfrica Ιnνestment Ροrtfοliο, LΑΙΡ), ως εξής: (α) τα, εκτός Λιβύης, κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι των φορέων που αναφέρονται ανωτέρω στο αυτό άρθρο και που βρίσκονται δεσμευμένα την 16η Σεπτεμβρίου 2011, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2009 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., σύμφωνα με τα μέτρα που επιβλήθηκαν με το άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος 167/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 272) ή με το άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 44/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 78), παραμένουν δεσμευμένα από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, εκτός αν εξαιρούνται με βάση τα άρθρα 10, 11 και 12 του προεδρικού διατάγματος 167/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 272) ή με βάση το άρθρο 4 κατωτέρω, (β) εκτός από τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο (α), η Κεντρική Τράπεζα της Λιβύης, η Λιβυκή Αραβική Τράπεζα Εξωτερικού (LΑFΒ), η Λιβυκή Αρχή Επενδύσεων (LΙΑ) και το Λιβυκό Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο Αφρικής (LΑΙΡ) δεν υπόκεινται πλέον με άλλο τρόπο στα μέτρα που επιβλήθηκαν με το άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος 167/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 272), συμπεριλαμβανομένου του ότι οι αρμόδιες ελληνικές αρχές δεν απαιτείται πλέον να απαγορεύουν όπως τίθενται στη διάθεση ή προς όφελος των εν λόγω φορέων από έλληνες υπηκόους ή από οποιαδήποτε άτομα ή φορείς εντός του ελληνικού εδάφους, οποιαδήποτε κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι.
Άρθρο 4
1.  
  Από την 16η Σεπτεμβρίου 2011, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2009 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), επιπλέον των προβλεπομένων στο άρθρο 10 του προεδρικού διατάγματος 167/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 272), τα μέτρα που επιβλήθηκαν με το άρθρο 9 του προαναφερθέντος προεδρικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3 ανωτέρω και το άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 44/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 78), δεν ισχύουν για τα κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους της Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης, της Λιβυκής Αραβικής Τράπεζας Εξωτερικού (LΑFΒ), της Λιβυκής Αρχής Επενδύσεων (LΙΑ) και του Λιβυκού Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου Αφρικής (LΑΙΡ), υπό την προϋπόθεση ότι: (α) οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν γνωστοποιήσει στην Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί βάσει της παραγράφου 24 της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., την πρόθεσή τους να επιτρέψουν την πρόσβαση σε κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους και εφόσον δεν υπάρχει αρνητική απόφαση της προαναφερθείσας Επιτροπής, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την εν λόγω γνωστοποίηση, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς: (i) ανθρωπιστικές ανάγκες, (ii) καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια και νερό, για αυστηρά μη στρατιωτική χρήση, (iii) επανέναρξη της παραγωγής και πώλησης υδρογονανθράκων εκ μέρους της Λιβύης, (iν) ίδρυση, λειτουργία ή ενίσχυση των θεσμών της πολιτικής κυβέρνησης και της δημόσιας πολιτικής υποδομής, ή (ν) διευκόλυνση της επανέναρξης των δραστηριοτήτων του τραπεζικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης ή της διευκόλυνσης του διεθνούς εμπορίου με τη Λιβύη, (β) οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν γνωστοποιήσει στην προαναφερθείσα Επιτροπή ότι τα εν λόγω κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι δεν τίθενται στη διάθεση ή προς όφελος των ατόμων που υπόκεινται στα μέτρα που επιβλήθηκαν με το άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος 167/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 272) ή με το άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 44/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 78), (γ) οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν, εκ των προτέρων, διαβουλευθεί με τις λιβυκές αρχές σχετικά με τη χρήση των εν λόγω κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων, και (δ) οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν κοινοποιήσει στις λιβυκές αρχές τη γνωστοποίηση που υποβλήθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου και οι λιβυκές αρχές δεν έχουν εκφράσει αντιρρήσεις, εντός πέντε εργάσιμων ημερών, για την αποδέσμευση των εν λόγω κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων.
Άρθρο 5
1.  
  Από την 16η Σεπτεμβρίου 2011, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2009 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές καλούνται να επαγρυπνούν, όταν ενεργούν σύμφωνα με το άρθρο 4 ανωτέρω και να εξετάζουν δεόντως τη χρήση διεθνών χρηματοοικονομικών μηχανισμών για την προαγωγή της διαφάνειας και την αποτροπή των καταχρήσεων, υπό το φως των προκλήσεων που εξακολουθούν να υφίστανται για τις λιβυκές αρχές.
Άρθρο 6
1.  
  Από την 16η Σεπτεμβρίου 2011, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2009 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), παύουν να ισχύουν τα μέτρα του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 44/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 78).
Άρθρο 7
1.  
  Αίρεται, από τις 23.59΄τοπική ώρα Λιβύης της 31ης Οκτωβρίου 2011, η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 44/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 78). Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου την εκτέλεσή του.
 • Τις υπ’ αριθ. 173/2013 και 93/2014 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
 • Το προεδρικό διάταγμα 44/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 78).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 και 4 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 6 του Ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» (Α΄ 49).
 • Το Π.δ. 85/2012 (Α΄ 141), όπως ισχύει.
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθ. Φ:3440/ΑΣ 48844, από 25.10.2011, απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών «Απόφαση 2009 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., σχετικά με τη Λιβύη» (Α΄ 240).
 • Την υπ’ αριθ. Φ:3440/ΑΣ 56831, από 14.12.2011, απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών «Απόφαση 2016 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., σχετικά με τη Λιβύη» (Α΄ 274).
 • Το προεδρικό διάταγμα 167/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 272).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 2011/3932 2011
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Εφαρμογή της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/167 2013
Περί εφαρμογής της απόφασης 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/44 2014