ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/77

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-05-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-05-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-05-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 2045 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από την 26η Απριλίου 2012, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2045 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., τα μέτρα περί όπλων και συναφούς υλικού, τα οποία επιβλήθηκαν με τα άρθρα 1 και 2 του προεδρικού διατάγματος 251/2005 (Α΄ 299), αντικαθίστανται από τα μέτρα των άρθρων 2 και 3 κατωτέρω και δεν ισχύουν πλέον για την παροχή εκπαίδευσης, συμβουλών και εμπειρίας που σχετίζονται με δραστηριότητες στον τομέα της ασφάλειας και με στρατιωτικές δραστηριότητες καθώς και για τις προμήθειες μη στρατιωτικών οχημάτων στις δυνάμεις ασφαλείας της Ακτής του Ελεφαντοστού.
Άρθρο 2
1.  
  Απαγορεύεται, από την 26η Απριλίου 2012, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2045 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και έως την 30η Απριλίου 2013, η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά στην Ακτή του Ελεφαντοστού, από το ελληνικό έδαφος ή από έλληνες υπηκόους ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν την ελληνική σημαία ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα ελληνικά μητρώα, όπλων και οποιουδήποτε συναφούς υλικού, είτε προέρχονται από το ελληνικό έδαφος, είτε όχι.
Άρθρο 3
1.  
  Από την 26η Απριλίου 2012, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2045 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., τα μέτρα που επιβλήθηκαν με το άρθρο 2 ανωτέρω δεν ισχύουν για: (α) προμήθειες που προορίζονται αποκλειστικά για υποστήριξη της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) και των Γαλλικών δυνάμεων που την υποστηρίζουν ή για χρήση από αυτές, (β) προμήθειες μη θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζονται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση προς την Επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει της παραγράφου 14 της απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας, (γ) προμήθειες προστατευτικού ιματισμού, συμπεριλαμβανομένων αλεξίσφαιρων γιλέκων και στρατιωτικών κρανών, που εξάγονται προσωρινά στην Ακτή του Ελεφαντοστού από προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και εργαζομένους στον ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό τομέα και συνδεδεμένο προσωπικό, αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση, (δ) προμήθειες που εξάγονται προσωρινά στην Ακτή του Ελεφαντοστού προς τις δυνάμεις κρατών τα οποία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ενεργούν αποκλειστικά και απ’ ευθείας για να διευκολύνουν την εκκένωση των πολιτών τους και των προσώπων για τα οποία έχουν προξενική ευθύνη στην Ακτή του Ελεφαντοστού, μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση προς την Επιτροπή που συστάθηκε βάσει της παραγράφου 14 της απόφασης 1572 (2004), (ε) προμήθειες μη θανατηφόρου αστυνομικού εξοπλισμού που έχουν ως σκοπό να επιτρέψουν στις δυνάμεις ασφαλείας της Ακτής του Ελεφαντοστού να χρησιμοποιούν μόνο κατάλληλη και αναλογική δύναμη κατά τη διατήρηση της δημόσιας τάξης, μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση προς την Επιτροπή που συστάθηκε βάσει της παραγράφου 14 της απόφασης 1572 (2004), (στ) προμήθειες όπλων και λοιπού συναφούς θανατηφόρου εξοπλισμού προς τις δυνάμεις ασφαλείας της Ακτής του Ελεφαντοστού, που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της διαδικασίας μεταρρύθμισης του τομέα ασφαλείας στην Ακτή του Ελεφαντοστού ή χρήσης κατά τη διαδικασία αυτή, μετά από προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής που συστάθηκε βάσει της παραγράφου 14 της απόφασης 1572 (2004).
Άρθρο 4
1.  
  Παρατείνεται, από την 26η Απριλίου 2012, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2045 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., και μέχρι την 30η Απριλίου 2013, η ισχύς των οικονομικών και ταξιδιωτικών μέτρων που επιβλήθηκαν με τα άρθρα 3 έως 6 του προεδρικού διατάγματος 251/2005 (Α΄ 299) και με το άρθρο Μόνο του προεδρικού διατάγματος 19/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1975 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 26).
2.  
  Παρατείνεται, από την 26η Απριλίου 2012, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2045 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., και μέχρι την 30η Απριλίου 2013, η ισχύς του μέτρου που επιβλήθηκε με το άρθρο 4 του Π.δ. 249/2006 (Α΄ 262).
Άρθρο 5
1.  
  Ανανεώνεται, από την 26η Απριλίου 2012, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2045 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., η ισχύς των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 του Π.δ. 61/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1893 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 112), σχετικά με τη διασφάλιση δειγμάτων ακατέργαστων διαμαντιών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, η οποία συντονίζεται από τη Διαδικασία Κίμπερλυ. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθώς και Ναυτιλίας και Αιγαίου την εκτέλεσή του.
 • Το Π.δ. 61/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1893 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 112).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την από 5.6.2012 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ:3402/ΑΣ 23292 «Απόφαση 2045 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., σχετικά με την Ακτή Ελεφαντοστού» (Α΄ 133).
 • Το Π.δ. 251/2005 «Εφαρμογή της υπ’ αριθ. 1572 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 299).
 • Το Π.δ. 249/2006 «Περί εφαρμογής της υπ’ αριθ. 1643 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 262).
 • Το Π.δ. 57/2008 «Εφαρμογή της απόφασης 1727 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 87).
 • Το Π.δ. 56/2009 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1782 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 79).
 • Το Π.δ. 53/2010 «Εφαρμογή της απόφασης 1842 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) περί Ακτής Ελεφαντοστού» (Α΄ 92).
 • Το Π.δ. 110/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1946 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 145).
 • Το Π.δ. 19/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1975 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 26).
 • Το Π.δ. 50/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1980 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 84).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθ. 50/2013 και 91/2014 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθώς και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 και 4 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 6 του Ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» (Α΄ 49).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 2011/3932 2011
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1572 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/251 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1643 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/249 2006
Εφαρμογή της απόφασης 1727 (2006) του ΣυμβουλίουΑσφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2008/57 2008
Περί εφαρμογής της απόφασης 1782 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/56 2009
Εφαρμογή της απόφασης 1842 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) περί Ακτής Ελεφαντοστού. 2010/53 2010
Περί εφαρμογής της απόφασης 1946 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/110 2013
Περί εφαρμογής της απόφασης 1893 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/61 2013
Εφαρμογή της απόφασης 1975 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/19 2014
Εφαρμογή της απόφασης 1980 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) σχετικά με την ακτή του Ελεφαντοστού. 2014/50 2014
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της απόφασης 2101 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/172 2014