Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» (Α΄ 81) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (Α΄ 86), το Π.Δ. 61/ 2012 (Α΄ 112) και το Π.Δ. 112/2013 (Α΄ 145).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 50/2008, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Π.Δ. 112/2013, τροποποιείται ως εξής: Αφαιρείται η φράση «Για την Α΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.».
2.  
  Τα θρησκευτικά των άλλων τάξεων των ΕΠΑ.Λ εξετάζονται με ερωτήσεις, οι οποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες:.
 1. Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται ερωτήσεις που ελέγχουν την κατοχή των γνώσεων που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη και την κατανόηση τους
 2. 1 Τα μαθήματα του ΕΠΑ.Λ. κατανέμονται σε μαθήματα Γενικής Παιδείας, Επιλογής, Υποστήριξης και σε μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, Τομέων και Ειδικοτήτων .
 3. Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο ερωτήσεις που απαιτούν συνδυασμό γνώσεων και κριτικής ικανότητας από μέρους των μαθητών.
 4. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές.
 5. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς».
 6. το εδάφιο της παρ. 2 “Το μάθημα των Φυσικών Επιστημών της Α΄ τάξης χωρίζεται σε δύο κλάδους:.
 7. η παρ. 3 καταργείται και οι παρ. 4 και 5 αναριθμούνται σε 3 και 4 αντίστοιχα.
3.  
  Το άρθρο 4 του Π.Δ. 50/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 61/2012 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 112/2013, τροποποιείται ως εξής:.
 1. Μετονομάζεται ως εξής:
 2. «Τρόπος αξιολόγησης Μικτών Μαθημάτων, Μαθημάτων Γενικής Παιδείας με κλάδους, Μαθημάτων Υποστήριξης, Μαθήματος Ερευνητικής εργασίας, Μαθήματος Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας, Μαθήματος “Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον εργασίας - Ασφάλεια και Υγιεινή” ανά τετράμηνο»
 3. Προστίθεται περίπτωση 6 ως εξής:
 4. 6 Το μάθημα “Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον εργασίας - Ασφάλεια και Υγιεινή” εξετάζεται και βαθμολογείται χωριστά ανά τετράμηνο
4.  
  Το άρθρο 5 του Π.Δ. 50/2008, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ΠΔ 61/2012, τροποποιείται ως εξής:.
 1. προστίθεται παράγραφος 1 ως εξής:
 2. 1 Στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ., η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζεται ο Γενικός βαθμός προαγωγής είναι 0-20 και λεκτικώς προσδιορίζεται με τους χαρακτηρισμούς Κακώς 0-5 Ανεπαρκώς 5,1 - 9,9 Σχεδόν καλώς 10 - 13 Καλώς 13,1 - 16 Λίαν καλώς 16,1 - 18 Άριστα 18,1 - 20 Η βαθμολόγηση των γραπτών των προαγωγικών εξετάσεων γίνεται στην κλίμακα 0-100 με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός του γραπτού ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται, με προσέγγιση δεκάτου.», β) οι παράγραφοι 1,2 και 3 αναριθμούνται σε 2, 3 και 4 και μετά τη φράση “Η Βαθμολογική κλίμακα” της παρ. 1 προστίθεται η φράση “. στις άλλες τάξεις των ΕΠΑ.Λ.”. 5 Το άρθρο 6 του Π.Δ. 50/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθ. 1 του Π.Δ. 61/2012 και τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ. 1 του Π.Δ. 112/2013, τροποποιείται ως εξής 1 μετονομάζεται σε «Μαθήματα Υποστήριξης, Ερευνητική Εργασία (Ρrοject), Ειδική Θεματική Δραστηριότητα, Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια και Υγιεινή .
 3. η περ.
 4. ΑΙ καταργείται και η περ.
 5. Α2 μετονομάζεται σε Α.
 6. προστίθεται περίπτωση Δ ως εξής:
 7. Δ. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια και Υγιεινή Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια του έτους ο διδάσκων συνεκτιμά α. Τη συμμετοχή του στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία, β. την προφορική εξέταση, καθώς επίσης την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα, γ. τις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή στο σχολείο Οι εργασίες κατανέμονται ως εξής Α΄ Τετράμηνο Δημιουργία pοrtfοliο οργάνωση Ατομικού Φακέλου εξέλιξης του μαθητή (ατομική εργασία) Ο Ατομικός Φάκελος Μαθητή (pοrtfοliο) δημιουργείται και οργανώνεται από τον ίδιο τον μαθητή με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, ενημερώνεται από τον ίδιο τον μαθητή ακολουθώντας την προσωπική του πορεία σταδιοδρομίας, φυλάσσεται και διατηρείται με ευθύνη του κατόχου του και σε αυτόν μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο όποιος θελήσει ο ίδιος ο κάτοχός του Συνιστάται να περιλαμβάνει Ημερολόγιο προσωπικής πορείας - εξέλιξης, συμπληρωμένα φύλλα ασκήσεων, δομημένων εργασιών κλπ που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος του ΣΕΠ, επιτεύγματα - διακρίσεις του μαθητή, σχολική επίδοση, σχέδιο εκπαιδευτικής σταδιοδρομίας, βιογραφικό σημείωμα κτλ Επιπλέον, προστίθενται στοιχεία που συνδέουν τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό με το Περιβάλλον Εργασίας και την Ασφάλεια και Υγιεινή Β΄ Τετράμηνο Ο διδάσκων θα επιλέξει σε συνεργασία με τους μαθητές ένα από τα κάτωθι 1 Συμπλήρωση του pοrtfοliο (Ατομικού Φακέλου εξέλιξης του μαθητή) με μία (1) εργασία Ο μαθητής θα εκπονεί στο σπίτι μία (1) εργασία Η εργασία θα είναι ατομική, γραπτή, έκτασης 5-6 σελίδων (2.500-3.000 λέξεων) Θα έχει θέμα σχετικό με τη σύνδεση του ΣΕΠ με το Περιβάλλον Εργασίας ή με τη σύνδεση του Περιβάλλοντος εργασίας με την Ασφάλεια και Υγιεινή. 2 Συμπλήρωση του pοrtfοliο (Ατομικού Φακέλου εξέλιξης του μαθητή) με τη σύνταξη επαγγελματικής μονογραφίας (ατομική εργασία) Η εκπαιδευτική-επαγγελματική μονογραφία (ΕΕΜ) είναι η συστηματική παρουσίαση επαγγελματικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών πληροφοριών που αφορούν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα και ενίοτε μια μικρή οικογένεια επαγγελμάτων Η εν λόγω μονογραφία μπορεί να περιλαμβάνει τους παρακάτω θεματικούς άξονες Ι. Μέρος Εισαγωγή • Σύντομη εισαγωγική παρουσίαση- περιγραφή επαγγέλματος (στοιχεία, τα οποία δίνουν μια πρώτη, γενική ιδέα για το επάγγελμα). • Ιστορική θεώρηση της εξέλιξης του επαγγέλματος (το στίγμα του επαγγέλματος στο χώρο και στο χρόνο). • Κοινωνική προσφορά του επαγγέλματος. • Παραδοσιακές μορφές- σύγχρονες εξειδικεύσεις ΙΙ Μέρος ανάλυση επαγγέλματος, φύση και περιεχόμενο • Τυπικά προσόντα-τρόποι εισόδου στο επάγγελμα Περιγραφή απαραιτήτων σπουδών. • Περιγραφή του επαγγελματικού αντικειμένου/ επαγγελματικών δραστηριοτήτων. • Απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες (τι είναι ικανός να κάνει ο επαγγελματίας). • Στοιχεία προσωπικότητας. • Εργασιακές συνθήκες (ωράριο, αποδοχές, μονιμότητα, είδος απασχόλησης κ.ά.). • Ειδικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την άσκησή του. • Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας Χώροι επαγγελματικής απορρόφησης Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος. • Υπάρχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας- δυναμικό επαγγέλματος- μελλοντικές τάσεις ανάπτυξης. • Πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης για το επάγγελμα (επαγγελματικές, συνδικαλιστικές και επιστημονικές οργανώσεις, αρμόδιες υπηρεσίες, τα επιστημονικά επαγγελματικά έντυπα και βιβλία για την ειδικότητα αυτή) ΙΙΙ Μέρος Παραρτήματα (ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνουν συνεντεύξεις επαγγελματιών, πληροφοριακό υλικό ενώσεων, θεσμικό πλαίσιο κ.ά.). 6 Η παρ. 1 της ενότητας Α του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθ. 1 του Π.Δ. 61/2012, αντικαθίσταται ως εξής:« 1 Για την εξέταση στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου δίνονται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο ένα ή δύο κείμενα περιορισμένης έκτασης από τον έντυπο ή/και τον ηλεκτρονικό λόγο (βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, διαδίκτυο), που αναφέρονται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της καθημερινής ζωής και έχουν νοηματική πληρότητα Τα κείμενα σχετίζονται με θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους Οι μαθητές εξετάζονται σε τρία (3) θέματα Συγκεκριμένα καλούνται 1 να απαντήσουν σε δύο (2) ερωτήσεις που έχουν σχέση με i. την κατανόηση του κειμένου (οπτικές από τις οποίες προσεγγίζεται η πραγματικότητα, στόχοι και επιχειρήματα συγγραφέα, προβληματισμοί που θέτει, θέσεις που υποστηρίζει κ.λπ.), ii. την οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, δομή, διαίρεση, τίτλοι ενοτήτων, συνοχή, αλληλουχία, τρόποι ανάπτυξης, συλλογιστική πορεία κ.λπ.). 2 να απαντήσουν σε δύο (2) ερωτήσεις που αφορούν i. σε σημασιολογικά στοιχεία (σημασίες λέξεων, συνώνυμα, αντώνυμα, κατασκευή φράσεων ή παραγράφων με συγκεκριμένες λέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων με σημασιολογικά ισοδύναμες κ.λπ.), ii. στην επισήμανση της λειτουργίας μορφοσυντακτικών δομών και υφολογικών στοιχείων του κειμένου που σχετίζονται με τους επικοινωνιακούς στόχους του συγγραφέα (ενεργητική ή παθητική σύνταξη, γλωσσικές ποικιλίες, αναφορική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας [δηλωτική και συνυποδηλωτική χρήση], στοιχεία προφορικού λόγου, χρήση ειδικού λεξιλογίου, είδος κειμένου κ.λπ.). 3 να συνθέσουν δικό τους κείμενο (ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο), το οποίο σχετίζεται θεματικά με το κείμενο ή τα κείμενα που τους δόθηκαν, στο πλαίσιο του οποίου απαντούν με πειστική επιχειρηματολογία στα ζητούμενα, διατυπώνουν κρίσεις και σχόλια ή αναπτύσσουν τεκμηριωμένα προσωπικές απόψεις Η έκταση του κειμένου κυμαίνεται από 350 έως 400 λέξεις Το πρώτο (α) θέμα βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες, το δεύτερο (β) με είκοσι πέντε (25) και το τρίτο (γ) με πενήντα (50) Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις του α και του β θέματος, οι οποίες μπορεί να αναλύονται σε υποερωτήματα, διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό της δυσκολίας τους και οι βαθμολογικές μονάδες καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνονται γραπτώς στους μαθητές Το κείμενο ή τα κείμενα, το πρώτο και το δεύτερο θέμα (υπό τα στοιχεία «α» και «β») επιλέγονται από την τράπεζα θεμάτων, ενώ το τρίτο θέμα (υπό το στοιχείο «γ») ορίζεται από τους διδάσκοντες το μάθημα .
7.  
  Η παρ. 1 της ενότητας Β του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/ 2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθ. 1 του Π.Δ. 61/2012 και τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθ. 1 του Π.Δ. 112/2013, τροποποιείται ως εξής: 1 Για την εξέταση του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου δίνεται στους μαθητές αδίδακτο κείμενο, ομοειδές ή ομόθεμο με τις διδακτικές ενότητες που έχουν διδαχθεί («Τα φύλα στη λογοτεχνία», «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» και «Θέατρο»), το οποίο λαμβάνεται από την τράπεζα θεμάτων. 1 Σε περίπτωση που το κείμενο αναφέρεται στις θεματικές ενότητες «Τα φύλα στη Λογοτεχνία» και «Θέατρο», οι μαθητές καλούνται 1 να επισημάνουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στο κείμενο και να τα εντάξουν στον τόπο και στον χρόνο της αφήγησης. 2 να διακρίνουν και να περιγράψουν ένα ή δύο λογοτεχνικούς χαρακτήρες, κάνοντας αναφορές στις σχέσεις των δύο φύλων, στον κοινωνικό τους ρόλο ή σε κοινωνικά στερεότυπα σχετιζόμενα με το θέμα του κειμένου, και να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους με αντίστοιχες παραπομπές στο κείμενο. 3 να βρουν τον αφηγητή της ιστορίας και να αλλάξουν το πρόσωπο του αφηγητή ώστε να φανεί η αντίστοιχη αλλαγή στην οπτική της αφήγησης ή να μετατρέψουν το διαλογικό μέρος του κειμένου σε συνεχή αφηγηματικό λόγο. 4 να διατυπώσουν σε μία ή δύο παραγράφους την άποψη τους για το περιεχόμενο του κειμένου συσχετίζοντας το με τις αντιλήψεις της εποχής μας Οι ερωτήσεις υπό τα στοιχεία «α» και «β» βαθμολογούνται με 50 μονάδες (α = 25 μονάδες + β = 25 μονάδες) και συνοδεύουν το αδίδακτο κείμενο που κληρώνεται από την τράπεζα θεμάτων Οι ερωτήσεις υπό τα στοιχεία «γ» και «δ» βαθμολογούνται με 50 μονάδες (γ= 25 μονάδες + δ= 25 μονάδες) και ορίζονται από τους διδάσκοντες το μάθημα. 2 Σε περίπτωση που το ποίημα ανήκει στην ενότητα «Παράδοση και Μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση», οι μαθητές καλούνται 1 να αναγνωρίσουν στο ποίημα γενικά χαρακτηριστικά της παραδοσιακής ή της μοντέρνας ποίησης. 2 να επισημάνουν στο κείμενο εκφραστικά μέσα και εκφραστικούς τρόπους (μεταφορές, παρομοιώσεις, εικόνες, στοιχεία που αφορούν τη γλώσσα, όπως λόγιες, λαϊκές ιδιωματικές ή αντιλυρικές λέξεις κ.λπ.) και να σχολιάσουν τη λειτουργία τους. 3 να επισημάνουν στο ποίημα βασικά χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού ρεύματος (π.χ. ρομαντισμός, συμβολισμός κ.λπ.) στο οποίο ανήκει. 4 να σχολιάσουν σε μία ή δύο παραγράφους βασικά σύμβολα ή θέματα του ποιήματος και να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους με αντίστοιχες παραπομπές στο κείμενο Οι ερωτήσεις υπό τα στοιχεία «α» και «β» βαθμολογούνται με 50 μονάδες (α = 25 μονάδες + β = 25 μονάδες) και συνοδεύουν το αδίδακτο κείμενο που κληρώνεται από την τράπεζα θεμάτων Οι ερωτήσεις υπό τα στοιχεία «γ» και «δ» βαθμολογούνται με 50 μονάδες (γ = 25 μονάδες + δ = 25 μονάδες) και ορίζονται από τους διδάσκοντες το μάθημα .
8.  
  Η ενότητα Γ του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/2008, τροποποιείται ως εξής:.
 1. οι παράγραφοι 1 και 2 αναριθμούνται σε 2 και 3 και μετά τη φράση “Η Ιστορία” προστίθεται η φράση “. .των άλλων τάξεων των ΕΠΑ.Λ. . ”.
 2. 1 Οι μαθητές αξιολογούνται στο μάθημα της Ιστορίας της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου με συνδυασμό θεμάτων/ερωτήσεων, που ταξινομούνται σε δύο (2) ομάδες Ι. Στην ομάδα Α΄ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα που αναλύονται σε επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών (χρονολογίες, ιστορικές έννοιες, ιστορικά φαινόμενα ή γεγονότα, δράση προσώπων κ.λπ.) 1 Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει α) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (Ι.α), που βαθμολογούνται με δέκα (10) μονάδες β) εξήγηση δύο ή τριών ιστορικών όρων/εννοιών (Ι.β), που βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες. 2 Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις σύντομης απάντησης (2.α.) και (2.β.) και βαθμολογείται με εικοσιπέντε (25) μονάδες ΙΙ Στην ομάδα Β΄ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα, που το καθένα μπορεί να αναλύεται σε δύο επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται η ικανότητα των μαθητών στη σύνθεση των ιστορικών γνώσεων και η κριτική προσέγγιση τους (ανάλυση ή σύνθεση αιτίων ή συνθηκών, αποτίμηση της δράσης προσώπων, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, σύγκριση απόψεων, προέκταση ιστορικών πληροφοριών κ.λπ.) Τα θέματα αυτής της ομάδας επιλέγονται από ενότητες της εξεταστέας ύλης διαφορετικές εκείνων από τις οποίες προέρχονται οι ερωτήσεις (2.α) και (2.β) της ομάδας Α΄ και βαθμολογούνται αθροιστικά με 50 μονάδες Στην περίπτωση αυτής της ομάδας χρησιμοποιούνται και ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους μαθητές φωτοτυπημένο Το υλικό αυτό προέρχεται από ιστορικές μαρτυρίες, αρχαιολογικές μελέτες, έργα τέχνης, φωτογραφίες, στατιστικούς πίνακες, χάρτες, διαγράμματα και από όλα εκείνα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως ιστορικά τεκμήρια ή ως μέσα άντλησης πληροφοριών για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων. 2 Η βαθμολογία κάθε ερώτησης των παραπάνω θεμάτων και των δύο ομάδων διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό της δυσκολίας της Οι βαθμολογικές μονάδες καθεμιάς καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνονται γραπτώς στους μαθητές Τα θέματα της ομάδας Α΄ επιλέγονται από την τράπεζα θεμάτων, ενώ τα θέματα της ομάδας Β΄ ορίζονται από τους διδάσκοντες .
9.  
  Η ενότητα Δ του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/2008, τροποποιείται ως εξής:.
 1. προστίθεται παράγραφος 1 ως εξής:
 2. 1 Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Άλγεβρα και Γεωμετρία της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. γίνονται ως εξής 1 Στους μαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, με τα οποία ελέγχεται η γνώση εννοιών και ορολογίας, η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του μαθητή να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου. 2 Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους μαθητές διαρθρώνονται ως εξής 1 Το πρώτο θέμα αποτελείται από δύο μέρη Το πρώτο μέρος περιέχει πέντε (05) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής, Σωστού -Λάθους, αντιστοίχισης) με τις οποίες ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση των βασικών εννοιών και των σπουδαιότερων συμπερασμάτων της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης Στο δεύτερο μέρος ζητείται η απόδειξη μίας απλής πρότασης (ιδιότητας, λήμματος, θεωρήματος ή πορίσματος), που είναι αποδεδειγμένη στο σχολικό εγχειρίδιο. 2 Το δεύτερο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που είναι εφαρμογή ορισμών, αλγορίθμων ή προτάσεων (ιδιοτήτων, θεωρημάτων, πορισμάτων). 3 Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που απαιτεί από τον μαθητή ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών και αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών. 4 Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από τον μαθητή ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσής του Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα μπορούν να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα που διευκολύνουν τον μαθητή στη λύση. 3 Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα το πρώτο μέρος βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες, ενώ το δεύτερο μέρος βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας τους και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων. 4 Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων, ενώ το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους διδάσκοντες (ή τον διδάσκοντα) το μάθημα καθηγητές. 1 οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 αναριθμούνται σε 2, 3, 4 και 5 και πριν τη φράση “Στους μαθητές. ” προστίθεται η φράση “Για τις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Άλγεβρα και Γεωμετρία των άλλων τάξεων των ΕΠΑ.Λ. ”. 10 Η ενότητα Ε του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/2008, αντικαθίσταται ως εξής «Ε. Φυσική, Χημεία 1 Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στα μαθήματα της Φυσικής και της Χημείας της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. γίνονται ως εξής 1 Στους μαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη που καθορίζονται ως εξής 1 Το πρώτο θέμα αποτελείται από 5 ερωτήσεις κλειστού τύπου, με τις οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης. 2 Το δεύτερο θέμα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και οι ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος Με τις ερωτήσεις μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να αναπτύξουν την απάντηση τους ή να απαντήσουν σε ένα ερώτημα κλειστού τύπου και να αιτιολογήσουν την απάντηση τους. 3 Το τρίτο θέμα αποτελείται από άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, θεωριών, τύπων, νόμων και αρχών και μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα. 4 Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση, που απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαδικασία επίλυσης του Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα. 2 Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα κάθε μία ερώτηση βαθμολογείται με 5 μονάδες και στο δεύτερο θέμα η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δώδεκα (12) μονάδες και η δεύτερη με δεκατρείς (13) μονάδες Στο τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων. 3 Το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους διδάσκοντες (ή τον διδάσκοντα) το μάθημα Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων. 2 Στα μαθήματα Φυσική και Χημεία των άλλων τάξεων των ΕΠΑ.Λ δίνονται στους μαθητές τέσσερα θέματα που έχουν την παρακάτω μορφή 1 Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης. 2 Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και η κριτική ικανότητα των μαθητών και συγχρόνως οι νοητικές δεξιότητες που απέκτησαν κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος. 3 Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, θεωριών, τύπων, νόμων και αρχών Η άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα. 4 Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση, που απαιτούν ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαδικασία επίλυσης του Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα .
11.  
  Η ενότητα Ζ του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/2008, μετονομάζεται και αντικαθίσταται ως εξής: Ζ. Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) Για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία, Πολιτικοί θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία), η εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων 1 Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόηση τους Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες (5x5=25) Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες. 2 Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα με ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει δύο ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες Τα θέματα ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και κατά 50% από τον διδάσκοντα Συγκεκριμένα το πρώτο θέμα από την πρώτη ομάδα και το πρώτο θέμα από τη δεύτερη ομάδα ορίζονται από την τράπεζα θεμάτων Το δεύτερο θέμα από την πρώτη ομάδα και το δεύτερο θέμα από τη δεύτερη ομάδα ορίζονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης .
12.  
  Η ενότητα Η του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/2008, αντικαθίσταται ως εξής: Η. Θρησκευτικά 1 Η γραπτή προαγωγική εξέταση στα «Θρησκευτικά» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων 1 Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόηση τους Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες (5x5=25) Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες. 2 Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα με αντίστοιχες ερωτήσεις ευρύτερης ανάπτυξης, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης αλλά και διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων και διαδικασιών που απέκτησαν οι μαθητές Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει επίσης μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες Τα θέματα ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και κατά 50% από τον διδάσκοντα Συγκεκριμένα το πρώτο θέμα από την πρώτη ομάδα και το πρώτο θέμα από τη δεύτερη ομάδα ορίζονται από την τράπεζα θεμάτων Το δεύτερο θέμα από την πρώτη ομάδα και το δεύτερο θέμα από τη δεύτερη ομάδα ορίζονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης .
13.  
  Η ενότητα Θ του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/2008, τροποποιείται ως εξής:.
 1. προστίθεται παράγραφος 1 ως εξής:
 2. 1 Στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. ο τρόπος εξέτασης των ξένων γλωσσών περιλαμβάνει θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας Τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται ως εξής Θέμα 1 Κατανόηση γραπτού λόγου Δίδεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο (α) 180-350 λέξεων, το οποίο συνοδεύεται από μία δοκιμασία με δέκα (10) ερωτήματα που αποσκοπούν στον έλεγχο σφαιρικής κατανόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων/πληροφοριών του κειμένου (σύνολο 30%) Θέμα 2α. Λεξικογραμματική Δίνεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξιλογικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα Πρόκειται για ερωτήματα συμπλήρωσης (σύνολο 20%) Θέμα 2β. Λεξικογραμματική Δίνεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο γραμματικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα Πρόκειται για ερωτήματα επιλογής (σύνολο 20%) Θέμα 3 Παραγωγή γραπτού λόγου Οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα κείμενο έκτασης 120 - 150 λέξεων σύμφωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις ή/και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη γλώσσα και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιον σκοπό) (σύνολο 30%) Τα θέματα ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και κατά 50% από τον διδάσκοντα Συγκεκριμένα το θέμα 1 και το θέμα 2α ορίζονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης Το θέμα 2β και το θέμα 3 ορίζονται από την τράπεζα θεμάτων .
 3. οι παράγραφοι 1 και 2 αναριθμούνται σε 2 και 3 και πριν από τη φράση “Η εξέταση. .” προστίθεται η φράση “Για τις άλλες τάξεις των ΕΠΑ.Λ. .”.
14.  
  Η ενότητα Ι του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/2008 αντικαθίσταται ως εξής: Ι. Εφαρμογές Πληροφορικής Η γραπτή εξέταση στο μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής περιλαμβάνει θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας και συγκεκριμένα α) δύο (2) θέματα θεωρίας, β) δύο (2) θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασης τους με σωστούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους Η βαθμολογία προκύπτει κατά 50% από τα θέματα της θεωρίας (2x25%) και κατά 50% από τις ασκήσεις ή τα προβλήματα (2x25%) .
15.  
  Η παράγραφος 4 της ενότητας ΙΒ του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 8 του Π.Δ. 61/2012, αντικαθίσταται ως εξής: ΙΒ Ναυτική Τέχνη, Ναυτιλιακές γνώσεις, Στοιχεία Μηχανών Πλοίου Η γραπτή προαγωγική εξέταση των μαθημάτων αυτών περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων 1 Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης Τα θέματα της πρώτης ομάδας μέσω των οποίων ελέγχεται η κατοχή και η κατανόηση των βασικών γνωστικών στοιχείων του μαθήματος μπορεί να συνδυάζουν διαφορετικού τύπου ερωτήματα (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, σωστού -λάθους, πολλαπλών επιλογών κτλ.) και διαβαθμισμένης δυσκολίας. 2 Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε θέματος μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία κατανομή καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς .
16.  
  Η ενότητα ΙΕ του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/2008, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 6 του ΠΔ 112/2013, αντικαθίσταται ως εξής: ΙΕ Αρχές Μηχανολογίας, Αρχές Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας Η γραπτή προαγωγική εξέταση στα μαθήματα αυτά περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων 1 Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης Τα θέματα της πρώτης ομάδας μέσω των οποίων ελέγχεται η κατοχή και η κατανόηση των βασικών γνωστικών στοιχείων του μαθήματος μπορεί να συνδυάζουν διαφορετικού τύπου ερωτήματα (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, σωστού -λάθους, πολλαπλών επιλογών κτλ.) και διαβαθμισμένης δυσκολίας. 2 Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε θέματος, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία κατανομή καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς .
17.  
  Η ενότητα ΙΣΤ του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/2008, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 6 του Π.Δ. 112/2013, αντικαθίσταται ως εξής: ΙΣΤ Οργάνωση και Διοίκηση, Αρχές Λογιστικής, Αρχές Αγροτικής Παραγωγής, Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων, Αρχές Επιστήμης της Διατροφής Η γραπτή προαγωγική εξέταση στα μαθήματα αυτά περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων 1 Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης Τα θέματα της πρώτης ομάδας μέσω των οποίων ελέγχεται η κατοχή και η κατανόηση των βασικών γνωστικών στοιχείων του μαθήματος μπορεί να συνδυάζουν διαφορετικού τύπου ερωτήματα (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, σωστού - λάθους, πολλαπλών επιλογών κτλ.) και διαβαθμισμένης δυσκολίας. 2 Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε θέματος μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία κατανομή καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς .
18.  
  Το άρθρο 21 του Π.Δ. 50/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 9 του Π.Δ. 61/2012 και με το άρθρο 1 παρ. 7 του ΠΔ 112/2013, τροποποιείται ως εξής:.
 1. η παρ. 1.Α) αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 1.Α) Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία χωρίζονται σε δύο κλάδους, της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. εξάγεται ως εξής i Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός κάθε κλάδου είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων του και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου. ii Ο Τελικός Βαθμός κάθε κλάδου είναι ο Μέσος Ορος (Μ.Ο) του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού του και του αντίστοιχου Γραπτού βαθμού και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου. iii Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων, «Μαθηματικά» και «Ελληνική Γλώσσα» είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) των Τελικών Βαθμών των δύο κλάδων του και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου .
 3. στην παρ. 2 μετά από τη φράση “Φυσική Αγωγή” προστίθεται η φράση “Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια και Υγιεινή”.
19.  
  Το άρθρο 22 του Π.Δ. 50/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 10 του Π.Δ. 61/2012 και με το άρθρο 1 παρ. 8 του ΠΔ 112/2013, τροποποιείται ως εξής: Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1, μετά τη φράση “Ειδική θεματική Δραστηριότητα” προστίθεται η φράση “Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια και Υγιεινή”.
20.  
  Το άρθρο 24 του Π.Δ. 50/2008, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 1 του ΠΔ 43/2010 και συμπληρώθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 1 του Π.Δ. 61/2012 τροποποιείται ως εξής:.
 1. η παρ. 1 της ενότητας Α αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 1 Για την προαγωγή των μαθητών της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ. απαιτείται η επίτευξη γενικού μέσου όρου (Γ.Μ.Ο.) ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) σε όλα τα μαθήματα Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση αυτή αλλά έχει μέχρι και σε δύο μαθήματα κάτω του δέκα (10) παραπέμπεται σε επανεξέταση τον Σεπτέμβριο, οπότε και προάγεται, εφόσον σε όλα τα μαθήματα έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) Μαθητής που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις επαναλαμβάνει τη φοίτηση Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών των άλλων τάξεων των ΕΠΑ.Λ. απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) .
21.  
  Το άρθρο 25 του Π.Δ. 50/2008 όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 1 του ΠΔ 43/2010, το άρθρο 1 παρ. 14 και 15 του Π.Δ. 61/2012 και με το άρθρο 1 παρ. 11 του ΠΔ 112/2013, τροποποιείται ως εξής: Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής: 5. α. Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητών στην κατηγορία των κατ ιδίαν διδαχθέντων, όταν πρόκειται για λόγους υγείας, θα πρέπει οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι αν είναι ενήλικες, με την αίτηση τους να προσκομίσουν στο σχολείο φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από ι) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ιι) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ιιι) Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του μαθητή, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου. 1 Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητών στην κατηγορία των κατ ιδίαν διδαχθέντων, λόγω παραμονής τους στο εξωτερικό, ισχύει η παρ. 11 του αρ. 5 της ΣΤ5/71/01-12-1986 (Β΄ 834) κοινής υπουργικής απόφασης, 2 Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλουν στο οικείο ΕΠΑ.Λ. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετική αίτηση, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου .
22.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2008 τροποποιείται ως εξής:.
 1. από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 αφαιρείται η φράση «εννέα και πέντε δέκατα (9,5)».
 2. στην παράγραφο 2, μετά τη φράση “εννέα και πέντε δέκατα (9,5)” προστίθεται η φράση «για τις Β και Γ τάξεις ΕΠΑ.Λ.».
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-14. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος δια­τάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9, του άρθρου 11, της παρ.ΐα του άρθρου 43 και των παρ. 1. 2 και 3 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193).
 • Τη με αριθμό 98/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3475/ 2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 146).
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1894/1990 (Α΄ 110), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρο 46 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1, 2, 3 περ. α και υποπ. αα του ν.3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
 • Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 2 της 90595/ ΣΤ5/ 5-7-2013 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Κ. Αρβανιτόπουλου (Β΄ 1667).
 • Τις με αρ. 45/2013, 7/2014 και 12/2014 Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2013/90595/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/90595_ΣΤ5 2013
ΑΠΟΦΑΣΗ 1986/5ΣΤ5/71 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/5ΣΤ5_71 1986
Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις: 1990/1894 1990
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3475 2006
Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις. 2011/3966 2011
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) 2008/50 2008
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄) «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). 2010/43 2010
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2012/61 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/61 2012
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.50/2008 (Α΄ 81) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (Α΄86) και το Π.Δ. 61/2012 (Α΄112). 2013/112 2013
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2013/119 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία