ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/8

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-01-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-01-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-01-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 1929 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Απαγορεύονται οι επενδύσεις στο ελληνικό έδαφος, που αφορούν συμμετοχή του Ιράν, των υπηκόων του και φορέων που έχουν συσταθεί στο Ιράν ή υπάγονται στη δικαιοδοσία του, ή προσώπων ή φορέων που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους, ή φορέων που ανήκουν σε ή ελέγχονται από αυτούς, σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα που αφορά στην εξόρυξη ουρανίου, στην παραγωγή ή χρήση πυρηνικών υλικών και τεχνολογίας όπως ορίζονται στην Ενημερωτική Εγκύκλιο/254/Αναθ.9/Μέρος1(ΙΝFCΙRC/254/Reν.9/ Ρart 1), η οποία μπορεί να ανευρεθεί στο διαδικτυακό τόπο http:.
Άρθρο 2
1.  
  Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά στο Ιράν, από το ελληνικό έδαφος ή μέσω αυτού ή από Έλληνες υπηκόους ή από άτομα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν την ελληνική σημαία ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στην Ελλάδα και είτε προέρχονται από το ελληνικό έδαφος είτε όχι, οποιωνδήποτε αρμάτων μάχης, τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης, συστημάτων πυροβολικού μεγάλου διαμετρήματος, μαχητικών αεροσκαφών, επιθετικών ελικοπτέρων, πολεμικών πλοίων, πυραύλων ή πυραυλικών συστημάτων όπως ορίζονται για τους σκοπούς του Μητρώου Συμβατικών Όπλων των Ηνωμένων Εθνών, ή συναφούς υλικού, συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών, ή αντικειμένων όπως καθορίζονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία εφεξής θα αναφέρεται ως «η Επιτροπή»
2.  
  Απαγορεύεται, περαιτέρω, η παροχή στο Ιράν από Έλληνες υπηκόους ή από το ελληνικό έδαφος ή μέσω αυτού, τεχνικής εκπαίδευσης, οικονομικών πόρων ή υπηρεσιών, συμβουλών, λοιπών υπηρεσιών ή συνδρομής που σχετίζονται με την προμήθεια, πώληση, μεταφορά, παροχή, κατασκευή, συντήρηση ή χρήση τέτοιων όπλων και συναφούς υλικού
3.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές μεριμνούν για την μη εκτεταμένη προμήθεια, πώληση, μεταφορά, παροχή, κατασκευή και χρήση όλων των άλλων, πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 1 ανωτέρω, όπλων και του συναφούς υλικού
Άρθρο 3
1.  
  Απαγορεύεται η μεταφορά τεχνολογίας ή τεχνικής συνδρομής προς το Ιράν σε σχέση με οποιεσδήποτε δραστηριότητες που αφορούν βαλλιστικούς πυραύλους με ικανότητα μεταφοράς πυρηνικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων εκτοξεύσεων με τη χρήση τεχνολογίας βαλλιστικών πυραύλων
Άρθρο 4
1.  
  Απαγορεύεται η είσοδος στο ελληνικό έδαφος ή η διέλευση μέσω αυτού των ατόμων που ορίζονται στα Παραρτήματα Γ, Δ και Ε της απόφασης 1737 (2006), τα οποία παρατίθενται ως Μέρη Γ, Δ και Ε, αντίστοιχα, του Παραρτήματος Α του προεδρικού διατάγματος 10/2011 (Α΄25), στο Παράρτημα Ι της απόφασης 1747 (2007), το οποίο παρατίθεται ως Παράρτημα του προεδρικού διατάγματος 27/2012 (Α΄60), στο Παράρτημα Ι της απόφασης 1803 (2008), το οποίο παρατίθεται ως Παράρτημα Α του προεδρικού διατάγματος 124/2012 (Α΄217) και στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της απόφασης 1929 (2010), τα οποία παρατίθενται ως Παραρτήματα Α και Β του παρόντος ή τα οποία ορίζονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 10/2011 (Α΄25), εκτός των περιπτώσεων στις οποίες η είσοδος ή διέλευση αυτή αφορά δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με την παροχή στο Ιράν των αντικειμένων που παρατίθενται στο άρθρο 1, παράγραφος (β), εδάφια (i) και (ii) του προεδρικού διατάγματος 10/2011 (Α΄25), σύμφωνα με το άρθρο 1 του προεδρικού αυτού διατάγματος
2.  
  Η διάταξη της παραγράφου 1 δεν υποχρεώνει τις αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας να αρνηθούν την είσοδο στο ελληνικό έδαφος σε Έλληνες υπηκόους
3.  
  Τα μέτρα που επιβάλλονται βάσει της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται όταν η Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση, ότι η σχετική μετακίνηση δικαιολογείται για λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών υποχρεώσεων, ή στις περιπτώσεις που η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια εξαίρεση θα προωθούσε με άλλο τρόπο τους σκοπούς της απόφασης 1929 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες εφαρμόζεται το Άρθρο ΧV του καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, που έχει κυρωθεί με το Νομοθετικό Διάταγμα 3730/1957 (Α΄149).
Άρθρο 5
1.  
  Τα μέτρα των άρθρων 9, 10, 11 και 12 του προεδρικού διατάγματος 10/2011 (Α΄25) εφαρμόζονται, επίσης, στα άτομα και στους φορείς που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της απόφασης 1929 (2010), το οποίο παρατίθεται ως Παράρτημα Α του παρόντος, και σε οποιαδήποτε άτομα ή φορείς ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους και σε φορείς που ανήκουν σε ή ελέγχονται από αυτά τα άτομα και φορείς, μεταξύ άλλων μέσω παράνομων μέσων, και σε οποιαδήποτε άτομα και φορείς ορίζονται από το Συμβούλιο ή την Επιτροπή ότι έχουν βοηθήσει καθορισμένα άτομα ή φορείς στην αποφυγή των κυρώσεων ή στην παραβίαση των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 10/2011 (Α΄25), 27/2012 (Α΄ 60), 124/2012 (Α΄217) ή του παρόντος
Άρθρο 6
1.  
  Τα μέτρα των άρθρων 9, 10, 11 και 12 του προεδρικού διατάγματος 10/2011 (Α΄25), εφαρμόζονται, επίσης, στα άτομα και στους φορείς του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (γνωστού επίσης και ως «Στρατός των Φυλάκων της Ισλαμικής Επανάστασης»), που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της απόφασης 1929 (2010), το οποίο παρατίθεται ως Παράρτημα Β του παρόντος και σε οποιαδήποτε άτομα ή φορείς ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους και σε φορείς που ανήκουν σε η ελέγχονται από αυτά τα άτομα ή φορείς, μεταξύ άλλων μέσω παράνομων μέσων
2.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές επαγρυπνούν σχετικά με τις συναλλαγές εκείνες στις οποίες εμπλέκεται το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στις ευαίσθητες, από πλευράς διάδοσης, πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ή στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων
Άρθρο 7 "Για τους σκοπούς των μέτρων που ορίζονται στα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 του προεδρικού διατάγματος 10/2011 (Α΄25), ο κατάλογος αντικειμένων του εγγράφου S/2006/814 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο παρατίθεται ως Παράρτημα Β του προαναφερθέντος προεδρι [...]"
2.  
  Περαιτέρω, για τους σκοπούς των μέτρων που ορίζονται στα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 του προεδρικού διατάγματος 10/2011 (Α΄25), ο κατάλογος αντικειμένων του εγγράφου S/2006/815 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο παρατίθεται ως Παράρτημα Γ του προαναφερθέντος προεδρικού διατάγματος, αντικαθίσταται από τον κατάλογο αντικειμένων του εγγράφου S/2010/263 του Συμβουλίου Ασφαλείας
3.  
  Η Ενημερωτική Εγκύκλιος/254/Αναθ.9/Μέρος 1 (ΙΝFCΙRC/254/Reν.9/Ρart1), η Ενημερωτική Εγκύκλιος/254/Αναθ.7/Μέρος 2 (ΙΝFCΙRC/254/Reν.7/Ρart2), καθώς και το έγγραφο S/2010/263 του Συμβουλίου Ασφαλείας μπορούν να ανευρεθούν στο διαδικτυακό τόπο http:.
Άρθρο 8
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές επιθεωρούν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο, ιδίως το δίκαιο της θάλασσας και τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες περί πολιτικής αεροπορίας, κάθε φορτίο προς και από το Ιράν, στο ελληνικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και αερολιμένων, σε περίπτωση που οι εν λόγω αρχές διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι το φορτίο περιέχει αντικείμενα, των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται από τα άρθρα 1, 2 ή 5 του προεδρικού διατάγματος 10/2011 (Α΄25), το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 27/2012 (Α΄ 60)» και το άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 124/2012 (Α΄217) ή τα άρθρα 2 ή 3 του παρόντος, με σκοπό τη διασφάλιση της αυστηρής εφαρμογής των διατάξεων αυτών
Άρθρο 9
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές συνεργάζονται σε επιθεωρήσεις σκαφών στην ανοικτή θάλασσα, με τη συναίνεση του Κράτους της σημαίας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ιδίως το δίκαιο της θάλασσας, σε περίπτωση που υπάρχουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι το σκάφος μεταφέρει αντικείμενα, η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται από τα άρθρα 1, 2 ή 5 του προεδρικού διατάγματος 10/2011 (Α΄25), το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 27/2012 (Α΄60), το άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 124/2012 (Α΄217)» ή τα άρθρα 2 ή 3 του παρόντος, με σκοπό τη διασφάλιση της αυστηρής εφαρμογής των διατάξεων αυτών
Άρθρο 10
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές κατάσχουν και διαθέτουν (παραδείγματος χάρη μέσω καταστροφής, καθιστώντας ακατάλληλα προς χρήση, μέσω αποθήκευσης ή μεταφοράς σε ένα Κράτος άλλο από τα Κράτη προέλευσης ή προορισμού, για διάθεση) αντικείμενα των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται από τα άρθρα 1, 2 ή 5 του προεδρικού διατάγματος 10/2011 (Α΄25), το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 27/2012 (Α΄60), το άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 124/2012 (Α΄217)» ή τα άρθρα 2 ή 3 του παρόντος, τα οποία εντοπίζονται σε επιθεωρήσεις σύμφωνα με τα άρθρα 8 ή 9 του παρόντος, κατά τρόπο ο οποίος είναι συμβατός με τις υποχρεώσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 1540 (2004), καθώς και με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα της ως μέρους στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων
Άρθρο 11
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, όταν προβαίνουν σε επιθεώρηση σύμφωνα με τα άρθρα 8 ή 9 του παρόντος, υποβάλλουν στην Επιτροπή, εντός πέντε εργάσιμων ημερών, μια αρχική γραπτή έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται, ιδίως, εξήγηση των λόγων για τους οποίους διεξήχθη η επιθεώρηση, το αποτέλεσμα της επιθεώρησης και εάν χορηγήθηκε συνεργασία ή όχι
2.  
  Σε περίπτωση που, κατά την επιθεώρηση, βρεθούν αντικείμενα των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή, σε μεταγενέστερο στάδιο, μια μεταγενέστερη γραπτή έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με την επιθεώρηση, την κατάσχεση και τη διάθεση και σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με τη μεταφορά, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των αντικειμένων, της προέλευσης και του επιδιωκόμενου προορισμού τους, εάν αυτές οι πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση
Άρθρο 12
1.  
  Απαγορεύεται η παροχή από Έλληνες υπηκόους ή από το ελληνικό έδαφος, υπηρεσιών ανεφοδιασμού, όπως η παροχή καυσίμων ή προμηθειών, ή άλλης εξυπηρέτησης σκαφών, σε σκάφη που ανήκουν στο Ιράν ή έχουν μισθωθεί από αυτό, συμπεριλαμβανομένων των ναυλωμένων σκαφών, σε περίπτωση που οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι αυτά μεταφέρουν αντικείμενα των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται από τα άρθρα 1, 2 ή 5 του προεδρικού διατάγματος 10/2011 (Α΄25), το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 27/2012 (Α΄60), το άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 124/2012 (Α΄217)» ή τα άρθρα 2 ή 3 του παρόντος, εκτός εάν η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή έως ότου το φορτίο έχει επιθεωρηθεί και κατασχεθεί και διατεθεί εάν είναι αναγκαίο
2.  
  Η ανωτέρω παράγραφος δεν έχει σκοπό να θίξει νόμιμες οικονομικές δραστηριότητες
Άρθρο 13
1.  
  Τα μέτρα των άρθρων 9, 10, 11 και 12 του προεδρικού διατάγματος 10/2011 (Α΄25) εφαρμόζονται, επίσης, στους φορείς των Ναυτιλιακών Γραμμών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (Ιslamic Republic οf Ιran Shipping Lines, ΙRΙSL), όπως ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης 1929 (2010), το οποίο παρατίθεται ως Παράρτημα Γ του παρόντος και σε κάθε πρόσωπο ή φορέα που ενεργεί εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους και σε φορείς που ανήκουν σε ή ελέγχονται από αυτούς, μεταξύ άλλων μέσω παράνομων μέσων ή ορίζονται από το Συμβούλιο ή την Επιτροπή ότι τους έχουν βοηθήσει στην αποφυγή των κυρώσεων ή στην παραβίαση των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 10/2011 (Α΄25), 27/2012 (Α΄ 60), 124/2012 (Α΄217) ή του παρόντος
Άρθρο 14
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με μεταφορές ή δραστηριότητα του τμήματος εμπορευμάτων της Ιran Αir ή σκαφών που ανήκουν ή είναι υπό τη διαχείριση των Ναυτιλιακών Γραμμών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (Ιslamic Republic οf Ιran Shipping Lines, ΙRΙSL) προς άλλες εταιρείες, τις οποίες μπορεί να έχουν αναλάβει προς αποφυγή των κυρώσεων ή προς παραβίαση των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 10/2011 (Α΄25), 27/2012 (Α΄60), 124/2012 (Α΄217) ή του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής της ονομασίας ή της επανεγγραφής στα Μητρώα αεροσκαφών, σκαφών ή πλοίων
Άρθρο 15
1.  
  Απαγορεύεται η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης ή της αντασφάλισης, ή η μεταφορά προς, μέσω ή από το ελληνικό έδαφος, ή προς ή από Έλληνες υπηκόους ή φορείς που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων στο εξωτερικό), ή πρόσωπα ή χρηματοοικονομικά ιδρύματα στο ελληνικό έδαφος, οποιωνδήποτε χρηματοοικονομικών ή άλλων στοιχείων ή πόρων, σε περίπτωση που οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι τέτοιες υπηρεσίες, στοιχεία ή πόροι θα μπορούσαν να συμβάλουν στις ευαίσθητες, από πλευράς διάδοσης, πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ή στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων μέσω της δέσμευσης οποιωνδήποτε χρηματοοικονομικών ή άλλων στοιχείων ή πόρων βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος ή τα οποία εισέρχονται εφεξής στο ελληνικό έδαφος, ή τα οποία υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας ή τα οποία υπάγονται εφεξής στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας, που σχετίζονται με τέτοια προγράμματα ή δραστηριότητες και ασκούν επαυξημένη εποπτεία για την αποτροπή όλων αυτών των συναλλαγών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία
Άρθρο 16
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές ζητούν από τους Έλληνες υπηκόους, τα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας και τις εταιρείες που έχουν συσταθεί στο ελληνικό έδαφος ή υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας να επαγρυπνούν όταν διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες με φορείς οι οποίοι έχουν συσταθεί στο Ιράν ή υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (ΙRGC) και των Ναυτιλιακών Γραμμών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (ΙRΙSL) και με οποιαδήποτε άτομα ή φορείς ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους και με φορείς που ανήκουν σε ή ελέγχονται από αυτούς, μεταξύ άλλων μέσω παράνομων μέσων, σε περίπτωση που οι εν λόγω αρχές διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι τέτοιες επιχειρηματικές δραστηριότητες θα μπορούσαν να συμβάλουν στις ευαίσθητες, από πλευράς διάδοσης, πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ή στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων ή σε παραβιάσεις των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 10/2011 (Α΄25), 27/2012 (Α΄60), 124/2012 (Α΄217) ή του παρόντος
Άρθρο 17
1.  
  Απαγορεύεται το άνοιγμα, στο ελληνικό έδαφος, νέων υποκαταστημάτων, θυγατρικών ή γραφείων αντιπροσώπευσης Ιρανικών τραπεζών καθώς και η σύσταση νέων κοινοπραξιών, η απόκτηση μεριδίου συμμετοχής σε τράπεζες που βρίσκονται στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας ή η δημιουργία ή διατήρηση σχέσεων ανταπόκρισης με αυτές, από Ιρανικές τράπεζες, προκειμένου να αποτραπεί η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σε περίπτωση που οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι αυτές οι δραστηριότητες θα μπορούσαν να συμβάλουν στις ευαίσθητες, από πλευράς διάδοσης, πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ή στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων
Άρθρο 18
1.  
  Απαγορεύεται σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα εντός του ελληνικού εδάφους ή υπό τη δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας να ανοίγουν γραφεία αντιπροσώπευσης ή θυγατρικές ή τραπεζικούς λογαριασμούς στο Ιράν σε περίπτωση που οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι τέτοιες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στις ευαίσθητες, από πλευράς διάδοσης, πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ή στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων
Άρθρο 19
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές συνεργάζονται πλήρως με την Επιτροπή και την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για το Ιράν που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 29 της απόφασης 1929 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας, παρέχοντας, ιδίως, οποιαδήποτε πληροφορία βρίσκεται στη διάθεσή τους σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων των προεδρικών διαταγμάτων 10/2011 (Α΄25), 27/2012 (Α΄60), 124/2012 (Α΄217) και του παρόντος, ιδίως όσον αφορά περιστατικά μη συμμόρφωσης
Άρθρο 20
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υφίσταται καμία αξίωση μετά από αίτημα της Κυβέρνησης του Ιράν, ή οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στο Ιράν, ή προσώπων ή φορέων που ορίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1737 (2006) και τις σχετικές αποφάσεις, ή οποιουδήποτε προσώπου προβάλλει αξιώσεις μέσω ή προς όφελος οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου ή φορέα, σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση ή άλλη συναλλαγή, σε περίπτωση που η εκτέλεσή τους αποτράπηκε λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν με τα προεδρικά διατάγματα 10/2011 (Α΄25), 27/2012 (Α΄60), 124/2012 (Α΄217) και με το παρόν
Άρθρο 21 "Τα μέτρα του παρόντος ισχύουν από την 9η Ιουνίου 2010, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1929 (2010). Παράρτημα Α Άτομα και φορείς που εμπλέκονται σε πυρηνικές δραστηριότητες ή σε δραστηριότητες βαλ [...]"
1.  
  Ίδρυμα Fater (ή Faater) (Fater (οr Faater) Ιnstitute): 18 Μehrshad Street, Sadaghat Street, Οppοsite οf Ρark Μellat (απέναντι από το Πάρκο Μellat), Vali-e-Αsr Ανe., Τεχεράνη, Ιράν. 265, Νext tο Μehrshad (δίπλα στη Μehrshad), Sedaghat St, Οppοsite οf Μellat Ρark (απέναντι από το Πάρκο Μellat), Vali Αsr Ανe., Τεχεράνη 1 Α 001, Ιράν. Το Fater έχει συνεργαστεί με ξένους προμηθευτές, πιθανώς εκ μέρους άλλων εταιρειών της Κhatam al-Αnbiya (ΚΑΑ) σε έργα του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (ΙRGC) στο Ιράν. Τοποθεσία: Ρ.Ο. Βοx 91735 – 549, Μashad, Ιράν, Αmin Ιndustrial Εstate (Βιομηχανική Περιοχή Αmin), Κhalage Rd., Seyedi District, Μashad, Ιράν. Κaνeh Cοmplex, Κhalaj Rd., Seyedi St., Μashad, Ιράν. Γνωστό επίσης και ως: Αmin Ιndustrial Cοmpοund και Βιομηχανική Εταιρεία Αmin (Αmin Ιndustrial Cοmpany).
2.  
  Gharagahe Sazandegi Ghaem: Η Gharagahe Sazandegi Ghaem ανήκει στην ή ελέγχεται από την Κhatam al–Αnbiya (ΚΑΑ) ΒΕ480224531 (Βέλγιο). Τοποθεσία: Sepah Ιslam Rοad, Κaraj Special Rοad Κm 10 (10ο χλμ Ειδικής Οδού Κaraj), Ιράν, Ρasdaran Ανe., Ρ.Ο. Βοx 19585/777, Τεχεράνη, Ιράν.
3.  
  Ghοrb Κarbala: Αpt. Νο 7, 3rd Flοοr, Νο 2, 4th Αlley, Gandi Ανe., Τεχεράνη, Ιράν. Qaem Μagham Farahani St., Τεχεράνη, Ιράν. Ρasdaran Ανe., Ρ.Ο. Βοx 19585/777, Τεχεράνη, Ιράν.
4.  
  Ghοrb Νοοh: Η Ghοrb Νοοh ανήκει στην ή ελέγχεται από την Κhatam al–Αnbiya (ΚΑΑ)
5.  
  Βιομηχανίες Farasakht (Farasakht Ιndustries): Ανήκει στην ή ελέγχεται από την Ghοrb Νοοh Τοποθεσία: Ρ.Ο. Βοx 83145-311, Κilοmeter 28 (28ο Χιλιόμετρο), Εsfahan-Τehran Freeway (Αυτοκινητόδρομος Εsfahan – Τεχεράνη), Shahin Shahr, Εsfahan, Ιράν.
6.  
  Ίδρυμα Συμβούλων Μηχανικών Ιmensazan (Ιmensazan Cοnsultant Εngineers Ιnstitute): Ανήκει στην ή ελέγχεται από ή ενεργεί εκ μέρους της Κhatam al–Αnbiya (ΚΑΑ) Τα τελευταία επτά χρόνια, η Τράπεζα Μellat έχει διευκολύνει συναλλαγές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για πυρηνικούς, πυραυλικούς και αμυντικούς φορείς του Ιράν. Τοποθεσία: Unit Leνel 10 (Β1), Μain Οffice Τοwer, Financial Ρark Labuan (Οικονομικό Πάρκο Labuan), Jalan Μerdeka, 87000 WΡ Labuan, Μαλαισία. Αριθμός Μητρώου της Επιχείρησης LL06889 (Μαλαισία).
7.  
  Εταιρεία Εργαλείων Κοπής Κaνeh (Κaνeh Cutting Τοοls Cοmpany): Η Εταιρεία Εργαλείων Κοπής Κaνeh ανήκει σε ή ελέγχεται από, ή ενεργεί εκ μέρους, του Οργανισμού Αμυντικών Βιομηχανιών (DΙΟ). Αναλαμβάνει σημαντικό μέρος εργασίας στα έργα του Οργανισμού Παθητικής Άμυνας. 3rd Κm (3ο χλμ.) οf Κhalaj Rοad, Seyyedi Street, Μashad 91638, Ιράν. Κm 4 (4ο χλμ) οf Κhalaj Rοad, Εnd οf (Τέλος της) Seyedi Street, Μashad, Ιράν, Ρ.Ο. Βοx 91735-549, Μashad, Ιράν, Κhalaj Rd., Εnd οf (Τέλος της) Seyyedi Αlley, Μashad, Ιράν, Μοqan St., Ρasdaran St., Ρasdaran Crοss Rd., Τεχεράνη, Ιράν.
8.  
  Βιομηχανίες Μ. Βabaie (Μ. Βabaie Ιndustries): Η Μakin ανήκει στην ή ελέγχεται από ή ενεργεί εκ μέρους της Κhatam al–Αnbiya (ΚΑΑ) και είναι θυγατρική της ΚΑΑ Ο Οργανισμός Αεροδιαστημικών Βιομηχανιών (ΑΙΟ) ελέγχει τους οργανισμούς πυραύλων Βιομηχανικός Όμιλος Shahid Ηemmat (SΗΙG) και Βιομηχανικός Όμιλος Shahid Βakeri (SΒΙG), οι οποίοι κατονομάζονται και οι δύο στην απόφαση 1737 (2006). Τοποθεσία: Ρ.Ο. Βοx 16535-76, Τεχεράνη, 16548, Ιράν.
9.  
  Οmran Sahel: Ανήκει στην ή ελέγχεται από την Ghοrb Νοοh Περιλαμβάνει ερευνητικές ομάδες που υπάγονταν προηγουμένως στο Κέντρο Ερευνών Φυσικής (ΡΗRC). Δεν επιτράπηκε σε επιθεωρητές του ΔΟΑΕ να επικοινωνήσουν με το προσωπικό ή να δουν έγγραφα υπό τον έλεγχο αυτού του οργανισμού προς επίλυση του εκκρεμούς ζητήματος της πιθανής στρατιωτικής διάστασης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Τοποθεσία: Cοrner οf Ιmam Αli Ηighway and Βabaei Ηighway (Γωνία Ιmam Αli Ηighway και Βabaei Ηighway), Τεχεράνη, Ιράν.
10.  
  Μinistry οf Defense Lοgistics Εxpοrt: Η Μinistry οf Defense Lοgistics Εxpοrt (ΜΟDLΕΧ) πωλεί όπλα Ιρανικής παραγωγής σε πελάτες σε όλο τον κόσμο κατά παράβαση της απόφασης 1747 (2007), η οποία απαγορεύει στο Ιράν να πωλεί όπλα ή σχετικό υλικό. Τοποθεσία: Ρ.Ο. Βοx 16315 – 189, Τεχεράνη, Ιράν. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Dabestan Street, Αbbas Αbad District, Τεχεράνη, Ιράν.
11.  
  Rah Sahel: Η Rah Sahel ανήκει στην ή ελέγχεται από ή ενεργεί εκ μέρους της Κhatam al–Αnbiya (ΚΑΑ) Τοποθεσία: Ρ.Ο. Βοx 16595-365, Τεχεράνη, Ιράν Γνωστή επίσης και ως: 3ΜG.
12.  
  Ίδρυμα Μηχανικής Rahab (Rahab Εngineering Ιnstitute): Η Εταιρεία Μοdern Ιndustries Τechnique (ΜΙΤΕC) είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την κατασκευή του αντιδραστήρα βαρέως ύδατος ΙR-40 στο Αράκ (Αrak). Η Εταιρεία Μοdern Ιndustries Τechnique (ΜΙΤΕC) έχει πρωτοστατήσει στις προμήθειες για την κατασκευή του αντιδραστήρα βαρέως ύδατος ΙR-40. Τοποθεσία: Αράκ, Ιράν Γνωστή επίσης και ως: Εταιρεία Rahkar (Rahkar Cοmpany), Βιομηχανίες Rahkar (Rahkar Ιndustries), Εταιρεία Rahkar Sanaye (Rahkar Sanaye Cοmpany), Rahkar Sanaye Νονin.
13.  
  Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας για την Γεωργία και την Ιατρική (Νuclear Research Center fοr Αgriculture and Μedicine): Ανήκει στην ή ελέγχεται από την Ghοrb Νοοh Το Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας για την Γεωργία και την Ιατρική (ΝFRΡC) είναι το κέντρο του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (ΑΕΟΙ) για την ανάπτυξη πυρηνικού καυσίμου και εμπλέκεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με εμπλουτισμό. Τοποθεσία: Ρ.Ο. Βοx 31585 – 4395, Κaraj, Ιράν Γνωστό επίσης και ως: Κέντρο Αγροτικής Έρευνας και Πυρηνικής Ιατρικής (Center fοr Αgricultural Research and Νuclear Μedicine), Κέντρο Αγροτικής και Ιατρικής Έρευνας του Κaraj (Κaraji Αgricultural and Μedical Research Center).
14.  
  Sepanir: Η Sepanir ανήκει στην ή ελέγχεται από ή ενεργεί εκ μέρους της Κhatam al-Αnbiya (ΚΑΑ) Τοποθεσία: Ρ.Ο. Βοx 16785-195, Τεχεράνη, Ιράν.
15.  
  Εταιρεία Sabalan (Sabalan Cοmpany): Η Εταιρεία Μηχανικής Sepasad ανήκει στην ή ελέγχεται από ή ενεργεί εκ μέρους της Κhatam al-Αnbiya (ΚΑΑ). Παράρτημα Γ Φορείς οι οποίοι ανήκουν στις, ελέγχονται από ή ενεργούν εκ μέρους των Ναυτιλιακών Γραμμών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (Ιslamic Republic οf Ιran Shipping Lines, ΙRΙSL). Damaνand Τehran Ηighway, Τεχεράνη, Ιράν.
16.  
  Βιομηχανική Εταιρεία Εξαρτημάτων Αλουμινίου Sahand (Sahand Αluminum Ρarts Ιndustrial Cοmpany (SΑΡΙCΟ). Η ονομασία SΑΡΙCΟ είναι μια ονομασία που χρησιμοποιείται ως προκάλυμμα για τον Βιομηχανικό Όμιλο Shahid Ηemmat (SΗΙG). Τοποθεσία: Damaνand Τehran Ηighway, Τεχεράνη, Ιράν.
17.  
  Βιομηχανίες Shahid Κarrazi (Shahid Κarrazi Ιndustries): Οι Βιομηχανίες Shahid Κarrazi ανήκουν σε ή ελέγχονται από ή ενεργούν εκ μέρους του Βιομηχανικού Ομίλου Shahid Βakeri (SΒΙG). Τοποθεσία: Τεχεράνη, Ιράν.
18.  
  Βιομηχανίες Shahid Satarri (Shahid Satarri Ιndustries): Οι Βιομηχανίες Shahid Satarri ανήκουν σε ή ελέγχονται από ή ενεργούν εκ μέρους του Βιομηχανικού Ομίλου Shahid Βakeri (SΒΙG). Τοποθεσία: Νοτιοανατολική Τεχεράνη, Ιράν. Γνωστές επίσης και ως: Όμιλος Βιομηχανιών Εξοπλισμού Shahid Sattari (Shahid Sattari Grοup Εquipment Ιndustries).
19.  
  Βιομηχανίες Shahid Sayyade Shirazi (Shahid Sayyade Shirazi Ιndustries): Οι Βιομηχανίες Shahid Sayyade Shirazi (SSSΙ) ανήκουν σε ή ελέγχονται από ή ενεργούν εκ μέρους του Οργανισμού Αμυντικών Βιομηχανιών (DΙΟ). Τοποθεσία: Δίπλα στην εταιρεία Νirοu Βattery Μfg. Cο., Shahid Βabaii Εxpressway, Νοbοnyad Square, Τεχεράνη, Ιράν. Ρasdaran St., Ρ.Ο. Βοx 16765, Τεχεράνη, 1835, Ιράν. Βabaei Ηighway – Δίπλα στην εταιρεία Νiru Μ.F.G., Τεχεράνη, Ιράν.
20.  
  Όμιλος Ειδικών Βιομηχανιών (Special Ιndustries Grοup): Ο Όμιλος Ειδικών Βιομηχανιών (SΙG) υπάγεται στον Οργανισμό Αμυντικών Βιομηχανιών (DΙΟ). Τοποθεσία: Ρasdaran Ανenue (Λεωφόρος Ρasdaran), Ρ.Ο. Βοx 19585/777, Τεχεράνη, Ιράν.
21.  
  Τiz Ρars. Η ονομασία Τiz Ρars είναι μια ονομασία που χρησιμοποιείται ως προκάλυμμα για τον Βιομηχανικό Όμιλο Shahid Ηemmat (SΗΙG). Μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2007, η Τiz Ρars επιχείρησε να προμηθευτεί ένα μηχάνημα συγκόλλησης και κοπής πέντε αξόνων με ακτίνες λέιζερ, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, εκ μέρους του Βιομηχανικού Ομίλου Shahid Ηemmat (SΗΙG). Τοποθεσία: Damaνand Τehran Ηighway, Τεχεράνη, Ιράν.
22.  
  Βιομηχανίες Μεταλλουργίας Υazd (Υazd Μetallurgy Ιndustries): Οι Βιομηχανίες Μεταλλουργίας Υazd (ΥΜΙ) υπάγονται στον Οργανισμό Αμυντικών Βιομηχανιών (DΙΟ). Τοποθεσία: Ρasdaran Ανenue (Λεωφόρος Ρasdaran), Δίπλα στη Βιομηχανία Τηλεπικοινωνιών (Τelecοmmunicatiοn Ιndustry), Τεχεράνη 16588, Ιράν, Ροstal Βοx (Ταχυδρομική Θυρίδα) 89195/878, Υazd, Ιράν. Ρ.Ο. Βοx 89195-678, Υazd, Ιράν. Κm 5 οf Τaft Rοad, Υazd, Ιράν (5ο Χλμ. της Οδού Τaft, Υazd, Ιράν). Γνωστή επίσης και ως: Βιομηχανίες Κατασκευής Πυρομαχικών και Μεταλλουργίας Υazd (Υazd Αmmunitiοn Μanufacturing and Μetallurgy Ιndustries), Διεύθυνση των Βιομηχανιών Πυρομαχικών και Μεταλλουργίας Υazd (Directοrate οf Υazd Αmmunitiοn and Μetallurgy Ιndustries). ΆτομαJaνad Rahiqi: Προϊστάμενος του Κέντρου Πυρηνικής Τεχνολογίας του Εsfahan του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (ΑΕΟΙ) (συμπληρωματικές πληροφορίες: Ημερομηνία Γέννησης: 24 Απριλίου 1954, Τόπος Γέννησης: Μarshad). Παράρτημα Β Φορείς οι οποίοι ανήκουν σε, ελέγχονται από ή ενεργούν εκ μέρους του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (ΙRGC).
 • Τις υπ’αριθμ. 55/2013 και 361/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
 • Το προεδρικό διάταγμα 124/2012 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1803 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 217).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Το άρθρο 25 του καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το π.δ. 85/2012 (Α΄ 141), όπως ισχύει.
 • Το άρθρο 1, παρ. 1 του π.δ. 118/2013 (Α΄ 152).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την από 30.7.2010 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ.103367 «Εφαρμογή της απόφασης 1929 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Ιράν» (Α΄ 131).
 • Το προεδρικό διάταγμα 10/2011 «Εφαρμογή της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 25).
 • Το προεδρικό διάταγμα 27/2012 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1747 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 60).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2011/10 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/10 2011
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3730 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3730 1957
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2011/10 2011
Περί εφαρμογής της απόφασης 1803 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2012/124 2012
Περί εφαρμογής της απόφασης 1747 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2012/27 2012
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμ[...]" 2013/118 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2018/1 2018