ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/84

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-06-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-06-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-06-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του «Δημοτικού Οργανισμού Προνοίας», όπως συστήθηκε με το Β.Δ. της 30.12.1955 (ΦΕΚ Α΄ 30/21.1.1956) «Περί συστάσεως εν τω Δήμω Ρόδου Ιδρύματος, υπό το όνομα “Δημοτικός Οργανισμός Προνοίας”» και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 586/1985 «Τροποποίηση του Β. Δ/τος της 30.12.1955 (ΦΕΚ 30/20-1-56 τ. Α΄) περί σύστασης παρά τω δήμω Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου ιδίου Ιδρύματος υπό το όνομα “Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου”» (ΦΕΚ Α΄ 206/9-12-1985).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 2 του Άρθρου μόνου του Β. Δ/τος της 30.12.1955 «Περί συστάσεως εν τω δήμω Ρόδου ιδρύματος υπό το όνομα “Δημοτικός Οργανισμός Προνοίας”», όπως αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 586/1985 «Τροποποίηση του Β. Δ/τος της 30.12.1955 περί συστάσεως παρά τω δήμω Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου ιδίου ιδρύματος υπό το όνομα “Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου”», αντικαθίσταται ως εξής: 2 Στους σκοπούς του Ιδρύματος περιλαμβάνονται 1 Η ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών. 2 Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρου οικογενειακού προγραμματισμού. 3 Η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους κατοίκους του Δήμου Ρόδου. 4 Η δημιουργία χώρου μαγειρείων για παρασκευή συσσιτίου απόρων καθώς και χώρου εστίασης. 5 Η παροχή εκτάκτων χρηματικών βοηθημάτων και πρακτικής συμπαράστασης για επαγγελματική αποκατάσταση σε όσους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Ρόδου έχουν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες υγείας και επιβίωσης και που αδυνατούν αποδεδειγμένα να τις αντιμετωπίσουν μόνοι τους. 6 Η διαφώτιση για το θέμα της Μεσογειακής Αναιμίας και προώθηση προς αντιμετώπιση της ασθένειας της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας, καθώς και δημιουργία κατάστασης εθελοντών αιμοδοτών με ευθύνη του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας. 7 Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα. 8 Η ίδρυση και λειτουργία ξενώνα για πρόσωπα που έχουν ανάγκη, όπως άστεγα άτομα και κακοποιημένες γυναίκες.
Άρθρο 2 "Διοίκηση"
1.  
  Η παράγραφος 4 του Άρθρου μόνου του Β. Δ/τος της 30.12.1955 «Περί συστάσεως εν τω δήμω Ρόδου Ιδρύματος υπό το όνομα “Δημοτικός Οργανισμός Προνοίας”», όπως προστέθηκε με το Π.Δ. 586/1985 «Τροποποίηση του Β. Δ/τος της 30.12.1955 περί συστάσεως παρά τω δήμω Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου ιδίου ιδρύματος υπό το όνομα “Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου”», αντικαθίσταται ως εξής: 4 Ο Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Δήμαρχο ή άλλο αιρετό ή μη πρόσωπο που ορίζεται από τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρος, και από δέκα (10) μέλη που εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Ένα (1) από τα μέλη του εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Αντιπρόεδρος Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος εκλέγονται δύο τουλάχιστον δημοτικοί σύμβουλοι, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, ένας τουλάχιστον σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του ιδρύματος, εφόσον απασχολούνται περισσότεροι από δέκα (10) εργαζόμενοι Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την αποστολή της πρόσκλησης Σε περίπτωση που ο αριθμός των εργαζομένων είναι μικρότερος των δέκα (10), τη θέση του καταλαμβάνει ένας ακόμα δημοτικός σύμβουλος Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος πρέπει να διαθέτουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση, ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του Ιδρύματος ή είναι χρήστες των υπηρεσιών του Ιδρύματος Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν υποδείξει σύμβουλο ή εκείνος που έχει υποδειχθεί παραιτηθεί χωρίς να αντικατασταθεί, εκλέγεται σύμβουλος της πλειοψηφίας Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ιδιώτες που έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και για όσο διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή, καθώς και όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στο άρθρο 146 του Ν. 3463 /2006 Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κάθε δύο χρόνια και λήγει σε κάθε περίπτωση με την εγκατάσταση των νέων μελών Μέσα σε ένα μήνα από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών για την πρώτη διετία και ένα μήνα πριν από τη λήξη της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 92 ή των άρθρων 90 και 109 του Ν. 3463/2006 Τα μη αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από την εγκατάσταση ορκίζονται ενώπιον του Προέδρου του Ιδρύματος Οι θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου καλύπτονται με μέλη που εκλέγει το δημοτικό συμβούλιο μέσα σε οκτώ ημέρες ,αφότου η θέση έμεινε κενή Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους για σπουδαίο λόγο, σχετικό με τη λειτουργία του Ιδρύματος, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 73 του Ν. 3463/2006 εφαρμόζονται αναλόγως και για την αναπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Στο ίδρυμα λειτουργεί τριμελής Εκτελεστική Επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Τα τακτικά καθώς και δύο αναπληρωματικά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική πλειοψηφία και η θητεία τους είναι διετής Η εκλογή γίνεται ευθύς μόλις το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτηθεί σε σώμα Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
Άρθρο 3 "Πόροι Η παράγραφος 3 του Άρθρου μόνου του Β.Δ/τος της 30.12.1955 «Περί συστάσεως εν τω δήμω Ρόδου Ιδρύματος υπό το όνομα “Δημοτικός Οργανισμός Προνοίας”», όπως αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 586/1985 «Τροποποίηση του Β. Δ/τος της 30.12.1955 περί συστάσε [...]"
3.  
  Πόροι του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας είναι:
 1. Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του και μέχρι του ποσού των 2.500.000,00 €, κατ’ ανώτατο όριο, η οποία εγγράφεται στον Κ.Α. 02.00.6715.01 του προϋπολογισμού του Δήμου.
 2. Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες
 3. Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών που παρέχει το Ίδρυμα
 4. Πρόσοδοι από την περιουσία του Ιδρύματος, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα.» Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη με αριθμό 760/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου.
 • Τη με αριθμό Υ48/2.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
 • Τη με αριθμό οικ. 22365/97/5.7.2013 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου » (Β΄ 1667).
 • Τη με αριθμό οικ. 3402/3.7.2013 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώνιο Μπέζα» (Β΄ 1642).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 226 και επ. του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που έχει κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114), όπως ισχύουν.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου ύψους 2.500.000 ευρώ, κατ’ ανώτατο όριο, η οποία εγγράφεται στον Κ.Α. 02.00.6715.01 του προϋπολογισμού του.
 • Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
 • Τη με αριθμό 90/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και τη με αριθμό 18/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Υγείας,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247) και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α΄ 147).
 • Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
 • Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
ΑΠΟΦΑΣΗ 2013/22365/97 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/22365_97 2013
ΑΠΟΦΑΣΗ 2013/3402 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/3402 2013
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/586 1985
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα[...]" 2011/65 2011
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2013/119 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία