ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/86

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-06-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-06-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-06-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί της προβολής της νήσου Μήλου ως Ιεράς Νήσου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι αρμόδιοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού καθώς και η Ιερά Μητρόπολη Σύρου, αναλαμβάνουν κάθε δραστηριότητα και πρωτοβουλία, που περιλαμβάνεται στην αρμοδιότητά τους, αναπτύσσουν στενή συνεργασία μεταξύ τους και υποβάλλουν αιτήματα προς τα αρμόδια κεντρικά υπουργεία και υπηρεσίες για την υλοποίηση των σκοπών που ειδικότερα προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3801/2009,.
Άρθρο 2
1.  
    Οι φορείς του προηγουμένου άρθρου α) μεριμνούν με κάθε πρόσφορο τρόπο για την ανάδειξη του ιδιαίτερου θρησκευτικού χαρακτήρα της νήσου και την προστασία των ιερών χώρων, των κειμηλίων και των θησαυρών που βρίσκονται σε αυτούς και ιδιαίτερα του μοναδικού στην χώρα ταφικού μνημείου των πρωτοχριστιανικών κατακομβών, β) μεριμνούν και συνεργάζονται με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την αποτροπή, ιδίως στην περιοχή των Κατακομβών, χρήσεων γης ή εκμετάλλευσης ή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας που παραβλάπτει ή διαταράσσει με οποιονδήποτε τρόπο τον αρχαιολογικό και ιερό χαρακτήρα των μνημείων, γ) αναλαμβάνουν, ιδίως ο οικείος Δήμος, πρωτοβουλίες για την καθιέρωση επίσημης εορτής της νήσου Μήλου, με πιο ενδεδειγμένη την ημέρα που εορτάζεται η Κυριακή των Αγίων Πάντων, δ) συμβάλλουν στην εφαρμογή των ισχυουσών διεθνών συμβάσεων για την πολιτιστική κληρονομιά και ιδιαίτερα της συμβάσεως για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης, που υπογράφηκε στην Γρανάδα το 1985 και κυρώθηκε με τον ν. 2039/1992 (ΦΕΚ Α΄ 61) για την προστασία της περιοχής αυτής ως μνημείου, τόπου και αρχιτεκτονικού συνόλου, ε) καταρτίζουν και αναλαμβάνουν προγράμματα, δράσεις και διαφημιστικές εκστρατείες, ιδιαίτερα σε συνεργασία με το οικείο Υπουργείο Πολιτισμού, για την αξιοποίηση και προβολή στην Ελλάδα και το εξωτερικό των ιερών χώρων και μνημείων και των ιερών κειμηλίων και θησαυρών της νήσου, ώστε να αναδειχθεί αυτή ως παγκόσμιο προσκυνηματικό κέντρο και εστία διεθνούς πνευματικής ακτινοβολίας.
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Των παραγράφων 3 και 2 του άρθρου 30 του ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 163). β) Του άρθρου 1 του α.ν. 198/1967 «Περί τρόπου καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών και τελετών και περί αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεων τίνων του α.ν. 447/1937 “περί τρόπου απονομής σεβασμού εις την Εθνικήν Σημαίαν και γενικώς τα Εθνικά Σύμβολα”» (Α΄ 215). γ) Του άρθρου μόνου του π.δ/τος 555/1977 «Περί βελτιώσεως διαδικασιών τίνων κατά την έκδοσιν διοικητικών πράξεων επί αντικειμένων αρμοδιότητος Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 184). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). ε) Του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ....» (Α΄ 147).
  • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
  • Τη με αριθμ. 110/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου τους Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2014-06-05 Περί της προβολής της νήσου Μήλου ως Ιεράς Νήσου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2014/130
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομίας της Ευρώπης. 1992/2039 1992
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης 2009/3801 2009
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/447 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/447 1937
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/198 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/198 1967
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/555 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/555 1977
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα[...]" 2011/65 2011
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία