ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/92

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-06-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-06-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-06-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Β.Δ. 258/60 (ΦΕΚ 56/Α) «Περί διοικήσεως και οργανώσεως του Ταμείου Αεροπορικής Αμύνης».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 2β του άρθρου 6 του Β.Δ. 258/1960 (ΦΕΚ 56 Α΄/1960) τροποποιείται ως ακολούθως: εντέλλεται την ενέργεια δαπανών και πληρωμών μέχρι του ποσού των 20.000 € .
2.  
  Η παράγραφος 2δ του άρθρου 6 του Β.Δ. 258/1960 (ΦΕΚ 56 Α΄/1960) τροποποιείται ως ακολούθως: αποφασίζει περί συμβιβασμού επί πάσης διαφοράς του Ταμείου εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 € .
3.  
  Η παράγραφος 2στ του άρθρου 7 του Β.Δ. 258/1960 (ΦΕΚ 56 Α΄/1960) τροποποιείται ως ακολούθως: Αποφασίζει και εγκρίνει εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, δαπάνες του Ταμείου μέχρι του ποσού των 2.000 €, τις οποίες προωθεί εκ των υστέρων προς ενημέρωση στην Διοικούσα επιτροπή .
4.  
  Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Β.Δ. 258/1960 (ΦΕΚ 56 Α΄/1960), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Αντί του εν λόγω βιβλίου παρέχεται η δυνατότητα, διά αποφάσεως της Διοικητικής Επιτροπής, να τηρούνται τα πρακτικά σε έντυπη μορφή σε ειδικό φάκελο». Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν.Δ. 3960/59 «Περί Ιδρύσεως Ταμείου Αεροπορικής Αμύνης» (ΦΕΚ 153 Α΄/1959).
 • Τις διατάξεις του Β.Δ. 258/60 «Περί Διοικήσεως και Οργανώσεως ΤΑΑ» (ΦΕΚ 56 Α΄/1960).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού, με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β΄/2012).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 164/2013 και 77/2014 Γνωμοδοτήσεις του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/3960 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/3960 1959
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1960/258 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/258 1960
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία