ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/93

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-07-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-07-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-07-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 170/ 1996 «Κανονισμός Κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος » (Α΄ 131).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 21 του π.δ. 170/ 1996 (Α΄ 131) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:
  Οι μετακινήσεις του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος από Πυροσβεστικά Κλιμάκια προς τις Υπηρεσίες διοικητικής υπαγωγής τους και αντιστρόφως καθώς και οι μετακινήσεις μεταξύ των Πυροσβεστικών Κλιμακίων που υπάγονται διοικητικά στην ίδια Υπηρεσία, δεν θεωρούνται αποσπάσεις και ενεργούνται αζημίως για το Δημόσιο με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ύστερα από πρόταση του Διοικητή της οικείας Υπηρεσίας και έγκρισή της από τον οικείο Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του π.δ. 170/1996 όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: Οι αποφοιτώντες Ανθυποπυραγοί που έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του π.δ. 365/1990 (Α΄144) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 του π.δ. 203/1995 (Α΄ 109) και την παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 239/1997 (Α΄ 177) και των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 69 του ν. 4249/2014 (Α΄73) μετά τη θέση του σε ισχύ, δύνανται, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω οριζομένων, να τοποθετούνται στις Κεντρικές Υπηρεσίες και στις έδρες των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής στις προαναφερόμενες Υπηρεσίες είναι πέντε (5) έτη με δυνατότητα επέκτασης εφόσον το επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι αξιωματικοί Οι πυροσβέστες, μετά την αποφοίτησή τους από την οικεία Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και μέχρι την οριστική τους τοποθέτηση, διατίθενται σε Υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής .
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 20 του π.δ. 170/1996 όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:.
 1. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 η φράση «δύο (2) μήνες» αντικαθίσταται με τη φράση «τέσσερις (4) μήνες»
 2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 η φράση «τέσσερις (4) μήνες» αντικαθίσταται με τη φράση «έξι (6) μήνες»
2.  
  Στο άρθρο 20 του π.δ. 170/1996 όπως ισχύει προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:
  Απόσπαση πυροσβεστικού προσωπικού σε δημόσια υπηρεσία του εσωτερικού για εκτέλεση υπηρεσίας σχετικής με τις αρμοδιότητες και την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος, γίνεται με απόφαση του Αρχηγού. Η διάρκεια των αποσπάσεων αυτών, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, καθορίζεται με την ίδια απόφαση .
3.  
  Στη παράγραφο 1 του άρθρου 22 του π.δ. 170/1996 όπως ισχύει, η φράση «στην πόλη που επιθυμούν» αντικαθίσταται με τη φράση «στην πόλη συμφερόντων τους».
4.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του π.δ. 170/1996 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος θεωρείται ως ενιαία πόλη, ο νομός Αττικής, εκτός του Λαυρίου και της Αίγινας. Επίσης θεωρούνται ότι ευρίσκονται στην ίδια πόλη η Π.Υ Κω με την Π.Υ/ Κ.Α Κω, η Π.Υ Καλαμάτας με την Π.Υ/Π.Α Καλαμάτας, η Π.Υ Λεχαινών με την Π.Υ/Π.Α Ανδραβίδας, η Π.Υ Ρόδου με την Π.Υ/Κ.Α Ρόδου, η Π.Υ Οινοφύτων με την Π.Υ/Π.Α Τανάγρας, η Π.Υ Βόλου με την Π.Υ/Π.Α Αγχιάλου, η Δ.Ι.Π.Υ.Ν Αχαΐας με την Π.Υ/Π.Α Αράξου, η Π.Υ Καβάλας με τις Π.Υ Ελευθερούπολης, και Π.Υ. Χρυσούπολης, η Π.Υ Λαμίας με την Π.Υ Μακρακώμης, η Π.Υ Άρτας με την Π.Υ Φιλιππιάδας, η Π.Υ Καρδίτσας με τις Π.Υ Παλαμά και Σοφάδων, η Π.Υ Αλεξάνδρειας με την Π.Υ Βέροιας, η Π.Υ Πύργου με την Π.Υ Αμαλιάδας, η Π.Υ Ναυπλίου με την Π.Υ Άργους και οι Υπηρεσίες βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ) με τις ομώνυμες Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών ή τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες πόλεων .
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις (Α΄ 258). β. Του π.δ/τος 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213). γ. Του π.δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση θέσεων» (Α΄ 141). δ. Του π.δ/τος 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167). ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 142/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις. 2006/3511 2006
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσι[...]" 2014/4249 2014
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/365 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/365 1990
Ρύθμιση θεμάτων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 1995/203 1995
Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1996/170 1996
Ρύθμιση θεμάτων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1997/239 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2007/215 2007
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007. 2012/101 2012
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία