Οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση) από το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Εγκρίνεται από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 η λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση»
Άρθρο 2 "Γενικές Διατάξεις"
1.  
  Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της ΣΣΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΠΚ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ΔΠΜΣ με τίτλο «Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση», σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Άρθρο 3 "Αντικείμενο - Σκοπός"
1.  
  Η επιτυχής παρακολούθηση του παρόντος ΔΠΜΣ οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με βάση τις παρακάτω αρχές:
 1. Την παροχή γνώσεων υψηλής στάθμης στα γνωστικά πεδία του ΔΠΜΣ
 2. Τη συνεχή προσαρμογή του ΔΠΜΣ και των μεθόδων διδασκαλίας του στις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας
 3. Τη δυνατότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών να αποκτούν διεπιστημονικό υπόβαθρο που να τους επιτρέπει ευελιξία και γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας τους
 4. Την αξιοκρατία και την ομαδική συνεργασία
 5. Τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και τις νέες τεχνολογίες
 6. Την αξιολόγηση του ΔΠΜΣ, των διδασκόντων και των διδασκομένων
 7. Τη συστηματική συνεργασία διδασκόντων και μεταπτυχιακών φοιτητών
 8. Τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, γενικότερα
 9. Την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με την αντίστοιχη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή δραστηριοποίηση μέσα στο πλαίσιο των ευκαιριών εκπαίδευσης που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση
2.  
  Ο σκοπός του παρόντος ΔΠΜΣ είναι η παροχή δυνατότητας επίλυσης πολλών και συγκεκριμένων προτύπων επιχειρησιακών προβλημάτων, καθώς και η πρακτική εξάσκηση σε σχετικό λογισμικό για την αντιμετώπιση άγνωστων προβλημάτων. Το ΔΠΜΣ απευθύνεται, συγκεκριμένα, σε όσους επιδιώκουν πληρέστερη ανάλυση και ευρύτερη κατανόηση βασικών αρχών και μεθόδων της Επιχειρησιακής Έρευνας και Ανάλυσης που εφαρμόζονται σε θέματα βιομηχανικού και στρατιωτικού ενδιαφέροντος και οδηγούν στη βέλτιστη λήψη αποφάσεων. Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι, ειδικότερα, η μετεκπαίδευση Αξιωματικών και ιδιωτών και η ειδίκευσή τους σε γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων, καθώς, επίσης, η δημιουργία επιστημόνων - ερευνητών, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην προώθηση της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.
3.  
 1. Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της ΣΣΕ παρέχει εμβαθυμένες και εξειδικευμένες γνώσεις σε ποικίλα επιστημονικά αντικείμενα, τα οποία, αφενός μεν, υποστηρίζουν το πεδίο της στρατιωτικής εκπαίδευσης, αφετέρου δε, ενισχύουν την διοικητική - τεχνική προσαρμογή των Αξιωματικών στις πραγματικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων
 2. Ο Αξιωματικός ενημερώνεται για τα σύγχρονα επιχειρησιακά θέματα, με σκοπό τον επιστημονικό προσδιορισμό των καλύτερων επιλογών κάτω από ποικιλόμορφους περιορισμούς και διαφορετικά κριτήρια.
 3. (1) Προς την κατεύθυνση αυτή, η Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση έχει αναπτυχθεί και χρησιμοποιείται, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη βέλτιστη λήψη αποφάσεων.
4.  
 1. Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΠΚ έχει ως κύρια αποστολή του να μορφώνει μηχανικούς επιστήμονες με σύγχρονη διοικητική - τεχνική μόρφωση προσαρμοσμένη στις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας
 2. Ο Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης προσεγγίζει σφαιρικά τον κύκλο ζωής των προϊόντων και σχεδιάζει το βέλτιστο τρόπο οργάνωσης της παραγωγής τους, ανακαλύπτοντας και αξιοποιώντας προηγμένες τεχνικές Επιχειρησιακής Έρευνας
5.  
  Έχοντας διαπιστώσει κοινούς επιστημονικούς τόπους και κοινά ενδιαφέροντα, τα δύο Τμήματα συνεργάζονται για την οργάνωση και λειτουργία ΔΠΜΣ με θέμα την «Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση»
6.  
  Το ΔΜΠΣ μπορεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), παρέχοντας εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου γνώσεις, τόσο στους φοιτητές του, όσο και στους φορείς τους, με τους οποίους θα συνεργάζεται υλοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προθέσεις του νομικού πλαισίου για τα ΠΜΣ, στο πλαίσιο ανάπτυξης της επιστημονικής έρευνας
Άρθρο 4 "Μεταπτυχιακοί Τίτλοι"
1.  
  Το ΔΠΜΣ απονέμει ΜΔΕ στην «Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση».Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΠΚ και το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της ΣΣΕ.
Άρθρο 5 "Κατηγορίες Πτυχιούχων"
1.  
  Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, απόφοιτοι όλων των Ελληνικών ΑΣΕΙ, απόφοιτοι των αντιστοίχων και ισοδύναμων Στρατιωτικών Σχολών της αλλοδαπής, διπλωματούχοι των Τμημάτων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας, Γεωλογίας, Γεωπονίας, Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών και Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), καθώς και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
Άρθρο 6 "Χρονική Διάρκεια"
1.  
  Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και ένα (1) επιπλέον εξάμηνο για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν ολοκληρώσει τις σπουδές μέσα σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα διαγράφεται.
Άρθρο 7 "Πρόγραμμα Μαθημάτων"
1.  
  Αναλυτικά τα προσφερόμενα ανά εξάμηνο σπουδών μαθήματα καθώς και οι πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα μαθήματα έχουν ως εξής (πρόγραμμα πλήρους φοίτησης): Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕCΤS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 7.5 ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 7.5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ή ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΜΕΡΩΝ 7.5ήΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ήΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ήΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 7.5 ήΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ήΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 30 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕCΤS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ι 7.5 ΛΗΨΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 7.5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ήΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 7.5 ήΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ - ΧΑΟΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ήΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ήΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ήΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ 7.5 ήΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 30 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕCΤS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕCΤS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ 7.5 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 7.5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΧΗΣ ήΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 7.5 ήΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ήΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ήΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ ήΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ήΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 7.5 ΣΥΝΟΛΟ 30 Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕCΤS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30.
2.  
  Η κατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης καθώς και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων δύναται να επέλθει με απόφαση των αρμοδίων οργάνων
3.  
  Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, έχουν τη μορφή διαλέξεων ή σεμιναρίων ή άλλων σύγχρονων και τεχνολογικά εφικτών εκπαιδευτικών μεθόδων και μπορεί να περιλαμβάνουν ασκήσεις, θέματα, παρουσιάσεις, συζητήσεις κατά την κρίση του διδάσκοντος
4.  
  Για όσους Αξιωματικούς αδυνατούν να παρευρίσκονται στη ΣΣΕ, λόγω υποχρεώσεών τους στις μονάδες που υπηρετούν, η διδασκαλία μπορεί να γίνεται με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-learning)
Άρθρο 8 "Αριθμός Εισακτέων"
1.  
  Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ’ έτος κατ’ ανώτατο όριο σε εβδομήντα (70) άτομα
Άρθρο 9 "Προσωπικό"
1.  
  Στο ΔΠΜΣ θα διδάξουν το υφιστάμενο προσωπικό ΔΕΠ του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της ΣΣΕ, του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, συμβασιούχοι διδάσκοντες εφόσον αυτοί διαθέτουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων όπως ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008, όπως ισχύει. Οι ανωτέρω επικουρούνται στα καθήκοντά τους από μέλη ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ της ΣΣΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν. 3187/2003.
Άρθρο 10 "Υλικοτεχνική Υποδομή"
1.  
  Η ΣΣΕ καθώς και το συνεργαζόμενο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΠΚ διαθέτουν τις αναγκαίες κτιριακές εγκαταστάσεις, τα απαραίτητα αμφιθέατρα, τον κατάλληλο εργαστηριακό και ειδικό εξοπλισμό, τις βιβλιοθήκες της, τη δυνατότητα ελεύθερης χρήσης του διαδικτύου, καθώς και πιστοποιημένο δίκτυο που διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό με τις πλέον προηγμένες δυνατότητες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Ειδικότερα στο Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της ΣΣΕ λειτουργούν, ήδη, εργαστήρια που μπορούν να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ΔΠΜΣ και είναι το: α. Εργαστήριο Πληροφορικής, β. Εργαστήριο Προσομοίωσης, γ. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών, δ. Εργαστήριο Μηχανολογίας, ε. Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας, στ. Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, ζ. Εργαστήριο Κοινωνικής Υποστήριξης, η. Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών.
Άρθρο 11 "Διάρκεια λειτουργίας"
1.  
  Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.
Άρθρο 12 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το αριθμ 1746 (27/9/2012) έγγραφο της Αρχής Διασφάλισης κα: Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).
 • Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 81945/ 06.06.2006/ΥΕΘΑ (Β΄ 1262), «Καθορισμός του Τρόπου Λειτουργίας και Εκτέλεσης Αποφάσεων του Συμβουλίου Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (ΣΑΑΣΕ)».
 • Το απόσπασμα πρακτικού της 7ης Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (17/01/2012).
 • Το απόσπασμα πρακτικού της 328ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης (20-01-2012).
 • Την αριθμ. 7/8.2.2012 (θέμα 4°) εισήγηση του, του Διασχολικού Συμβουλίου Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΔΙ.Σ.Α.Σ.Ε.Ι ).
 • Την αριθμ. 2/11-4-2012, γνωμάτευση του Συμβουλίου Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (ΣΑΑΣΕ).
 • Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, για τα Διϊδρυματικά - Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στην «Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση» και στη «Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Εngineering)».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 108/2014 γνωμοδότηση του Ε΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικράτειας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν. 3187/2003 «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» (Α.Σ.Ε.Ι.)» (Α΄ 233), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 88 παρ. 3 του Ν. 3883/2010.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 3, 5 παρ. 1, 6 παρ. 1 περ. β΄ και 8 του Ν. 3685/2008 «Θεσμικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές» (Α΄ 148), όπως ισχύουν.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Φ.330/157993/ Σ.2636/16.05.2011/ΥΕΘΑ (Β΄ 879), «Θέματα Οργάνωσης και Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΑΣΕΙ».
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/81945 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/81945 2006
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/330/157993/Σ.2636 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/330_157993_Σ_2636 2011
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.). 2003/3187 2003
Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 2008/3685 2008
Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις. 2010/3883 2010
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία