ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/10

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-01-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-01-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-01-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Χαλκιδικής στο Δήμο Νέας Προποντίδας Ν. Χαλκιδικής και σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμεία Νέας Προποντίδας».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου Χαλκιδικής που αφορούν στο Δήμο Νέας Προποντίδας Ν. Χαλκιδικής στο Δήμο Νέας Προποντίδας και συστήνεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νέας Προποντίδας», με έδρα τα Νέα Μουδανιά, που θα ασκεί τις εν λόγω αρμοδιότητες.
2.  
  Το «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νέας Προποντίδας» με τη δημοσίευση του παρόντος υπεισέρχεται, αυτοδικαίως σε όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πόρους, δικαιώματα, εν γένει, και υποχρεώσεις του Λιμενικού Ταμείου Χαλκιδικής που αφορούν στο Δήμο Νέας Προποντίδας
3.  
  Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Το Β. Διάταγμα 543/1969 «Περί καθορισμού της έδρας της περιοχής και των εσόδων του Λιμ. Ταμείου Χαλκιδικής» (Α΄ 166/1969).
 • Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...» (Α΄ 147).
 • Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
 • Το Π.Δ. 94/2012 «Τροποποίηση Π.Δ. 85/2012 “Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά καΙ κατάργηση υπηρεσιών”» (Α΄ 149).
 • Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
 • Το Π.Δ. 175/2014 (ΦΕΚ 278/Α΄) «Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών».
 • Το Ν.Δ. 158/1969 (Α΄ 63) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων και συστάσεως Λιμενικού Ταμείου Χαλκιδικής».
 • Την αριθμ. 545/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας Ν. Χαλκιδικής (ΑΔΑ:ΒΛ1ΓΩΚΤ-1ΔΩ) με την οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του.
 • Τα αριθμ. 484/26-6-2014 και 8112.3/01/2014/10-1-2014 έγγραφα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 6/2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της πρότασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου,
 • Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 7 του όρθρου 28 του Ν. 2738/1999(Α΄ 180), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 12 του όρθρου 11 του Ν. 2839/2000 (Α΄ 196) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 3013/2002 (Α΄ 102).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114).
 • Τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2839 2000
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/158 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/158 1969
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα[...]" 2011/65 2011
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141). 2012/94 2012
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2013/119 2013
Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών. 2014/175 2014
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/543 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/543 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία