ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/14

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-01-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-01-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-01-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 1989 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο όρος «Ενιαίο Κατάλογο» στις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Προεδρικού Διατάγματος 67/2010 (ΦΕΚ Α΄ 118), αντικαθίσταται από τον όρο «Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ-Κάϊντα»
Άρθρο 2
1.  
  Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος 67/2010 (ΦΕΚ Α΄ 118), για την «εφαρμογή των αποφάσεων 1735(2006) και 1822(2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγματος 20/2013 (ΦΕΚ Α΄ 48) «περί εφαρμογής της απόφασης 1904(2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», αντικαθίσταται ως εξής: 2 Η γνωστοποίηση της παραγράφου 1 περιλαμβάνει α) περίληψη των λόγων της καταχώρισης, β) περιγραφή των επιπτώσεων της καταχώρισης όπως αυτές καθορίζονται στις σχετικές αποφάσεις, γ) τις διαδικασίες της Επιτροπής, η οποία συστάθηκε με την Απόφαση 1267(1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, για την εξέταση αιτημάτων διαγραφής από τον Κατάλογο, περιλαμβανομένης της δυνατότητας υποβολής ενός τέτοιου αιτήματος στο Διαμεσολαβητή, σύμφωνα με την παράγραφο 21 και το Παράρτημα ΙΙ της απόφασης 1989(2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και δ) τις διατάξεις της απόφασης 1452(2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Προεδρικό Διάταγμα 56/2005.
Άρθρο 3
1.  
  Η περίπτωση (α) του άρθρου 5 του Προεδρικού Διατάγματος 56/2005 (ΦΕΚ Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής: «(α) απαιτούνται για βασικά έξοδα, μεταξύ των οποίων πληρωμές για τρόφιμα, ενοίκια ή υποθήκες, φάρμακα και ιατρική θεραπεία, φόρους, ασφάλιστρα, και δαπάνες κοινής ωφέλειας, ή αποκλειστικά για την πληρωμή ευλόγων επαγγελματικών αμοιβών και την αποζημίωση για πραγματοποιηθέντα έξοδα που σχετίζονται με την παροχή νομικών υπηρεσιών, ή αμοιβών ή χρεώσεων για υπηρεσίες που αφορούν την συνήθη διατήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων, κατόπιν γνωστοποίησης από τα σχετικά Κράτη προς την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 1267(1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της πρόθεσης να επιτραπεί, όπου αυτό απαιτείται, η πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια, περιουσιακά στοιχεία ή σε αυτούς τους πόρους, και εφ’ όσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της Επιτροπής εντός της προθεσμίας η οποία προβλέπεται από την παράγραφο 15 της απόφασης 1735(2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.» Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου την εκτέλεσή του.
 • Το άρθρο 25 του καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ όπως αυτός κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (ΦΕΚ Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (ΦΕΚ Α΄ 139).
 • Το Προεδρικό Διάταγμα 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141), το άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος 94/2012 (ΦΕΚ Α΄ 149), το άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος 98/2012 (ΦΕΚ Α΄ 160), το άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152), το Προεδρικό Διάταγμα 89/2014 (ΦΕΚ Α΄ 134) και το Προεδρικό Διάταγμα 158/2014 (ΦΕΚ Α΄ 240).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών από 16 Ιανουαρίου 2012 περί δημοσίευσης της απόφασης 1989 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α΄ 18).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθ. 157/2013, 66/2014 και 307/2014 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1388 (2002), 1390 (2002) και 1452 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2005/56 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή των αποφάσεων 1735 (2006) και 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2010/67 2010
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141). 2012/94 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141). 2012/98 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμ[...]" 2013/118 2013
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2013/20 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/20 2013
Διορισμός Υπουργών. 2014/158 2014
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2014/89 2014
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή των αποφάσεων 2161(2014) και 2178(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2016/42 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2253(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2018/69 2018