ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/15

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-01-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-01-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-01-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 2128 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από την 10η Δεκεμβρίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2128 (2013), παρατείνονται, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, τα μέτρα περί μετακινήσεων που είχαν επιβληθεί με το άρθρο 8 του Π.δ. 217/2005 (Α΄ 262).
Άρθρο 2
1.  
  Από την 10η Δεκεμβρίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2128 (2013), παρατείνονται, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, τα μέτρα περί όπλων που είχαν επιβληθεί με τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του Π.δ. 217/2005 (Α΄ 262), όπως αυτά τροποποιήθηκαν βάσει των άρθρων 1 και 2 του Π.δ. 152/2007 (Α΄ 194), του άρθρου 2 του Π.δ. 56/ 2008 (Α΄ 87), των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του Π.δ. 14/2013 (Α΄ 39) και του άρθρου 2 του Π.δ. 166/2013 (Α΄ 272) και τροποποιούνται οι σχετικές απαιτήσεις γνωστοποίησης προς την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 21 της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., ως εξής: α) Αίρεται η υποχρέωση γνωστοποίησης για μη φονικά υλικά και συναφή εκπαίδευση. β) Η Ελληνική Δημοκρατία δύναται να γνωστοποιήσει στην προαναφερθείσα Επιτροπή, τουλάχιστον πέντε ημέρες εκ των προτέρων, την αποστολή οποιωνδήποτε προμηθειών φονικών όπλων και συναφούς υλικού ή οποιαδήποτε παροχή βοήθειας, συμβουλής ή εκπαίδευσης που σχετίζονται με στρατιωτικές δραστηριότητες ή άλλες δραστηριότητες του τομέα ασφαλείας για την Κυβέρνηση της Λιβερίας που περιλαμβάνονται ανωτέρω, στις οποίες τυχόν προβεί. Η γνωστοποίηση αυτή λαμβάνει χώρα κατόπιν σχετικής διαβούλευσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λιβερίας και εφόσον δεν έχουν προβεί σε τέτοια γνωστοποίηση οι ίδιες οι αρχές της Λιβερίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2, παρ. β), περ. ii) της απόφασης 2128 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού και του τελικού χρήστη, των τεχνικών προδιαγραφών και της ποσότητας του εξοπλισμού που θα αποσταλεί και, όταν μπορεί να εφαρμοστεί, του προμηθευτή, της προτεινόμενης ημερομηνίας παράδοσης, του τρόπου μεταφοράς και του δρομολογίου των αποστολών. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου την εκτέλεσή του.
 • Το Π.δ. 73/2009 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1792 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 93).
 • Το άρθρο 1, παρ. 1 και 4 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το Π.δ. 158/2014 (Α΄ 240).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την από 23 Δεκεμβρίου 2013, απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ:3467/ΑΣ 61911 «Απόφαση 2128 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., σχετικά με τη Λιβερία» (Α΄ 284).
 • Το Π.δ. 217/2005 «Εφαρμογή της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 262).
 • Το Π.δ. 143/2006 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1579 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 157).
 • Το Π.δ. 55/2007 «Εφαρμογή της απόφασης 1647 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 57).
 • Το Π.δ. 152/2007 «Εφαρμογή των αποφάσεων 1683 (2006), 1688 (2006) και 1689 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 194).
 • Το Π.δ. 56/2008 «Εφαρμογή της απόφασης 1731 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 87).
 • Το Π.δ. 35/2010 «Εφαρμογή της απόφασης 1854 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 76).
 • Το Π.δ. 14/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1903 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 39).
 • Το Π.δ. 166/2013 «Εφαρμογή της απόφασης 1961 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 272).
 • Το Π.δ. 36/2014 «Εφαρμογή της απόφασης 2025 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 69).
 • Το Π.δ. 124/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2079 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 204).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 234/2014 και 4/2015 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Εφαρμογή της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (ΟΗΕ). 2005/217 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1579 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (Ο.Η.Ε.) 2006/143 2006
Εφαρμογή των αποφάσεων 1683 (2006), 1688 (2006) και 1689 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2007/152 2007
Εφαρμογή της απόφασης 1647 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) 2007/55 2007
Εφαρμογή της απόφασης 1731 (2006) του Συμβου­λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2008/56 2008
Περί εφαρμογής της απόφασης 1792 (2007) τουΣυμβουλίου Ασφαλείας του ΟργανισμούΗνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/73 2009
Εφαρμογή της απόφασης 1854 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2010/35 2010
Περί εφαρμογής της απόφασης 1903 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/14 2013
Εφαρμογή της απόφασης 1961 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/166 2013
Περί εφαρμογής της απόφασης 2079 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/124 2014
Διορισμός Υπουργών. 2014/158 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2025 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/36 2014
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της απόφασης 2237 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/121 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2188 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/16 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2288 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2017/125 2017