ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/17

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-01-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-01-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-01-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 2111 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από την 24η Ιουλίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2111 (2013) και έως την 6η Μαρτίου 2014, τα μέτρα που επιβλήθηκαν κατά της Σομαλίας με το άρθρο Μόνο του Π.δ. 334/1993 (Α΄ 143), τα οποία εξειδικεύθηκαν περαιτέρω βάσει του άρθρου Μόνου του Π.δ. 54/2005 (Α΄ 86) και τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 1 έως 6 του Π.δ. 131/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2093 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 209), δεν εφαρμόζονται στις παραδόσεις όπλων ή στρατιωτικού εξοπλισμού ή στην παροχή συμβουλών, βοήθειας ή εκπαίδευσης που προορίζονται αποκλειστικά για την ανάπτυξη των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, ώστε να παρασχεθεί ασφάλεια στο λαό της Σομαλίας, με εξαίρεση τις παραδόσεις των αντικειμένων που αναφέρονται στο Παράρτημα της απόφασης 2111 (2013), το οποίο τίθεται ως Παράρτημα του παρόντος.
2.  
  Από την 24η Ιουλίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2111 (2013), η Ελληνική Δημοκρατία δύναται να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή η οποία συστάθηκε δυνάμει των αποφάσεων 751 (1992) και 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., προς ενημέρωσή της, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν, οποιεσδήποτε παραδόσεις όπλων ή στρατιωτικού εξοπλισμού ή παροχή βοήθειας, στις οποίες έχει προβεί και οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για τις Δυνάμεις Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, με εξαίρεση τα αντικείμενα που αναφέρονται στο Παράρτημα της απόφασης 2111 (2013), το οποίο τίθεται ως Παράρτημα του παρόντος. Η γνωστοποίηση αυτή λαμβάνει χώρα, εφόσον δεν έχει προβεί σε τέτοια γνωστοποίηση η ίδια η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας, σύμφωνα με την παράγραφο 14 της απόφασης 2111 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας και κατόπιν σχετικής διαβούλευσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, όπου αυτό μπορεί να εφαρμοστεί, του τύπου και της ποσότητας των όπλων, των πυρομαχικών, του στρατιωτικού εξοπλισμού και του υλικού που πρόκειται να παραδοθεί, καθώς και την προτεινόμενη ημερομηνία και το συγκεκριμένο σημείο παράδοσης στη Σομαλία.
Άρθρο 2
1.  
  Από την 24η Ιουλίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2111 (2013), προμήθειες προς την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας των αντικειμένων που παρατίθενται στο Παράρτημα της απόφασης 2111 (2013), το οποίο τίθεται ως Παράρτημα του παρόντος, από την Ελληνική Δημοκρατία, άλλο Κράτος Μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή διεθνείς, περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς απαιτείται να έχουν λάβει την κατά περίπτωση προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής, η οποία συστάθηκε δυνάμει των αποφάσεων 751 (1992) και 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρο 3
1.  
  Από την 24η Ιουλίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2111 (2013), τα όπλα ή ο στρατιωτικός εξοπλισμός που πωλούνται ή χορηγούνται αποκλειστικά για την ανάπτυξη των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, απαγορεύεται να μεταπωληθούν, να μεταβιβασθούν ή να διατεθούν προς χρήση σε οποιοδήποτε άτομο ή φορέα που δεν τελεί στην υπηρεσία των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας.
Άρθρο 4
1.  
  Από την 24η Ιουλίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2111 (2013), τα μέτρα που επιβλήθηκαν κατά της Σομαλίας με το άρθρο Μόνο του Π.δ. 334/1993, τα οποία εξειδικεύθηκαν περαιτέρω βάσει του άρθρου Μόνου του Π.δ. 54/2005 και τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 1 έως 6 του Π.δ. 131/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2093 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» δεν εφαρμόζονται σε: (α) προμήθειες όπλων ή στρατιωτικού εξοπλισμού ή παροχή βοήθειας, που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών ή για χρήση από αυτό, συμπεριλαμβανομένης της Αποστολής Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στη Σομαλία (UΝSΟΜ), (β) προμήθειες όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού, τεχνική εκπαίδευση και βοήθεια που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) ή για χρήση από αυτή, (γ) προμήθειες όπλων ή στρατιωτικού εξοπλισμού ή παροχή βοήθειας που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη των στρατηγικών εταίρων της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) ή για χρήση από αυτούς, που επιχειρούν αποκλειστικά σύμφωνα με τη Στρατηγική Αντίληψη της Αφρικανικής Ένωσης της 5ης Ιανουαρίου 2012 (ή σύμφωνα με μεταγενέστερες στρατηγικές αντιλήψεις της Αφρικανικής Ένωσης) και σε συνεργασία και συντονισμό με την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), (δ) προμήθειες όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού, τεχνική εκπαίδευση και βοήθεια που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕUΤΜ) στη Σομαλία ή για χρήση από αυτή, (ε) προμήθειες όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζονται για αποκλειστική χρήση των Κρατών Μελών του Ο.Η.Ε. ή διεθνών, περιφερειακών και υπο-περιφερειακών οργανισμών που λαμβάνουν μέτρα για την καταστολή πράξεων πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, κατόπιν αιτήματος της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, για το οποίο έχει ενημερώσει το Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε., και υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι σύμφωνα με το ισχύον διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και με το ισχύον δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, (στ) προμήθειες προστατευτικού ιματισμού, συμπεριλαμβανομένων αλεξίσφαιρων γιλέκων και στρατιωτικών κρανών, τα οποία εξάγονται προσωρινά στη Σομαλία από προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης και εργαζομένους στον ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό τομέα και συνδεδεμένο προσωπικό, για προσωπική τους χρήση και μόνο, (ζ) προμήθειες μη φονικού στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζονται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση. Σε περίπτωση παροχής τέτοιων προμηθειών από την Ελληνική Δημοκρατία, οι προμήθειες αυτές γνωστοποιούνται από την Ελληνική Δημοκρατία στην Επιτροπή, η οποία συστάθηκε δυνάμει των αποφάσεων 751 (1992) και 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., πέντε ημέρες πριν και για την ενημέρωσή της και μόνο.
Άρθρο 5
1.  
  Από την 24η Ιουλίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2111 (2013), τα μέτρα που επιβλήθηκαν κατά της Σομαλίας με το άρθρο Μόνο του Π.δ. 334/1993, τα οποία εξειδικεύθηκαν περαιτέρω βάσει του άρθρου Μόνου του Π.δ. 54/2005 και τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 1 έως 6 του Π.δ. 131/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2093 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» δεν εφαρμόζονται σε προμήθειες όπλων ή στρατιωτικού εξοπλισμού και τεχνική βοήθεια ή εκπαίδευση που παρέχονται από την Ελληνική Δημοκρατία, άλλο Κράτος Μέλος του Ο.Η.Ε. ή διεθνείς, περιφερειακούς και υπο-περιφερειακούς οργανισμούς, και προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς αρωγής της ανάπτυξης θεσμών του τομέα ασφαλείας της Σομαλίας, εφόσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της Επιτροπής, η οποία συστάθηκε δυνάμει των αποφάσεων 751 (1992) και 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της γνωστοποίησης για την εν λόγω βοήθεια από την Ελληνική Δημοκρατία, άλλο Κράτος Μέλος του Ο.Η.Ε. ή το διεθνή, περιφερειακό ή υπο-περιφερειακό οργανισμό.
Άρθρο 6
1.  
  Από την 24η Ιουλίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2111 (2013), τα μέτρα που επιβλήθηκαν κατά της Ερυθραίας με τα άρθρα 1 και 2 του Π.δ. 15/2013 (Α΄ 39) δεν εφαρμόζονται σε προμήθειες μη φονικού στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζονται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, όπως εγκρίνονται κατά περίπτωση εκ των προτέρων από την Επιτροπή, η οποία συστάθηκε δυνάμει των αποφάσεων 751 (1992) και 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.
Άρθρο 7
1.  
  Από την 24η Ιουλίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2111 (2013), τα μέτρα που επιβλήθηκαν κατά της Ερυθραίας με τα άρθρα 1 και 2 του Π.δ. 15/2013, δεν εφαρμόζονται στον προστατευτικό ιματισμό, συμπεριλαμβανομένων αλεξίσφαιρων γιλέκων και στρατιωτικών κρανών, τα οποία εξάγονται προσωρινά στην Ερυθραία από προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης, εργαζομένους στον ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό τομέα και συνδεδεμένο προσωπικό, για προσωπική τους χρήση και μόνο.
Άρθρο 8 "Από την 24η Ιουλίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2111 (2013) και έως την 25η Οκτωβρίου 2014 και με την επιφύλαξη των προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας που υλοποιούνται αλλού, τα μέτρα π [...]"
1.  
  Πύραυλοι εδάφους αέρος, συμπεριλαμβανομένων φορητών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας (ΜΑΝΡΑDS)
2.  
  Όπλα, ολμοβόλα και πυροβόλα διαμετρήματος μεγαλύτερου των 12.7 χιλ. και πυρομαχικά και εξαρτήματα ειδικά σχεδιασμένα για αυτά. (Δεν περιλαμβάνονται σε αυτά οι επωμιζόμενοι εκτοξευτές αντιαρματικών ρουκετών, όπως οι RΡG ή τα LΑWs, οι οπλοβομβίδες ή οι εκτοξευτές βομβίδων).
3.  
  Όλμοι διαμετρήματος μεγαλύτερου των 82 χιλ
4.  
  Αντιαρματικά κατευθυνόμενα όπλα, συμπεριλαμβανομένων των αντιαρματικών κατευθυνόμενων πυραύλων (ΑΤGΜs) και των πυρομαχικών και εξαρτημάτων τα οποία είναι ειδικώς σχεδιασμένα για αυτά
5.  
  Γομώσεις και συσκευές που προορίζονται για στρατιωτική χρήση και περιέχουν ενεργειακά υλικά, νάρκες και σχετικό υλικό
6.  
  Στόχαστρα με ικανότητα νυκτερινής όρασης. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου την εκτέλεσή του.
 • Το Π.δ. 75/2010 «Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1801 (2008), 1816 (2008) και 1831 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 134).
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 και 4 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 6 του Ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» (Α΄ 49).
 • Το Π.δ. 158/2014 (Α΄ 240).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την από 7.10.2013 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ. 3460/ΑΣ 48157 «Απόφαση 2111 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., σχετικά με τη Σομαλία» (Α΄ 223).
 • Το Π.δ. 334/1993 «Εφαρμογή αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23ης Ιανουαρίου 1992» (Α΄ 143).
 • Το Π.δ. 54/2005 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1425 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 86).
 • Το Π.δ. 51/2009 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1772 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 67).
 • Το Π.δ. 74/2010 «Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1851 (2008), 1863 (2009) και 1872 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 134).
 • Το Π.δ. 28/2012 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 60).
 • Το Π.δ. 18/2014 «Εφαρμογή των αποφάσεων 1897 (2009), 1910 (2010) και 1916 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 26).
 • Το Π.δ. 37/2014 «Εφαρμογή των αποφάσεων 2002 (2011) και 2036 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 69).
 • Το Π.δ. 78/2014 «Εφαρμογή της απόφασης 2060 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 122).
 • Το Π.δ. 131/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2093 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 209).
 • Το Π.δ. 15/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 39).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 238/2014 και 1/2015 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 2011/3932 2011
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
(1 ) Εφαρμογή Αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23 Ιανουαρίου 1992. 1993/334 1993
Περί εφαρμογής της απόφασης 1425 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/54 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1772 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/51 2009
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1851 (2008), 1863 (2009) και 1872 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2010/74 2010
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1801 (2008), 1816 (2008) και 1831 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2010/75 2010
Περί εφαρμογής της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2012/28 2012
Περί εφαρμογής της απόφασης 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/15 2013
Εφαρμογή της απόφασης 2093 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/131 2014
Διορισμός Υπουργών. 2014/158 2014
Εφαρμογή των αποφάσεων 1897 (2009), 1910 (2010) και 1916 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/18 2014
Εφαρμογή των αποφάσεων 2002 (2011) και 2036 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/37 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2060 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/78 2014