ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/19

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-01-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-01-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-01-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου στις ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο Τμήμα Ι του Παραρτήματος Γ΄ του Π.δ. 420/1993 (Α΄ 179), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου και εκτέλεση της 95/176/ ΕΟΚ απόφασης της Επιτροπής» (Α΄ 137), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2013/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 178, 28.6.2013, σελ. 107) και την αριθμ. 2013/518/ΕΕ Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ L 281, 23.10.2013, σελ. 14) της Επιτροπής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα τροποποιείται το Π.δ. 184/1996, όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2013/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο στο εσωτερικό της Ένωσης και τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών και νυφιτσών (ΕΕ L 178, 28.06.2013, σελ. 107) και προς την αριθμ. 2013/518/ΕΕ Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του μέρους 1 του παραρτήματος Ε της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για ζώα εκμεταλλεύσεων (ΕΕ L 281, 23.10.2013, σελ. 14).
Άρθρο 2 "Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996, όπως ισχύει (άρθρο 1 της Οδηγίας 2013/31/ΕΕ και άρθρο 1 της αριθμ. 2013/518/ΕΕ Εκτελεστικής απόφασης) Το Π.δ. 184/1996, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 10 (άρθρο 10 της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ) 1 Απαγορεύεται το εμπόριο νυφιτσών, ικτίδων και αλεπούδων, που προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία έχει εμφανιστεί ή τεκμαίρεται ότι έχει εμφανιστεί λύσσα κατά τη διάρκεια των έξι τελευταίων μηνών ή έχουν έλθει σε επαφή με ζώα μιας τέτοιας εκμετάλλευσης, στο μέτρο που δεν υπόκεινται σε πρόγραμμα συστηματικού εμβολιασμού. 2 Για να αποτελούν αντικείμενο εμπορίου, οι σκύλοι, οι γάτες και οι νυφίτσες 1 πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 6 και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, 2 υποβάλλονται σε κλινική εξέταση, εντός 48 ωρών πριν από την ώρα αποστολής των ζώων, από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο ο οποίος έχει εγγράφως οριστεί ως υπεύθυνος για την εκμετάλλευση καταγωγής από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Περιφερειακής Ενότητας και ο οποίος συμπληρώνει την κτηνιατρική βεβαίωση κλινικής εξέτασης των ζώων, σύμφωνα με το Παράρτημα Η του παρόντος διατάγματος, 3 συνοδεύονται, κατά τη μεταφορά τους στον τόπο προορισμού, από υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο 1 αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του Παραρτήματος Ζ του παρόντος διατάγματος, 2 υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο, ο οποίος πιστοποιεί ότι ο εξουσιοδοτημένος από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Περιφερειακής Ενότητας κτηνίατρος, έχει τεκμηριώσει στο σχετικό τμήμα του εγγράφου αναγνώρισης με τη μορφή που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 576/2013, ότι η κλινική εξέταση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την περίπτωση β΄ και καταδεικνύει ότι, κατά τον χρόνο της κλινικής εξέτασης, τα ζώα είναι σε φυσική κατάσταση κατάλληλη για την προβλεπόμενη μετακίνηση σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1/2005 του Συμβουλίου, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά. 3 Οι δαπάνες εφαρμογής της ορρολογικής δοκιμασίας βαρύνουν τους εισαγωγείς .
2.  
  Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 16 (άρθρο 16 της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ) 1 Οι διατάξεις που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που καλύπτονται από το παρόν διάταγμα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ. 2 Όσον αφορά τις γάτες, τους σκύλους και τις νυφίτσες, οι όροι εισαγωγής πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι με τους όρους του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) και του άρθρου 12 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 576/2013. 3 Επιπλέον των όρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι σκύλοι, οι γάτες και οι νυφίτσες, κατά τη μεταφορά τους στον τόπο προορισμού, συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από επίσημο κτηνίατρο ο οποίος πιστοποιεί ότι έχει πραγματοποιηθεί κλινική εξέταση εντός 48 ωρών πριν από την ώρα αποστολής των ζώων από εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Περιφερειακής Ενότητας κτηνίατρο, ο οποίος έχει διαπιστώσει ότι, κατά τη χρονική στιγμή της κλινικής εξέτασης τα ζώα ήταν σε φυσική κατάσταση κατάλληλη για την προβλεπόμενη μετακίνηση και ο οποίος για τον σκοπό αυτόν συμπληρώνει την κτηνιατρική βεβαίωση κλινικής εξέτασης των ζώων, σύμφωνα με το Παράρτημα Η του παρόντος διατάγματος .
3.  
  Στο άρθρο 23 μετά το Παράρτημα ΣΤ προστίθεται το Παράρτημα Ζ ως εξής: «Παράρτημα Ζ (Μέρος Ι του Παραρτήματος Ε της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ όπως αντικαταστάθηκε με το Παράρτημα της αριθμ. 2013/518/ΕΕ Εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής) Μέρος Ι- Υγειονομικό πιστοποιητικό για το εμπόριο ζώων εκμεταλλεύσεων (οπληφόρων, πτηνών εμβολιασμένων κατά της γρίπης των πτηνών, λαγομόρφων, σκύλων, γατών και ικτίδων) 92/65 ΕΙ.
Άρθρο 3
1.  
  Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 2 της αριθμ. 2013/518/ΕΕ Εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής) Για μεταβατική περίοδο έως τις 29 Απριλίου 2015, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Περιφερειακής Ενότητας εγκρίνει το εμπόριο σκύλων, γατών και ικτίδων από εκμεταλλεύσεις, που συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί το αργότερο την 28η Δεκεμβρίου 2014, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται στο μέρος 1 του παραρτήματος Ε της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ όπως αντικαταστάθηκε με το Παράρτημα της αριθμ. 2012/112/ΕΕ Εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής (L 50, 23.2.2012, σελ. 51).
Άρθρο 4
1.  
  Έναρξη ισχύος (άρθρο 2 της Οδηγίας 2013/31/ΕΕ και άρθρο 3 της αριθμ. 2013/518/ΕΕ Εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής) Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τις 29 Δεκεμβρίου 2014. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παρ. 1 του άρθρου 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και του άρθρο 3 του Ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101). β) Του άρθρου 20 παρ. 1 και 2 του Ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της ζωοτεχνικής και κτηνιατρικής υπηρεσίας» (Α΄ 110), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο μόνο του Α.Ν. της 23/24.1.1936 (Α΄ 47) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 62 του Ν. 2637/1998 (Α΄ 200). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Το Π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
 • Το Π.δ. 158/2014 «Διορισμός Υπουργών» (Α΄ 240).
 • Την υπ’ αριθμ. 92/12.1.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρασκευά Κουκουλόπουλου» (Β΄ 19/12.1.2015).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 317/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/92 2015
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/23 1936
Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου στις ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο Τμήμα Ι του Παραρτήματος Γ του π.δ/τος 420[...]" 1996/184 1996
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Υπουργών. 2014/158 2014
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2014/89 2014
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία